Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Mechatronika (S1)

Sylabus przedmiotu Współczesne materiały konstrukcyjne:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Mechatronika
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Współczesne materiały konstrukcyjne
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Technologii Materiałowych
Nauczyciel odpowiedzialny Bogdan Piekarski <Bogdan.Piekarski@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Walenty Jasiński <Walenty.Jasinski@zut.edu.pl>, Magdalena Kwiatkowska <Magdalena.Kwiatkowska@zut.edu.pl>, Konrad Kwiatkowski <Konrad.Kwiatkowski@zut.edu.pl>, Stanisław Lenart <Stanislaw.Lenart@zut.edu.pl>, Bogdan Piekarski <Bogdan.Piekarski@zut.edu.pl>, Elżbieta Piesowicz <Elzbieta.Senderek@zut.edu.pl>, Zenon Tartakowski <Zenon.Tartakowski@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 4,0 ECTS (formy) 4,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL2 30 2,00,38zaliczenie
wykładyW2 30 2,00,62egzamin

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Zaliczenie przedmiotu: Podstawy nauki o materiałach

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie z właściwościami materiałów, które są wynikiem najnowszych badań w obszarze inżynierii materiałowej i obecnie zastępują w technice tworzywa stosowane do tej pory oraz materialów specjalnych pracujących w ekstermalnych (nietypowych) warunkach (niskiej i wysokiej temperaturze, złożonych systemach obciążeń i destrukcji, ...)
C-2Ukształtowanie świadomości zjawisk zachodzących w materiałach podczas ich eksploatacji

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Stopy odporne na ścieranie2
T-L-2Stale odporne na korozję4
T-L-3Stopy żaroodporne i zarowytrzymałe2
T-L-4Materiały narzędziowe3
T-L-5Stale utwardzane wydzieleniowo2
T-L-6Warstwy powierzchniowe2
T-L-7Analiza właściwości fizyko - chemicznych tworzyw polimerowych4
T-L-8Wybrane metody i aspekty przetwórstwa tworzyw polimerowych4
T-L-9Oznaczanie wybranych właściwości mechanicznych tworzyw polimerowych4
T-L-10Technologia wytwarzania materiałów kompozytowych3
30
wykłady
T-W-1Metody umacniania metali i stopów1
T-W-2Technologie podwyższania wytrzymałości stali2
T-W-3Stale utwardzane wydzieleniowo - stale maraging i inne2
T-W-4Stale odporne na korozję2
T-W-5Stopy o wysokiej wytrzymałości właściwej - podstawowe właściwości i zastosowanie stopów: aluminium, tytanu, magnezu i berylu4
T-W-6Żaroodporność, żarowytrzymałość i pełzanie. Stale i stopy żaroodporne i żarowytrzymałe2
T-W-7Metalurgia proszków1
T-W-8Szkla metaliczne - otrzymywanie, struktura, właściwości2
T-W-9Stopy z pamięcią kształtu1
T-W-10Materiały kompozytowe z udzialem stopów metali2
T-W-11Wprowadzenie do polimerowych materiałów konstrukcyjnych, definicje, klasyfikacja, czynniki wpływające na właściwości materiałów2
T-W-12Właściwości mechaniczne materiałów polimerowych: fizyczne podstawy modułów sprężystości, wytrzymałości na rozciąganie, granicy plastyczności, twardości, ciągliwości, mechanizmy odkształceń, zużycia ściernego i niszczenia materiałów4
T-W-13Technologia materiałów kompozytowych, kompozyty jednopolimerowe2
T-W-14Kryteria i przykłady kształtowania właściwości materiałów polimerowych w odniesieniu do konkretnych aplikacji3
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1uczestnictwo w zajęciach30
A-L-2Przygotowanie do zajeć laboratoryjnych5
A-L-3Konsultacje4
A-L-4Przygotowanie sprawozdań z ćwiczeń10
49
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2Przygotowanie do pisemnego zaliczenia15
A-W-3Konsultacje4
A-W-4Uczestnictwo w pisemnym zaliczeniu2
51

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład metodą podająco-aktywizującą: wykład informacyjny z elemntami dyskusji o możliwościach technicznych kształtowania właściwości materiałów
M-2Laboratoria: pokaz i samodzielne wykonanie ćwiczenia / stanowiska laboratoryjne

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Wykład: sprawdzian wiedzy poprzez pisemne zaliczenie
S-2Ocena formująca: Laboratoria: sprawdzian wiedzy i przygotowania do laboratorium poprzez pisemne zaliczenia każdego ćwiczenia

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ME_1A_B07_W01
Student potrafi wskazać odpowiedni materiał, którego właściwości gwarantują niezawodność i trwałość wykonanego z niego produktu w określonych warunkach eksploatacji
ME_1A_W05C-1, C-2T-W-2, T-W-10, T-W-1, T-W-4, T-W-3, T-W-8, T-W-6, T-W-5, T-W-11, T-W-13, T-W-12, T-W-14M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ME_1A_B07_U01
Student potrafi dobierać materiały do określonych warunków eksploatacji produktu kierując się ich właściwościami
ME_1A_U01C-1T-W-2, T-W-10, T-W-1, T-W-4, T-W-3, T-W-8, T-W-6, T-W-5, T-L-7, T-L-8, T-L-9, T-L-10M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ME_1A_B07_K01
Student nabędzie podstawowej wiedzy i umiejętności do podejmowania decyzji o doborze materiałów do określonego ich zastosowania oraz aktywnego uczestnictwa w pracy zespołów zajmujących się zagadnieniami projektowania elementów maszyn i konstrukcji eksploatowanych w złożonych warunkach
ME_1A_K01, ME_1A_K03C-1, C-2T-W-2, T-W-10, T-W-1, T-W-4, T-W-3, T-W-8, T-W-6, T-W-5, T-W-11, T-W-13, T-W-12, T-W-14M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ME_1A_B07_W01
Student potrafi wskazać odpowiedni materiał, którego właściwości gwarantują niezawodność i trwałość wykonanego z niego produktu w określonych warunkach eksploatacji
2,0Student nie zna materiałów specjalnego przeznaczenia
3,0Student rozpoznaje materiał na podstawie jego składu chemicznego bądź symbolu
3,5Student rozpoznaje materiał na podstawie jego składu chemicznego bądź symbolu oraz potrafi wskazać możliwe jego zastosowanie
4,0Student rozpoznaje różne gatunki materiałów specjalnego przeznaczenia i charakteryzuje ich podstawowe właściwości fizyczne i mechaniczne
4,5Student zna materiały specjalnego przeznaczenia oraz różne przykłady ekstremalnych warunków pracy i ich charakterystykę
5,0Student zna materiały specjalnego przeznaczenia oraz zależności materiałowo-technologiczne mające wpływ na niezawodność i trwałość wykonywanych z nich produktów

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ME_1A_B07_U01
Student potrafi dobierać materiały do określonych warunków eksploatacji produktu kierując się ich właściwościami
2,0Student nie potrafi sformuować podstawowych zasad doboru materiałów specjalnego przeznaczenia do warunków eksploatacji produktu
3,0Student potrafi określić elementarne zasady doboru materiału do określonych ekstremalnych warunków eksploatacji
3,5Student potrafi określić zasady doboru materiału i wskazać jego podstawowe właściwości
4,0Student potrafi ocenić przydatność danego materiału do określonych warunków eksploatacji
4,5Student potrafi analizować właściwości materiałów pod kątem ich zastosowania
5,0Student potrafi analizować i weryfikować decyzje dotyczące zasadności użycia danego materiału do określonych warunków eksploatacji

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ME_1A_B07_K01
Student nabędzie podstawowej wiedzy i umiejętności do podejmowania decyzji o doborze materiałów do określonego ich zastosowania oraz aktywnego uczestnictwa w pracy zespołów zajmujących się zagadnieniami projektowania elementów maszyn i konstrukcji eksploatowanych w złożonych warunkach
2,0Student nie potrafi przedstawić relacji między właściwościami materiałów a wymaganymi właściwościami użytkowymi produktu
3,0Student potrafi przedstawić zarys realcji między właściwościami materiałów a wymaganymi właściwościami użytkowymi produktu
3,5Student poprawnie określa relacje między właściwościami danego materiału a właściwościami wykonanego z niego produktu
4,0Student potrafi wskazać alternatywne rozwiazania materiałowe dla danego produktu
4,5Student potrafi wskazać alternatywne rozwiązania materiałowe dla danego produktu i poprzyć je kryteriami oceny
5,0Student potrafi zaproponować sposób postępowania przy doborze materiału na określony produkt i poprzeć go przykładem z użyciem określonych właściwości mechanicznych i fizycznych tworzywa

Literatura podstawowa

 1. Blicharski M., Inżynieria materialowa - stal, WNT, Warszawa, 2004
 2. Ashby M.F., Jones D.R.H, Materiały inżynierskie. Właściwości i zastosowanie, WNT, 1995
 3. Ashby M.F., Jones D.R.H., Materiały inżynierskie. Kształtowanie struktury i właściwości, dobór materiałów, WNT, 1995
 4. Wojktun E., Sołncew J.P., Materiały specjalnego przeznaczenia, Polit. Radomska, Radom, 2001
 5. Piekarski B., Wprowadzenie do nauki o materiałach i inżynierii materiałowej, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Szczecin, 2018
 6. Kucharczyk W., Mazurkiewicz A., Żurowski W., Nowoczesne materiały konstrukcyjne, Polit. Radomska, Radom, 2008
 7. Dobrzański L.A., Metalowe materiały inżynierski, WNT, Warszawa, 2004
 8. Hernas A., Żarowytrzymałość stali i stopów, Polit. Śląskiej, Gliwice, 1999
 9. Przygocki W., Włochowicz A., Fizyka polimerów, PWN, 2001

Literatura dodatkowa

 1. Ciszewski B., Przetakiewicz W., Nowoczesne materiały w technice, Bellona, Warszawa, 1993
 2. Dobrzański L.A., Podstawy kształtowania struktury i własności materiałów metalowych, Polit. Śląska, Gliwice, 2007

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Stopy odporne na ścieranie2
T-L-2Stale odporne na korozję4
T-L-3Stopy żaroodporne i zarowytrzymałe2
T-L-4Materiały narzędziowe3
T-L-5Stale utwardzane wydzieleniowo2
T-L-6Warstwy powierzchniowe2
T-L-7Analiza właściwości fizyko - chemicznych tworzyw polimerowych4
T-L-8Wybrane metody i aspekty przetwórstwa tworzyw polimerowych4
T-L-9Oznaczanie wybranych właściwości mechanicznych tworzyw polimerowych4
T-L-10Technologia wytwarzania materiałów kompozytowych3
30

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Metody umacniania metali i stopów1
T-W-2Technologie podwyższania wytrzymałości stali2
T-W-3Stale utwardzane wydzieleniowo - stale maraging i inne2
T-W-4Stale odporne na korozję2
T-W-5Stopy o wysokiej wytrzymałości właściwej - podstawowe właściwości i zastosowanie stopów: aluminium, tytanu, magnezu i berylu4
T-W-6Żaroodporność, żarowytrzymałość i pełzanie. Stale i stopy żaroodporne i żarowytrzymałe2
T-W-7Metalurgia proszków1
T-W-8Szkla metaliczne - otrzymywanie, struktura, właściwości2
T-W-9Stopy z pamięcią kształtu1
T-W-10Materiały kompozytowe z udzialem stopów metali2
T-W-11Wprowadzenie do polimerowych materiałów konstrukcyjnych, definicje, klasyfikacja, czynniki wpływające na właściwości materiałów2
T-W-12Właściwości mechaniczne materiałów polimerowych: fizyczne podstawy modułów sprężystości, wytrzymałości na rozciąganie, granicy plastyczności, twardości, ciągliwości, mechanizmy odkształceń, zużycia ściernego i niszczenia materiałów4
T-W-13Technologia materiałów kompozytowych, kompozyty jednopolimerowe2
T-W-14Kryteria i przykłady kształtowania właściwości materiałów polimerowych w odniesieniu do konkretnych aplikacji3
30

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1uczestnictwo w zajęciach30
A-L-2Przygotowanie do zajeć laboratoryjnych5
A-L-3Konsultacje4
A-L-4Przygotowanie sprawozdań z ćwiczeń10
49
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2Przygotowanie do pisemnego zaliczenia15
A-W-3Konsultacje4
A-W-4Uczestnictwo w pisemnym zaliczeniu2
51
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięME_1A_B07_W01Student potrafi wskazać odpowiedni materiał, którego właściwości gwarantują niezawodność i trwałość wykonanego z niego produktu w określonych warunkach eksploatacji
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówME_1A_W05Orientuje się w obecnym stanie oraz trendach rozwojowych w obszarach elektroniki, informatyki i budowy maszyn.
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie z właściwościami materiałów, które są wynikiem najnowszych badań w obszarze inżynierii materiałowej i obecnie zastępują w technice tworzywa stosowane do tej pory oraz materialów specjalnych pracujących w ekstermalnych (nietypowych) warunkach (niskiej i wysokiej temperaturze, złożonych systemach obciążeń i destrukcji, ...)
C-2Ukształtowanie świadomości zjawisk zachodzących w materiałach podczas ich eksploatacji
Treści programoweT-W-2Technologie podwyższania wytrzymałości stali
T-W-10Materiały kompozytowe z udzialem stopów metali
T-W-1Metody umacniania metali i stopów
T-W-4Stale odporne na korozję
T-W-3Stale utwardzane wydzieleniowo - stale maraging i inne
T-W-8Szkla metaliczne - otrzymywanie, struktura, właściwości
T-W-6Żaroodporność, żarowytrzymałość i pełzanie. Stale i stopy żaroodporne i żarowytrzymałe
T-W-5Stopy o wysokiej wytrzymałości właściwej - podstawowe właściwości i zastosowanie stopów: aluminium, tytanu, magnezu i berylu
T-W-11Wprowadzenie do polimerowych materiałów konstrukcyjnych, definicje, klasyfikacja, czynniki wpływające na właściwości materiałów
T-W-13Technologia materiałów kompozytowych, kompozyty jednopolimerowe
T-W-12Właściwości mechaniczne materiałów polimerowych: fizyczne podstawy modułów sprężystości, wytrzymałości na rozciąganie, granicy plastyczności, twardości, ciągliwości, mechanizmy odkształceń, zużycia ściernego i niszczenia materiałów
T-W-14Kryteria i przykłady kształtowania właściwości materiałów polimerowych w odniesieniu do konkretnych aplikacji
Metody nauczaniaM-1Wykład metodą podająco-aktywizującą: wykład informacyjny z elemntami dyskusji o możliwościach technicznych kształtowania właściwości materiałów
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Wykład: sprawdzian wiedzy poprzez pisemne zaliczenie
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie zna materiałów specjalnego przeznaczenia
3,0Student rozpoznaje materiał na podstawie jego składu chemicznego bądź symbolu
3,5Student rozpoznaje materiał na podstawie jego składu chemicznego bądź symbolu oraz potrafi wskazać możliwe jego zastosowanie
4,0Student rozpoznaje różne gatunki materiałów specjalnego przeznaczenia i charakteryzuje ich podstawowe właściwości fizyczne i mechaniczne
4,5Student zna materiały specjalnego przeznaczenia oraz różne przykłady ekstremalnych warunków pracy i ich charakterystykę
5,0Student zna materiały specjalnego przeznaczenia oraz zależności materiałowo-technologiczne mające wpływ na niezawodność i trwałość wykonywanych z nich produktów
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięME_1A_B07_U01Student potrafi dobierać materiały do określonych warunków eksploatacji produktu kierując się ich właściwościami
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówME_1A_U01Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł. Potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie.
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie z właściwościami materiałów, które są wynikiem najnowszych badań w obszarze inżynierii materiałowej i obecnie zastępują w technice tworzywa stosowane do tej pory oraz materialów specjalnych pracujących w ekstermalnych (nietypowych) warunkach (niskiej i wysokiej temperaturze, złożonych systemach obciążeń i destrukcji, ...)
Treści programoweT-W-2Technologie podwyższania wytrzymałości stali
T-W-10Materiały kompozytowe z udzialem stopów metali
T-W-1Metody umacniania metali i stopów
T-W-4Stale odporne na korozję
T-W-3Stale utwardzane wydzieleniowo - stale maraging i inne
T-W-8Szkla metaliczne - otrzymywanie, struktura, właściwości
T-W-6Żaroodporność, żarowytrzymałość i pełzanie. Stale i stopy żaroodporne i żarowytrzymałe
T-W-5Stopy o wysokiej wytrzymałości właściwej - podstawowe właściwości i zastosowanie stopów: aluminium, tytanu, magnezu i berylu
T-L-7Analiza właściwości fizyko - chemicznych tworzyw polimerowych
T-L-8Wybrane metody i aspekty przetwórstwa tworzyw polimerowych
T-L-9Oznaczanie wybranych właściwości mechanicznych tworzyw polimerowych
T-L-10Technologia wytwarzania materiałów kompozytowych
Metody nauczaniaM-1Wykład metodą podająco-aktywizującą: wykład informacyjny z elemntami dyskusji o możliwościach technicznych kształtowania właściwości materiałów
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Wykład: sprawdzian wiedzy poprzez pisemne zaliczenie
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi sformuować podstawowych zasad doboru materiałów specjalnego przeznaczenia do warunków eksploatacji produktu
3,0Student potrafi określić elementarne zasady doboru materiału do określonych ekstremalnych warunków eksploatacji
3,5Student potrafi określić zasady doboru materiału i wskazać jego podstawowe właściwości
4,0Student potrafi ocenić przydatność danego materiału do określonych warunków eksploatacji
4,5Student potrafi analizować właściwości materiałów pod kątem ich zastosowania
5,0Student potrafi analizować i weryfikować decyzje dotyczące zasadności użycia danego materiału do określonych warunków eksploatacji
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięME_1A_B07_K01Student nabędzie podstawowej wiedzy i umiejętności do podejmowania decyzji o doborze materiałów do określonego ich zastosowania oraz aktywnego uczestnictwa w pracy zespołów zajmujących się zagadnieniami projektowania elementów maszyn i konstrukcji eksploatowanych w złożonych warunkach
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówME_1A_K01Rozumie potrzebę ciągłego uczenia się celem utrzymania poziomu i podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych.
ME_1A_K03Potrafi pracować i współdziałać w grupie.
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie z właściwościami materiałów, które są wynikiem najnowszych badań w obszarze inżynierii materiałowej i obecnie zastępują w technice tworzywa stosowane do tej pory oraz materialów specjalnych pracujących w ekstermalnych (nietypowych) warunkach (niskiej i wysokiej temperaturze, złożonych systemach obciążeń i destrukcji, ...)
C-2Ukształtowanie świadomości zjawisk zachodzących w materiałach podczas ich eksploatacji
Treści programoweT-W-2Technologie podwyższania wytrzymałości stali
T-W-10Materiały kompozytowe z udzialem stopów metali
T-W-1Metody umacniania metali i stopów
T-W-4Stale odporne na korozję
T-W-3Stale utwardzane wydzieleniowo - stale maraging i inne
T-W-8Szkla metaliczne - otrzymywanie, struktura, właściwości
T-W-6Żaroodporność, żarowytrzymałość i pełzanie. Stale i stopy żaroodporne i żarowytrzymałe
T-W-5Stopy o wysokiej wytrzymałości właściwej - podstawowe właściwości i zastosowanie stopów: aluminium, tytanu, magnezu i berylu
T-W-11Wprowadzenie do polimerowych materiałów konstrukcyjnych, definicje, klasyfikacja, czynniki wpływające na właściwości materiałów
T-W-13Technologia materiałów kompozytowych, kompozyty jednopolimerowe
T-W-12Właściwości mechaniczne materiałów polimerowych: fizyczne podstawy modułów sprężystości, wytrzymałości na rozciąganie, granicy plastyczności, twardości, ciągliwości, mechanizmy odkształceń, zużycia ściernego i niszczenia materiałów
T-W-14Kryteria i przykłady kształtowania właściwości materiałów polimerowych w odniesieniu do konkretnych aplikacji
Metody nauczaniaM-1Wykład metodą podająco-aktywizującą: wykład informacyjny z elemntami dyskusji o możliwościach technicznych kształtowania właściwości materiałów
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Wykład: sprawdzian wiedzy poprzez pisemne zaliczenie
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi przedstawić relacji między właściwościami materiałów a wymaganymi właściwościami użytkowymi produktu
3,0Student potrafi przedstawić zarys realcji między właściwościami materiałów a wymaganymi właściwościami użytkowymi produktu
3,5Student poprawnie określa relacje między właściwościami danego materiału a właściwościami wykonanego z niego produktu
4,0Student potrafi wskazać alternatywne rozwiazania materiałowe dla danego produktu
4,5Student potrafi wskazać alternatywne rozwiązania materiałowe dla danego produktu i poprzyć je kryteriami oceny
5,0Student potrafi zaproponować sposób postępowania przy doborze materiału na określony produkt i poprzeć go przykładem z użyciem określonych właściwości mechanicznych i fizycznych tworzywa