Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Mechatronika (S1)

Sylabus przedmiotu Zarządzanie jakością:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Mechatronika
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Zarządzanie jakością
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Zarządzania Produkcją
Nauczyciel odpowiedzialny Justyna Berlińska <Justyna.Berlinska@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Agata Biniek <Agata.Biniek@zut.edu.pl>, Maciej Krzemieniecki <Maciej.Krzemieniecki@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 1 Grupa obieralna 2

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW7 15 1,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość podstawowych pojęć i zagadnień dotyczących budowy, organizacji i funkcjonowania przedsiębiorstw.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Poznanie koncepcji zarządzania jakością.
C-2Budowa systemu zarządzania jakością według norm ISO serii 9000.
C-3Ukształtowanie pro-jakościowego rozumienia celu przedsiębiorstwa.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Wybrane pojęcia w zakresie zarządzania, zarządzania jakością wg PN-EN ISO 9000:2015.1
T-W-2Przedsiębiorstwo jako system otwarty: elementy systemowe w działalności przedsiębiorstwa,procesy funkcjonujące w przedsiebiorstwie, relacje przedsiębiorstwa z otoczeniem.2
T-W-3Normalizacja w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem.1
T-W-4Zasady zarządzania jakością.2
T-W-5System Zarządzania Jakością zgodnie z wymaganiami PN-EN ISO 9001:2015.4
T-W-6Wytyczne dotyczące doskonalenia, innowacji oraz uczenia się organizacji (wg PN-EN ISO 9004:2010).3
T-W-7Bezpieczeństwo stron zainteresowanych uwarunkowane jakością zasobów, procesów i wyrobów organizacji.2
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Praca własna: czytanie literatury, przygotowanie do zaliczenia.10
A-W-3Udział w zaliczeniu.1
26

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informujący w formie prezentacji oparty na przykładach.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie w postaci pisemnej lub ustnej (w zależności od ilości studentów) w oparciu o pytania otwarte.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ME_1A_A08-1_W01
Potrafi zdefiniować pojęcia związane z zarządzaniem jakością.
ME_1A_W09C-1T-W-4, T-W-2, T-W-1M-1S-1
ME_1A_A08-1_W02
Potrafi scharakteryzować wybrane wymagania systemu zarządzania jakością.
ME_1A_W09C-2, C-1T-W-6, T-W-5M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ME_1A_A08-1_U01
Posiada umiejętność identyfikacji zdolności organizacji do spełnienia wymagań klienta.
ME_1A_U01C-1, C-3T-W-6, T-W-7, T-W-2, T-W-5M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ME_1A_A08-1_K01
Jest świadomy wymagań wobec systemu zarządzania jakością i konieczności stałej weryfikacji posiadanej wiedzy.
ME_1A_K01, ME_1A_K05C-2, C-3T-W-3, T-W-5M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ME_1A_A08-1_W01
Potrafi zdefiniować pojęcia związane z zarządzaniem jakością.
2,0Student nie opanował podstawowej terminologii z zakresu przedmiotu.
3,0Student opanował wybrane pojęcia w zakresie zarządzania.
3,5Student opanował wybrane pojęcia w zakresie zarządzania i zarządzania jakością.
4,0Student opanował terminologię związaną z tematyką przedmiotu w stopniu dobrym.
4,5Student potrafi zdefiniować dowolne pojęcia w zakresie zarządzania i zarządzania jakością.
5,0Student opanował terminologię związaną z zakresem zajęć w sposób bardzo dobry i wykazuje szersze zainteresowanie przedmiotem.
ME_1A_A08-1_W02
Potrafi scharakteryzować wybrane wymagania systemu zarządzania jakością.
2,0Student nie opanował podstawowej wiedzy z zakresu przedmiotu.
3,0Student identyfikuje wymagania systemu zarządzania jakością.
3,5Student potrafi zidentyfikować wybrane wymagania systemu zarządzania jakością i procesy z nimi związane.
4,0Student potrafi scharakteryzować i zinterpretować wybrane wymagania systemu zarządzania jakością.
4,5Student potrafi scharakteryzować wybrane wymagania systemu zarządzania jakością oraz identyfikować procesy zachodzące w organizacji, związane z ich spełnieniem.
5,0Student potrafi scharakteryzować prezentrowane wymagania systemu zarządzania jakością oraz analizować procesy związane z ich realizacją, ponadto wykazyje szersze zainteresowanie tematyką przedmiotu.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ME_1A_A08-1_U01
Posiada umiejętność identyfikacji zdolności organizacji do spełnienia wymagań klienta.
2,0Student nie wykazuje umiejętności w zakresie analizy zagadnień związanych z zakresem przedmiotu.
3,0Student posiada umięjętność analizy środków organizacji.
3,5Student posiada umięjętność charakteryzowania zasobów organizacji.
4,0Student posiada umiejętność analizy sytuacji, doboru środków niezbędnych do realizacji wybranych przedsięwzięć realizowanych w organizacji.
4,5Student posiada umiejętność analizy zadanej sytuacji, doboru środków niezbędnych do realizacji wybranych przedsięwzięć realizowanych w organizacji.
5,0Student posiada umiejętność analizy zadanej sytuacji, opracowywania i interpretacji przedsięwzięć w odniesieniu do zdolności organizacji do spełnienia wymagań klienta.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ME_1A_A08-1_K01
Jest świadomy wymagań wobec systemu zarządzania jakością i konieczności stałej weryfikacji posiadanej wiedzy.
2,0Student nie wykazał aktywnej postawy wobec realizowanego przedmiotu.
3,0Jest świadomy wymagań wobec systemu zarządzania jakością zawartych w normach ISO serii 9000
3,5Student posiada umiejętność scharakteryzowania wybranych wymagań wobec systemu zarządzania jakością.
4,0Student posiada zdolność identyfikacji wymagań wobec systemu zarządzania jakością i jest otwarty na dalsze pogłebiania tej wiedzy
4,5Student posiada zdolność identyfikacji wymagań wobec systemu zarządzania jakością i postrzega relacje zachodzące pomiędzy wybranymi elementami systemu.
5,0Student jest świadomy wymagań wobec systemu zarządzania jakością i postrzega relacje zachodzące między nimi. Rozumie konieczności stałej weryfikacji posiadanej wiedzy.

Literatura podstawowa

  1. J. Łunarski, Zarządzanie jakością. Standardy i zasady, WNT, Warszawa, 2008
  2. S. Wawak, Zarządzanie jakością. Podstawy, systemy i narzędzia, Helion, Gliwice, 2011
  3. Łańcucki J., Podstawy kompleksowego zarządzania jakością TQM, Wydawnictwo AE, Poznań, 2006
  4. Szczepańska K., Zarządzanie jakością w dążeniu do doskonałości., C.H.Beck, Warszawa, 2011
  5. Urbaniak M., Zarządzanie jakością - Teoria i praktyka, Diffin, Warszawa, 2004

Literatura dodatkowa

  1. A. Hamrol, Zarządzanie jakością z przykładami, PWN, Warszawa, 2005
  2. Sikora T., Koncepcja zarządzania jakością. Doświadczenia i perspektywy., Wydawnictwo UE, Kraków, 2008

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Wybrane pojęcia w zakresie zarządzania, zarządzania jakością wg PN-EN ISO 9000:2015.1
T-W-2Przedsiębiorstwo jako system otwarty: elementy systemowe w działalności przedsiębiorstwa,procesy funkcjonujące w przedsiebiorstwie, relacje przedsiębiorstwa z otoczeniem.2
T-W-3Normalizacja w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem.1
T-W-4Zasady zarządzania jakością.2
T-W-5System Zarządzania Jakością zgodnie z wymaganiami PN-EN ISO 9001:2015.4
T-W-6Wytyczne dotyczące doskonalenia, innowacji oraz uczenia się organizacji (wg PN-EN ISO 9004:2010).3
T-W-7Bezpieczeństwo stron zainteresowanych uwarunkowane jakością zasobów, procesów i wyrobów organizacji.2
15

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Praca własna: czytanie literatury, przygotowanie do zaliczenia.10
A-W-3Udział w zaliczeniu.1
26
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięME_1A_A08-1_W01Potrafi zdefiniować pojęcia związane z zarządzaniem jakością.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówME_1A_W09Zna prawne i ekonomiczne uwarunkowania działalności inżynierskiej. Zna podstawowe zasady BHP. Ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej.
Cel przedmiotuC-1Poznanie koncepcji zarządzania jakością.
Treści programoweT-W-4Zasady zarządzania jakością.
T-W-2Przedsiębiorstwo jako system otwarty: elementy systemowe w działalności przedsiębiorstwa,procesy funkcjonujące w przedsiebiorstwie, relacje przedsiębiorstwa z otoczeniem.
T-W-1Wybrane pojęcia w zakresie zarządzania, zarządzania jakością wg PN-EN ISO 9000:2015.
Metody nauczaniaM-1Wykład informujący w formie prezentacji oparty na przykładach.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie w postaci pisemnej lub ustnej (w zależności od ilości studentów) w oparciu o pytania otwarte.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie opanował podstawowej terminologii z zakresu przedmiotu.
3,0Student opanował wybrane pojęcia w zakresie zarządzania.
3,5Student opanował wybrane pojęcia w zakresie zarządzania i zarządzania jakością.
4,0Student opanował terminologię związaną z tematyką przedmiotu w stopniu dobrym.
4,5Student potrafi zdefiniować dowolne pojęcia w zakresie zarządzania i zarządzania jakością.
5,0Student opanował terminologię związaną z zakresem zajęć w sposób bardzo dobry i wykazuje szersze zainteresowanie przedmiotem.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięME_1A_A08-1_W02Potrafi scharakteryzować wybrane wymagania systemu zarządzania jakością.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówME_1A_W09Zna prawne i ekonomiczne uwarunkowania działalności inżynierskiej. Zna podstawowe zasady BHP. Ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej.
Cel przedmiotuC-2Budowa systemu zarządzania jakością według norm ISO serii 9000.
C-1Poznanie koncepcji zarządzania jakością.
Treści programoweT-W-6Wytyczne dotyczące doskonalenia, innowacji oraz uczenia się organizacji (wg PN-EN ISO 9004:2010).
T-W-5System Zarządzania Jakością zgodnie z wymaganiami PN-EN ISO 9001:2015.
Metody nauczaniaM-1Wykład informujący w formie prezentacji oparty na przykładach.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie w postaci pisemnej lub ustnej (w zależności od ilości studentów) w oparciu o pytania otwarte.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie opanował podstawowej wiedzy z zakresu przedmiotu.
3,0Student identyfikuje wymagania systemu zarządzania jakością.
3,5Student potrafi zidentyfikować wybrane wymagania systemu zarządzania jakością i procesy z nimi związane.
4,0Student potrafi scharakteryzować i zinterpretować wybrane wymagania systemu zarządzania jakością.
4,5Student potrafi scharakteryzować wybrane wymagania systemu zarządzania jakością oraz identyfikować procesy zachodzące w organizacji, związane z ich spełnieniem.
5,0Student potrafi scharakteryzować prezentrowane wymagania systemu zarządzania jakością oraz analizować procesy związane z ich realizacją, ponadto wykazyje szersze zainteresowanie tematyką przedmiotu.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięME_1A_A08-1_U01Posiada umiejętność identyfikacji zdolności organizacji do spełnienia wymagań klienta.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówME_1A_U01Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł. Potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie.
Cel przedmiotuC-1Poznanie koncepcji zarządzania jakością.
C-3Ukształtowanie pro-jakościowego rozumienia celu przedsiębiorstwa.
Treści programoweT-W-6Wytyczne dotyczące doskonalenia, innowacji oraz uczenia się organizacji (wg PN-EN ISO 9004:2010).
T-W-7Bezpieczeństwo stron zainteresowanych uwarunkowane jakością zasobów, procesów i wyrobów organizacji.
T-W-2Przedsiębiorstwo jako system otwarty: elementy systemowe w działalności przedsiębiorstwa,procesy funkcjonujące w przedsiebiorstwie, relacje przedsiębiorstwa z otoczeniem.
T-W-5System Zarządzania Jakością zgodnie z wymaganiami PN-EN ISO 9001:2015.
Metody nauczaniaM-1Wykład informujący w formie prezentacji oparty na przykładach.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie w postaci pisemnej lub ustnej (w zależności od ilości studentów) w oparciu o pytania otwarte.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie wykazuje umiejętności w zakresie analizy zagadnień związanych z zakresem przedmiotu.
3,0Student posiada umięjętność analizy środków organizacji.
3,5Student posiada umięjętność charakteryzowania zasobów organizacji.
4,0Student posiada umiejętność analizy sytuacji, doboru środków niezbędnych do realizacji wybranych przedsięwzięć realizowanych w organizacji.
4,5Student posiada umiejętność analizy zadanej sytuacji, doboru środków niezbędnych do realizacji wybranych przedsięwzięć realizowanych w organizacji.
5,0Student posiada umiejętność analizy zadanej sytuacji, opracowywania i interpretacji przedsięwzięć w odniesieniu do zdolności organizacji do spełnienia wymagań klienta.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięME_1A_A08-1_K01Jest świadomy wymagań wobec systemu zarządzania jakością i konieczności stałej weryfikacji posiadanej wiedzy.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówME_1A_K01Rozumie potrzebę ciągłego uczenia się celem utrzymania poziomu i podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych.
ME_1A_K05Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy.
Cel przedmiotuC-2Budowa systemu zarządzania jakością według norm ISO serii 9000.
C-3Ukształtowanie pro-jakościowego rozumienia celu przedsiębiorstwa.
Treści programoweT-W-3Normalizacja w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem.
T-W-5System Zarządzania Jakością zgodnie z wymaganiami PN-EN ISO 9001:2015.
Metody nauczaniaM-1Wykład informujący w formie prezentacji oparty na przykładach.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie w postaci pisemnej lub ustnej (w zależności od ilości studentów) w oparciu o pytania otwarte.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie wykazał aktywnej postawy wobec realizowanego przedmiotu.
3,0Jest świadomy wymagań wobec systemu zarządzania jakością zawartych w normach ISO serii 9000
3,5Student posiada umiejętność scharakteryzowania wybranych wymagań wobec systemu zarządzania jakością.
4,0Student posiada zdolność identyfikacji wymagań wobec systemu zarządzania jakością i jest otwarty na dalsze pogłebiania tej wiedzy
4,5Student posiada zdolność identyfikacji wymagań wobec systemu zarządzania jakością i postrzega relacje zachodzące pomiędzy wybranymi elementami systemu.
5,0Student jest świadomy wymagań wobec systemu zarządzania jakością i postrzega relacje zachodzące między nimi. Rozumie konieczności stałej weryfikacji posiadanej wiedzy.