Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Uprawa winorośli i winiarstwo (S1)

Sylabus przedmiotu Hodowla roślin:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Uprawa winorośli i winiarstwo
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Hodowla roślin
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
Nauczyciel odpowiedzialny Miłosz Smolik <Milosz.Smolik@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Marcelina Krupa-Małkiewicz <Marcelina.Krupa-Malkiewicz@zut.edu.pl>, Danuta Kulpa <Danuta.Kulpa@zut.edu.pl>, Paweł Milczarski <Pawel.Milczarski@zut.edu.pl>, Beata Myśków <Beata.Myskow@zut.edu.pl>, Stefan Stojałowski <Stefan.Stojalowski@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA4 10 1,00,49zaliczenie
wykładyW4 20 1,00,51zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość podstaw biologii i genetyki roślin.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1zapoznanie studentów ze sposobami poszerzania zakresu zmienności i ich wykorzystaniem w hodowli roślin
C-2zapoznanie studentów z celami i metodami konwencjonalnej hodowli roślin

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Erozja genetyczna. Banki genów. Ochrona zasobów genowych2
T-A-2Mieszańce oddalone i ich wykorzystanie w hodowli roślin.2
T-A-3Wykorzystanie mutacji w hodowli roślin.2
T-A-4Hodowla zachowawcza. Wybrane zagadnienia z nowoczesnej hodowli roślin ogrodniczych.2
T-A-5Prezentacja programów hodowlanych.2
10
wykłady
T-W-1Wprowadzenie do hodowli. Pojęcia hodowlane.3
T-W-2Kierunki hodowli i metody oceny materiałów hodowlanych.3
T-W-3Selekcja. Metody hodowli roślin samopylnych.2
T-W-4Hodowla roślin obcopylnych.2
T-W-5Chów wsobny. Heterozja. Hodowla odmian mieszańcowych.4
T-W-6Hodowla winorośli oraz wybranych gatunków roślin ogrodniczych4
T-W-7Hodowla roślin rozmnażanych wegetatywnie.2
20

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Uczestnictwo w ćwiczenia audytoryjnych.10
A-A-2Przygotowanie programu hodowlanego.10
A-A-3Przygotowanie się do pisemnego zaliczenia formy zajęć.10
30
wykłady
A-W-1Udział studenta w wykładach20
A-W-2Konsutacje związane z tematyką wykładów5
A-W-3Przygotowanie do egzaminu i obecność na egzaminie5
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metody podające (wykład informacyjny, konwersatoryjny)
M-2Metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)
M-3Metody eksponujące (zdjęcia, filmy)

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Sprawdzian
S-2Ocena formująca: Praca kontrolna (program hodowlany)
S-3Ocena podsumowująca: Sprawdzian pisemny zaliczający formę zajęć.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
UWW_1A_C22_W0
student ma wiedzę z zakresu genetyki i hodowli, w tym mechanizmów genetycznych zachodzących na poziomie komórki, organizmu i populacji, zna ogólne zasady hodowli i biotechnologii roślin
UWW_1A_W06C-2T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6M-1, M-2S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
UWW_1A_C22_U01
Student posiada umiejętność dobierania materiałów wyjściowych do hodowli jak i metod hodowli w zalezności od gatunku roślin
UWW_1A_U14C-2T-A-1, T-A-3, T-A-2, T-W-7, T-W-6M-1, M-3S-2

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
UWW_1A_C22_K01
Student ma świadomość konieczności wykorzystywania najnowszych aspektów wiedzy i samodoskonalenia w zakresie hodowli i produkcji materiału do nasadzeń
UWW_1A_K05C-2T-A-5M-1, M-2, M-3S-3

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
UWW_1A_C22_W0
student ma wiedzę z zakresu genetyki i hodowli, w tym mechanizmów genetycznych zachodzących na poziomie komórki, organizmu i populacji, zna ogólne zasady hodowli i biotechnologii roślin
2,0
3,0student zna w stopniu dostatecznym metody konwencjonalnej hodowli winoroślin i ważniejszych gatunków roślin ogrodniczych
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
UWW_1A_C22_U01
Student posiada umiejętność dobierania materiałów wyjściowych do hodowli jak i metod hodowli w zalezności od gatunku roślin
2,0
3,0student potrafi w stopniu dostatecznym wymienić i opisać metody konwencjonalnej hodowli winoroślin i ważniejszych gatunków roślin ogrodniczych
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
UWW_1A_C22_K01
Student ma świadomość konieczności wykorzystywania najnowszych aspektów wiedzy i samodoskonalenia w zakresie hodowli i produkcji materiału do nasadzeń
2,0
3,0Student biernie uczestniczy w zajęciach, nie wykazuje większego zainteresowania tematyką przedmiotu
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Michalik B. (red.), Hodowla roślin, PWRiL, Poznań, 2009
  2. Kuraczyk A., Packa D., Wiwart M., Hodowla roślin, UMW, Olsztyn, 2003
  3. Tarkowski Cz., Genetyka, hodowla roślin i nasiennictwo., AR, Lublin 1973, Lublin, 1973

Literatura dodatkowa

  1. Tarkowski Cz., Genetyka, hodowla roślin i nasiennictwo, Wydawnicwto Akademii Rolniczej w Lublinie, Lublin, 1973
  2. Jassem M., Hodowla roślin, Wydawnictwa Uczelniane Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy, Bydgoszcz, 1999
  3. Simmonds N.W., Podstawy hodoli roślin, PWRiL, Warszawa, 1987

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Erozja genetyczna. Banki genów. Ochrona zasobów genowych2
T-A-2Mieszańce oddalone i ich wykorzystanie w hodowli roślin.2
T-A-3Wykorzystanie mutacji w hodowli roślin.2
T-A-4Hodowla zachowawcza. Wybrane zagadnienia z nowoczesnej hodowli roślin ogrodniczych.2
T-A-5Prezentacja programów hodowlanych.2
10

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Wprowadzenie do hodowli. Pojęcia hodowlane.3
T-W-2Kierunki hodowli i metody oceny materiałów hodowlanych.3
T-W-3Selekcja. Metody hodowli roślin samopylnych.2
T-W-4Hodowla roślin obcopylnych.2
T-W-5Chów wsobny. Heterozja. Hodowla odmian mieszańcowych.4
T-W-6Hodowla winorośli oraz wybranych gatunków roślin ogrodniczych4
T-W-7Hodowla roślin rozmnażanych wegetatywnie.2
20

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Uczestnictwo w ćwiczenia audytoryjnych.10
A-A-2Przygotowanie programu hodowlanego.10
A-A-3Przygotowanie się do pisemnego zaliczenia formy zajęć.10
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Udział studenta w wykładach20
A-W-2Konsutacje związane z tematyką wykładów5
A-W-3Przygotowanie do egzaminu i obecność na egzaminie5
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_C22_W0student ma wiedzę z zakresu genetyki i hodowli, w tym mechanizmów genetycznych zachodzących na poziomie komórki, organizmu i populacji, zna ogólne zasady hodowli i biotechnologii roślin
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_W06student ma wiedzę z zakresu genetyki i hodowli, w tym mechanizmów genetycznych zachodzących na poziomie komórki, organizmu i populacji, zna ogólne zasady hodowli i biotechnologii roślin
Cel przedmiotuC-2zapoznanie studentów z celami i metodami konwencjonalnej hodowli roślin
Treści programoweT-W-1Wprowadzenie do hodowli. Pojęcia hodowlane.
T-W-2Kierunki hodowli i metody oceny materiałów hodowlanych.
T-W-3Selekcja. Metody hodowli roślin samopylnych.
T-W-4Hodowla roślin obcopylnych.
T-W-5Chów wsobny. Heterozja. Hodowla odmian mieszańcowych.
T-W-6Hodowla winorośli oraz wybranych gatunków roślin ogrodniczych
Metody nauczaniaM-1Metody podające (wykład informacyjny, konwersatoryjny)
M-2Metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Sprawdzian
S-2Ocena formująca: Praca kontrolna (program hodowlany)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student zna w stopniu dostatecznym metody konwencjonalnej hodowli winoroślin i ważniejszych gatunków roślin ogrodniczych
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_C22_U01Student posiada umiejętność dobierania materiałów wyjściowych do hodowli jak i metod hodowli w zalezności od gatunku roślin
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_U14student wykonuje pod kierunkiem opiekuna naukowego proste zadanie badawcze lub projektowe związane z kierunkiem studiów, prawidłowo interpretuje rezultaty i wyciąga wnioski
Cel przedmiotuC-2zapoznanie studentów z celami i metodami konwencjonalnej hodowli roślin
Treści programoweT-A-1Erozja genetyczna. Banki genów. Ochrona zasobów genowych
T-A-3Wykorzystanie mutacji w hodowli roślin.
T-A-2Mieszańce oddalone i ich wykorzystanie w hodowli roślin.
T-W-7Hodowla roślin rozmnażanych wegetatywnie.
T-W-6Hodowla winorośli oraz wybranych gatunków roślin ogrodniczych
Metody nauczaniaM-1Metody podające (wykład informacyjny, konwersatoryjny)
M-3Metody eksponujące (zdjęcia, filmy)
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Praca kontrolna (program hodowlany)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student potrafi w stopniu dostatecznym wymienić i opisać metody konwencjonalnej hodowli winoroślin i ważniejszych gatunków roślin ogrodniczych
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_C22_K01Student ma świadomość konieczności wykorzystywania najnowszych aspektów wiedzy i samodoskonalenia w zakresie hodowli i produkcji materiału do nasadzeń
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_K05Student bierze odpowiedzialność za podejmowane działania, przestrzega zasad etyki zawodowej
Cel przedmiotuC-2zapoznanie studentów z celami i metodami konwencjonalnej hodowli roślin
Treści programoweT-A-5Prezentacja programów hodowlanych.
Metody nauczaniaM-1Metody podające (wykład informacyjny, konwersatoryjny)
M-2Metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)
M-3Metody eksponujące (zdjęcia, filmy)
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Sprawdzian pisemny zaliczający formę zajęć.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student biernie uczestniczy w zajęciach, nie wykazuje większego zainteresowania tematyką przedmiotu
3,5
4,0
4,5
5,0