Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Uprawa winorośli i winiarstwo (S1)

Sylabus przedmiotu Szkodniki i patogeny w magazynach i przechowalniach owoców:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Uprawa winorośli i winiarstwo
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Szkodniki i patogeny w magazynach i przechowalniach owoców
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Bioinżynierii
Nauczyciel odpowiedzialny Magdalena Karbowska-Dzięgielewska <Magdalena.Karbowska-Dziegielewska@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Iwona Adamska <Iwona.Adamska@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 12 Grupa obieralna 2

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA6 15 1,00,49zaliczenie
wykładyW6 15 1,00,51zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1podstawowa wiedza z zakresu botaniki i zoologii

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu rozpoznawania oraz szkodliwości najważniejszych patogenów i szkodników owoców występujących w pomieszczeniach i magazynach ze wskazaniem metod ich zwlaczania

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Choroby pochodzenia bakteryjnego na przechowywanych owocach (objawy, warunki rozprzestrzeniania i możliwości zapobiegania)2
T-A-2Patogeny grzybowe na owocach w przechowalniach i magazynach (warunki ich występowania i rozprzestrzeniania, możliwosci zapobiegania)5
T-A-3Przegląd i rozpoznawanie najważniejszych szkodników owoców występujących w magazynach i przechowalniach4
T-A-4Wykrywanie szkodników owoców w w pomieszczeniach i na produktach.4
15
wykłady
T-W-1Objawy chorób pochodzenia grzybowego i bakteryjnego na owocach i wpływ warunków przechowywania na ich występowanie2
T-W-2Warunki sprzyjające rozprzestrzenianiu się chorób pochodzenia bakteryjnego i grzybowego owoców w magazynach i przechowalniach2
T-W-3Sposoby zapobiegania i/lub zwalczania najważniejszych patogenów owoców w magazynach i przechowalniach3
T-W-4Biologia i ekologia szkodników owoców w magazynach i przechowalniach. Znaczenie gospodarcze szkodników magazynowych.4
T-W-5Profilaktyka i metody zwalczania szkodników owoców w magazynach i przechowalniach.4
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1uczestnictwo w zajęciach15
A-A-2zapoznanie z zalecaną literaturą przedmiotową3
A-A-3udział w konsultacjach6
A-A-4przygotowanie do zaliczenia wiedzy z ćwiczeń6
30
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2udział w konsultacjach5
A-W-3zapoznanie z zalecaną literaturą4
A-W-4przygotowanie do zaliczenia wiedzy z wykładów6
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wykład informacyjny
M-2wykład problemowy
M-3dyskusja tematyczna
M-4pokaz
M-5ćwiczenia przedmiotowe

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: pisemne zaliczenie wiedzy z przedmiotu
S-2Ocena podsumowująca: aprobata

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
UWW_1A_O09-2_W01
student potrafi scharakteryzować najważniejsze patogeny i szkodniki wystepujące na owocach w magazynach i przechowalniach oraz zna metody zapobiegania i zwalczania tych agrofagów
UWW_1A_W10, UWW_1A_W12C-1T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5M-1, M-2S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
UWW_1A_O09-2_U01
student potrafi wykrywać i diagnozować patogeny i szkodniki owoców w magazynach i przechowaniach oraz wskazać najskuteczniejsze metody ich zwalczania
UWW_1A_U04, UWW_1A_U08C-1T-A-1, T-A-2, T-A-3, T-A-4M-3, M-4, M-5S-2

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
UWW_1A_O09-2_K01
rozumie potrzebę wykorzystywania najnowszych aspektów wiedzy w celu prawidłowego rozstrzygania dylematów zawodowych związanych z pojawem agrofagów w magazynach i przechowalniach i jest przygotowany do pracy w instytucjach zajmujących się monitoringiem stanu zdrowotności roślin, dzięki czemu w sposób odpowiedzialny podejmuje decyzje dotyczące stosowania pestycydów
UWW_1A_K01, UWW_1A_K02, UWW_1A_K03, UWW_1A_K05C-1T-A-1, T-A-2, T-A-3, T-A-4, T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5M-1, M-2, M-3, M-4, M-5S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
UWW_1A_O09-2_W01
student potrafi scharakteryzować najważniejsze patogeny i szkodniki wystepujące na owocach w magazynach i przechowalniach oraz zna metody zapobiegania i zwalczania tych agrofagów
2,0
3,0student charakteryzuje najważniesze grupy szkodników i patogeny owoców w magazynach i przechowaniach. Opisuje metody ochrony produktów przechowalnianych
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
UWW_1A_O09-2_U01
student potrafi wykrywać i diagnozować patogeny i szkodniki owoców w magazynach i przechowaniach oraz wskazać najskuteczniejsze metody ich zwalczania
2,0
3,0student zna i rozpoznaje najważniejsze patogeny i szkodniki owoców w przechowalniach i magazynach oraz potrafi wymienić metody zwlaczania tych agrofagów
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
UWW_1A_O09-2_K01
rozumie potrzebę wykorzystywania najnowszych aspektów wiedzy w celu prawidłowego rozstrzygania dylematów zawodowych związanych z pojawem agrofagów w magazynach i przechowalniach i jest przygotowany do pracy w instytucjach zajmujących się monitoringiem stanu zdrowotności roślin, dzięki czemu w sposób odpowiedzialny podejmuje decyzje dotyczące stosowania pestycydów
2,0
3,0student rozumie konieczność ciągłego dokształcania się
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Marcinkowska J., Oznaczanie rodzajów grzybów ważnych w patoglogii roślin, Fundacja Rozwój SGGW, Warszawa, 2003
  2. Marcinkowska J., Oznaczanie rodzajów grzybów sensu lato ważnych w fitopatologii, PWRiL, Warszawa, 2012
  3. Kryczyński S., Weber Z., Fitopatologia Tom 2., PWRiL, Warszawa, 2011
  4. Nawrot J., Owady - szkodniki magazynowe, Wyd. Themar, Warszawa, 2001

Literatura dodatkowa

  1. Kryczyński S., Weber Z., Fitopatologia. Tom 1., PWRiL, Warszawa, 2010
  2. Gołebiowska Z., Nawrot J., Szkodniki magazynowe, PWRiL, Poznań, 1976
  3. Nawrot J., Klucz do rozpoznawania stadiów larwalnych szkodników magazynowych, Wyd. Themar, Warszawa, 2003

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Choroby pochodzenia bakteryjnego na przechowywanych owocach (objawy, warunki rozprzestrzeniania i możliwości zapobiegania)2
T-A-2Patogeny grzybowe na owocach w przechowalniach i magazynach (warunki ich występowania i rozprzestrzeniania, możliwosci zapobiegania)5
T-A-3Przegląd i rozpoznawanie najważniejszych szkodników owoców występujących w magazynach i przechowalniach4
T-A-4Wykrywanie szkodników owoców w w pomieszczeniach i na produktach.4
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Objawy chorób pochodzenia grzybowego i bakteryjnego na owocach i wpływ warunków przechowywania na ich występowanie2
T-W-2Warunki sprzyjające rozprzestrzenianiu się chorób pochodzenia bakteryjnego i grzybowego owoców w magazynach i przechowalniach2
T-W-3Sposoby zapobiegania i/lub zwalczania najważniejszych patogenów owoców w magazynach i przechowalniach3
T-W-4Biologia i ekologia szkodników owoców w magazynach i przechowalniach. Znaczenie gospodarcze szkodników magazynowych.4
T-W-5Profilaktyka i metody zwalczania szkodników owoców w magazynach i przechowalniach.4
15

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1uczestnictwo w zajęciach15
A-A-2zapoznanie z zalecaną literaturą przedmiotową3
A-A-3udział w konsultacjach6
A-A-4przygotowanie do zaliczenia wiedzy z ćwiczeń6
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2udział w konsultacjach5
A-W-3zapoznanie z zalecaną literaturą4
A-W-4przygotowanie do zaliczenia wiedzy z wykładów6
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_O09-2_W01student potrafi scharakteryzować najważniejsze patogeny i szkodniki wystepujące na owocach w magazynach i przechowalniach oraz zna metody zapobiegania i zwalczania tych agrofagów
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_W10student ma wiedzę z zakresu ekologii, ochrony środowiska i przyrody, w tym wiedzę niezbędną do zrozumienia funkcjonowania naturalnych układów ekologicznych
UWW_1A_W12student ma uporządkowaną wiedzę niezbędną do ochrony winorośli i innych roślin ogrodniczych
Cel przedmiotuC-1zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu rozpoznawania oraz szkodliwości najważniejszych patogenów i szkodników owoców występujących w pomieszczeniach i magazynach ze wskazaniem metod ich zwlaczania
Treści programoweT-W-1Objawy chorób pochodzenia grzybowego i bakteryjnego na owocach i wpływ warunków przechowywania na ich występowanie
T-W-2Warunki sprzyjające rozprzestrzenianiu się chorób pochodzenia bakteryjnego i grzybowego owoców w magazynach i przechowalniach
T-W-3Sposoby zapobiegania i/lub zwalczania najważniejszych patogenów owoców w magazynach i przechowalniach
T-W-4Biologia i ekologia szkodników owoców w magazynach i przechowalniach. Znaczenie gospodarcze szkodników magazynowych.
T-W-5Profilaktyka i metody zwalczania szkodników owoców w magazynach i przechowalniach.
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny
M-2wykład problemowy
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: pisemne zaliczenie wiedzy z przedmiotu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student charakteryzuje najważniesze grupy szkodników i patogeny owoców w magazynach i przechowaniach. Opisuje metody ochrony produktów przechowalnianych
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_O09-2_U01student potrafi wykrywać i diagnozować patogeny i szkodniki owoców w magazynach i przechowaniach oraz wskazać najskuteczniejsze metody ich zwalczania
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_U04student ma umiejętność określania biotycznych i abiotycznych zagrożeń dla upraw ogrodniczych, ze szczególnym uwzględnieniem winorośli, potrafi stosować metody służące przeciwdziałaniu i zwalczaniu potencjalnych zagrożeń
UWW_1A_U08student posiada umiejętność zaplanowania i wykonywania podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych w uprawach ogrodniczych, ze szczególnym uwzględnieniem winnic
Cel przedmiotuC-1zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu rozpoznawania oraz szkodliwości najważniejszych patogenów i szkodników owoców występujących w pomieszczeniach i magazynach ze wskazaniem metod ich zwlaczania
Treści programoweT-A-1Choroby pochodzenia bakteryjnego na przechowywanych owocach (objawy, warunki rozprzestrzeniania i możliwości zapobiegania)
T-A-2Patogeny grzybowe na owocach w przechowalniach i magazynach (warunki ich występowania i rozprzestrzeniania, możliwosci zapobiegania)
T-A-3Przegląd i rozpoznawanie najważniejszych szkodników owoców występujących w magazynach i przechowalniach
T-A-4Wykrywanie szkodników owoców w w pomieszczeniach i na produktach.
Metody nauczaniaM-3dyskusja tematyczna
M-4pokaz
M-5ćwiczenia przedmiotowe
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: aprobata
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student zna i rozpoznaje najważniejsze patogeny i szkodniki owoców w przechowalniach i magazynach oraz potrafi wymienić metody zwlaczania tych agrofagów
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_O09-2_K01rozumie potrzebę wykorzystywania najnowszych aspektów wiedzy w celu prawidłowego rozstrzygania dylematów zawodowych związanych z pojawem agrofagów w magazynach i przechowalniach i jest przygotowany do pracy w instytucjach zajmujących się monitoringiem stanu zdrowotności roślin, dzięki czemu w sposób odpowiedzialny podejmuje decyzje dotyczące stosowania pestycydów
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_K01Student krytycznie ocenia skutki prowadzonej działalności związanej z kierunkiem studiów
UWW_1A_K02Student jest świadomy znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych
UWW_1A_K03Student ma świadomość potrzeby włączania się do działań społecznych na rzecz ochrony środowiska
UWW_1A_K05Student bierze odpowiedzialność za podejmowane działania, przestrzega zasad etyki zawodowej
Cel przedmiotuC-1zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu rozpoznawania oraz szkodliwości najważniejszych patogenów i szkodników owoców występujących w pomieszczeniach i magazynach ze wskazaniem metod ich zwlaczania
Treści programoweT-A-1Choroby pochodzenia bakteryjnego na przechowywanych owocach (objawy, warunki rozprzestrzeniania i możliwości zapobiegania)
T-A-2Patogeny grzybowe na owocach w przechowalniach i magazynach (warunki ich występowania i rozprzestrzeniania, możliwosci zapobiegania)
T-A-3Przegląd i rozpoznawanie najważniejszych szkodników owoców występujących w magazynach i przechowalniach
T-A-4Wykrywanie szkodników owoców w w pomieszczeniach i na produktach.
T-W-1Objawy chorób pochodzenia grzybowego i bakteryjnego na owocach i wpływ warunków przechowywania na ich występowanie
T-W-2Warunki sprzyjające rozprzestrzenianiu się chorób pochodzenia bakteryjnego i grzybowego owoców w magazynach i przechowalniach
T-W-3Sposoby zapobiegania i/lub zwalczania najważniejszych patogenów owoców w magazynach i przechowalniach
T-W-4Biologia i ekologia szkodników owoców w magazynach i przechowalniach. Znaczenie gospodarcze szkodników magazynowych.
T-W-5Profilaktyka i metody zwalczania szkodników owoców w magazynach i przechowalniach.
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny
M-2wykład problemowy
M-3dyskusja tematyczna
M-4pokaz
M-5ćwiczenia przedmiotowe
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: pisemne zaliczenie wiedzy z przedmiotu
S-2Ocena podsumowująca: aprobata
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student rozumie konieczność ciągłego dokształcania się
3,5
4,0
4,5
5,0