Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Uprawa winorośli i winiarstwo (S1)

Sylabus przedmiotu Monitoring i diagnostyka szkodników i patogenów winorośli:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Uprawa winorośli i winiarstwo
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Monitoring i diagnostyka szkodników i patogenów winorośli
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Bioinżynierii
Nauczyciel odpowiedzialny Magdalena Karbowska-Dzięgielewska <Magdalena.Karbowska-Dziegielewska@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Iwona Adamska <Iwona.Adamska@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 12 Grupa obieralna 1

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA6 15 1,00,49zaliczenie
wykładyW6 15 1,00,51zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1podstawowe wiadomości z zoologii i botaniki

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu diagnozowania szkodników roślin na podstawie uszkodzeń roślin oraz cech morfologicznych różnych stadiów rozwojowych szkodników w uprawach winorośli
C-2zapoznanie z najważniejszymi metodami prognozowania i sygnalizacji szkodników oraz patogenów
C-3ocena stopnia zagrożenia roślin przez najważniejsze grupy szkodników i patogenów

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Zasady korzystania z kluczy stosowanych do oznaczania chorób roślin2
T-A-2Zasady pobierania prób roślinnych do badań laboratoryjnych na przykładzie krzewów winorośli2
T-A-3Diagnostyka patogenów zasiedlających zebrany materiał (próby pobrane z krzewów winorośli)3
T-A-4Zasady korzystania z klucza entomologicznego. Diagnostyka szkodników w uprawach winorośli oraz w innych, wybranych uprawach sadowniczych na podstawie cech morfologicznych i morfometrycznych stadiów larwalnych i imaginalnych4
T-A-5Identyfikacja i diagnostyka na podstawie cech morfologicznych i morfometrycznych entomofauny pożytecznej towarzyszącej szkodnikom roślin2
T-A-6Identyfikacja zagrożeń wynikających z masowego pojawu szkodników. Progi zagrożenia i szkodliwości.2
15
wykłady
T-W-1Metody identyfikacji patogenów roślinnych5
T-W-2Zasady prowadzenia monitoringu chorób roślin, w tym winorośli. Skale stosowane w monitoringu różnych grup patogenów.2
T-W-3Powiązania fitowagów z roślinami. Metody identyfikacji szkodników w uprawach winorośli oraz w innych, wybranych uprawach sadowniczych4
T-W-4Klasyfikacja uszkodzeń roślin w uprawach winorośli oraz w innych, wybranych uprawach sadowniczych powodowanych przez szkodniki z aparatem gębowym kłująco-ssącym i gryzącym.2
T-W-5Cele i zadania prognoz i syganlizacji w ochronie roślin. Metody prognozowania pojawu szkodników. Kryteria prognozowania i sygnalizacji szkodników. Sprzęt i urządzenia przydatne w prognozowaniu szkodników.2
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1uczestnictwo w zajęciach15
A-A-2zapoznanie z literaturą przedmiotową5
A-A-3udział w konsultacjach5
A-A-4przygotowanie do zaliczenia materiału z ćwiczeń5
30
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2udział w konsultacjach5
A-W-3czytanie wskazanej literatury4
A-W-4przygotowanie do zaliczenia wiedzy z przedmiotu6
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wykład informacyjny
M-2dyskusja dydaktyczna

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: sprawdzian pisemny z ćwiczeń
S-2Ocena formująca: sprawdzian pisemny z wykładów

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
UWW_1A_O09-1_W01
posiada wiedzę na temat metod stosowanych w monitoringu i diagnostyce szkodników i patogenów występujących w uprawach winorośli oraz w innych wybranych uprawach sadowniczych oraz zna techniki przydatne w prognozowaniu
UWW_1A_W10, UWW_1A_W12C-1, C-2, C-3T-W-2, T-W-1, T-W-5, T-W-4, T-W-3M-1, M-2S-2

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
UWW_1A_O09-1_U01
posiada umiejętność diagnozowania szkodników i patogenów oraz zastosowania podstawowych metod monitoringu w praktyce oraz podejmowania decyzji związanych z koniecznością zastosowania odpowiednich metod ochrony roślin kierując się uwarunkowaniami ekonomicznymi i środowiskowymi
UWW_1A_U04, UWW_1A_U08C-1, C-2, C-3T-A-2, T-A-3, T-A-1, T-A-4, T-A-5, T-A-6M-2S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
UWW_1A_O09-1_K01
rozumie potrzebę wykorzystywania najnowszych aspektów wiedzy w celu prawidłowego rozstrzygania dylematów zawodowych związanych z pojawem agrofagów, jest przygotowany do pracy w instytucjach zajmujących się monitoringiem stanu zdrowotności roślin i w sposób odpowiedzialny podejmuje decyzje dotyczące stosowania pestycydów
UWW_1A_K01, UWW_1A_K02, UWW_1A_K03, UWW_1A_K05C-1, C-2, C-3T-W-2, T-W-1, T-W-5, T-W-4, T-W-3, T-A-2, T-A-3, T-A-1, T-A-4, T-A-5, T-A-6M-1, M-2S-2, S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
UWW_1A_O09-1_W01
posiada wiedzę na temat metod stosowanych w monitoringu i diagnostyce szkodników i patogenów występujących w uprawach winorośli oraz w innych wybranych uprawach sadowniczych oraz zna techniki przydatne w prognozowaniu
2,0
3,0potrafi wymienić najważniejsze patogeny i szkodniki występujące w uprawach winorośli oraz w innych, wybranych uprawach sadowniczych oraz zna metody ich monitorowania
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
UWW_1A_O09-1_U01
posiada umiejętność diagnozowania szkodników i patogenów oraz zastosowania podstawowych metod monitoringu w praktyce oraz podejmowania decyzji związanych z koniecznością zastosowania odpowiednich metod ochrony roślin kierując się uwarunkowaniami ekonomicznymi i środowiskowymi
2,0
3,0diagnozuje i określa znaczenie najważniejszych patogenów i szkodników występujących w uprawach winorośli oraz w innych, wybranych uprawach sadowniczych
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
UWW_1A_O09-1_K01
rozumie potrzebę wykorzystywania najnowszych aspektów wiedzy w celu prawidłowego rozstrzygania dylematów zawodowych związanych z pojawem agrofagów, jest przygotowany do pracy w instytucjach zajmujących się monitoringiem stanu zdrowotności roślin i w sposób odpowiedzialny podejmuje decyzje dotyczące stosowania pestycydów
2,0
3,0jest świadomy konieczności ciągłego dokształcania się
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Boczek J. (red.), Diagnostyka szkodników roślin i ich wrogów naturalnych, SGGW, Warszawa, 2001, Tom I-IV
  2. Osmołowski G. (red.), Klucz do oznaczania szkodników na podstawie uszkodzeń roślin uprawnych, PWRiL, Warszawa, 1980
  3. Marcinkowska J., Oznaczanie rodzajów grzybów sensu lato ważnych w fitopatologii, PWRiL, Warszawa, 2012
  4. Marcinkowska J., Oznaczanie rodzajów grzybów ważnych w patologii roślin, Fundacja Rozwój SGGW, Warszawa, 2003
  5. Kryczyński S., Weber Z., Fitopatologia. Tom 1. Podstawy fitopatologii, PWRiL, Warszawa, 2010

Literatura dodatkowa

  1. Wilkaniec B. (red.), Entomologia szczegółowa, PWRiL, Poznań, 2010
  2. Kryczyński S., Weber Z., Fitopatologia. Tom 2., PWRiL, Warszawa, 2011

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Zasady korzystania z kluczy stosowanych do oznaczania chorób roślin2
T-A-2Zasady pobierania prób roślinnych do badań laboratoryjnych na przykładzie krzewów winorośli2
T-A-3Diagnostyka patogenów zasiedlających zebrany materiał (próby pobrane z krzewów winorośli)3
T-A-4Zasady korzystania z klucza entomologicznego. Diagnostyka szkodników w uprawach winorośli oraz w innych, wybranych uprawach sadowniczych na podstawie cech morfologicznych i morfometrycznych stadiów larwalnych i imaginalnych4
T-A-5Identyfikacja i diagnostyka na podstawie cech morfologicznych i morfometrycznych entomofauny pożytecznej towarzyszącej szkodnikom roślin2
T-A-6Identyfikacja zagrożeń wynikających z masowego pojawu szkodników. Progi zagrożenia i szkodliwości.2
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Metody identyfikacji patogenów roślinnych5
T-W-2Zasady prowadzenia monitoringu chorób roślin, w tym winorośli. Skale stosowane w monitoringu różnych grup patogenów.2
T-W-3Powiązania fitowagów z roślinami. Metody identyfikacji szkodników w uprawach winorośli oraz w innych, wybranych uprawach sadowniczych4
T-W-4Klasyfikacja uszkodzeń roślin w uprawach winorośli oraz w innych, wybranych uprawach sadowniczych powodowanych przez szkodniki z aparatem gębowym kłująco-ssącym i gryzącym.2
T-W-5Cele i zadania prognoz i syganlizacji w ochronie roślin. Metody prognozowania pojawu szkodników. Kryteria prognozowania i sygnalizacji szkodników. Sprzęt i urządzenia przydatne w prognozowaniu szkodników.2
15

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1uczestnictwo w zajęciach15
A-A-2zapoznanie z literaturą przedmiotową5
A-A-3udział w konsultacjach5
A-A-4przygotowanie do zaliczenia materiału z ćwiczeń5
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2udział w konsultacjach5
A-W-3czytanie wskazanej literatury4
A-W-4przygotowanie do zaliczenia wiedzy z przedmiotu6
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_O09-1_W01posiada wiedzę na temat metod stosowanych w monitoringu i diagnostyce szkodników i patogenów występujących w uprawach winorośli oraz w innych wybranych uprawach sadowniczych oraz zna techniki przydatne w prognozowaniu
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_W10student ma wiedzę z zakresu ekologii, ochrony środowiska i przyrody, w tym wiedzę niezbędną do zrozumienia funkcjonowania naturalnych układów ekologicznych
UWW_1A_W12student ma uporządkowaną wiedzę niezbędną do ochrony winorośli i innych roślin ogrodniczych
Cel przedmiotuC-1zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu diagnozowania szkodników roślin na podstawie uszkodzeń roślin oraz cech morfologicznych różnych stadiów rozwojowych szkodników w uprawach winorośli
C-2zapoznanie z najważniejszymi metodami prognozowania i sygnalizacji szkodników oraz patogenów
C-3ocena stopnia zagrożenia roślin przez najważniejsze grupy szkodników i patogenów
Treści programoweT-W-2Zasady prowadzenia monitoringu chorób roślin, w tym winorośli. Skale stosowane w monitoringu różnych grup patogenów.
T-W-1Metody identyfikacji patogenów roślinnych
T-W-5Cele i zadania prognoz i syganlizacji w ochronie roślin. Metody prognozowania pojawu szkodników. Kryteria prognozowania i sygnalizacji szkodników. Sprzęt i urządzenia przydatne w prognozowaniu szkodników.
T-W-4Klasyfikacja uszkodzeń roślin w uprawach winorośli oraz w innych, wybranych uprawach sadowniczych powodowanych przez szkodniki z aparatem gębowym kłująco-ssącym i gryzącym.
T-W-3Powiązania fitowagów z roślinami. Metody identyfikacji szkodników w uprawach winorośli oraz w innych, wybranych uprawach sadowniczych
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny
M-2dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: sprawdzian pisemny z wykładów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0potrafi wymienić najważniejsze patogeny i szkodniki występujące w uprawach winorośli oraz w innych, wybranych uprawach sadowniczych oraz zna metody ich monitorowania
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_O09-1_U01posiada umiejętność diagnozowania szkodników i patogenów oraz zastosowania podstawowych metod monitoringu w praktyce oraz podejmowania decyzji związanych z koniecznością zastosowania odpowiednich metod ochrony roślin kierując się uwarunkowaniami ekonomicznymi i środowiskowymi
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_U04student ma umiejętność określania biotycznych i abiotycznych zagrożeń dla upraw ogrodniczych, ze szczególnym uwzględnieniem winorośli, potrafi stosować metody służące przeciwdziałaniu i zwalczaniu potencjalnych zagrożeń
UWW_1A_U08student posiada umiejętność zaplanowania i wykonywania podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych w uprawach ogrodniczych, ze szczególnym uwzględnieniem winnic
Cel przedmiotuC-1zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu diagnozowania szkodników roślin na podstawie uszkodzeń roślin oraz cech morfologicznych różnych stadiów rozwojowych szkodników w uprawach winorośli
C-2zapoznanie z najważniejszymi metodami prognozowania i sygnalizacji szkodników oraz patogenów
C-3ocena stopnia zagrożenia roślin przez najważniejsze grupy szkodników i patogenów
Treści programoweT-A-2Zasady pobierania prób roślinnych do badań laboratoryjnych na przykładzie krzewów winorośli
T-A-3Diagnostyka patogenów zasiedlających zebrany materiał (próby pobrane z krzewów winorośli)
T-A-1Zasady korzystania z kluczy stosowanych do oznaczania chorób roślin
T-A-4Zasady korzystania z klucza entomologicznego. Diagnostyka szkodników w uprawach winorośli oraz w innych, wybranych uprawach sadowniczych na podstawie cech morfologicznych i morfometrycznych stadiów larwalnych i imaginalnych
T-A-5Identyfikacja i diagnostyka na podstawie cech morfologicznych i morfometrycznych entomofauny pożytecznej towarzyszącej szkodnikom roślin
T-A-6Identyfikacja zagrożeń wynikających z masowego pojawu szkodników. Progi zagrożenia i szkodliwości.
Metody nauczaniaM-2dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: sprawdzian pisemny z ćwiczeń
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0diagnozuje i określa znaczenie najważniejszych patogenów i szkodników występujących w uprawach winorośli oraz w innych, wybranych uprawach sadowniczych
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_O09-1_K01rozumie potrzebę wykorzystywania najnowszych aspektów wiedzy w celu prawidłowego rozstrzygania dylematów zawodowych związanych z pojawem agrofagów, jest przygotowany do pracy w instytucjach zajmujących się monitoringiem stanu zdrowotności roślin i w sposób odpowiedzialny podejmuje decyzje dotyczące stosowania pestycydów
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_K01Student krytycznie ocenia skutki prowadzonej działalności związanej z kierunkiem studiów
UWW_1A_K02Student jest świadomy znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych
UWW_1A_K03Student ma świadomość potrzeby włączania się do działań społecznych na rzecz ochrony środowiska
UWW_1A_K05Student bierze odpowiedzialność za podejmowane działania, przestrzega zasad etyki zawodowej
Cel przedmiotuC-1zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu diagnozowania szkodników roślin na podstawie uszkodzeń roślin oraz cech morfologicznych różnych stadiów rozwojowych szkodników w uprawach winorośli
C-2zapoznanie z najważniejszymi metodami prognozowania i sygnalizacji szkodników oraz patogenów
C-3ocena stopnia zagrożenia roślin przez najważniejsze grupy szkodników i patogenów
Treści programoweT-W-2Zasady prowadzenia monitoringu chorób roślin, w tym winorośli. Skale stosowane w monitoringu różnych grup patogenów.
T-W-1Metody identyfikacji patogenów roślinnych
T-W-5Cele i zadania prognoz i syganlizacji w ochronie roślin. Metody prognozowania pojawu szkodników. Kryteria prognozowania i sygnalizacji szkodników. Sprzęt i urządzenia przydatne w prognozowaniu szkodników.
T-W-4Klasyfikacja uszkodzeń roślin w uprawach winorośli oraz w innych, wybranych uprawach sadowniczych powodowanych przez szkodniki z aparatem gębowym kłująco-ssącym i gryzącym.
T-W-3Powiązania fitowagów z roślinami. Metody identyfikacji szkodników w uprawach winorośli oraz w innych, wybranych uprawach sadowniczych
T-A-2Zasady pobierania prób roślinnych do badań laboratoryjnych na przykładzie krzewów winorośli
T-A-3Diagnostyka patogenów zasiedlających zebrany materiał (próby pobrane z krzewów winorośli)
T-A-1Zasady korzystania z kluczy stosowanych do oznaczania chorób roślin
T-A-4Zasady korzystania z klucza entomologicznego. Diagnostyka szkodników w uprawach winorośli oraz w innych, wybranych uprawach sadowniczych na podstawie cech morfologicznych i morfometrycznych stadiów larwalnych i imaginalnych
T-A-5Identyfikacja i diagnostyka na podstawie cech morfologicznych i morfometrycznych entomofauny pożytecznej towarzyszącej szkodnikom roślin
T-A-6Identyfikacja zagrożeń wynikających z masowego pojawu szkodników. Progi zagrożenia i szkodliwości.
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny
M-2dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: sprawdzian pisemny z wykładów
S-1Ocena formująca: sprawdzian pisemny z ćwiczeń
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0jest świadomy konieczności ciągłego dokształcania się
3,5
4,0
4,5
5,0