Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Uprawa winorośli i winiarstwo (S1)

Sylabus przedmiotu Matematyka:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Uprawa winorośli i winiarstwo
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Matematyka
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Bioinżynierii
Nauczyciel odpowiedzialny Arkadiusz Telesiński <Arkadiusz.Telesinski@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW1 15 1,50,51zaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA1 15 1,50,49zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Wiedza z matematyki w zakresie szkoły średniej

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zdobycie przez studenta wiedzy i umiejętności w zakresie omawianych treści programowych, niezbędnych do dalszego kształcenia oraz do korzystania z metod matematycznych do opisu procesów technicznych i inżynierskich

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Działania na macierzach, obliczanie wyznaczników macierzy2
T-A-2Rozwiązywanie układów równań liniowych2
T-A-3Rachunek wektorowy i elementy geometrii analitycznej na płaszczyźnie2
T-A-4Rachunek różniczkowy4
T-A-5Rachunek całkowy4
T-A-6Kolokwium zaliczające ćwiczenia audytoryjne1
15
wykłady
T-W-1Podstawowe informacje z algebry liniowej (macierze: typy macierzy, działania na macierzach; wyznacznik i rząd macierzy; układy równań liniowych; wzory Cramera)2
T-W-2Rachunek wektorowy oraz elementy geometrii analitycznej na płaszczyźnie2
T-W-3Ciąg liczbowy, podstawowe operacje na ciągach, własności ciągu, granica ciągu1
T-W-4Funkcje elementarne jednej zmiennej i ich własności2
T-W-5Granica funkcji, ciągłość funkcji w punkcie, ciągłość jednostajna, własności funkcji ciągłych1
T-W-6Pochodna funkcji jednej zmiennej, własności pochodnej, zastosowania. Ekstrema funkcji, badanie przebiegu zmienności funkcji3
T-W-7Całka nieoznaczona i oznaczona, własności całki, sposoby obliczania całek, zastosowania całek3
T-W-8Kolokwium zaliczające treści wykładów1
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Udział studenta w zajęciach15
A-A-2Samodzielne rozwiązywanie zadań10
A-A-3Przygotowanie do zaliczenia15
A-A-4Konsultacje z nauczycielem5
45
wykłady
A-W-1Udział studenta w wykładach15
A-W-2Praca własna studenta - studiowanie treści wykładów20
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia10
45

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjno-problemowy, mający na celu zapoznanie studentów z podstawowymi definicjami i twierdzeniami z zakresu algebry liniowej, geometrii analitycznej oraz rachunku różniczkowego i całkowego
M-2Ćwiczenia audytoryjne, mające na celu przygotowanie do praktycznego zastosowania poznanych pojęć do rozwiązywania prostych problemów matematycznych, doskonalenie technik dowodzenia, argumentowania

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Kolokwia zaliczające treści wykładów oraz ćwiczeń
S-2Ocena podsumowująca: Ocena końcowa uzyskana z zaliczenia przedmiotu jest średnią ważoną ocen z zaliczenia ćwiczeń i wykładów

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
UWW_1A_B01_W01
Student ma podstawową wiedzę w zakresie matematyki, obejmującą rachunek macierzowy, rachunek wyznaczników, rachunek wektorowy, funkcje jednej zmiennej, rachunek różniczkowy i całkowy, niezbędną do opisu zjawisk fizycznych oraz rozwiązywania zadań inżynierskich
UWW_1A_W02C-1T-W-1, T-W-3, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8, T-W-2, T-W-4, T-A-5, T-A-1, T-A-2, T-A-3, T-A-4, T-A-6M-1, M-2S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
UWW_1A_B01_U01
Student umie zastosować nabytą wiedzę matematyczną do rozwiązywania praktycznych problemów
UWW_1A_U18, UWW_1A_U01C-1T-W-1, T-W-3, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8, T-W-2, T-W-4, T-A-5, T-A-1, T-A-2, T-A-3, T-A-4, T-A-6M-1, M-2S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
UWW_1A_B01_K01
Student ma aktywną postawę w procesie samokształcenia w zakresie wiedzy matematycznej, przydatnej w wykonywanej pracy zawodowej
UWW_1A_K02, UWW_1A_K05C-1T-A-5, T-A-1, T-A-2, T-A-3, T-A-4, T-A-6M-2S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
UWW_1A_B01_W01
Student ma podstawową wiedzę w zakresie matematyki, obejmującą rachunek macierzowy, rachunek wyznaczników, rachunek wektorowy, funkcje jednej zmiennej, rachunek różniczkowy i całkowy, niezbędną do opisu zjawisk fizycznych oraz rozwiązywania zadań inżynierskich
2,0
3,0Student w stopniu zadowalającym zdobył wiedzę w zakresie matematyki
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
UWW_1A_B01_U01
Student umie zastosować nabytą wiedzę matematyczną do rozwiązywania praktycznych problemów
2,0
3,0Student w stopniu zadowalającym umie stosować nabytą wiedzę do rozwiązywania praktycznych problemów
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
UWW_1A_B01_K01
Student ma aktywną postawę w procesie samokształcenia w zakresie wiedzy matematycznej, przydatnej w wykonywanej pracy zawodowej
2,0.
3,0Student w stopniu zadowalającym wykazuje aktywną postawę w procesie samokształcenia i przestrzega zasad etyki
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Majewska M., Matematyka nie tylko dla leśników, SGGW Warszawa, Warszawa, 2004
  2. Stankiewicz W., Zadania z matematyki dla wyższych uczelni technicznych, PWN, Warszawa, 2006

Literatura dodatkowa

  1. Kostrikin A.I., Wstęp do algebry 1. Podstawy algebry, PWN, Warszawa, 2011
  2. Fichtenholz G.M., Rachunek różniczkowy i czałkowy. Tom 1, PWN, Warszawa, 2007
  3. Krysicki W., Włodarski L., Analiza matematyczna w zadaniach, PWN, Warszawa, 2015
  4. Rutkowski J., Algebra liniowa w zadaniach, PWN, Warszawa, 2008

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Działania na macierzach, obliczanie wyznaczników macierzy2
T-A-2Rozwiązywanie układów równań liniowych2
T-A-3Rachunek wektorowy i elementy geometrii analitycznej na płaszczyźnie2
T-A-4Rachunek różniczkowy4
T-A-5Rachunek całkowy4
T-A-6Kolokwium zaliczające ćwiczenia audytoryjne1
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Podstawowe informacje z algebry liniowej (macierze: typy macierzy, działania na macierzach; wyznacznik i rząd macierzy; układy równań liniowych; wzory Cramera)2
T-W-2Rachunek wektorowy oraz elementy geometrii analitycznej na płaszczyźnie2
T-W-3Ciąg liczbowy, podstawowe operacje na ciągach, własności ciągu, granica ciągu1
T-W-4Funkcje elementarne jednej zmiennej i ich własności2
T-W-5Granica funkcji, ciągłość funkcji w punkcie, ciągłość jednostajna, własności funkcji ciągłych1
T-W-6Pochodna funkcji jednej zmiennej, własności pochodnej, zastosowania. Ekstrema funkcji, badanie przebiegu zmienności funkcji3
T-W-7Całka nieoznaczona i oznaczona, własności całki, sposoby obliczania całek, zastosowania całek3
T-W-8Kolokwium zaliczające treści wykładów1
15

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Udział studenta w zajęciach15
A-A-2Samodzielne rozwiązywanie zadań10
A-A-3Przygotowanie do zaliczenia15
A-A-4Konsultacje z nauczycielem5
45
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Udział studenta w wykładach15
A-W-2Praca własna studenta - studiowanie treści wykładów20
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia10
45
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_B01_W01Student ma podstawową wiedzę w zakresie matematyki, obejmującą rachunek macierzowy, rachunek wyznaczników, rachunek wektorowy, funkcje jednej zmiennej, rachunek różniczkowy i całkowy, niezbędną do opisu zjawisk fizycznych oraz rozwiązywania zadań inżynierskich
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_W02student ma wiedzę w zakresie matematyki, statystyki matematycznej oraz fizyki, niezbędną do zrozumienia podstawowych zjawisk fizycznych zachodzących w przyrodzie, w tym klimatycznych
Cel przedmiotuC-1Zdobycie przez studenta wiedzy i umiejętności w zakresie omawianych treści programowych, niezbędnych do dalszego kształcenia oraz do korzystania z metod matematycznych do opisu procesów technicznych i inżynierskich
Treści programoweT-W-1Podstawowe informacje z algebry liniowej (macierze: typy macierzy, działania na macierzach; wyznacznik i rząd macierzy; układy równań liniowych; wzory Cramera)
T-W-3Ciąg liczbowy, podstawowe operacje na ciągach, własności ciągu, granica ciągu
T-W-5Granica funkcji, ciągłość funkcji w punkcie, ciągłość jednostajna, własności funkcji ciągłych
T-W-6Pochodna funkcji jednej zmiennej, własności pochodnej, zastosowania. Ekstrema funkcji, badanie przebiegu zmienności funkcji
T-W-7Całka nieoznaczona i oznaczona, własności całki, sposoby obliczania całek, zastosowania całek
T-W-8Kolokwium zaliczające treści wykładów
T-W-2Rachunek wektorowy oraz elementy geometrii analitycznej na płaszczyźnie
T-W-4Funkcje elementarne jednej zmiennej i ich własności
T-A-5Rachunek całkowy
T-A-1Działania na macierzach, obliczanie wyznaczników macierzy
T-A-2Rozwiązywanie układów równań liniowych
T-A-3Rachunek wektorowy i elementy geometrii analitycznej na płaszczyźnie
T-A-4Rachunek różniczkowy
T-A-6Kolokwium zaliczające ćwiczenia audytoryjne
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjno-problemowy, mający na celu zapoznanie studentów z podstawowymi definicjami i twierdzeniami z zakresu algebry liniowej, geometrii analitycznej oraz rachunku różniczkowego i całkowego
M-2Ćwiczenia audytoryjne, mające na celu przygotowanie do praktycznego zastosowania poznanych pojęć do rozwiązywania prostych problemów matematycznych, doskonalenie technik dowodzenia, argumentowania
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Kolokwia zaliczające treści wykładów oraz ćwiczeń
S-2Ocena podsumowująca: Ocena końcowa uzyskana z zaliczenia przedmiotu jest średnią ważoną ocen z zaliczenia ćwiczeń i wykładów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student w stopniu zadowalającym zdobył wiedzę w zakresie matematyki
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_B01_U01Student umie zastosować nabytą wiedzę matematyczną do rozwiązywania praktycznych problemów
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_U18student posiada umiejętność wyszukiwania i analizy potrzebnych informacji w celu sporządzania prostych opracowań naukowych
UWW_1A_U01student potrafi posługiwać się technologią informatyczną w zakresie pozyskiwania i przetwarzania informacji, budowy baz danych niezbędnych do projektowania i realizacji przedsięwzięć z zakresu produkcji ogrodniczej i winiarskiej
Cel przedmiotuC-1Zdobycie przez studenta wiedzy i umiejętności w zakresie omawianych treści programowych, niezbędnych do dalszego kształcenia oraz do korzystania z metod matematycznych do opisu procesów technicznych i inżynierskich
Treści programoweT-W-1Podstawowe informacje z algebry liniowej (macierze: typy macierzy, działania na macierzach; wyznacznik i rząd macierzy; układy równań liniowych; wzory Cramera)
T-W-3Ciąg liczbowy, podstawowe operacje na ciągach, własności ciągu, granica ciągu
T-W-5Granica funkcji, ciągłość funkcji w punkcie, ciągłość jednostajna, własności funkcji ciągłych
T-W-6Pochodna funkcji jednej zmiennej, własności pochodnej, zastosowania. Ekstrema funkcji, badanie przebiegu zmienności funkcji
T-W-7Całka nieoznaczona i oznaczona, własności całki, sposoby obliczania całek, zastosowania całek
T-W-8Kolokwium zaliczające treści wykładów
T-W-2Rachunek wektorowy oraz elementy geometrii analitycznej na płaszczyźnie
T-W-4Funkcje elementarne jednej zmiennej i ich własności
T-A-5Rachunek całkowy
T-A-1Działania na macierzach, obliczanie wyznaczników macierzy
T-A-2Rozwiązywanie układów równań liniowych
T-A-3Rachunek wektorowy i elementy geometrii analitycznej na płaszczyźnie
T-A-4Rachunek różniczkowy
T-A-6Kolokwium zaliczające ćwiczenia audytoryjne
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjno-problemowy, mający na celu zapoznanie studentów z podstawowymi definicjami i twierdzeniami z zakresu algebry liniowej, geometrii analitycznej oraz rachunku różniczkowego i całkowego
M-2Ćwiczenia audytoryjne, mające na celu przygotowanie do praktycznego zastosowania poznanych pojęć do rozwiązywania prostych problemów matematycznych, doskonalenie technik dowodzenia, argumentowania
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Kolokwia zaliczające treści wykładów oraz ćwiczeń
S-2Ocena podsumowująca: Ocena końcowa uzyskana z zaliczenia przedmiotu jest średnią ważoną ocen z zaliczenia ćwiczeń i wykładów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student w stopniu zadowalającym umie stosować nabytą wiedzę do rozwiązywania praktycznych problemów
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_B01_K01Student ma aktywną postawę w procesie samokształcenia w zakresie wiedzy matematycznej, przydatnej w wykonywanej pracy zawodowej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_K02Student jest świadomy znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych
UWW_1A_K05Student bierze odpowiedzialność za podejmowane działania, przestrzega zasad etyki zawodowej
Cel przedmiotuC-1Zdobycie przez studenta wiedzy i umiejętności w zakresie omawianych treści programowych, niezbędnych do dalszego kształcenia oraz do korzystania z metod matematycznych do opisu procesów technicznych i inżynierskich
Treści programoweT-A-5Rachunek całkowy
T-A-1Działania na macierzach, obliczanie wyznaczników macierzy
T-A-2Rozwiązywanie układów równań liniowych
T-A-3Rachunek wektorowy i elementy geometrii analitycznej na płaszczyźnie
T-A-4Rachunek różniczkowy
T-A-6Kolokwium zaliczające ćwiczenia audytoryjne
Metody nauczaniaM-2Ćwiczenia audytoryjne, mające na celu przygotowanie do praktycznego zastosowania poznanych pojęć do rozwiązywania prostych problemów matematycznych, doskonalenie technik dowodzenia, argumentowania
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Kolokwia zaliczające treści wykładów oraz ćwiczeń
S-2Ocena podsumowująca: Ocena końcowa uzyskana z zaliczenia przedmiotu jest średnią ważoną ocen z zaliczenia ćwiczeń i wykładów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0.
3,0Student w stopniu zadowalającym wykazuje aktywną postawę w procesie samokształcenia i przestrzega zasad etyki
3,5
4,0
4,5
5,0