Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Uprawa winorośli i winiarstwo (S1)

Sylabus przedmiotu Grafika inżynierska:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Uprawa winorośli i winiarstwo
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Grafika inżynierska
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii
Nauczyciel odpowiedzialny Adam Koniuszy <Adam.Koniuszy@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Grzegorz Hury <Grzegorz.Hury@zut.edu.pl>, Adam Koniuszy <Adam.Koniuszy@zut.edu.pl>, Tomasz Stawicki <Tomasz.Stawicki@zut.edu.pl>, Paweł Sędłak <Pawel.Sedlak@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 4,0 ECTS (formy) 4,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL2 30 2,00,49zaliczenie
wykładyW2 15 2,00,51zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1wiedza z geometrii na poziomie szkoły średniej
W-2podstawowa umiejętność obsługi komputera

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1poznanie zasad wykonywania rysunków technicznych i zakresu ich zastosowania
C-2nabycie podsawowych umiejetności czytania i wykonywania rysunków technicznych
C-3opanowanie podstawowych umiejetności wykonywania rysunków technicznych z wykorzystaniem programu komputerowego AutoCAD
C-4poszerzenie wyobraźni przestrzennej
C-5wyczulenie na konieczność uaktualniania posiadanej wiedzy z zakresu rysunku technicznego, ze względu na zmiany zachodzące w normalizacji

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1wykonywanie rysunków technicznych z wykorzystaniem różnych sposobób przedstawiania obiektów (rzutowanie prostokątne i aksonometryczne)12
T-L-2wymiarowanie i opisywanie obiektów3
T-L-3wykonywanie rysunków technicznych z zastosowaniem programu komputerowego AutoCAD, wykorzystując różne narzędzia przewidziane w programie15
30
wykłady
T-W-1podstawowa normalizacja w rysunku technicznym3
T-W-2rzutowanie prostokątne - widoki, przekroje3
T-W-3rzutowanie aksonometryczne1
T-W-4elementy rysunku budowlanego2
T-W-5zasady wymiarowania w rysunku technicznym3
T-W-6komputerowy zapis konstrukcji3
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1uczestnictwo w zajęciach30
A-L-2przygotowanie do ćwiczeń i sporządzanie rysunków przewidzianych do samodzielnego wykonania20
A-L-3konsultacje5
A-L-4studiowanie literatury5
60
wykłady
A-W-1uczestnictwo w wykładach15
A-W-2przygotowanie do wykładów10
A-W-3przygotowanie opracowania z wybranych zagadnień dotyczących normalizacji w rysunku technicznym20
A-W-4konsultacje15
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wykłady informacyjne z zastosowaniem technik multimedialnych
M-2wykonywanie przez studentów rysunków według wskazówek nauczyciela

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: ocena opracowań wykonanych samodzielnie przez studentów
S-2Ocena formująca: ocena rysunków wykonanych przez studentów
S-3Ocena formująca: obserwacja postawy studenta na zajęciach

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
UWW_1A_B06_W01
poznanie zasad sporządzania rysunków technicznych
UWW_1A_W02, UWW_1A_W05C-1, C-5T-W-4, T-W-1, T-W-6, T-W-2, T-W-3, T-W-5M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
UWW_1A_B06_U01
umiejętność czytania i wykonywania rysunków technicznych
UWW_1A_U14, UWW_1A_U01C-3, C-2T-L-3, T-L-1, T-L-2M-2S-2
UWW_1A_B06_U02
poszerzenie wyobraźni przestrzennej
UWW_1A_U14, UWW_1A_U01C-4T-L-3, T-L-1M-2S-2

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
UWW_1A_B06_K01
świadomość ciągłych zmian zachodzących w normalizacji dotyczącej rysunku technicznego, a tym samym świadomość konieczności ciągłej weryfikacji wiedzy posiadanej w tym zakresie
UWW_1A_K02C-3, C-1, C-4, C-2, C-5T-L-3, T-L-1, T-L-2, T-W-4, T-W-1, T-W-6, T-W-2, T-W-3, T-W-5M-2, M-1S-2, S-1, S-3

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
UWW_1A_B06_W01
poznanie zasad sporządzania rysunków technicznych
2,0
3,0student rozpoznaje zasadnicze elementy normalizacji z zakresu rysunku technicznego
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
UWW_1A_B06_U01
umiejętność czytania i wykonywania rysunków technicznych
2,0
3,0wykonane przez studenta prace charakteryzują się wzglednie dużą liczbą błędów merytorycznych i niskim poziomem estetyki
3,5
4,0
4,5
5,0
UWW_1A_B06_U02
poszerzenie wyobraźni przestrzennej
2,0
3,0rysunki studenta charakteryzują się względnie dużą liczbą błędów związanych z odwzorowaniem obiektów przestrzennych
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
UWW_1A_B06_K01
świadomość ciągłych zmian zachodzących w normalizacji dotyczącej rysunku technicznego, a tym samym świadomość konieczności ciągłej weryfikacji wiedzy posiadanej w tym zakresie
2,0
3,0przy podstawowym poziomie świadomości
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Elżbieta Miśniakiewicz, Wojciech Skowroński, Rysunek techniczny budowlany, Arkady, Warszawa, 2011
  2. Tadeusz Dorzański, Rysunek techniczny maszynowy, WNT, Warszawa, 2010, 24
  3. AutoCAD Podręcznik użytkownika, https://knowledge.autodesk.com/support/autocad-lt/learn-explore#?sort=score, 2016

Literatura dodatkowa

  1. Bartosz Czarnecki, Rysunek techniczny i planistyczny, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok, 2003, 2
  2. Polski Komitet Normalizacyjny, normy przedmiotowe - między innymi: PN-EN ISO 7519:1999, PN-B-01025:2004, PN-B-01030:2000, PN-ISO 129:1996, PN-B-01029:2000, PN-EN ISO 11091:2001, PN-B-01027:2002, Wydawnictwo Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, Warszawa

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1wykonywanie rysunków technicznych z wykorzystaniem różnych sposobób przedstawiania obiektów (rzutowanie prostokątne i aksonometryczne)12
T-L-2wymiarowanie i opisywanie obiektów3
T-L-3wykonywanie rysunków technicznych z zastosowaniem programu komputerowego AutoCAD, wykorzystując różne narzędzia przewidziane w programie15
30

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1podstawowa normalizacja w rysunku technicznym3
T-W-2rzutowanie prostokątne - widoki, przekroje3
T-W-3rzutowanie aksonometryczne1
T-W-4elementy rysunku budowlanego2
T-W-5zasady wymiarowania w rysunku technicznym3
T-W-6komputerowy zapis konstrukcji3
15

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1uczestnictwo w zajęciach30
A-L-2przygotowanie do ćwiczeń i sporządzanie rysunków przewidzianych do samodzielnego wykonania20
A-L-3konsultacje5
A-L-4studiowanie literatury5
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w wykładach15
A-W-2przygotowanie do wykładów10
A-W-3przygotowanie opracowania z wybranych zagadnień dotyczących normalizacji w rysunku technicznym20
A-W-4konsultacje15
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_B06_W01poznanie zasad sporządzania rysunków technicznych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_W02student ma wiedzę w zakresie matematyki, statystyki matematycznej oraz fizyki, niezbędną do zrozumienia podstawowych zjawisk fizycznych zachodzących w przyrodzie, w tym klimatycznych
UWW_1A_W05student ma wiedzę z zakresu technologii informacyjnej, z uwzględnieniem pozyskiwania oraz przetwarzania informacji i tekstów, konstrukcji i wykorzystywania arkuszy kalkulacyjnych, baz danych
Cel przedmiotuC-1poznanie zasad wykonywania rysunków technicznych i zakresu ich zastosowania
C-5wyczulenie na konieczność uaktualniania posiadanej wiedzy z zakresu rysunku technicznego, ze względu na zmiany zachodzące w normalizacji
Treści programoweT-W-4elementy rysunku budowlanego
T-W-1podstawowa normalizacja w rysunku technicznym
T-W-6komputerowy zapis konstrukcji
T-W-2rzutowanie prostokątne - widoki, przekroje
T-W-3rzutowanie aksonometryczne
T-W-5zasady wymiarowania w rysunku technicznym
Metody nauczaniaM-1wykłady informacyjne z zastosowaniem technik multimedialnych
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: ocena opracowań wykonanych samodzielnie przez studentów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student rozpoznaje zasadnicze elementy normalizacji z zakresu rysunku technicznego
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_B06_U01umiejętność czytania i wykonywania rysunków technicznych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_U14student wykonuje pod kierunkiem opiekuna naukowego proste zadanie badawcze lub projektowe związane z kierunkiem studiów, prawidłowo interpretuje rezultaty i wyciąga wnioski
UWW_1A_U01student potrafi posługiwać się technologią informatyczną w zakresie pozyskiwania i przetwarzania informacji, budowy baz danych niezbędnych do projektowania i realizacji przedsięwzięć z zakresu produkcji ogrodniczej i winiarskiej
Cel przedmiotuC-3opanowanie podstawowych umiejetności wykonywania rysunków technicznych z wykorzystaniem programu komputerowego AutoCAD
C-2nabycie podsawowych umiejetności czytania i wykonywania rysunków technicznych
Treści programoweT-L-3wykonywanie rysunków technicznych z zastosowaniem programu komputerowego AutoCAD, wykorzystując różne narzędzia przewidziane w programie
T-L-1wykonywanie rysunków technicznych z wykorzystaniem różnych sposobób przedstawiania obiektów (rzutowanie prostokątne i aksonometryczne)
T-L-2wymiarowanie i opisywanie obiektów
Metody nauczaniaM-2wykonywanie przez studentów rysunków według wskazówek nauczyciela
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: ocena rysunków wykonanych przez studentów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0wykonane przez studenta prace charakteryzują się wzglednie dużą liczbą błędów merytorycznych i niskim poziomem estetyki
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_B06_U02poszerzenie wyobraźni przestrzennej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_U14student wykonuje pod kierunkiem opiekuna naukowego proste zadanie badawcze lub projektowe związane z kierunkiem studiów, prawidłowo interpretuje rezultaty i wyciąga wnioski
UWW_1A_U01student potrafi posługiwać się technologią informatyczną w zakresie pozyskiwania i przetwarzania informacji, budowy baz danych niezbędnych do projektowania i realizacji przedsięwzięć z zakresu produkcji ogrodniczej i winiarskiej
Cel przedmiotuC-4poszerzenie wyobraźni przestrzennej
Treści programoweT-L-3wykonywanie rysunków technicznych z zastosowaniem programu komputerowego AutoCAD, wykorzystując różne narzędzia przewidziane w programie
T-L-1wykonywanie rysunków technicznych z wykorzystaniem różnych sposobób przedstawiania obiektów (rzutowanie prostokątne i aksonometryczne)
Metody nauczaniaM-2wykonywanie przez studentów rysunków według wskazówek nauczyciela
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: ocena rysunków wykonanych przez studentów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0rysunki studenta charakteryzują się względnie dużą liczbą błędów związanych z odwzorowaniem obiektów przestrzennych
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_B06_K01świadomość ciągłych zmian zachodzących w normalizacji dotyczącej rysunku technicznego, a tym samym świadomość konieczności ciągłej weryfikacji wiedzy posiadanej w tym zakresie
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_K02Student jest świadomy znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych
Cel przedmiotuC-3opanowanie podstawowych umiejetności wykonywania rysunków technicznych z wykorzystaniem programu komputerowego AutoCAD
C-1poznanie zasad wykonywania rysunków technicznych i zakresu ich zastosowania
C-4poszerzenie wyobraźni przestrzennej
C-2nabycie podsawowych umiejetności czytania i wykonywania rysunków technicznych
C-5wyczulenie na konieczność uaktualniania posiadanej wiedzy z zakresu rysunku technicznego, ze względu na zmiany zachodzące w normalizacji
Treści programoweT-L-3wykonywanie rysunków technicznych z zastosowaniem programu komputerowego AutoCAD, wykorzystując różne narzędzia przewidziane w programie
T-L-1wykonywanie rysunków technicznych z wykorzystaniem różnych sposobób przedstawiania obiektów (rzutowanie prostokątne i aksonometryczne)
T-L-2wymiarowanie i opisywanie obiektów
T-W-4elementy rysunku budowlanego
T-W-1podstawowa normalizacja w rysunku technicznym
T-W-6komputerowy zapis konstrukcji
T-W-2rzutowanie prostokątne - widoki, przekroje
T-W-3rzutowanie aksonometryczne
T-W-5zasady wymiarowania w rysunku technicznym
Metody nauczaniaM-2wykonywanie przez studentów rysunków według wskazówek nauczyciela
M-1wykłady informacyjne z zastosowaniem technik multimedialnych
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: ocena rysunków wykonanych przez studentów
S-1Ocena podsumowująca: ocena opracowań wykonanych samodzielnie przez studentów
S-3Ocena formująca: obserwacja postawy studenta na zajęciach
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0przy podstawowym poziomie świadomości
3,5
4,0
4,5
5,0