Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Mechatronika (S1)

Sylabus przedmiotu Termodynamika:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Mechatronika
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Termodynamika
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Technologii Energetycznych
Nauczyciel odpowiedzialny Radomir Kaczmarek <Radomir.Kaczmarek@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Tomasz Kujawa <Tomasz.Kujawa@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 4,0 ECTS (formy) 4,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 6 Grupa obieralna 2

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA3 15 1,30,41zaliczenie
wykładyW3 30 2,70,59zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Matematyka, fizyka

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Wykorzystanie wiedzy z zakresu techniki cieplnej do rozwiązywania problemów technicznych

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Bilans substancji i energii2
T-A-2Termiczne równanie stanu gazów2
T-A-3Roztwory gazowe2
T-A-4Przemiany charakterystyczne2
T-A-5Obiegi termodynamiczne2
T-A-6Spalanie2
T-A-7Zasady przepływu ciepła3
15
wykłady
T-W-1Pojecia podstawowe termodynamiki, energia wewnetrzna, entalpia, entropia, praca, ciepło.3
T-W-2Bilans substancjalny i energetyczny, sposoby doprowadzania i odprowadzania energii z układu, zerowa i pierwsza zasada termodynamiki3
T-W-3Gazy doskonałe, półdoskonałe i rzeczywiste, termiczne i kaloryczne równania stanu gazów doskonałych i półdoskonałych3
T-W-4Roztwory gazowe, druga zasada termodynamiki3
T-W-5Przemiany charakterystyczne gazów doskonałych3
T-W-6Obiegi termodynamiczne prawo- i lewobieżne, obieg Carnota3
T-W-7Spalanie3
T-W-8Obiegi porównawcze silników spalinowych tłokowych i turbogazowych3
T-W-9Ziębiarki sprężarkowe parowe i absorpcyjne, pompy grzejne3
T-W-10Zasady przepływu ciepła3
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1uczestnictwo w zajęciach15
A-A-2Przygotowanie do zaliczenia ćwiczenia8
A-A-3Rozwiązywanie zadań domowych10
33
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2przygotowanie się do egzaminów20
A-W-3studia literatury18
68

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metody podające: wykład informacyjny
M-2Metody praktyczne: ćwiczenia przedmiotowe

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Zaliczenie pisemne ćwiczeń audytoryjnych
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne i ustne wykładów

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ME_1A_C07-2_W01
Student potrafi scharakteryzować procesy przekazywania energii, stosować wiedzę z zakresu termodynamiki do rozwiązywania problemów technicznych
ME_1A_W03C-1T-A-1, T-A-3, T-A-2, T-A-5, T-A-6, T-A-7, T-A-4, T-W-5, T-W-6, T-W-8, T-W-7, T-W-4, T-W-9, T-W-1, T-W-3, T-W-2, T-W-10M-2, M-1S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ME_1A_C07-2_U01
Student potrafi wykorzystywać wiedzę z zakresu techniki cieplnej do rozwiązywania problemów technicznych
ME_1A_U04C-1T-A-1, T-A-3, T-A-2, T-A-5, T-A-6, T-A-7, T-A-4, T-W-5, T-W-6, T-W-8, T-W-7, T-W-4, T-W-9, T-W-1, T-W-3, T-W-2, T-W-10M-2, M-1S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ME_1A_C07-2_K01
Student jest zdeterminowany na dokształcanie się i podnoszenie swoich kompetencji zawodowych i społecznych, jest otwarty na postępowanie zgodnie z zasadami etyki
ME_1A_K01, ME_1A_K04C-1T-A-1, T-A-3, T-A-2, T-A-5, T-A-6, T-A-7, T-A-4, T-W-5, T-W-6, T-W-8, T-W-7, T-W-4, T-W-9, T-W-1, T-W-3, T-W-2, T-W-10M-2, M-1S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ME_1A_C07-2_W01
Student potrafi scharakteryzować procesy przekazywania energii, stosować wiedzę z zakresu termodynamiki do rozwiązywania problemów technicznych
2,0Student nie potrafi w najprostszy sposób zaprezentować wyników swojej pracy
3,0Student prezentuje wyniki bez umiejetności głębszej analizy
3,5Student prezentuje wyniki z umiejętnościa prostej analizy
4,0Student prezentuje wyniki z umiejętnościa głębszej analizy
4,5Student potrafi efektywnie prezentować, analizować, dyskutować o osiągniętych wynikach oraz oszacować błędy
5,0Student potrafi efektywnie prezentować, analizować, dyskutować o osiągniętych wynikach, a także proponować modyfikacje w istniejących układach

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ME_1A_C07-2_U01
Student potrafi wykorzystywać wiedzę z zakresu techniki cieplnej do rozwiązywania problemów technicznych
2,0Student nie potrafi w najprostszy sposób zaprezentować wyników swojej pracy
3,0Student prezentuje wyniki bez umiejetności głębszej analizy
3,5Student prezentuje wyniki z umiejętnościa prostej analizy
4,0Student prezentuje wyniki z umiejętnościa głębszej analizy
4,5Student potrafi efektywnie prezentować, analizować, dyskutować o osiągniętych wynikach oraz oszacować błędy
5,0Student potrafi efektywnie prezentować, analizować, dyskutować o osiągniętych wynikach, a także proponować modyfikacje w istniejących układach

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ME_1A_C07-2_K01
Student jest zdeterminowany na dokształcanie się i podnoszenie swoich kompetencji zawodowych i społecznych, jest otwarty na postępowanie zgodnie z zasadami etyki
2,0Student nie potrafi w najprostszy sposób zaprezentować wyników swojej pracy
3,0Student prezentuje wyniki bez umiejetności głębszej analizy
3,5Student prezentuje wyniki z umiejętnościa prostej analizy
4,0Student prezentuje wyniki z umiejętnościa głębszej analizy
4,5Student potrafi efektywnie prezentować, analizować, dyskutować o osiągniętych wynikach oraz oszacować błędy
5,0Student potrafi efektywnie prezentować, analizować, dyskutować o osiągniętych wynikach, a także proponować modyfikacje w istniejących układach

Literatura podstawowa

  1. Staniszewski B.:, Termodynamika., PWN, Warszawa, 1978
  2. Szargut J, Termodynamika techniczna, PWN, Warszawa, 2005
  3. Szargut J., Guzik A., Górniak H., Programowany zbiór zadan z termodynamiki technicznej, PWN, Warszawa, 1979
  4. Wiśniewski Stefan, Termodynamika techniczna, WNT, Warszawa, 1980

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Bilans substancji i energii2
T-A-2Termiczne równanie stanu gazów2
T-A-3Roztwory gazowe2
T-A-4Przemiany charakterystyczne2
T-A-5Obiegi termodynamiczne2
T-A-6Spalanie2
T-A-7Zasady przepływu ciepła3
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Pojecia podstawowe termodynamiki, energia wewnetrzna, entalpia, entropia, praca, ciepło.3
T-W-2Bilans substancjalny i energetyczny, sposoby doprowadzania i odprowadzania energii z układu, zerowa i pierwsza zasada termodynamiki3
T-W-3Gazy doskonałe, półdoskonałe i rzeczywiste, termiczne i kaloryczne równania stanu gazów doskonałych i półdoskonałych3
T-W-4Roztwory gazowe, druga zasada termodynamiki3
T-W-5Przemiany charakterystyczne gazów doskonałych3
T-W-6Obiegi termodynamiczne prawo- i lewobieżne, obieg Carnota3
T-W-7Spalanie3
T-W-8Obiegi porównawcze silników spalinowych tłokowych i turbogazowych3
T-W-9Ziębiarki sprężarkowe parowe i absorpcyjne, pompy grzejne3
T-W-10Zasady przepływu ciepła3
30

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1uczestnictwo w zajęciach15
A-A-2Przygotowanie do zaliczenia ćwiczenia8
A-A-3Rozwiązywanie zadań domowych10
33
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2przygotowanie się do egzaminów20
A-W-3studia literatury18
68
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięME_1A_C07-2_W01Student potrafi scharakteryzować procesy przekazywania energii, stosować wiedzę z zakresu termodynamiki do rozwiązywania problemów technicznych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówME_1A_W03Ma teoretycznie podbudowaną wiedzę ogólną w zakresie mechaniki, wytrzymałości konstrukcji mechanicznych, elektroniki, elektrotechniki, informatyki, sztucznej inteligencji, układów sterowania i napędów oraz metrologii i systemów pomiarowych umożliwiających opis i rozumienie zagadnień technicznych w obszarze mechatroniki.
Cel przedmiotuC-1Wykorzystanie wiedzy z zakresu techniki cieplnej do rozwiązywania problemów technicznych
Treści programoweT-A-1Bilans substancji i energii
T-A-3Roztwory gazowe
T-A-2Termiczne równanie stanu gazów
T-A-5Obiegi termodynamiczne
T-A-6Spalanie
T-A-7Zasady przepływu ciepła
T-A-4Przemiany charakterystyczne
T-W-5Przemiany charakterystyczne gazów doskonałych
T-W-6Obiegi termodynamiczne prawo- i lewobieżne, obieg Carnota
T-W-8Obiegi porównawcze silników spalinowych tłokowych i turbogazowych
T-W-7Spalanie
T-W-4Roztwory gazowe, druga zasada termodynamiki
T-W-9Ziębiarki sprężarkowe parowe i absorpcyjne, pompy grzejne
T-W-1Pojecia podstawowe termodynamiki, energia wewnetrzna, entalpia, entropia, praca, ciepło.
T-W-3Gazy doskonałe, półdoskonałe i rzeczywiste, termiczne i kaloryczne równania stanu gazów doskonałych i półdoskonałych
T-W-2Bilans substancjalny i energetyczny, sposoby doprowadzania i odprowadzania energii z układu, zerowa i pierwsza zasada termodynamiki
T-W-10Zasady przepływu ciepła
Metody nauczaniaM-2Metody praktyczne: ćwiczenia przedmiotowe
M-1Metody podające: wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Zaliczenie pisemne ćwiczeń audytoryjnych
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne i ustne wykładów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi w najprostszy sposób zaprezentować wyników swojej pracy
3,0Student prezentuje wyniki bez umiejetności głębszej analizy
3,5Student prezentuje wyniki z umiejętnościa prostej analizy
4,0Student prezentuje wyniki z umiejętnościa głębszej analizy
4,5Student potrafi efektywnie prezentować, analizować, dyskutować o osiągniętych wynikach oraz oszacować błędy
5,0Student potrafi efektywnie prezentować, analizować, dyskutować o osiągniętych wynikach, a także proponować modyfikacje w istniejących układach
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięME_1A_C07-2_U01Student potrafi wykorzystywać wiedzę z zakresu techniki cieplnej do rozwiązywania problemów technicznych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówME_1A_U04Ma umiejętność samodzielnego poszerzania zdobytej wiedzy oraz poszukiwania rozwiązań problemów inżynierskich pojawiających się w pracy zawodowej.
Cel przedmiotuC-1Wykorzystanie wiedzy z zakresu techniki cieplnej do rozwiązywania problemów technicznych
Treści programoweT-A-1Bilans substancji i energii
T-A-3Roztwory gazowe
T-A-2Termiczne równanie stanu gazów
T-A-5Obiegi termodynamiczne
T-A-6Spalanie
T-A-7Zasady przepływu ciepła
T-A-4Przemiany charakterystyczne
T-W-5Przemiany charakterystyczne gazów doskonałych
T-W-6Obiegi termodynamiczne prawo- i lewobieżne, obieg Carnota
T-W-8Obiegi porównawcze silników spalinowych tłokowych i turbogazowych
T-W-7Spalanie
T-W-4Roztwory gazowe, druga zasada termodynamiki
T-W-9Ziębiarki sprężarkowe parowe i absorpcyjne, pompy grzejne
T-W-1Pojecia podstawowe termodynamiki, energia wewnetrzna, entalpia, entropia, praca, ciepło.
T-W-3Gazy doskonałe, półdoskonałe i rzeczywiste, termiczne i kaloryczne równania stanu gazów doskonałych i półdoskonałych
T-W-2Bilans substancjalny i energetyczny, sposoby doprowadzania i odprowadzania energii z układu, zerowa i pierwsza zasada termodynamiki
T-W-10Zasady przepływu ciepła
Metody nauczaniaM-2Metody praktyczne: ćwiczenia przedmiotowe
M-1Metody podające: wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Zaliczenie pisemne ćwiczeń audytoryjnych
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne i ustne wykładów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi w najprostszy sposób zaprezentować wyników swojej pracy
3,0Student prezentuje wyniki bez umiejetności głębszej analizy
3,5Student prezentuje wyniki z umiejętnościa prostej analizy
4,0Student prezentuje wyniki z umiejętnościa głębszej analizy
4,5Student potrafi efektywnie prezentować, analizować, dyskutować o osiągniętych wynikach oraz oszacować błędy
5,0Student potrafi efektywnie prezentować, analizować, dyskutować o osiągniętych wynikach, a także proponować modyfikacje w istniejących układach
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięME_1A_C07-2_K01Student jest zdeterminowany na dokształcanie się i podnoszenie swoich kompetencji zawodowych i społecznych, jest otwarty na postępowanie zgodnie z zasadami etyki
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówME_1A_K01Rozumie potrzebę ciągłego uczenia się celem utrzymania poziomu i podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych.
ME_1A_K04Potrafi działać w sposób profesjonalny i zgodny z zasadami etyki zawodowej.
Cel przedmiotuC-1Wykorzystanie wiedzy z zakresu techniki cieplnej do rozwiązywania problemów technicznych
Treści programoweT-A-1Bilans substancji i energii
T-A-3Roztwory gazowe
T-A-2Termiczne równanie stanu gazów
T-A-5Obiegi termodynamiczne
T-A-6Spalanie
T-A-7Zasady przepływu ciepła
T-A-4Przemiany charakterystyczne
T-W-5Przemiany charakterystyczne gazów doskonałych
T-W-6Obiegi termodynamiczne prawo- i lewobieżne, obieg Carnota
T-W-8Obiegi porównawcze silników spalinowych tłokowych i turbogazowych
T-W-7Spalanie
T-W-4Roztwory gazowe, druga zasada termodynamiki
T-W-9Ziębiarki sprężarkowe parowe i absorpcyjne, pompy grzejne
T-W-1Pojecia podstawowe termodynamiki, energia wewnetrzna, entalpia, entropia, praca, ciepło.
T-W-3Gazy doskonałe, półdoskonałe i rzeczywiste, termiczne i kaloryczne równania stanu gazów doskonałych i półdoskonałych
T-W-2Bilans substancjalny i energetyczny, sposoby doprowadzania i odprowadzania energii z układu, zerowa i pierwsza zasada termodynamiki
T-W-10Zasady przepływu ciepła
Metody nauczaniaM-2Metody praktyczne: ćwiczenia przedmiotowe
M-1Metody podające: wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Zaliczenie pisemne ćwiczeń audytoryjnych
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne i ustne wykładów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi w najprostszy sposób zaprezentować wyników swojej pracy
3,0Student prezentuje wyniki bez umiejetności głębszej analizy
3,5Student prezentuje wyniki z umiejętnościa prostej analizy
4,0Student prezentuje wyniki z umiejętnościa głębszej analizy
4,5Student potrafi efektywnie prezentować, analizować, dyskutować o osiągniętych wynikach oraz oszacować błędy
5,0Student potrafi efektywnie prezentować, analizować, dyskutować o osiągniętych wynikach, a także proponować modyfikacje w istniejących układach