Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Mechatronika (S1)

Sylabus przedmiotu Elektrotechnika:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Mechatronika
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Elektrotechnika
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Mechatroniki
Nauczyciel odpowiedzialny Sławomir Kaczmarek <Slawomir.Kaczmarek@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Sławomir Kaczmarek <Slawomir.Kaczmarek@zut.edu.pl>, Kamil Stateczny <Kamil.Stateczny@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 4,0 ECTS (formy) 4,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL1 15 1,10,38zaliczenie
wykładyW1 45 2,90,62zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość fizyki i matematyki wyższej w zakresie podstawowym.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Nabycie wiedzy oraz umiejętności obliczania obwodów prądu stałego i przemiennego, obwodów trójfazowych oraz obwodów magnetycznych. Nabycie umiejętności prowadzenia pomiarów w obwodach elektrycznych.
C-2Nabycie umiejętności pracy w grupie w czasie zajęć laboratoryjnych.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Stany nieustalone w obwodach RC i RLC.2
T-L-2Obliczanie obwodów prądu stałego i przemiennego.4
T-L-3Rezonans w obwodach elektrycznych.2
T-L-4Wyznaczanie indukcyjności własnej i wzajemnej.2
T-L-5Używanie oscyloskopu oraz pomiary napięć i prądów w obwodach prądu stałego i przemiennego.2
T-L-6Badanie właściwości transformatora – charakterystyki obciążeń.2
T-L-7Pomiar mocy czynnej, biernej i pozornej.1
15
wykłady
T-W-1Podstawowe pojęcia elektrotechniki. Pole elektryczne. Kondensatory.3
T-W-2Prąd elektryczny. Źródła energii elektrycznej. Obwody elektryczne prądu stałego, prawo Ohma, prawa Kirchhoffa.4
T-W-3Obliczanie obwodów prądu stałego.8
T-W-4Moc w obwodach prądu zmiennego.3
T-W-5Układy trójfazowe.6
T-W-6Przesyłanie energii elektrycznej; straty i spadki napięcia.6
T-W-7Pole magnetyczne. Obwody magnetyczne; elektromagnetyzm.4
T-W-8Stany nieustalone w obwodach elektrycznych. Przebiegi niesinusoidalne.4
T-W-9Obwody prądu sinusoidalnego jednofazowego. Obliczanie obwodów prądu zmiennego sinusoidalnie z użyciem liczb zespolonych; wykresy wektorowe.7
45

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Uczestniczenie w zajęciach laboratoryjnych.15
A-L-2Przygotowanie do ćwiczeń na podstawie podanej literatury i/lub instrukcji.2
A-L-3Opracowanie sprawozdań z ćwiczeń.4
A-L-4Przygotowanie się do zaliczeń.4
A-L-5Konsultacje i zaliczenia.3
28
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w wykładach.45
A-W-2Samodzielne rozwiązywanie zadań.8
A-W-3Studiowanie literatury.8
A-W-4Samodzielne rozwiązywanie zadań z wykorzystaniem komputera.10
A-W-5Konsultacje i zaliczenia2
73

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny z elementami ćwiczeń przedmiotowych.
M-2Ćwiczenia laboratoryjne.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Ocena analityczna - średnia ze stopni z pisemnych sprawdzianów wiedzy przekazanej na wykładzie i zdobytej samodzielnie oraz umiejętności rozwiazywania zadań.
S-2Ocena formująca: Ocena analityczna - średnia ze stopni z kolejnych sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych - ocena umiejętności wykonywania pomiarów i opracowywania sprawozdań.
S-3Ocena podsumowująca: Ocena kompetencji personalnych i społecznych - intuicyjna w formie aprobaty.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ME_1A_C17_W01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie wytłumaczyć zmiany wartości prądów i napięć w obwodach prądu stałego i zmiennego sinusoidalnie, przekształcać te obwody oraz prowadzić w nich proste pomiary a także opisywać i objaśniać otrzymane wyniki. Powinien być w stanie dobierać metodę obliczeń obwodów. Powiniwn być w stanie opisywać obwody magnetyczne.
ME_1A_W02, ME_1A_W03C-1T-W-4, T-W-8, T-W-2, T-W-1, T-W-3, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-9, T-L-5, T-L-6, T-L-7, T-L-1, T-L-2, T-L-3, T-L-4M-2, M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ME_1A_C17_U01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie obliczać wartości prądów, spadków napięć i składniki mocy w obwodach prądu stałego i zmiennego sinusoidalnie oraz łączyć przyrządy i prowadzić proste pomiary w tych obwodach a także oceniać otrzymane wyniki. Powinien umieć dobierać metodę obliczeń. Powinien umieć poprawnie stosować techniczny język opisu zjawisk w obwodach elektrycznych i magnetycznych.
ME_1A_U09C-1T-W-4, T-W-8, T-W-2, T-W-1, T-W-3, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-9, T-L-5, T-L-6, T-L-7, T-L-1, T-L-2, T-L-3, T-L-4M-2, M-1S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ME_1A_C17_K01
Zajęcia laboratoryjne ukształtują właściwe postawy studenta niezbędne do efektywnej współpracy w grupie.
ME_1A_K01, ME_1A_K03C-2T-L-5, T-L-6, T-L-7, T-L-1, T-L-2, T-L-3, T-L-4M-2S-3

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ME_1A_C17_W01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie wytłumaczyć zmiany wartości prądów i napięć w obwodach prądu stałego i zmiennego sinusoidalnie, przekształcać te obwody oraz prowadzić w nich proste pomiary a także opisywać i objaśniać otrzymane wyniki. Powinien być w stanie dobierać metodę obliczeń obwodów. Powiniwn być w stanie opisywać obwody magnetyczne.
2,0Student nie opanował podstawowej wiedzy z zakresu przedmiotu.
3,0Student opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu. Z trudem kojarzy elementy nabytej wiedzy. Czasem nie wie jak posiadaną wiedzę wykorzystać.
3,5Student opanował wiedzę w stopniu pośrednim między oceną 3,0 i 4,0.
4,0Student opanował podstawową wiedzę z akresu przedmiotu. Zna ograniczenia i obszary i jej stosowania.
4,5Student opanował wiedzę w stopniu pośrednim między oceną 4,0 i 5,0.
5,0Student w pełni opanował wiedzę z zakresu przedmiotu. Rozumie ograniczenia i zna obszary i jej stosowania.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ME_1A_C17_U01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie obliczać wartości prądów, spadków napięć i składniki mocy w obwodach prądu stałego i zmiennego sinusoidalnie oraz łączyć przyrządy i prowadzić proste pomiary w tych obwodach a także oceniać otrzymane wyniki. Powinien umieć dobierać metodę obliczeń. Powinien umieć poprawnie stosować techniczny język opisu zjawisk w obwodach elektrycznych i magnetycznych.
2,0Student nie potrafi poprawnie rozwiązywać zadań. Przy wykonywaniu ćwiczeń laboratoryjnych nie potrafi wyjaśnić sposobu pomiaru i ma problemy z formułowaniem wniosków.
3,0Student rozwiązuje zadania metodami nieoptymalnymi. Popełnia pomyłki w obliczeniach. Ćwiczenia praktyczne realizuje poprawnie, ale w sposób bierny.
3,5Student posiadł umiejętności w stopniu pośrednim, między oceną 3,0 i 4,0.
4,0Student ma umiejętności kojarzenia i analizy nabytej wiedzy. Zadania najczęściej rozwiązuje metodami optymalnymi. Ćwiczenia praktyczne realizuje poprawnie, jest aktywny, potrafi interpretować wyniki pomiarów. W stopniu dobrym opanował język elektrotechniki.
4,5Student posiadł umiejętności w stopniu pośrednim, między oceną 4,0 i 5,0.
5,0Student ma umiejętności kojarzenia i analizy nabytej wiedzy. Zadania rozwiązuje metodami optymalnymi. Potrafi wykorzystywać właściwe techniki komputerowe. Ćwiczenia praktyczne realizuje wzorowo, w sposób aktywny, potrafi ocenić metodę i wyniki pomiarów. Opanował język elektrotechniki.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ME_1A_C17_K01
Zajęcia laboratoryjne ukształtują właściwe postawy studenta niezbędne do efektywnej współpracy w grupie.
2,0Ujawnia brak zdyscyplinowania w trakcie słuchania i notowania wykładów. Przy wykonywaniu ćwiczeń praktycznych w zespołach nie angażuje się w rozwiązywanie zadań.
3,0Ujawnia mierne zaangażowanie się w pracy zespołowej przy rozwiązywaniu zadań problemowych, obliczeniowych czy symulacjach.
3,5
4,0Ujawnia swą aktywną rolę w zespołowym przygotowywaniu prezentacji wyników, obliczeń czy przeprowadzonej symulacji.
4,5
5,0Ujawnia własne dążenie do doskonalenia nabywanych umiejętności współpracy w zespole przy rozwiązywaniu postawionych problemów. Student czynnie uczestniczy w pracach zespołowych.

Literatura podstawowa

  1. Bolkowski S., Teoria obwodów elektrycznych, WNT, Warszawa, 2006, 8
  2. Pr. zbior., red. L. Olesiak, I. Puchalska, Elektrotechnika i elektronika dla nieelektryków, WNT, Warszawa, 2004, 6

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Stany nieustalone w obwodach RC i RLC.2
T-L-2Obliczanie obwodów prądu stałego i przemiennego.4
T-L-3Rezonans w obwodach elektrycznych.2
T-L-4Wyznaczanie indukcyjności własnej i wzajemnej.2
T-L-5Używanie oscyloskopu oraz pomiary napięć i prądów w obwodach prądu stałego i przemiennego.2
T-L-6Badanie właściwości transformatora – charakterystyki obciążeń.2
T-L-7Pomiar mocy czynnej, biernej i pozornej.1
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Podstawowe pojęcia elektrotechniki. Pole elektryczne. Kondensatory.3
T-W-2Prąd elektryczny. Źródła energii elektrycznej. Obwody elektryczne prądu stałego, prawo Ohma, prawa Kirchhoffa.4
T-W-3Obliczanie obwodów prądu stałego.8
T-W-4Moc w obwodach prądu zmiennego.3
T-W-5Układy trójfazowe.6
T-W-6Przesyłanie energii elektrycznej; straty i spadki napięcia.6
T-W-7Pole magnetyczne. Obwody magnetyczne; elektromagnetyzm.4
T-W-8Stany nieustalone w obwodach elektrycznych. Przebiegi niesinusoidalne.4
T-W-9Obwody prądu sinusoidalnego jednofazowego. Obliczanie obwodów prądu zmiennego sinusoidalnie z użyciem liczb zespolonych; wykresy wektorowe.7
45

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Uczestniczenie w zajęciach laboratoryjnych.15
A-L-2Przygotowanie do ćwiczeń na podstawie podanej literatury i/lub instrukcji.2
A-L-3Opracowanie sprawozdań z ćwiczeń.4
A-L-4Przygotowanie się do zaliczeń.4
A-L-5Konsultacje i zaliczenia.3
28
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w wykładach.45
A-W-2Samodzielne rozwiązywanie zadań.8
A-W-3Studiowanie literatury.8
A-W-4Samodzielne rozwiązywanie zadań z wykorzystaniem komputera.10
A-W-5Konsultacje i zaliczenia2
73
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięME_1A_C17_W01W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie wytłumaczyć zmiany wartości prądów i napięć w obwodach prądu stałego i zmiennego sinusoidalnie, przekształcać te obwody oraz prowadzić w nich proste pomiary a także opisywać i objaśniać otrzymane wyniki. Powinien być w stanie dobierać metodę obliczeń obwodów. Powiniwn być w stanie opisywać obwody magnetyczne.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówME_1A_W02Ma wiedzę w zakresie fizyki, elektroniki, automatyki i informatyki niezbędną do opisu i rozumienia zasad działania, budowy, technologii wytwarzania i programowania maszyn.
ME_1A_W03Ma teoretycznie podbudowaną wiedzę ogólną w zakresie mechaniki, wytrzymałości konstrukcji mechanicznych, elektroniki, elektrotechniki, informatyki, sztucznej inteligencji, układów sterowania i napędów oraz metrologii i systemów pomiarowych umożliwiających opis i rozumienie zagadnień technicznych w obszarze mechatroniki.
Cel przedmiotuC-1Nabycie wiedzy oraz umiejętności obliczania obwodów prądu stałego i przemiennego, obwodów trójfazowych oraz obwodów magnetycznych. Nabycie umiejętności prowadzenia pomiarów w obwodach elektrycznych.
Treści programoweT-W-4Moc w obwodach prądu zmiennego.
T-W-8Stany nieustalone w obwodach elektrycznych. Przebiegi niesinusoidalne.
T-W-2Prąd elektryczny. Źródła energii elektrycznej. Obwody elektryczne prądu stałego, prawo Ohma, prawa Kirchhoffa.
T-W-1Podstawowe pojęcia elektrotechniki. Pole elektryczne. Kondensatory.
T-W-3Obliczanie obwodów prądu stałego.
T-W-5Układy trójfazowe.
T-W-6Przesyłanie energii elektrycznej; straty i spadki napięcia.
T-W-7Pole magnetyczne. Obwody magnetyczne; elektromagnetyzm.
T-W-9Obwody prądu sinusoidalnego jednofazowego. Obliczanie obwodów prądu zmiennego sinusoidalnie z użyciem liczb zespolonych; wykresy wektorowe.
T-L-5Używanie oscyloskopu oraz pomiary napięć i prądów w obwodach prądu stałego i przemiennego.
T-L-6Badanie właściwości transformatora – charakterystyki obciążeń.
T-L-7Pomiar mocy czynnej, biernej i pozornej.
T-L-1Stany nieustalone w obwodach RC i RLC.
T-L-2Obliczanie obwodów prądu stałego i przemiennego.
T-L-3Rezonans w obwodach elektrycznych.
T-L-4Wyznaczanie indukcyjności własnej i wzajemnej.
Metody nauczaniaM-2Ćwiczenia laboratoryjne.
M-1Wykład informacyjny z elementami ćwiczeń przedmiotowych.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Ocena analityczna - średnia ze stopni z pisemnych sprawdzianów wiedzy przekazanej na wykładzie i zdobytej samodzielnie oraz umiejętności rozwiazywania zadań.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie opanował podstawowej wiedzy z zakresu przedmiotu.
3,0Student opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu. Z trudem kojarzy elementy nabytej wiedzy. Czasem nie wie jak posiadaną wiedzę wykorzystać.
3,5Student opanował wiedzę w stopniu pośrednim między oceną 3,0 i 4,0.
4,0Student opanował podstawową wiedzę z akresu przedmiotu. Zna ograniczenia i obszary i jej stosowania.
4,5Student opanował wiedzę w stopniu pośrednim między oceną 4,0 i 5,0.
5,0Student w pełni opanował wiedzę z zakresu przedmiotu. Rozumie ograniczenia i zna obszary i jej stosowania.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięME_1A_C17_U01W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie obliczać wartości prądów, spadków napięć i składniki mocy w obwodach prądu stałego i zmiennego sinusoidalnie oraz łączyć przyrządy i prowadzić proste pomiary w tych obwodach a także oceniać otrzymane wyniki. Powinien umieć dobierać metodę obliczeń. Powinien umieć poprawnie stosować techniczny język opisu zjawisk w obwodach elektrycznych i magnetycznych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówME_1A_U09Potrafi rozwiązywać zadania inżynierskie metodami analitycznymi, symulacyjnymi i za pomocą eksperymentu.
Cel przedmiotuC-1Nabycie wiedzy oraz umiejętności obliczania obwodów prądu stałego i przemiennego, obwodów trójfazowych oraz obwodów magnetycznych. Nabycie umiejętności prowadzenia pomiarów w obwodach elektrycznych.
Treści programoweT-W-4Moc w obwodach prądu zmiennego.
T-W-8Stany nieustalone w obwodach elektrycznych. Przebiegi niesinusoidalne.
T-W-2Prąd elektryczny. Źródła energii elektrycznej. Obwody elektryczne prądu stałego, prawo Ohma, prawa Kirchhoffa.
T-W-1Podstawowe pojęcia elektrotechniki. Pole elektryczne. Kondensatory.
T-W-3Obliczanie obwodów prądu stałego.
T-W-5Układy trójfazowe.
T-W-6Przesyłanie energii elektrycznej; straty i spadki napięcia.
T-W-7Pole magnetyczne. Obwody magnetyczne; elektromagnetyzm.
T-W-9Obwody prądu sinusoidalnego jednofazowego. Obliczanie obwodów prądu zmiennego sinusoidalnie z użyciem liczb zespolonych; wykresy wektorowe.
T-L-5Używanie oscyloskopu oraz pomiary napięć i prądów w obwodach prądu stałego i przemiennego.
T-L-6Badanie właściwości transformatora – charakterystyki obciążeń.
T-L-7Pomiar mocy czynnej, biernej i pozornej.
T-L-1Stany nieustalone w obwodach RC i RLC.
T-L-2Obliczanie obwodów prądu stałego i przemiennego.
T-L-3Rezonans w obwodach elektrycznych.
T-L-4Wyznaczanie indukcyjności własnej i wzajemnej.
Metody nauczaniaM-2Ćwiczenia laboratoryjne.
M-1Wykład informacyjny z elementami ćwiczeń przedmiotowych.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Ocena analityczna - średnia ze stopni z pisemnych sprawdzianów wiedzy przekazanej na wykładzie i zdobytej samodzielnie oraz umiejętności rozwiazywania zadań.
S-2Ocena formująca: Ocena analityczna - średnia ze stopni z kolejnych sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych - ocena umiejętności wykonywania pomiarów i opracowywania sprawozdań.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi poprawnie rozwiązywać zadań. Przy wykonywaniu ćwiczeń laboratoryjnych nie potrafi wyjaśnić sposobu pomiaru i ma problemy z formułowaniem wniosków.
3,0Student rozwiązuje zadania metodami nieoptymalnymi. Popełnia pomyłki w obliczeniach. Ćwiczenia praktyczne realizuje poprawnie, ale w sposób bierny.
3,5Student posiadł umiejętności w stopniu pośrednim, między oceną 3,0 i 4,0.
4,0Student ma umiejętności kojarzenia i analizy nabytej wiedzy. Zadania najczęściej rozwiązuje metodami optymalnymi. Ćwiczenia praktyczne realizuje poprawnie, jest aktywny, potrafi interpretować wyniki pomiarów. W stopniu dobrym opanował język elektrotechniki.
4,5Student posiadł umiejętności w stopniu pośrednim, między oceną 4,0 i 5,0.
5,0Student ma umiejętności kojarzenia i analizy nabytej wiedzy. Zadania rozwiązuje metodami optymalnymi. Potrafi wykorzystywać właściwe techniki komputerowe. Ćwiczenia praktyczne realizuje wzorowo, w sposób aktywny, potrafi ocenić metodę i wyniki pomiarów. Opanował język elektrotechniki.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięME_1A_C17_K01Zajęcia laboratoryjne ukształtują właściwe postawy studenta niezbędne do efektywnej współpracy w grupie.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówME_1A_K01Rozumie potrzebę ciągłego uczenia się celem utrzymania poziomu i podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych.
ME_1A_K03Potrafi pracować i współdziałać w grupie.
Cel przedmiotuC-2Nabycie umiejętności pracy w grupie w czasie zajęć laboratoryjnych.
Treści programoweT-L-5Używanie oscyloskopu oraz pomiary napięć i prądów w obwodach prądu stałego i przemiennego.
T-L-6Badanie właściwości transformatora – charakterystyki obciążeń.
T-L-7Pomiar mocy czynnej, biernej i pozornej.
T-L-1Stany nieustalone w obwodach RC i RLC.
T-L-2Obliczanie obwodów prądu stałego i przemiennego.
T-L-3Rezonans w obwodach elektrycznych.
T-L-4Wyznaczanie indukcyjności własnej i wzajemnej.
Metody nauczaniaM-2Ćwiczenia laboratoryjne.
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Ocena kompetencji personalnych i społecznych - intuicyjna w formie aprobaty.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Ujawnia brak zdyscyplinowania w trakcie słuchania i notowania wykładów. Przy wykonywaniu ćwiczeń praktycznych w zespołach nie angażuje się w rozwiązywanie zadań.
3,0Ujawnia mierne zaangażowanie się w pracy zespołowej przy rozwiązywaniu zadań problemowych, obliczeniowych czy symulacjach.
3,5
4,0Ujawnia swą aktywną rolę w zespołowym przygotowywaniu prezentacji wyników, obliczeń czy przeprowadzonej symulacji.
4,5
5,0Ujawnia własne dążenie do doskonalenia nabywanych umiejętności współpracy w zespole przy rozwiązywaniu postawionych problemów. Student czynnie uczestniczy w pracach zespołowych.