Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Uprawa winorośli i winiarstwo (S1)

Sylabus przedmiotu Przygotowanie pracy inżynierskiej i do egzaminu dyplomowego:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Uprawa winorośli i winiarstwo
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Przygotowanie pracy inżynierskiej i do egzaminu dyplomowego
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
Nauczyciel odpowiedzialny Paweł Milczarski <Pawel.Milczarski@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 15,0 ECTS (formy) 15,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
praca dyplomowaPD7 0 15,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Ukończone szkolenie biblioteczne.
W-2Umiejętność edytowania tekstu.
W-3Znajomość i umiejętność zastosowania metod statystycznych w naukach przyrodniczych.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Przygotowanie pracy dyplomowej i do egzaminu dyplomowego.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
praca dyplomowa
T-PD-1Praca dyplomowa ma charakter projektowy / badawczy. Student opracowuje problemy związane z tematem pracy. Pogłębia wiedzę w oparciu o literaturę. Konsultuje metodykę z promotorem, opisuje i analizuje wyniki badań. Pisze pracę dyplomową i przygotowuje się do egzaminu dyplomowego. Tematyka pracy dyplomowej zapewnia udział w badaniach naukowych.0
0

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
praca dyplomowa
A-PD-1Zdefiniowanie problemu badawczego, okreslenie zakresu pracy, wybór metodyki pracy.30
A-PD-2Wybór literatury związanej z pracą dyplomową, opracowanie przeglądu literatury.100
A-PD-3Konsultacje z opiekunem pracy5
A-PD-4Przygotowanie pracy dyplomowej300
A-PD-5Przygotowanie do egzaminu dyplomowego, w tym dokumentacji15
450

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Samodzielna praca koordynowana przez promotora w czasie konsultacji.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocena ciągła postępów pracy studenta prowadzona w czasie konsultacji.
S-2Ocena podsumowująca: Egzamin dyplomowy i ocena pracy inżynierskiej.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
UWW_1A_C41_W01
Student wie jak samodzielnie wykonać doświadczenie, zebrać wymagane doniesienia literatury, opracować wyniki a na ich podstawie napisać pracę dyplomową i przygotowac się do egzaminu dyplomowego.
UWW_1A_W21, UWW_1A_W05C-1T-PD-1M-1S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
UWW_1A_C41_U01
Korzystając z niewielkiej pomocy promotora student potrafi przeprowadzić doświadczenie związane z tematyką pracy dyplomowej, opracować wyniki badań i napisać pracę dyplomową.
UWW_1A_U18, UWW_1A_U13C-1T-PD-1M-1S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
UWW_1A_C41_K01
Student wykazuje otwartą i poszukujacą postawę w kierunku kształcenia się i samodoskonalenia w zakresie nowych technologii w oparciu o naukowe zródła informacji. Jest gotowy do analizy własnych osiągnięć z dziedziny metod uprawy winorośli i technologii winiarskich na tle doniesień naukowych.
UWW_1A_K01, UWW_1A_K02, UWW_1A_K05C-1T-PD-1M-1S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
UWW_1A_C41_W01
Student wie jak samodzielnie wykonać doświadczenie, zebrać wymagane doniesienia literatury, opracować wyniki a na ich podstawie napisać pracę dyplomową i przygotowac się do egzaminu dyplomowego.
2,0
3,0Student zna w stopniu podstawowym zasady pisania pracy dyplomowej, wykazuje małą samodzielnosc w jej realizacji
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
UWW_1A_C41_U01
Korzystając z niewielkiej pomocy promotora student potrafi przeprowadzić doświadczenie związane z tematyką pracy dyplomowej, opracować wyniki badań i napisać pracę dyplomową.
2,0
3,0Student wykazuje braki merytoryczne w wybranej przez siebie dziedzinie. Podczas badań i opracowywania pracy dyplomowej wymaga bardzo dużej pomocy promotora.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
UWW_1A_C41_K01
Student wykazuje otwartą i poszukujacą postawę w kierunku kształcenia się i samodoskonalenia w zakresie nowych technologii w oparciu o naukowe zródła informacji. Jest gotowy do analizy własnych osiągnięć z dziedziny metod uprawy winorośli i technologii winiarskich na tle doniesień naukowych.
2,0
3,0Student wykazuje niewielkie zainteresowanie informacjami naukowymi z zakresu uprawy winorośli i winiarstwa. Wykazuje przeciętny poziom dążenia ustawicznego kształcenia się.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Weiner J., Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych, PWN, Warszawa, 2009

Treści programowe - praca dyplomowa

KODTreść programowaGodziny
T-PD-1Praca dyplomowa ma charakter projektowy / badawczy. Student opracowuje problemy związane z tematem pracy. Pogłębia wiedzę w oparciu o literaturę. Konsultuje metodykę z promotorem, opisuje i analizuje wyniki badań. Pisze pracę dyplomową i przygotowuje się do egzaminu dyplomowego. Tematyka pracy dyplomowej zapewnia udział w badaniach naukowych.0
0

Formy aktywności - praca dyplomowa

KODForma aktywnościGodziny
A-PD-1Zdefiniowanie problemu badawczego, okreslenie zakresu pracy, wybór metodyki pracy.30
A-PD-2Wybór literatury związanej z pracą dyplomową, opracowanie przeglądu literatury.100
A-PD-3Konsultacje z opiekunem pracy5
A-PD-4Przygotowanie pracy dyplomowej300
A-PD-5Przygotowanie do egzaminu dyplomowego, w tym dokumentacji15
450
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_C41_W01Student wie jak samodzielnie wykonać doświadczenie, zebrać wymagane doniesienia literatury, opracować wyniki a na ich podstawie napisać pracę dyplomową i przygotowac się do egzaminu dyplomowego.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_W21student ma podstawową wiedzę w zakresie regulacji prawnych, ochrony własności intelektualnej, ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki produkcji ogrodniczej i winiarskiej
UWW_1A_W05student ma wiedzę z zakresu technologii informacyjnej, z uwzględnieniem pozyskiwania oraz przetwarzania informacji i tekstów, konstrukcji i wykorzystywania arkuszy kalkulacyjnych, baz danych
Cel przedmiotuC-1Przygotowanie pracy dyplomowej i do egzaminu dyplomowego.
Treści programoweT-PD-1Praca dyplomowa ma charakter projektowy / badawczy. Student opracowuje problemy związane z tematem pracy. Pogłębia wiedzę w oparciu o literaturę. Konsultuje metodykę z promotorem, opisuje i analizuje wyniki badań. Pisze pracę dyplomową i przygotowuje się do egzaminu dyplomowego. Tematyka pracy dyplomowej zapewnia udział w badaniach naukowych.
Metody nauczaniaM-1Samodzielna praca koordynowana przez promotora w czasie konsultacji.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena ciągła postępów pracy studenta prowadzona w czasie konsultacji.
S-2Ocena podsumowująca: Egzamin dyplomowy i ocena pracy inżynierskiej.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student zna w stopniu podstawowym zasady pisania pracy dyplomowej, wykazuje małą samodzielnosc w jej realizacji
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_C41_U01Korzystając z niewielkiej pomocy promotora student potrafi przeprowadzić doświadczenie związane z tematyką pracy dyplomowej, opracować wyniki badań i napisać pracę dyplomową.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_U18student posiada umiejętność wyszukiwania i analizy potrzebnych informacji w celu sporządzania prostych opracowań naukowych
UWW_1A_U13student posiada umiejętność przygotowania prac projektowych, sprawozdań, raportów oraz wystąpień ustnych z zakresu kierunku studiów z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także innych źródeł w celu precyzyjnego porozumienia się z instytucjami, producentami i odbiorcami związanymi z produkcją ogrodniczą i winiarską, potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie, umie organizować pracę indywidualną oraz w zespole
Cel przedmiotuC-1Przygotowanie pracy dyplomowej i do egzaminu dyplomowego.
Treści programoweT-PD-1Praca dyplomowa ma charakter projektowy / badawczy. Student opracowuje problemy związane z tematem pracy. Pogłębia wiedzę w oparciu o literaturę. Konsultuje metodykę z promotorem, opisuje i analizuje wyniki badań. Pisze pracę dyplomową i przygotowuje się do egzaminu dyplomowego. Tematyka pracy dyplomowej zapewnia udział w badaniach naukowych.
Metody nauczaniaM-1Samodzielna praca koordynowana przez promotora w czasie konsultacji.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena ciągła postępów pracy studenta prowadzona w czasie konsultacji.
S-2Ocena podsumowująca: Egzamin dyplomowy i ocena pracy inżynierskiej.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student wykazuje braki merytoryczne w wybranej przez siebie dziedzinie. Podczas badań i opracowywania pracy dyplomowej wymaga bardzo dużej pomocy promotora.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_C41_K01Student wykazuje otwartą i poszukujacą postawę w kierunku kształcenia się i samodoskonalenia w zakresie nowych technologii w oparciu o naukowe zródła informacji. Jest gotowy do analizy własnych osiągnięć z dziedziny metod uprawy winorośli i technologii winiarskich na tle doniesień naukowych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_K01Student krytycznie ocenia skutki prowadzonej działalności związanej z kierunkiem studiów
UWW_1A_K02Student jest świadomy znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych
UWW_1A_K05Student bierze odpowiedzialność za podejmowane działania, przestrzega zasad etyki zawodowej
Cel przedmiotuC-1Przygotowanie pracy dyplomowej i do egzaminu dyplomowego.
Treści programoweT-PD-1Praca dyplomowa ma charakter projektowy / badawczy. Student opracowuje problemy związane z tematem pracy. Pogłębia wiedzę w oparciu o literaturę. Konsultuje metodykę z promotorem, opisuje i analizuje wyniki badań. Pisze pracę dyplomową i przygotowuje się do egzaminu dyplomowego. Tematyka pracy dyplomowej zapewnia udział w badaniach naukowych.
Metody nauczaniaM-1Samodzielna praca koordynowana przez promotora w czasie konsultacji.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena ciągła postępów pracy studenta prowadzona w czasie konsultacji.
S-2Ocena podsumowująca: Egzamin dyplomowy i ocena pracy inżynierskiej.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student wykazuje niewielkie zainteresowanie informacjami naukowymi z zakresu uprawy winorośli i winiarstwa. Wykazuje przeciętny poziom dążenia ustawicznego kształcenia się.
3,5
4,0
4,5
5,0