Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Mechatronika (S1)

Sylabus przedmiotu Układy elektroniczne w mechatronice:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Mechatronika
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Układy elektroniczne w mechatronice
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Mechatroniki
Nauczyciel odpowiedzialny Marek Grudziński <marek.grudzinski@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Arkadiusz Parus <Arkadiusz.Parus@zut.edu.pl>, Kamil Stateczny <Kamil.Stateczny@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 5,0 ECTS (formy) 5,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
projektyP3 30 3,00,44zaliczenie
wykładyW3 30 2,00,56egzamin

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość podstawowych zagadnień elektroniki.
W-2Znajomość fizyki i matematyki wyższej w zakresie podstawowym.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studenta z budową i działaniem podstawowych układów elektronicznych analogowych i cyfrowych.
C-2Opanowanie teoretycznych i praktycznych umiejętności doboru układów elektronicznych w mechatronice.
C-3Uzyskanie wiedzy i umiejętności pozwolą na konfigurowanie układów elektronicznych oraz ich obsługę serwisową.
C-4Nabycie umiejętności realizacji projektów z zastosowaniem mikrokontrolera oraz obsługi układów peryferyjnych.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
projekty
T-P-1Architektura mikrokontrolera 32 bitowego.4
T-P-2Układy peryferyjne mikrokontrolera4
T-P-3Realizacja projektu na mikrokontrolerze 32 bitowym obejmującego obsługę układów peryferyjnych płyty ZL30ARM.22
30
wykłady
T-W-1Informacje wstępne o układach elektronicznych.1
T-W-2Układy zasilania sieciowego i bateryjnego. Prostowniki, filtry, stabilizatory napięcia. Zasilacze impulsowe i układy SOFTSTART. Przetwornice i układy scalone w układach elektronicznych.3
T-W-3Układy przekaźnikowe stosowane w mechatronice – budowa, zasada działa, rodzaje i zastosowanie.2
T-W-4Układy cyfrowe w technologii TTL i CMOS. Budowa i zasada działania bramek logicznych. Przerzutniki logiczne i układy kombinacyjne.4
T-W-5Synteza złożonych układów cyfrowych.4
T-W-6Układy próbkujące - pamiętające: podstawowe typy i sposoby realizacji. Przetworniki A/C i C/A. Błędy statyczne i dynamiczne przetworników.2
T-W-7Wzmacniacze prądu stałego, para różnicowa, zwierciadła prądowe, źródła prądowe i napięciowe, przesuwniki poziomu.2
T-W-8Wzmacniacz operacyjny: budowa, rodzaje ,właściwości. Wyznaczanie transmitancji i charakterystyk logarytmicznych Bodego.4
T-W-9Podstawowe architektury mikroprocesorów oraz układy peryferyjne. Projektowanie systemów mikroprocesorowych – praktyczne rozwiązania.3
T-W-10Scalone sterowniki silników prądu stałego, BLDC i krokowych.3
T-W-11Eliminacja zakłóceń, szumów w układach elektronicznych.1
T-W-12Komputerowe wspomaganie projektowania układów elektronicznych na podstawie programów symulacyjnych.1
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
projekty
A-P-1Uczestniczenie w zajęciach30
A-P-2Studiowanie dokumentacji technicznej (mikrokontrolera oraz układów elektronicznych znajdujących się na płycie rozwojowej).20
A-P-3Opracowanie raportu z wykonanego projektu25
75
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2Studium literaturowe.8
A-W-3Przygotowanie do zaliczeń wykładów.10
A-W-4Udział w egzaminie.2
50

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład multimedialny z elementami konwersatoryjnymi.
M-2Metoda problemowa; w odniesieniu do wykładu, tej jej części, w której dyskutowane jest aktywizujące audytorium rozwiązywanie problemu obliczeniowego.
M-3W odniesieniu do zajęć praktycznych: pokaz i demonstracja przykładowego projektu.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: W odniesieniu do wykładu; ocena podsumowująca: końcowy egzamin pisemny lub ustny.
S-2Ocena formująca: W odniesieniu do zajęć praktycznych: pokaz i demonstracja zrealizowanego projektu.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ME_1A_C19_W01
W odniesieniu do wybranego punktu programu kierunku studiów: student zna budowę i zasadę działania analogowych i cyfrowych układów elektronicznych oraz rozumie ich znaczenie w mechatronice.
ME_1A_W06, ME_1A_W07C-1, C-2, C-4T-W-8, T-W-9, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-10, T-W-11, T-W-12, T-P-2, T-P-3, T-P-1M-3, M-1, M-2S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ME_1A_C19_U01
Uzyskane umiejętności gwarantują projektowanie i konfigurowanie układów elektronicznych oraz ich obsługę serwisową. Potrafi analizować działanie układów elektronicznych na podstawie schematu elektronicznego.
ME_1A_U04, ME_1A_U06, ME_1A_U08, ME_1A_U09, ME_1A_U15C-3, C-4T-P-2, T-P-3, T-P-1M-3S-2

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ME_1A_C19_K01
Świadomie rozumie potrzeby dokształcania się, gdyż kolejne generacje rozwiązań sprzętowych będą wnosiły nowy zakres wiedzy.
ME_1A_K01, ME_1A_K03C-2, C-3T-W-8, T-W-9, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-10, T-W-11, T-W-12, T-P-2, T-P-3, T-P-1M-3, M-1S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ME_1A_C19_W01
W odniesieniu do wybranego punktu programu kierunku studiów: student zna budowę i zasadę działania analogowych i cyfrowych układów elektronicznych oraz rozumie ich znaczenie w mechatronice.
2,0Student nie opanował podstawowej wiedzy z zakresu przedmiotu.
3,0Student opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu. Nie potrafi kojarzyć i analizować nabytej wiedzy.
3,5Student opanował wiedzę w stopniu pośrednim między oceną 3,0 a 4,0.
4,0Student opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu. Zna ograniczenia i obszary jej stosowania.
4,5Student opanował wiedzę w stopniu pośrednim między oceną 4,0 a 5,0.
5,0Student opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu. Rozumie ograniczenia i zna obszary jej stosowania.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ME_1A_C19_U01
Uzyskane umiejętności gwarantują projektowanie i konfigurowanie układów elektronicznych oraz ich obsługę serwisową. Potrafi analizować działanie układów elektronicznych na podstawie schematu elektronicznego.
2,0Nie potrafi poprawnie rozwiązywać zadań. Przy wykonywaniu projektów nie potrafi wyjaśnić sposobu działania i ma problem z formułowaniem wniosków.
3,0Student rozwiązuje podstawowe zadania. Popełnia błędy. Ćwiczenia praktyczne realizuje poprawnie ale w sposób bierny.
3,5Student posiadł umiejętność w stopniu pośrednim między 3,0 a 4,0.
4,0Student umiejętnie kojarzy i analizuje nabytą wiedzę. Ćwiczenia praktyczne realizuje poprawnie, jest aktywny i potrafi interpretować uzyskane wyniki.
4,5Student posiadł umiejętność w stopniu pośrednim między 4,0 a 5,0.
5,0Student bardzo dobrze kojarzy i analizuje nabytą wiedzę. Zadania rozwiązuje metodami optymalnymi posiłkując się właściwymi technikami obliczeniowymi. Ćwiczenia praktyczne realizuje wzorowo, jest aktywny i potrafi ocenić metodę i uzyskane wyniki.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ME_1A_C19_K01
Świadomie rozumie potrzeby dokształcania się, gdyż kolejne generacje rozwiązań sprzętowych będą wnosiły nowy zakres wiedzy.
2,0Ujawnia brak zdyscyplinowania w trakcie słuchania i notowania wykładów. Przy wykonywaniu ćwiczeń praktycznych w zespołach nie angażuje się na rozwiązywanie zadań.
3,0Ujawnia mierne zaangażowanie się w pracy zespołowej przy rozwiązywaniu zadań problemowych, obliczeniowych czy symulacjach.
3,5
4,0Ujawnia swą aktywną rolę w zespołowym przygotowywaniu prezentacji wyników, obliczeń czy przeprowadzonej symulacji.
4,5
5,0Ujawnia własne dążenie do doskonalenia nabywanych umiejętności współpracy w zespole przy rozwiązywaniu postawionych problemów. Student czynnie uczestniczy w pracach zespołowych.

Literatura podstawowa

  1. Kuta S., Elementy i układy elektroniczne, cz. I., AGH Uczelniane Wydawnictwo Naukowo-Dydaktyczne, Kraków, 2000
  2. Kuta S., Elementy i układy elektroniczne, cz. II., AGH Uczelniane Wydawnictwo Naukowo-Dydaktyczne, Kraków, 2000
  3. Dobrowolski A., Komur P., Sowiński A., Projektowanie i analiza wzmacniaczy małosygnałowych, Wydawnictwo BTC, Warszawa, 2005
  4. Górecki P., Wzmacniacze operacyjne, BTC, Warszawa, 2002
  5. Filipkowski A., Układy elektroniki analogowej i cyfrowej, WNT, Warszawa, 1993
  6. Paprocki K., Mikrokontrolery STM32 w praktyce, Wydawnictwo BTC, Legionowo, 2009

Literatura dodatkowa

  1. Nosal Z., Baranowski J., Układy elektroniczne, cz. I. Układy analogowe liniowe., WNT, Warszawa, 2003
  2. Baranowski J., Czajkowski G., Układy elektroniczne cz. II. Układu analogowe nieliniowe i impulsowe., WNT, Warszawa, 1998
  3. Dobrowolski A., Pod maską SPICE’a. Metody i algorytmy analizy układów Elektronicznych., Wydawnictwo BTC, Warszawa, 2004

Treści programowe - projekty

KODTreść programowaGodziny
T-P-1Architektura mikrokontrolera 32 bitowego.4
T-P-2Układy peryferyjne mikrokontrolera4
T-P-3Realizacja projektu na mikrokontrolerze 32 bitowym obejmującego obsługę układów peryferyjnych płyty ZL30ARM.22
30

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Informacje wstępne o układach elektronicznych.1
T-W-2Układy zasilania sieciowego i bateryjnego. Prostowniki, filtry, stabilizatory napięcia. Zasilacze impulsowe i układy SOFTSTART. Przetwornice i układy scalone w układach elektronicznych.3
T-W-3Układy przekaźnikowe stosowane w mechatronice – budowa, zasada działa, rodzaje i zastosowanie.2
T-W-4Układy cyfrowe w technologii TTL i CMOS. Budowa i zasada działania bramek logicznych. Przerzutniki logiczne i układy kombinacyjne.4
T-W-5Synteza złożonych układów cyfrowych.4
T-W-6Układy próbkujące - pamiętające: podstawowe typy i sposoby realizacji. Przetworniki A/C i C/A. Błędy statyczne i dynamiczne przetworników.2
T-W-7Wzmacniacze prądu stałego, para różnicowa, zwierciadła prądowe, źródła prądowe i napięciowe, przesuwniki poziomu.2
T-W-8Wzmacniacz operacyjny: budowa, rodzaje ,właściwości. Wyznaczanie transmitancji i charakterystyk logarytmicznych Bodego.4
T-W-9Podstawowe architektury mikroprocesorów oraz układy peryferyjne. Projektowanie systemów mikroprocesorowych – praktyczne rozwiązania.3
T-W-10Scalone sterowniki silników prądu stałego, BLDC i krokowych.3
T-W-11Eliminacja zakłóceń, szumów w układach elektronicznych.1
T-W-12Komputerowe wspomaganie projektowania układów elektronicznych na podstawie programów symulacyjnych.1
30

Formy aktywności - projekty

KODForma aktywnościGodziny
A-P-1Uczestniczenie w zajęciach30
A-P-2Studiowanie dokumentacji technicznej (mikrokontrolera oraz układów elektronicznych znajdujących się na płycie rozwojowej).20
A-P-3Opracowanie raportu z wykonanego projektu25
75
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2Studium literaturowe.8
A-W-3Przygotowanie do zaliczeń wykładów.10
A-W-4Udział w egzaminie.2
50
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięME_1A_C19_W01W odniesieniu do wybranego punktu programu kierunku studiów: student zna budowę i zasadę działania analogowych i cyfrowych układów elektronicznych oraz rozumie ich znaczenie w mechatronice.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówME_1A_W06Ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń mechatronicznych, metodach diagnostyki ich awarii i stopnia zużycia oraz konserwacji.
ME_1A_W07Dysponuje wiedzą umożliwiającą dobór metod, technik, materiałów i narzędzi niezbędnych do rozwiązywania prostych problemów i zadań inżynierskich w zakresie projektowania układów mechatronicznych, technik programowania, doboru sterowania, układów pomiarowych i szybkiego prototypowania oraz technologii wytwarzania urządzeń mechatronicznych.
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studenta z budową i działaniem podstawowych układów elektronicznych analogowych i cyfrowych.
C-2Opanowanie teoretycznych i praktycznych umiejętności doboru układów elektronicznych w mechatronice.
C-4Nabycie umiejętności realizacji projektów z zastosowaniem mikrokontrolera oraz obsługi układów peryferyjnych.
Treści programoweT-W-8Wzmacniacz operacyjny: budowa, rodzaje ,właściwości. Wyznaczanie transmitancji i charakterystyk logarytmicznych Bodego.
T-W-9Podstawowe architektury mikroprocesorów oraz układy peryferyjne. Projektowanie systemów mikroprocesorowych – praktyczne rozwiązania.
T-W-2Układy zasilania sieciowego i bateryjnego. Prostowniki, filtry, stabilizatory napięcia. Zasilacze impulsowe i układy SOFTSTART. Przetwornice i układy scalone w układach elektronicznych.
T-W-3Układy przekaźnikowe stosowane w mechatronice – budowa, zasada działa, rodzaje i zastosowanie.
T-W-4Układy cyfrowe w technologii TTL i CMOS. Budowa i zasada działania bramek logicznych. Przerzutniki logiczne i układy kombinacyjne.
T-W-5Synteza złożonych układów cyfrowych.
T-W-6Układy próbkujące - pamiętające: podstawowe typy i sposoby realizacji. Przetworniki A/C i C/A. Błędy statyczne i dynamiczne przetworników.
T-W-7Wzmacniacze prądu stałego, para różnicowa, zwierciadła prądowe, źródła prądowe i napięciowe, przesuwniki poziomu.
T-W-10Scalone sterowniki silników prądu stałego, BLDC i krokowych.
T-W-11Eliminacja zakłóceń, szumów w układach elektronicznych.
T-W-12Komputerowe wspomaganie projektowania układów elektronicznych na podstawie programów symulacyjnych.
T-P-2Układy peryferyjne mikrokontrolera
T-P-3Realizacja projektu na mikrokontrolerze 32 bitowym obejmującego obsługę układów peryferyjnych płyty ZL30ARM.
T-P-1Architektura mikrokontrolera 32 bitowego.
Metody nauczaniaM-3W odniesieniu do zajęć praktycznych: pokaz i demonstracja przykładowego projektu.
M-1Wykład multimedialny z elementami konwersatoryjnymi.
M-2Metoda problemowa; w odniesieniu do wykładu, tej jej części, w której dyskutowane jest aktywizujące audytorium rozwiązywanie problemu obliczeniowego.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: W odniesieniu do wykładu; ocena podsumowująca: końcowy egzamin pisemny lub ustny.
S-2Ocena formująca: W odniesieniu do zajęć praktycznych: pokaz i demonstracja zrealizowanego projektu.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie opanował podstawowej wiedzy z zakresu przedmiotu.
3,0Student opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu. Nie potrafi kojarzyć i analizować nabytej wiedzy.
3,5Student opanował wiedzę w stopniu pośrednim między oceną 3,0 a 4,0.
4,0Student opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu. Zna ograniczenia i obszary jej stosowania.
4,5Student opanował wiedzę w stopniu pośrednim między oceną 4,0 a 5,0.
5,0Student opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu. Rozumie ograniczenia i zna obszary jej stosowania.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięME_1A_C19_U01Uzyskane umiejętności gwarantują projektowanie i konfigurowanie układów elektronicznych oraz ich obsługę serwisową. Potrafi analizować działanie układów elektronicznych na podstawie schematu elektronicznego.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówME_1A_U04Ma umiejętność samodzielnego poszerzania zdobytej wiedzy oraz poszukiwania rozwiązań problemów inżynierskich pojawiających się w pracy zawodowej.
ME_1A_U06Potrafi posługiwać się oprogramowaniem wspomagającym procesy projektowania, symulacji i badań układów mechanicznych, elektrycznych i mechatronicznych.
ME_1A_U08Potrafi dobrać narzędzia pomiarowe, zaplanować i przeprowadzić badania doświadczalne oraz zinterpretować i ocenić uzyskane wyniki.
ME_1A_U09Potrafi rozwiązywać zadania inżynierskie metodami analitycznymi, symulacyjnymi i za pomocą eksperymentu.
ME_1A_U15Potrafi zaprojektować i zrealizować proste urządzenie mechatroniczne oraz ocenić uzyskany wynik stosując właściwe metody, techniki i narzędzia.
Cel przedmiotuC-3Uzyskanie wiedzy i umiejętności pozwolą na konfigurowanie układów elektronicznych oraz ich obsługę serwisową.
C-4Nabycie umiejętności realizacji projektów z zastosowaniem mikrokontrolera oraz obsługi układów peryferyjnych.
Treści programoweT-P-2Układy peryferyjne mikrokontrolera
T-P-3Realizacja projektu na mikrokontrolerze 32 bitowym obejmującego obsługę układów peryferyjnych płyty ZL30ARM.
T-P-1Architektura mikrokontrolera 32 bitowego.
Metody nauczaniaM-3W odniesieniu do zajęć praktycznych: pokaz i demonstracja przykładowego projektu.
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: W odniesieniu do zajęć praktycznych: pokaz i demonstracja zrealizowanego projektu.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie potrafi poprawnie rozwiązywać zadań. Przy wykonywaniu projektów nie potrafi wyjaśnić sposobu działania i ma problem z formułowaniem wniosków.
3,0Student rozwiązuje podstawowe zadania. Popełnia błędy. Ćwiczenia praktyczne realizuje poprawnie ale w sposób bierny.
3,5Student posiadł umiejętność w stopniu pośrednim między 3,0 a 4,0.
4,0Student umiejętnie kojarzy i analizuje nabytą wiedzę. Ćwiczenia praktyczne realizuje poprawnie, jest aktywny i potrafi interpretować uzyskane wyniki.
4,5Student posiadł umiejętność w stopniu pośrednim między 4,0 a 5,0.
5,0Student bardzo dobrze kojarzy i analizuje nabytą wiedzę. Zadania rozwiązuje metodami optymalnymi posiłkując się właściwymi technikami obliczeniowymi. Ćwiczenia praktyczne realizuje wzorowo, jest aktywny i potrafi ocenić metodę i uzyskane wyniki.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięME_1A_C19_K01Świadomie rozumie potrzeby dokształcania się, gdyż kolejne generacje rozwiązań sprzętowych będą wnosiły nowy zakres wiedzy.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówME_1A_K01Rozumie potrzebę ciągłego uczenia się celem utrzymania poziomu i podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych.
ME_1A_K03Potrafi pracować i współdziałać w grupie.
Cel przedmiotuC-2Opanowanie teoretycznych i praktycznych umiejętności doboru układów elektronicznych w mechatronice.
C-3Uzyskanie wiedzy i umiejętności pozwolą na konfigurowanie układów elektronicznych oraz ich obsługę serwisową.
Treści programoweT-W-8Wzmacniacz operacyjny: budowa, rodzaje ,właściwości. Wyznaczanie transmitancji i charakterystyk logarytmicznych Bodego.
T-W-9Podstawowe architektury mikroprocesorów oraz układy peryferyjne. Projektowanie systemów mikroprocesorowych – praktyczne rozwiązania.
T-W-2Układy zasilania sieciowego i bateryjnego. Prostowniki, filtry, stabilizatory napięcia. Zasilacze impulsowe i układy SOFTSTART. Przetwornice i układy scalone w układach elektronicznych.
T-W-3Układy przekaźnikowe stosowane w mechatronice – budowa, zasada działa, rodzaje i zastosowanie.
T-W-4Układy cyfrowe w technologii TTL i CMOS. Budowa i zasada działania bramek logicznych. Przerzutniki logiczne i układy kombinacyjne.
T-W-5Synteza złożonych układów cyfrowych.
T-W-6Układy próbkujące - pamiętające: podstawowe typy i sposoby realizacji. Przetworniki A/C i C/A. Błędy statyczne i dynamiczne przetworników.
T-W-7Wzmacniacze prądu stałego, para różnicowa, zwierciadła prądowe, źródła prądowe i napięciowe, przesuwniki poziomu.
T-W-10Scalone sterowniki silników prądu stałego, BLDC i krokowych.
T-W-11Eliminacja zakłóceń, szumów w układach elektronicznych.
T-W-12Komputerowe wspomaganie projektowania układów elektronicznych na podstawie programów symulacyjnych.
T-P-2Układy peryferyjne mikrokontrolera
T-P-3Realizacja projektu na mikrokontrolerze 32 bitowym obejmującego obsługę układów peryferyjnych płyty ZL30ARM.
T-P-1Architektura mikrokontrolera 32 bitowego.
Metody nauczaniaM-3W odniesieniu do zajęć praktycznych: pokaz i demonstracja przykładowego projektu.
M-1Wykład multimedialny z elementami konwersatoryjnymi.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: W odniesieniu do wykładu; ocena podsumowująca: końcowy egzamin pisemny lub ustny.
S-2Ocena formująca: W odniesieniu do zajęć praktycznych: pokaz i demonstracja zrealizowanego projektu.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Ujawnia brak zdyscyplinowania w trakcie słuchania i notowania wykładów. Przy wykonywaniu ćwiczeń praktycznych w zespołach nie angażuje się na rozwiązywanie zadań.
3,0Ujawnia mierne zaangażowanie się w pracy zespołowej przy rozwiązywaniu zadań problemowych, obliczeniowych czy symulacjach.
3,5
4,0Ujawnia swą aktywną rolę w zespołowym przygotowywaniu prezentacji wyników, obliczeń czy przeprowadzonej symulacji.
4,5
5,0Ujawnia własne dążenie do doskonalenia nabywanych umiejętności współpracy w zespole przy rozwiązywaniu postawionych problemów. Student czynnie uczestniczy w pracach zespołowych.