Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Uprawa winorośli i winiarstwo (S1)

Sylabus przedmiotu Szkodniki i patogeny kwarantannowe:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Uprawa winorośli i winiarstwo
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Szkodniki i patogeny kwarantannowe
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Bioinżynierii
Nauczyciel odpowiedzialny Magdalena Karbowska-Dzięgielewska <Magdalena.Karbowska-Dziegielewska@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Iwona Adamska <Iwona.Adamska@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 20 Grupa obieralna 2

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW7 15 1,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawowe informacje z zakresu fitopatologii i entomologii szczegółowej

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1nabycie wiedzy o sposobach postępowania z materiałem roślinnym zasiedlonym przez patogeny i szkodniki kwarantannowe oraz umiejętności rozpoznawania ważniejszych organizmów kwarantannowych

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Rola i zadania kwarantanny roślin. Kryteria wyróżniania organizmów kwarantannowych.1
T-W-2Choroby kwarantannowe roślin powodowane przez wirusy, bakterie i grzyby.5
T-W-3Zasady postępowania z materiałem roślinnym zainfekowanym (lub podejrzanym o zainfekowanie) przez patogeny kwarantannowe.1
T-W-4Kwarantanna w ochronie roślin przed szkodnikami. Kwarantanna wewnętrzna i zewnętrzna.1
T-W-5Metody kontroli zdrowotności roślin na obecność szkodników kwarantannowych. Nadzór fitosanitarny. Zasady postępowania z matriałem porażonym przez szkodniki kwarantannowe.1
T-W-6Przegląd i chrakterystyka szkodników kwarantannowych ze szczególnym uwzględnieniem szkodników winorośli oraz upraw ogrodniczych i sadowniczych - morfologia, biologia, rośliny żywycielskie, szkodliwość, rozmieszczenie geograficzne. Sposoby rozprzestrzeniania i przenikania szkodników kwarantannowych. Znaczenie gospodarcze i zwalczanie.6
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2przygotowanie do zaliczenia wiedzy z wykładów5
A-W-3zapoznanie z zalecaną literaturą4
A-W-4udział w konsultacjach6
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wykład informacyjny
M-2wykład problemowy

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: pisemne zaliczenie wiedzy z przedmiotu

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
UWW_1A_C57-2_W01
nabycie wiedzy o roli i znaczeniu kwarantanny w ochronie roślin oraz o podstawowych organizmach z listy kwarantannowej zagrażających uprawom roślin ogrodniczych
UWW_1A_W10, UWW_1A_W12C-1T-W-2, T-W-1, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6M-1, M-2S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
UWW_1A_C57-2_U01
nabycie umiejętności postępowania z materiałem roślinnym podejrzewanym o zasiedlenie przez organizmy kwarantannowe i rozpoznawania organizmów z listy kwarantannowej
UWW_1A_U04C-1T-W-2, T-W-1, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6M-1, M-2S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
UWW_1A_O17-2_K01
rozumie potrzebę wykorzystywania najnowszych aspektów wiedzy w celu prawidłowego rozstrzygania dylematów zawodowych związanych z występowaniem szkodników i patogenów roślin w uprawach ogrodniczych i sadowniczych oraz odpowiedzialnie podejmuje decyzje dotyczące ochrony roślin przed określonymi grupami szkodników i patogenów, z uwzględnieniem protekcji środowiska
UWW_1A_K01, UWW_1A_K02, UWW_1A_K03, UWW_1A_K05C-1T-W-2, T-W-1, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6M-1, M-2S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
UWW_1A_C57-2_W01
nabycie wiedzy o roli i znaczeniu kwarantanny w ochronie roślin oraz o podstawowych organizmach z listy kwarantannowej zagrażających uprawom roślin ogrodniczych
2,0
3,0posiada podstawową wiedzę o roli kwarantanny w ochronie roślin.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
UWW_1A_C57-2_U01
nabycie umiejętności postępowania z materiałem roślinnym podejrzewanym o zasiedlenie przez organizmy kwarantannowe i rozpoznawania organizmów z listy kwarantannowej
2,0
3,0ma umiejętność postępowania w przypadku podejrzenia roślin o zasiedlenie przez organizmy kwarantannowe
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
UWW_1A_O17-2_K01
rozumie potrzebę wykorzystywania najnowszych aspektów wiedzy w celu prawidłowego rozstrzygania dylematów zawodowych związanych z występowaniem szkodników i patogenów roślin w uprawach ogrodniczych i sadowniczych oraz odpowiedzialnie podejmuje decyzje dotyczące ochrony roślin przed określonymi grupami szkodników i patogenów, z uwzględnieniem protekcji środowiska
2,0
3,0ma świadomość konieczności ciagłego dokształcania się
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Kryczyński S., Weber Z., Fitopatologia. Tom 1. Podstawy fitopatologii, PWRiL, Warszawa, 2010
  2. Lipa J.J., Zych A. (red.), Kwarantannowe agrofagi Europy, Inspektorat Kwarantanny Roślin, Warszawa, 1994

Literatura dodatkowa

  1. Borecki Z., Nauka o chorobach roślin, PWRiL, Warszawa, 1987
  2. Jaworska M., Ochrona roślin i ochrona środowiska, Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Kraków, 2012

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Rola i zadania kwarantanny roślin. Kryteria wyróżniania organizmów kwarantannowych.1
T-W-2Choroby kwarantannowe roślin powodowane przez wirusy, bakterie i grzyby.5
T-W-3Zasady postępowania z materiałem roślinnym zainfekowanym (lub podejrzanym o zainfekowanie) przez patogeny kwarantannowe.1
T-W-4Kwarantanna w ochronie roślin przed szkodnikami. Kwarantanna wewnętrzna i zewnętrzna.1
T-W-5Metody kontroli zdrowotności roślin na obecność szkodników kwarantannowych. Nadzór fitosanitarny. Zasady postępowania z matriałem porażonym przez szkodniki kwarantannowe.1
T-W-6Przegląd i chrakterystyka szkodników kwarantannowych ze szczególnym uwzględnieniem szkodników winorośli oraz upraw ogrodniczych i sadowniczych - morfologia, biologia, rośliny żywycielskie, szkodliwość, rozmieszczenie geograficzne. Sposoby rozprzestrzeniania i przenikania szkodników kwarantannowych. Znaczenie gospodarcze i zwalczanie.6
15

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2przygotowanie do zaliczenia wiedzy z wykładów5
A-W-3zapoznanie z zalecaną literaturą4
A-W-4udział w konsultacjach6
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_C57-2_W01nabycie wiedzy o roli i znaczeniu kwarantanny w ochronie roślin oraz o podstawowych organizmach z listy kwarantannowej zagrażających uprawom roślin ogrodniczych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_W10student ma wiedzę z zakresu ekologii, ochrony środowiska i przyrody, w tym wiedzę niezbędną do zrozumienia funkcjonowania naturalnych układów ekologicznych
UWW_1A_W12student ma uporządkowaną wiedzę niezbędną do ochrony winorośli i innych roślin ogrodniczych
Cel przedmiotuC-1nabycie wiedzy o sposobach postępowania z materiałem roślinnym zasiedlonym przez patogeny i szkodniki kwarantannowe oraz umiejętności rozpoznawania ważniejszych organizmów kwarantannowych
Treści programoweT-W-2Choroby kwarantannowe roślin powodowane przez wirusy, bakterie i grzyby.
T-W-1Rola i zadania kwarantanny roślin. Kryteria wyróżniania organizmów kwarantannowych.
T-W-3Zasady postępowania z materiałem roślinnym zainfekowanym (lub podejrzanym o zainfekowanie) przez patogeny kwarantannowe.
T-W-4Kwarantanna w ochronie roślin przed szkodnikami. Kwarantanna wewnętrzna i zewnętrzna.
T-W-5Metody kontroli zdrowotności roślin na obecność szkodników kwarantannowych. Nadzór fitosanitarny. Zasady postępowania z matriałem porażonym przez szkodniki kwarantannowe.
T-W-6Przegląd i chrakterystyka szkodników kwarantannowych ze szczególnym uwzględnieniem szkodników winorośli oraz upraw ogrodniczych i sadowniczych - morfologia, biologia, rośliny żywycielskie, szkodliwość, rozmieszczenie geograficzne. Sposoby rozprzestrzeniania i przenikania szkodników kwarantannowych. Znaczenie gospodarcze i zwalczanie.
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny
M-2wykład problemowy
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: pisemne zaliczenie wiedzy z przedmiotu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0posiada podstawową wiedzę o roli kwarantanny w ochronie roślin.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_C57-2_U01nabycie umiejętności postępowania z materiałem roślinnym podejrzewanym o zasiedlenie przez organizmy kwarantannowe i rozpoznawania organizmów z listy kwarantannowej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_U04student ma umiejętność określania biotycznych i abiotycznych zagrożeń dla upraw ogrodniczych, ze szczególnym uwzględnieniem winorośli, potrafi stosować metody służące przeciwdziałaniu i zwalczaniu potencjalnych zagrożeń
Cel przedmiotuC-1nabycie wiedzy o sposobach postępowania z materiałem roślinnym zasiedlonym przez patogeny i szkodniki kwarantannowe oraz umiejętności rozpoznawania ważniejszych organizmów kwarantannowych
Treści programoweT-W-2Choroby kwarantannowe roślin powodowane przez wirusy, bakterie i grzyby.
T-W-1Rola i zadania kwarantanny roślin. Kryteria wyróżniania organizmów kwarantannowych.
T-W-3Zasady postępowania z materiałem roślinnym zainfekowanym (lub podejrzanym o zainfekowanie) przez patogeny kwarantannowe.
T-W-4Kwarantanna w ochronie roślin przed szkodnikami. Kwarantanna wewnętrzna i zewnętrzna.
T-W-5Metody kontroli zdrowotności roślin na obecność szkodników kwarantannowych. Nadzór fitosanitarny. Zasady postępowania z matriałem porażonym przez szkodniki kwarantannowe.
T-W-6Przegląd i chrakterystyka szkodników kwarantannowych ze szczególnym uwzględnieniem szkodników winorośli oraz upraw ogrodniczych i sadowniczych - morfologia, biologia, rośliny żywycielskie, szkodliwość, rozmieszczenie geograficzne. Sposoby rozprzestrzeniania i przenikania szkodników kwarantannowych. Znaczenie gospodarcze i zwalczanie.
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny
M-2wykład problemowy
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: pisemne zaliczenie wiedzy z przedmiotu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0ma umiejętność postępowania w przypadku podejrzenia roślin o zasiedlenie przez organizmy kwarantannowe
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_O17-2_K01rozumie potrzebę wykorzystywania najnowszych aspektów wiedzy w celu prawidłowego rozstrzygania dylematów zawodowych związanych z występowaniem szkodników i patogenów roślin w uprawach ogrodniczych i sadowniczych oraz odpowiedzialnie podejmuje decyzje dotyczące ochrony roślin przed określonymi grupami szkodników i patogenów, z uwzględnieniem protekcji środowiska
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_K01Student krytycznie ocenia skutki prowadzonej działalności związanej z kierunkiem studiów
UWW_1A_K02Student jest świadomy znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych
UWW_1A_K03Student ma świadomość potrzeby włączania się do działań społecznych na rzecz ochrony środowiska
UWW_1A_K05Student bierze odpowiedzialność za podejmowane działania, przestrzega zasad etyki zawodowej
Cel przedmiotuC-1nabycie wiedzy o sposobach postępowania z materiałem roślinnym zasiedlonym przez patogeny i szkodniki kwarantannowe oraz umiejętności rozpoznawania ważniejszych organizmów kwarantannowych
Treści programoweT-W-2Choroby kwarantannowe roślin powodowane przez wirusy, bakterie i grzyby.
T-W-1Rola i zadania kwarantanny roślin. Kryteria wyróżniania organizmów kwarantannowych.
T-W-3Zasady postępowania z materiałem roślinnym zainfekowanym (lub podejrzanym o zainfekowanie) przez patogeny kwarantannowe.
T-W-4Kwarantanna w ochronie roślin przed szkodnikami. Kwarantanna wewnętrzna i zewnętrzna.
T-W-5Metody kontroli zdrowotności roślin na obecność szkodników kwarantannowych. Nadzór fitosanitarny. Zasady postępowania z matriałem porażonym przez szkodniki kwarantannowe.
T-W-6Przegląd i chrakterystyka szkodników kwarantannowych ze szczególnym uwzględnieniem szkodników winorośli oraz upraw ogrodniczych i sadowniczych - morfologia, biologia, rośliny żywycielskie, szkodliwość, rozmieszczenie geograficzne. Sposoby rozprzestrzeniania i przenikania szkodników kwarantannowych. Znaczenie gospodarcze i zwalczanie.
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny
M-2wykład problemowy
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: pisemne zaliczenie wiedzy z przedmiotu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0ma świadomość konieczności ciagłego dokształcania się
3,5
4,0
4,5
5,0