Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Mechatronika (S1)

Sylabus przedmiotu Bazy danych:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Mechatronika
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Bazy danych
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Inżynierii Systemów Informacyjnych
Nauczyciel odpowiedzialny Magdalena Krakowiak <Magdalena.Krakowiak@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Maria Lachowicz <Maria.Lachowicz@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL3 30 1,70,38zaliczenie
wykładyW3 15 1,30,62zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu systemów operacyjnych, sieci komputerowych, programowania komputerów.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z zasadami projektowania, tworzenia i wykorzystania systemów relacyjnych baz danych.
C-2Ukształtowanie umiejętności z zakresu sprawnego posługiwania się językiem SQL.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Zajecia organizacyjne - zasady zaliczania, plan pracy, podział na grupy i przydział tematów (proste systemy ewidencyjne).2
T-L-2Zapoznanie się z narzędziem MS SQLServer. Omówienie realizacji przykładowej bazy danych. Zakładanie w grupach baz danych na MS SQLSerwerze.4
T-L-3Omówienie w grupach celu i zakresu przydzielonego systemu bazy danych. Kategorie użytkowników i ich uprawnienia.2
T-L-4Sprawozdanie z poprzednich zajęć. Projekt koncepcyjny - identyfikacja obiektów abstrakcyjnych i rzeczywistych.2
T-L-5Sprawozdanie z poprzednich zajęć. Omówienie powiązań pomiędzy obiektami. Identyfikacja kluczy głównych.2
T-L-6Sprawozdanie z poprzednich zajęć. Identyfikacja pozostałych atrybutów.2
T-L-7Sprawozdanie z poprzednich zajęć. Tworzenie baz danych w SQL Serverze - wprowadzanie tabel i ich atrybutów z definicją więzów integralności.4
T-L-8Budowa diagamu relacji. Tworzenie podstawowych widoków.4
T-L-9Ćwiczenie zapytań SQL do stworzonej bazy danych.6
T-L-10Zaliczenie praktycznej znajomości języka SQL.2
30
wykłady
T-W-1Wprowadzenie do baz danych. Podstawowe pojęcia i definicje.1
T-W-2Modelowanie danych - charakterystyka poszczególnych faz (zakres prac i efekty końcowe). Definicja modelu danych. Chronologiczny przegląd modeli danych.2
T-W-3Projekt koncepcyjny - model związków encji (diagramy ERD).2
T-W-4Projekt koncepcyjny - model SERM.2
T-W-5Widoki, indeksy i kursory w bazach danych.2
T-W-6Normalizacja bazy danych.2
T-W-7Język SQL - charakterystyka, typy zastosowań, składnia poszczególnych instrukcji.3
T-W-8Zaliczenie wykładów1
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Udział w zajęciach laboratoryjnych30
A-L-2Konsultacje2
A-L-3Opracowywanie sprawozdań - praca własna6
A-L-4Przygotowanie do zaliczenia praktycznego5
43
wykłady
A-W-1Udział w wykładach15
A-W-2Przygotowanie do zaliczenia10
A-W-3Teoretyczne przygotowanie do realizacji projektu8
33

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metoda objaśniająco-poglądowa - wykład z prezentacjami i przykładami.
M-2Metoda problemowa z dyskusją - w ramach zajęć praktycznych realizacja zadań indywidualnych.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Wykład: ocena podsumowująca na podstawie zaliczenia pisemnego.
S-2Ocena formująca: Laboratorium: ocena kształtująca na podstawie bieżących sprawozdań z wykonanych zadań
S-3Ocena podsumowująca: Laboratorium: ocena podsumowująca na podstawie wykonanego zadania i obecności oraz aktywności na zajęciach.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ME_1A_C22_W01
Wiedza z zakresu projektowania relacyjnych baz danych. Wiedza z zakresu języków zapytań do baz danych a w szczególnosci znajomość języka SQL i zasad jego użycia
ME_1A_W05C-1T-W-3, T-W-5, T-W-6, T-W-2, T-W-1, T-W-4M-1, M-2S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ME_1A_C22_U01
Umiejętność projektowania schematu relacyjnej bazy. Umiejętność formułowania zapytań do bazy danych w języku SQL
ME_1A_U02C-2T-W-3, T-W-2, T-W-4, T-L-8, T-L-9M-1, M-2S-2, S-3

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ME_1A_C22_K01
Projekt bazy danych i jego realizacja wykonywane są w zespołach 2-3 osobowych i poddawane są samocenie wszystkich członków zespołu
ME_1A_K03C-2T-W-3, T-W-6, T-W-7, T-W-4, T-L-8M-2S-2, S-3

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ME_1A_C22_W01
Wiedza z zakresu projektowania relacyjnych baz danych. Wiedza z zakresu języków zapytań do baz danych a w szczególnosci znajomość języka SQL i zasad jego użycia
2,0Student nie opanował podstawowej wiedzy z zakresu przedmiotu.
3,0Student ma podstawową wiedzę z zakresu projektowania relacyjnych baz danych - umie wymienić następujące po sobie fazy tego procesu, ale popełnia liczne błędy przy ich charaktersytyce i próbie zastosowania w praktyce. Słabo zna podstawy języka SQL, brakuje mu znajomości zasad jego użycia.
3,5Student ma podstawową wiedzę z zakresu projektowania relacyjnych baz danych - umie wymienić następujące po sobie fazy tego procesu, ale jeszcze popełnia błędy przy ich charaktersytyce i próbie zastosowania w praktyce. Zna podstawy języka SQL, ale słabo zna zasady jego użycia.
4,0Student biegle orientuje się w temacie projektowania relacyjnych baz danych - umie wymienić i dobrze scharakteryzować następujące po sobie fazy tego procesu. Popełnia nieliczne błędy przy próbie zastosowania w praktyce. Zna dobrze podstawy języka SQL i zasady jego użycia.
4,5Student biegle orientuje się w temacie projektowania relacyjnych baz danych - umie wymienić i dobrze scharakteryzować następujące po sobie fazy tego procesu. Potrafi zastosować tę wiedzę w praktyce budując samodzielnie modele danych dla wybranych przykładów. Zna dobrze podstawy języka SQL i zasady jego użycia.
5,0Student biegle orientuje się w temacie projektowania relacyjnych baz danych - umie wymienić i dobrze scharakteryzować następujące po sobie fazy tego procesu. Potrafi zastosować tę wiedzę w praktyce budując samodzielnie modele danych dla wybranych złożonych przykładów. Zna bardzo dobrze podstawy języka SQL i zasady jego użycia.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ME_1A_C22_U01
Umiejętność projektowania schematu relacyjnej bazy. Umiejętność formułowania zapytań do bazy danych w języku SQL
2,0Student ma istotne braki w przygotowaniu teoretycznym. Nie umie wykorzystać posiadanej wiedzy praktycznie. Nie potrafi poprawnie rozwiazywac problemów projektowych, a także sformułować zapytania do bazy danych w języku SQL.
3,0Student słabo orientuje się w projektowaniu schematu realcyjnej bazy danych. Popełnia liczne błędy przy budowie modelu bazy danych. Potrafi sformułowac proste zapytania SQL do bazy danych.
3,5Student posiadł umiejętności w stopniu pośrednim miedzy oceną 3,0 i 4,0.
4,0Student dobrze orientuje się w projektowaniu schematu realcyjnej bazy danych. Potrafi samodzielnie bezbłędnie budować modele prostych bazy danych. Potrafi sformułować złożone zapytania SQL do bazy danych.
4,5Student posiadł umiejętności w stopniu pośrednim miedzy oceną 4,0 i 5,0.
5,0Student biegle orientuje się w projektowaniu schematu realcyjnej bazy danych. Potrafi samodzielnie bezbłędnie budować modele dużych i złożonych bazy danych. Potrafi sformułować złożone zapytania SQL do bazy danych.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ME_1A_C22_K01
Projekt bazy danych i jego realizacja wykonywane są w zespołach 2-3 osobowych i poddawane są samocenie wszystkich członków zespołu
2,0
3,0Student opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu. Jednak jest to wiedza powierzchowna, której nie potrafi twórczo analizować.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Beynon-Davies P., Systemy baz danych, WNT, Warszawa, 2003
  2. Mendrola D., Szeliga M., Praktyczny kurs SQL, Helion, Gliwice, 2011
  3. Ullman J., Podstawowy wykład z systemów baz danych, WNT, Warszawa, 2000

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Zajecia organizacyjne - zasady zaliczania, plan pracy, podział na grupy i przydział tematów (proste systemy ewidencyjne).2
T-L-2Zapoznanie się z narzędziem MS SQLServer. Omówienie realizacji przykładowej bazy danych. Zakładanie w grupach baz danych na MS SQLSerwerze.4
T-L-3Omówienie w grupach celu i zakresu przydzielonego systemu bazy danych. Kategorie użytkowników i ich uprawnienia.2
T-L-4Sprawozdanie z poprzednich zajęć. Projekt koncepcyjny - identyfikacja obiektów abstrakcyjnych i rzeczywistych.2
T-L-5Sprawozdanie z poprzednich zajęć. Omówienie powiązań pomiędzy obiektami. Identyfikacja kluczy głównych.2
T-L-6Sprawozdanie z poprzednich zajęć. Identyfikacja pozostałych atrybutów.2
T-L-7Sprawozdanie z poprzednich zajęć. Tworzenie baz danych w SQL Serverze - wprowadzanie tabel i ich atrybutów z definicją więzów integralności.4
T-L-8Budowa diagamu relacji. Tworzenie podstawowych widoków.4
T-L-9Ćwiczenie zapytań SQL do stworzonej bazy danych.6
T-L-10Zaliczenie praktycznej znajomości języka SQL.2
30

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Wprowadzenie do baz danych. Podstawowe pojęcia i definicje.1
T-W-2Modelowanie danych - charakterystyka poszczególnych faz (zakres prac i efekty końcowe). Definicja modelu danych. Chronologiczny przegląd modeli danych.2
T-W-3Projekt koncepcyjny - model związków encji (diagramy ERD).2
T-W-4Projekt koncepcyjny - model SERM.2
T-W-5Widoki, indeksy i kursory w bazach danych.2
T-W-6Normalizacja bazy danych.2
T-W-7Język SQL - charakterystyka, typy zastosowań, składnia poszczególnych instrukcji.3
T-W-8Zaliczenie wykładów1
15

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Udział w zajęciach laboratoryjnych30
A-L-2Konsultacje2
A-L-3Opracowywanie sprawozdań - praca własna6
A-L-4Przygotowanie do zaliczenia praktycznego5
43
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Udział w wykładach15
A-W-2Przygotowanie do zaliczenia10
A-W-3Teoretyczne przygotowanie do realizacji projektu8
33
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięME_1A_C22_W01Wiedza z zakresu projektowania relacyjnych baz danych. Wiedza z zakresu języków zapytań do baz danych a w szczególnosci znajomość języka SQL i zasad jego użycia
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówME_1A_W05Orientuje się w obecnym stanie oraz trendach rozwojowych w obszarach elektroniki, informatyki i budowy maszyn.
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z zasadami projektowania, tworzenia i wykorzystania systemów relacyjnych baz danych.
Treści programoweT-W-3Projekt koncepcyjny - model związków encji (diagramy ERD).
T-W-5Widoki, indeksy i kursory w bazach danych.
T-W-6Normalizacja bazy danych.
T-W-2Modelowanie danych - charakterystyka poszczególnych faz (zakres prac i efekty końcowe). Definicja modelu danych. Chronologiczny przegląd modeli danych.
T-W-1Wprowadzenie do baz danych. Podstawowe pojęcia i definicje.
T-W-4Projekt koncepcyjny - model SERM.
Metody nauczaniaM-1Metoda objaśniająco-poglądowa - wykład z prezentacjami i przykładami.
M-2Metoda problemowa z dyskusją - w ramach zajęć praktycznych realizacja zadań indywidualnych.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Wykład: ocena podsumowująca na podstawie zaliczenia pisemnego.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie opanował podstawowej wiedzy z zakresu przedmiotu.
3,0Student ma podstawową wiedzę z zakresu projektowania relacyjnych baz danych - umie wymienić następujące po sobie fazy tego procesu, ale popełnia liczne błędy przy ich charaktersytyce i próbie zastosowania w praktyce. Słabo zna podstawy języka SQL, brakuje mu znajomości zasad jego użycia.
3,5Student ma podstawową wiedzę z zakresu projektowania relacyjnych baz danych - umie wymienić następujące po sobie fazy tego procesu, ale jeszcze popełnia błędy przy ich charaktersytyce i próbie zastosowania w praktyce. Zna podstawy języka SQL, ale słabo zna zasady jego użycia.
4,0Student biegle orientuje się w temacie projektowania relacyjnych baz danych - umie wymienić i dobrze scharakteryzować następujące po sobie fazy tego procesu. Popełnia nieliczne błędy przy próbie zastosowania w praktyce. Zna dobrze podstawy języka SQL i zasady jego użycia.
4,5Student biegle orientuje się w temacie projektowania relacyjnych baz danych - umie wymienić i dobrze scharakteryzować następujące po sobie fazy tego procesu. Potrafi zastosować tę wiedzę w praktyce budując samodzielnie modele danych dla wybranych przykładów. Zna dobrze podstawy języka SQL i zasady jego użycia.
5,0Student biegle orientuje się w temacie projektowania relacyjnych baz danych - umie wymienić i dobrze scharakteryzować następujące po sobie fazy tego procesu. Potrafi zastosować tę wiedzę w praktyce budując samodzielnie modele danych dla wybranych złożonych przykładów. Zna bardzo dobrze podstawy języka SQL i zasady jego użycia.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięME_1A_C22_U01Umiejętność projektowania schematu relacyjnej bazy. Umiejętność formułowania zapytań do bazy danych w języku SQL
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówME_1A_U02Potrafi porozumiewać się w środowisku zawodowym oraz innych środowiskach posługując się językiem technicznym, grafiką inżynierską oraz współczesnymi środkami zapisu i transmisji informacji.
Cel przedmiotuC-2Ukształtowanie umiejętności z zakresu sprawnego posługiwania się językiem SQL.
Treści programoweT-W-3Projekt koncepcyjny - model związków encji (diagramy ERD).
T-W-2Modelowanie danych - charakterystyka poszczególnych faz (zakres prac i efekty końcowe). Definicja modelu danych. Chronologiczny przegląd modeli danych.
T-W-4Projekt koncepcyjny - model SERM.
T-L-8Budowa diagamu relacji. Tworzenie podstawowych widoków.
T-L-9Ćwiczenie zapytań SQL do stworzonej bazy danych.
Metody nauczaniaM-1Metoda objaśniająco-poglądowa - wykład z prezentacjami i przykładami.
M-2Metoda problemowa z dyskusją - w ramach zajęć praktycznych realizacja zadań indywidualnych.
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Laboratorium: ocena kształtująca na podstawie bieżących sprawozdań z wykonanych zadań
S-3Ocena podsumowująca: Laboratorium: ocena podsumowująca na podstawie wykonanego zadania i obecności oraz aktywności na zajęciach.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student ma istotne braki w przygotowaniu teoretycznym. Nie umie wykorzystać posiadanej wiedzy praktycznie. Nie potrafi poprawnie rozwiazywac problemów projektowych, a także sformułować zapytania do bazy danych w języku SQL.
3,0Student słabo orientuje się w projektowaniu schematu realcyjnej bazy danych. Popełnia liczne błędy przy budowie modelu bazy danych. Potrafi sformułowac proste zapytania SQL do bazy danych.
3,5Student posiadł umiejętności w stopniu pośrednim miedzy oceną 3,0 i 4,0.
4,0Student dobrze orientuje się w projektowaniu schematu realcyjnej bazy danych. Potrafi samodzielnie bezbłędnie budować modele prostych bazy danych. Potrafi sformułować złożone zapytania SQL do bazy danych.
4,5Student posiadł umiejętności w stopniu pośrednim miedzy oceną 4,0 i 5,0.
5,0Student biegle orientuje się w projektowaniu schematu realcyjnej bazy danych. Potrafi samodzielnie bezbłędnie budować modele dużych i złożonych bazy danych. Potrafi sformułować złożone zapytania SQL do bazy danych.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięME_1A_C22_K01Projekt bazy danych i jego realizacja wykonywane są w zespołach 2-3 osobowych i poddawane są samocenie wszystkich członków zespołu
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówME_1A_K03Potrafi pracować i współdziałać w grupie.
Cel przedmiotuC-2Ukształtowanie umiejętności z zakresu sprawnego posługiwania się językiem SQL.
Treści programoweT-W-3Projekt koncepcyjny - model związków encji (diagramy ERD).
T-W-6Normalizacja bazy danych.
T-W-7Język SQL - charakterystyka, typy zastosowań, składnia poszczególnych instrukcji.
T-W-4Projekt koncepcyjny - model SERM.
T-L-8Budowa diagamu relacji. Tworzenie podstawowych widoków.
Metody nauczaniaM-2Metoda problemowa z dyskusją - w ramach zajęć praktycznych realizacja zadań indywidualnych.
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Laboratorium: ocena kształtująca na podstawie bieżących sprawozdań z wykonanych zadań
S-3Ocena podsumowująca: Laboratorium: ocena podsumowująca na podstawie wykonanego zadania i obecności oraz aktywności na zajęciach.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu. Jednak jest to wiedza powierzchowna, której nie potrafi twórczo analizować.
3,5
4,0
4,5
5,0