Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Uprawa winorośli i winiarstwo (S1)

Sylabus przedmiotu Entomologia stosowana:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Uprawa winorośli i winiarstwo
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Entomologia stosowana
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Bioinżynierii
Nauczyciel odpowiedzialny Magdalena Karbowska-Dzięgielewska <Magdalena.Karbowska-Dziegielewska@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 4,0 ECTS (formy) 4,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
zajęcia terenoweT4 10 0,70,10zaliczenie
laboratoriaL4 5 0,80,19zaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA4 5 1,00,20zaliczenie
wykładyW4 25 1,50,51egzamin

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1podstawowa wiedza z zakresu systematyki, morfologii i antamomii zwierząt bezkręgowych i kręgowych

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1przekazanie wiedzy dotyczącej najważniejszych szkodników zagrażających uprawom winorośli oraz innym, wybranym uprawom sadowniczym, ze szczególnym uwzględnieniem ich systematyki, cech rozpoznawczych, cykli życiowych oraz szkodliwości
C-2zdobycie umiejętności odpowiedniego dobierania metod ochrony roślin przed szkodnikami, podejmowania decyzji o zastosowaniu skutecznych środków chemicznych w ochronie winorośli i innych, wybranych roślin sadowniczych przed szkodnikami z uwzględnieniem ich wpływu na środowisko i organizmy pożyteczne

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Charakterystyka grup szkodników winorośli oraz wybranych roślin sadowniczych o szczególnym znaczeniu gospodarczym.3
T-A-2Wielożerne szkodniki roślin - przegląd gatunków o największym znaczeniu gospodarczym.2
5
laboratoria
T-L-1Diagnostyka poszczególnych grup szkodników winorośli oraz wybranych roślin sadowniczych taksonów na podstawie cech morfologicznych, ich biologii i rozwoju oraz objawów żerowania.4
T-L-2Diagnostyka gatunków pożytecznych oraz ocena ich roli w środowisku.1
5
zajęcia terenowe
T-T-1Diagnostyka fitofagów i gatunków pożytecznych oraz ocena ich roli w środowisku. Metody odłowu owadów w terenie. Zebranie, konserwacja i ekspozycja kolekcji owadów ważnych dla praktyki ochrony roślin.10
10
wykłady
T-W-1Definicja, zakres i zadania entomologii stosowanej. Zarys systematyki szkodników roślin i charakterystyka najważniejszych taksonów o znaczeniu gospodarczym w uprawach winorośli oraz w innych, wybranych uprawach sadowniczych.7
T-W-2Systematyka owadów - przegląd i charakterystyka najważniejszych taksonów. Owady jako wrogowie i sprzymierzeńcy człowieka.4
T-W-3Wybrane zagadnienia z ekologii owadów. Wpływ czynników abiotycznych i biotycznych na aktywność owadów w środowisku oraz dynamikę populacji.4
T-W-4Organizmy pożyteczne jako czynniki biologicznego zwalczania szkodników winorośli i innych wybranych roślin sadowniczych.4
T-W-5Metody zwalczania szkodników winorośli oraz wybranych roślin sadowniczych. Prognozowanie pojawu szkodników.Terminy lustracji i progi zagrożenia. Bezpieczeństwo owadów zapylających i entomofauny pożytecznej.6
25

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1uczestnictwo w zajęciach5
A-A-2zapoznanie z literaturą przedmiotową10
A-A-3konsultacje5
A-A-4przygotowanie do zaliczenia materiału z ćwiczeń10
30
laboratoria
A-L-1uczestnictwo w zajęciach5
A-L-2zapoznanie z literaturą przedmiotową9
A-L-3udział w konsultacjach5
A-L-4przygotowanie do zaliczenia materiału z ćwiczeń5
24
zajęcia terenowe
A-T-1uczestnictwo w zajęciach10
A-T-2praca własna z kluczem entomologicznym6
A-T-3przygotowanie i ekspozycja kolekcji owadów zebranych z terenu5
21
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach25
A-W-2zapoznanie z literaturą przedmiotową5
A-W-3udział w konsultacjach5
A-W-4przygotowanie do zaliczenia materiału z wykładów10
45

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wykład informacyjny
M-2wykład problemowy
M-3ćwiczenia laboratoryjne
M-4ćwiczenia przedmiotowe
M-5dyskusja dydaktyczna

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: egzamin z wykładów
S-2Ocena formująca: pisemne zaliczenie wiedzy z ćwiczeń
S-3Ocena formująca: ekspozycja i prezentacja materiału entomologicznego

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
UWW_1A_C21_W01
Posiada wiedzę na temat najważniejszych grup szkodników, ich wpływu na zdrowotność roślin oraz roli w środowisku i w gospodarce człowieka oraz zna i rozumie rolę organizmów pożytecznych towarzyszących szkodnikom.
UWW_1A_W10, UWW_1A_W12C-1, C-2T-W-3, T-W-4, T-W-2, T-W-1, T-W-5M-1, M-2, M-5S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
UWW_1A_C21_U01
Potrafi zdiagnozować najważniejsze grupy szkodników roślin oraz organizmy pożyteczne im towarzyszące i ocenić wpływ szkodników na stan zdrowotny roślin oraz określić rolę szkodliwych i pożytecznych organizmów na środowisko i gospodarkę człowieka oraz podjąć działania ochronne
UWW_1A_U04, UWW_1A_U08C-1, C-2T-A-1, T-A-2, T-T-1, T-L-1, T-L-2M-3, M-4, M-5S-2, S-3

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
UWW_1A_C21_K01
ma świadomość konieczności odpowiedniego wykorzystania wiedzy w celu prawidłowego rozstrzygania dylematów zawodowych związanych z ochroną roślin w kontekście najważniejszych grup szkodników roślin i organizmów pożytecznych im towarzyszących oraz ich roli w środowisku
UWW_1A_K01, UWW_1A_K02, UWW_1A_K03, UWW_1A_K05C-1, C-2T-W-3, T-W-4, T-W-2, T-W-1, T-W-5M-5S-3

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
UWW_1A_C21_W01
Posiada wiedzę na temat najważniejszych grup szkodników, ich wpływu na zdrowotność roślin oraz roli w środowisku i w gospodarce człowieka oraz zna i rozumie rolę organizmów pożytecznych towarzyszących szkodnikom.
2,0
3,0student posiada wiedzę na temat znaczenia szkodników w uprawach winorośli oraz innych, wybranych roślin sadowniczych. Wymienia metody ochrony zalecane w ochronie winoroślin przed szkodnikami.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
UWW_1A_C21_U01
Potrafi zdiagnozować najważniejsze grupy szkodników roślin oraz organizmy pożyteczne im towarzyszące i ocenić wpływ szkodników na stan zdrowotny roślin oraz określić rolę szkodliwych i pożytecznych organizmów na środowisko i gospodarkę człowieka oraz podjąć działania ochronne
2,0
3,0student rozpoznaje najważniejsze grupy szkodników winorośli oraz innych, wybranych roślin sadowniczych. Diagnozuje organizmy pożyteczne oraz potrafi ocenić ich rolę w ochronie roślin przed szkonikami.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
UWW_1A_C21_K01
ma świadomość konieczności odpowiedniego wykorzystania wiedzy w celu prawidłowego rozstrzygania dylematów zawodowych związanych z ochroną roślin w kontekście najważniejszych grup szkodników roślin i organizmów pożytecznych im towarzyszących oraz ich roli w środowisku
2,0
3,0diagnostyka najwazniejszych grup szkodników upraw sadowniczych i winorośli; znajomość podstawowych metody ochrony roślin przed szkodnikami
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Wilkaniec B. (red.), Entomologia ogólna, PWRiL, Poznań, 2009
  2. Wilkaniec B. (red.), Entomologia szczegółowa, PWRiL, Poznań, 2010
  3. Wilkaniec B., Entomologia stosowana, Akademia Rolnicza w Poznaniu, Poznań, 2002

Literatura dodatkowa

  1. Achremowicz J., Materiały do ćwiczeń z entomologii stosowanej (Ogrodnictwo), Wydawnictwo Uczelniane, Kraków, 1984
  2. J. Lisek (red.), Metodyka integrowanej ochrony winorośli, Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice, 2015
  3. Grabowski M., Wiech K., Ochrona roślin sadowniczych, Działkowiec, Warszawa, 2003

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Charakterystyka grup szkodników winorośli oraz wybranych roślin sadowniczych o szczególnym znaczeniu gospodarczym.3
T-A-2Wielożerne szkodniki roślin - przegląd gatunków o największym znaczeniu gospodarczym.2
5

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Diagnostyka poszczególnych grup szkodników winorośli oraz wybranych roślin sadowniczych taksonów na podstawie cech morfologicznych, ich biologii i rozwoju oraz objawów żerowania.4
T-L-2Diagnostyka gatunków pożytecznych oraz ocena ich roli w środowisku.1
5

Treści programowe - zajęcia terenowe

KODTreść programowaGodziny
T-T-1Diagnostyka fitofagów i gatunków pożytecznych oraz ocena ich roli w środowisku. Metody odłowu owadów w terenie. Zebranie, konserwacja i ekspozycja kolekcji owadów ważnych dla praktyki ochrony roślin.10
10

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Definicja, zakres i zadania entomologii stosowanej. Zarys systematyki szkodników roślin i charakterystyka najważniejszych taksonów o znaczeniu gospodarczym w uprawach winorośli oraz w innych, wybranych uprawach sadowniczych.7
T-W-2Systematyka owadów - przegląd i charakterystyka najważniejszych taksonów. Owady jako wrogowie i sprzymierzeńcy człowieka.4
T-W-3Wybrane zagadnienia z ekologii owadów. Wpływ czynników abiotycznych i biotycznych na aktywność owadów w środowisku oraz dynamikę populacji.4
T-W-4Organizmy pożyteczne jako czynniki biologicznego zwalczania szkodników winorośli i innych wybranych roślin sadowniczych.4
T-W-5Metody zwalczania szkodników winorośli oraz wybranych roślin sadowniczych. Prognozowanie pojawu szkodników.Terminy lustracji i progi zagrożenia. Bezpieczeństwo owadów zapylających i entomofauny pożytecznej.6
25

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1uczestnictwo w zajęciach5
A-A-2zapoznanie z literaturą przedmiotową10
A-A-3konsultacje5
A-A-4przygotowanie do zaliczenia materiału z ćwiczeń10
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1uczestnictwo w zajęciach5
A-L-2zapoznanie z literaturą przedmiotową9
A-L-3udział w konsultacjach5
A-L-4przygotowanie do zaliczenia materiału z ćwiczeń5
24
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - zajęcia terenowe

KODForma aktywnościGodziny
A-T-1uczestnictwo w zajęciach10
A-T-2praca własna z kluczem entomologicznym6
A-T-3przygotowanie i ekspozycja kolekcji owadów zebranych z terenu5
21
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach25
A-W-2zapoznanie z literaturą przedmiotową5
A-W-3udział w konsultacjach5
A-W-4przygotowanie do zaliczenia materiału z wykładów10
45
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_C21_W01Posiada wiedzę na temat najważniejszych grup szkodników, ich wpływu na zdrowotność roślin oraz roli w środowisku i w gospodarce człowieka oraz zna i rozumie rolę organizmów pożytecznych towarzyszących szkodnikom.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_W10student ma wiedzę z zakresu ekologii, ochrony środowiska i przyrody, w tym wiedzę niezbędną do zrozumienia funkcjonowania naturalnych układów ekologicznych
UWW_1A_W12student ma uporządkowaną wiedzę niezbędną do ochrony winorośli i innych roślin ogrodniczych
Cel przedmiotuC-1przekazanie wiedzy dotyczącej najważniejszych szkodników zagrażających uprawom winorośli oraz innym, wybranym uprawom sadowniczym, ze szczególnym uwzględnieniem ich systematyki, cech rozpoznawczych, cykli życiowych oraz szkodliwości
C-2zdobycie umiejętności odpowiedniego dobierania metod ochrony roślin przed szkodnikami, podejmowania decyzji o zastosowaniu skutecznych środków chemicznych w ochronie winorośli i innych, wybranych roślin sadowniczych przed szkodnikami z uwzględnieniem ich wpływu na środowisko i organizmy pożyteczne
Treści programoweT-W-3Wybrane zagadnienia z ekologii owadów. Wpływ czynników abiotycznych i biotycznych na aktywność owadów w środowisku oraz dynamikę populacji.
T-W-4Organizmy pożyteczne jako czynniki biologicznego zwalczania szkodników winorośli i innych wybranych roślin sadowniczych.
T-W-2Systematyka owadów - przegląd i charakterystyka najważniejszych taksonów. Owady jako wrogowie i sprzymierzeńcy człowieka.
T-W-1Definicja, zakres i zadania entomologii stosowanej. Zarys systematyki szkodników roślin i charakterystyka najważniejszych taksonów o znaczeniu gospodarczym w uprawach winorośli oraz w innych, wybranych uprawach sadowniczych.
T-W-5Metody zwalczania szkodników winorośli oraz wybranych roślin sadowniczych. Prognozowanie pojawu szkodników.Terminy lustracji i progi zagrożenia. Bezpieczeństwo owadów zapylających i entomofauny pożytecznej.
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny
M-2wykład problemowy
M-5dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: egzamin z wykładów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student posiada wiedzę na temat znaczenia szkodników w uprawach winorośli oraz innych, wybranych roślin sadowniczych. Wymienia metody ochrony zalecane w ochronie winoroślin przed szkodnikami.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_C21_U01Potrafi zdiagnozować najważniejsze grupy szkodników roślin oraz organizmy pożyteczne im towarzyszące i ocenić wpływ szkodników na stan zdrowotny roślin oraz określić rolę szkodliwych i pożytecznych organizmów na środowisko i gospodarkę człowieka oraz podjąć działania ochronne
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_U04student ma umiejętność określania biotycznych i abiotycznych zagrożeń dla upraw ogrodniczych, ze szczególnym uwzględnieniem winorośli, potrafi stosować metody służące przeciwdziałaniu i zwalczaniu potencjalnych zagrożeń
UWW_1A_U08student posiada umiejętność zaplanowania i wykonywania podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych w uprawach ogrodniczych, ze szczególnym uwzględnieniem winnic
Cel przedmiotuC-1przekazanie wiedzy dotyczącej najważniejszych szkodników zagrażających uprawom winorośli oraz innym, wybranym uprawom sadowniczym, ze szczególnym uwzględnieniem ich systematyki, cech rozpoznawczych, cykli życiowych oraz szkodliwości
C-2zdobycie umiejętności odpowiedniego dobierania metod ochrony roślin przed szkodnikami, podejmowania decyzji o zastosowaniu skutecznych środków chemicznych w ochronie winorośli i innych, wybranych roślin sadowniczych przed szkodnikami z uwzględnieniem ich wpływu na środowisko i organizmy pożyteczne
Treści programoweT-A-1Charakterystyka grup szkodników winorośli oraz wybranych roślin sadowniczych o szczególnym znaczeniu gospodarczym.
T-A-2Wielożerne szkodniki roślin - przegląd gatunków o największym znaczeniu gospodarczym.
T-T-1Diagnostyka fitofagów i gatunków pożytecznych oraz ocena ich roli w środowisku. Metody odłowu owadów w terenie. Zebranie, konserwacja i ekspozycja kolekcji owadów ważnych dla praktyki ochrony roślin.
T-L-1Diagnostyka poszczególnych grup szkodników winorośli oraz wybranych roślin sadowniczych taksonów na podstawie cech morfologicznych, ich biologii i rozwoju oraz objawów żerowania.
T-L-2Diagnostyka gatunków pożytecznych oraz ocena ich roli w środowisku.
Metody nauczaniaM-3ćwiczenia laboratoryjne
M-4ćwiczenia przedmiotowe
M-5dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: pisemne zaliczenie wiedzy z ćwiczeń
S-3Ocena formująca: ekspozycja i prezentacja materiału entomologicznego
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student rozpoznaje najważniejsze grupy szkodników winorośli oraz innych, wybranych roślin sadowniczych. Diagnozuje organizmy pożyteczne oraz potrafi ocenić ich rolę w ochronie roślin przed szkonikami.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_C21_K01ma świadomość konieczności odpowiedniego wykorzystania wiedzy w celu prawidłowego rozstrzygania dylematów zawodowych związanych z ochroną roślin w kontekście najważniejszych grup szkodników roślin i organizmów pożytecznych im towarzyszących oraz ich roli w środowisku
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_K01Student krytycznie ocenia skutki prowadzonej działalności związanej z kierunkiem studiów
UWW_1A_K02Student jest świadomy znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych
UWW_1A_K03Student ma świadomość potrzeby włączania się do działań społecznych na rzecz ochrony środowiska
UWW_1A_K05Student bierze odpowiedzialność za podejmowane działania, przestrzega zasad etyki zawodowej
Cel przedmiotuC-1przekazanie wiedzy dotyczącej najważniejszych szkodników zagrażających uprawom winorośli oraz innym, wybranym uprawom sadowniczym, ze szczególnym uwzględnieniem ich systematyki, cech rozpoznawczych, cykli życiowych oraz szkodliwości
C-2zdobycie umiejętności odpowiedniego dobierania metod ochrony roślin przed szkodnikami, podejmowania decyzji o zastosowaniu skutecznych środków chemicznych w ochronie winorośli i innych, wybranych roślin sadowniczych przed szkodnikami z uwzględnieniem ich wpływu na środowisko i organizmy pożyteczne
Treści programoweT-W-3Wybrane zagadnienia z ekologii owadów. Wpływ czynników abiotycznych i biotycznych na aktywność owadów w środowisku oraz dynamikę populacji.
T-W-4Organizmy pożyteczne jako czynniki biologicznego zwalczania szkodników winorośli i innych wybranych roślin sadowniczych.
T-W-2Systematyka owadów - przegląd i charakterystyka najważniejszych taksonów. Owady jako wrogowie i sprzymierzeńcy człowieka.
T-W-1Definicja, zakres i zadania entomologii stosowanej. Zarys systematyki szkodników roślin i charakterystyka najważniejszych taksonów o znaczeniu gospodarczym w uprawach winorośli oraz w innych, wybranych uprawach sadowniczych.
T-W-5Metody zwalczania szkodników winorośli oraz wybranych roślin sadowniczych. Prognozowanie pojawu szkodników.Terminy lustracji i progi zagrożenia. Bezpieczeństwo owadów zapylających i entomofauny pożytecznej.
Metody nauczaniaM-5dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-3Ocena formująca: ekspozycja i prezentacja materiału entomologicznego
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0diagnostyka najwazniejszych grup szkodników upraw sadowniczych i winorośli; znajomość podstawowych metody ochrony roślin przed szkodnikami
3,5
4,0
4,5
5,0