Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Mechatronika (S1)

Sylabus przedmiotu Teoria maszyn i mechanizmów:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Mechatronika
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Teoria maszyn i mechanizmów
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Mechatroniki
Nauczyciel odpowiedzialny Mirosław Pajor <Miroslaw.Pajor@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Marcin Chodźko <Marcin.Chodzko@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 5,0 ECTS (formy) 5,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 8 Grupa obieralna 2

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL4 15 1,70,38zaliczenie
wykładyW4 30 3,30,62zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość podstawowych zasad rachunku macierzowego i równań różniczkowych
W-2Wymagana jest znajomość podstaw mechaniki w zakresie statyki, kinematyki i dynamiki.
W-3Elementarna znojomość systemu Matlab-Simulink.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Nabycie wiedzy na temat notacji matematycznej, służącej opisowi zagadnień kinematyki prostej i odwrotnej mechanizmów, prędkości ich ruchu i dynamiki oraz zagadnień generowania trajektorii. Nabycie umiejętności zastosowania tego aparatu matematycznego dla różnych typów mechanizmów.
C-2Zdobycie praktycznej umiejętności zbudowania modelu mechanizmu i przeprowadzenia badań symulacyjnych jego ruchu w środowiski Matlab-Simulink
C-3Nabycie umiejętność pracy w zespole

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Zadanie proste kinematyki - badania symulacyjne układu 3DOF w środowisku MATLAB.2
T-L-2Wizualizacja mechanizmu - budowa modelu geometrycznego układu 3DOF w środowisku MATLAB.2
T-L-3Zadanie odwrotne kinematyki - badania symulacyjne układu 3DOF w środowisku MATLAB.2
T-L-4Wyznaczanie prędkości ruchu członów - badania symulacyjne układu 3DOF w środowisku MATLAB.3
T-L-5Wyznaczanie momentów napędowych - badania symulacyjne układu 3DOF w środowisku MATLAB.4
T-L-6Generowanie trajektorii ruchu mechanizmu - badania symulacyjne układu 3DOF w środowisku MATLAB.2
15
wykłady
T-W-1Analiza strukturalna mechanizmów. Klasyfikacja mechanizmów.1
T-W-2Opis pozycji i orientacji członów.2
T-W-3Definiowanie parametrów członów i par kinematycznych, przyjmowania układów odniesienia - notacja Denavita Hartenberga.2
T-W-4Zadanie proste kinematyki.2
T-W-5Zadanie odwrotne kinematyki.4
T-W-6Prędkość liniowa i kątowa członów mechanizmu.2
T-W-7Jakobian mechanizmu w dziadzinie prędkości. Osobliwości.2
T-W-8Określanie sił statycznych. Jakobian w dziedzinie siły.1
T-W-9Przyspieszenie liniowe i kątowe członów mechanizmu.2
T-W-10Iteracyjne sformułowanie dynamiki Newtona-Eulera.2
T-W-11Równania dynamiki mechanizmu w postaci jawnej.2
T-W-12Wyznaczanie i generowanie trajektorii mechanizmu.4
T-W-13Zagadnienia opisu ruchu układów mobilnych.2
T-W-14Dynamika układów mobilnych.2
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-L-2Konsultacje5
A-L-3Samodzielna realizacja badań symulacyjnych z wykorzystaniem komputera16
A-L-4Przygotowanie raportów z poszczególnych laboratoriów6
42
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach.30
A-W-2Konsultacje.6
A-W-3Samodzielna praca nad zrozumieniem treści wykładu.15
A-W-4Studiowanie literatury.10
A-W-5Przygotowanie się do zaliczenia.20
A-W-6Udział w zaliczeniu2
83

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny.
M-2Ćwiczenia laboratoryjne z użyciem komputera

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Ocena końcowa, wystawiana na podstawie sprawdzianu pisemnego stanu wiedzy przekazanej na wykładzie i zdobytej samodzielnie.
S-2Ocena formująca: Ocena analityczna - na podstawie oceny kolejnych raportów z poszczególnych tematów zajęć laboratoryjnych stanowiących logiczną kontynuację, których zakończeniem jest kompletne opracowanie.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ME_1A_C13-1_W01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien rozumieć podstawowe pojęcia z teorii mechanizmów oraz kojarzyć w jakich sytuacjach może tę wiedzę wykorzystać. Powinien również umieć poprawnie stosować techniczny język opisu mechanizmów i rozumieć matematyczne zasady modelowania ich ruchu.
ME_1A_W01, ME_1A_W03C-1T-W-13, T-W-9, T-W-3, T-W-11, T-W-14, T-W-1, T-W-8, T-W-4, T-W-5, T-W-7, T-W-6, T-W-10, T-W-12, T-W-2M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ME_1A_C13-1_U01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie, na podstawie schematu kinematycznego dowolnego mechanizmu, przyjąć odpowiednie układy współrzędnych. Powinien również potrafić rozwiązać zagadnienie proste i odwrotne kinematyki oraz wyznaczyć prędkości ruchu jego członów. Powinien również rozumieć i umieć wykorzystać iteracyjną notację Newtona - Eulera. Powinien również umieć generować trajektorię ruchu mechanizmu.
ME_1A_U03, ME_1A_U06, ME_1A_U09C-2T-L-3, T-L-2, T-L-1, T-L-6, T-L-5, T-L-4M-2S-2

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ME_1A_C13-1_K01
Realizując ćwiczenia laboratoryjne w 3-4 osobowym zespole student nabywa umiejętności pracy w grupie.
ME_1A_K03C-3T-L-3, T-L-2, T-L-1, T-L-6, T-L-5, T-L-4M-2S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ME_1A_C13-1_W01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien rozumieć podstawowe pojęcia z teorii mechanizmów oraz kojarzyć w jakich sytuacjach może tę wiedzę wykorzystać. Powinien również umieć poprawnie stosować techniczny język opisu mechanizmów i rozumieć matematyczne zasady modelowania ich ruchu.
2,0Student nie opanował podstawowej wiedzy z zakresu przedmiotu.
3,0Student wykazuje elementarne zrozumienie podstawowych pojęć z teorii maszyn i mechanizmów, z trudem kojarzy jak może tę wiedzę wykorzystać. Popełnia liczne błędy posługując się technicznym językiem opisu mechanizmów. Wykazuje elementarną znajomość matematycznych zasad modelowania mechanizmów, ale nie do końca je rozumie.
3,5Student rozumie podstawowe pojęcia z teorii maszyn i mechanizmów, z trudem kojarzy jak może tę wiedzę wykorzystać. Popełnia pewne błędy posługując się technicznym językiem opisu mechanizmów. Wykazuje znajomość matematycznych zasad modelowania mechanizmów, ale wiele z nich nie do końca rozumie.
4,0Student rozumie podstawowe pojęcia z teorii maszyn i mechanizmów, kojarzy jak może tę wiedzę wykorzystać. Popełnia nieliczne błędy posługując się technicznym językiem opisu mechanizmów. Wykazuje dobrą znajomość matematycznych zasad modelowania mechanizmów, ale niektóre z nich nie do końca rozumie.
4,5Student rozumie podstawowe pojęcia z teorii maszyn i mechanizmów, kojarzy jak może tę wiedzę wykorzystać. Sprawnie posługuje się technicznym językiem opisu mechanizmów. Wykazuje dobrą znajomość matematycznych zasad modelowania mechanizmów, ale nieliczne z nich nie do końca rozumie.
5,0Student rozumie podstawowe pojęcia z teorii maszyn i mechanizmów, dobrze kojarzy jak może tę wiedzę wykorzystać. Sprawnie posługuje się technicznym językiem opisu mechanizmów. Wykazuje bardzo dobrą znajomość i zrozumienie matematycznych zasad modelowania mechanizmów.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ME_1A_C13-1_U01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie, na podstawie schematu kinematycznego dowolnego mechanizmu, przyjąć odpowiednie układy współrzędnych. Powinien również potrafić rozwiązać zagadnienie proste i odwrotne kinematyki oraz wyznaczyć prędkości ruchu jego członów. Powinien również rozumieć i umieć wykorzystać iteracyjną notację Newtona - Eulera. Powinien również umieć generować trajektorię ruchu mechanizmu.
2,0Student ma istotne braki w przygotowaniu teoretycznym. Nie umie wykorzystać posiadanej wiedzy praktycznie. Nie potrafi poprawnie rozwiązywać zadań z zakresu analizy ruchu mechanizmów.
3,0Student rozwiązuje proste zadania z zakresu analizy ruchu mechanizmów lecz wymaga stałego nadzoru i korygowania jego poczynań.
3,5Student posiadł umiejętności w stopniu pośrednim, między oceną 3,0 i 4,0.
4,0Student ma umiejętności kojarzenia i praktycznego zastosowania nabytej wiedzy. Zadania najczęściej rozwiązuje poprawnie. W stopniu dobrym opanował pojęcia stosowane w teorii maszyn i mechanizmów. Potrafi w zdowalającym stopniu wykorzystywać właściwe techniki komputerowe.
4,5Student posiadł umiejętności w stopniu pośrednim, między oceną 4,0 i 5,0.
5,0Student ma wysokie umiejętności kojarzenia i praktycznego zastosowania nabytej wiedzy. Zadania rozwiązuje poprawnie, nie wymaga ingerencji. Wykazuje dodatkową aktywność oraz chętnie rozwiązuje trudniejsze problemy. Biegle wykorzystuje właściwe techniki komputerowe. Praktyczne ćwiczenia laboratoryjne realizuje wzorowo, w sposób aktywny pracując w zespole. Wyraża się jasno używając poprawnych określeń.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ME_1A_C13-1_K01
Realizując ćwiczenia laboratoryjne w 3-4 osobowym zespole student nabywa umiejętności pracy w grupie.
2,0Student biernie uczestniczy w zajęciach, nie angażuje się w pracy zespołu.
3,0Student biernie uczestniczy w zajęciach, realizuje proste prace zlecone mu przez innych członków zespołu, wymaga stałego nadzoru.
3,5Student posiadł kompetencje w stopniu pośrednim między oceną 3,0 i 4,0.
4,0Student czynnie uczestniczy w zajęciach, samodzielnie realizuje powierzoną mu część zadania zespołu. Aktywnie uczestniczy w dyskusjach nad rozwiązywanymi przez zespół problemami.
4,5Student posiadł kompetencje w stopniu pośrednim między oceną 4,0 i 5,0.
5,0Student czynnie uczestniczy w zajęciach, samodzielnie realizuje powierzoną mu część zadania zespołu. Pomaga innym członkom zespołu w realizacji ich zadań. Aktywnie uczestniczy w dyskusjach nad rozwiązywanymi przez zespół problemami. Jest kreatywny chętny do współpracy i wykazuje cechy lidera zespołu.

Literatura podstawowa

  1. J.J.Craig, Wprowadzenie do robotyki, Wydawnictwo Naukowo Techniczne, Warszawa, 1995, 2
  2. A.Morecki, J.Knapczyk, Teoria mechanizmów i manipulatorów. Podstawy i przykłady zastosowań w praktyce, Wydawnictwo Naukowo Techniczne, Warszawa, 2001
  3. J.Frączek, M.Wojtyra, Kinematyka układów wieloczłonowych, WNT, Warszawa, 2008, 1

Literatura dodatkowa

  1. L.Sciavicco, B.Siciliano, Modelling and Control of Robot Manipulators, Springer, Londyn, Wielka Brytania, 2001, 2

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Zadanie proste kinematyki - badania symulacyjne układu 3DOF w środowisku MATLAB.2
T-L-2Wizualizacja mechanizmu - budowa modelu geometrycznego układu 3DOF w środowisku MATLAB.2
T-L-3Zadanie odwrotne kinematyki - badania symulacyjne układu 3DOF w środowisku MATLAB.2
T-L-4Wyznaczanie prędkości ruchu członów - badania symulacyjne układu 3DOF w środowisku MATLAB.3
T-L-5Wyznaczanie momentów napędowych - badania symulacyjne układu 3DOF w środowisku MATLAB.4
T-L-6Generowanie trajektorii ruchu mechanizmu - badania symulacyjne układu 3DOF w środowisku MATLAB.2
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Analiza strukturalna mechanizmów. Klasyfikacja mechanizmów.1
T-W-2Opis pozycji i orientacji członów.2
T-W-3Definiowanie parametrów członów i par kinematycznych, przyjmowania układów odniesienia - notacja Denavita Hartenberga.2
T-W-4Zadanie proste kinematyki.2
T-W-5Zadanie odwrotne kinematyki.4
T-W-6Prędkość liniowa i kątowa członów mechanizmu.2
T-W-7Jakobian mechanizmu w dziadzinie prędkości. Osobliwości.2
T-W-8Określanie sił statycznych. Jakobian w dziedzinie siły.1
T-W-9Przyspieszenie liniowe i kątowe członów mechanizmu.2
T-W-10Iteracyjne sformułowanie dynamiki Newtona-Eulera.2
T-W-11Równania dynamiki mechanizmu w postaci jawnej.2
T-W-12Wyznaczanie i generowanie trajektorii mechanizmu.4
T-W-13Zagadnienia opisu ruchu układów mobilnych.2
T-W-14Dynamika układów mobilnych.2
30

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-L-2Konsultacje5
A-L-3Samodzielna realizacja badań symulacyjnych z wykorzystaniem komputera16
A-L-4Przygotowanie raportów z poszczególnych laboratoriów6
42
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach.30
A-W-2Konsultacje.6
A-W-3Samodzielna praca nad zrozumieniem treści wykładu.15
A-W-4Studiowanie literatury.10
A-W-5Przygotowanie się do zaliczenia.20
A-W-6Udział w zaliczeniu2
83
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięME_1A_C13-1_W01W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien rozumieć podstawowe pojęcia z teorii mechanizmów oraz kojarzyć w jakich sytuacjach może tę wiedzę wykorzystać. Powinien również umieć poprawnie stosować techniczny język opisu mechanizmów i rozumieć matematyczne zasady modelowania ich ruchu.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówME_1A_W01Ma wiedzę z matematyki, fizyki i chemii na poziomie wyższym niezbędnym do ilościowego opisu i analizy problemów oraz rozwiązywania prostych zadań z zakresu studiowanego kierunku studiów.
ME_1A_W03Ma teoretycznie podbudowaną wiedzę ogólną w zakresie mechaniki, wytrzymałości konstrukcji mechanicznych, elektroniki, elektrotechniki, informatyki, sztucznej inteligencji, układów sterowania i napędów oraz metrologii i systemów pomiarowych umożliwiających opis i rozumienie zagadnień technicznych w obszarze mechatroniki.
Cel przedmiotuC-1Nabycie wiedzy na temat notacji matematycznej, służącej opisowi zagadnień kinematyki prostej i odwrotnej mechanizmów, prędkości ich ruchu i dynamiki oraz zagadnień generowania trajektorii. Nabycie umiejętności zastosowania tego aparatu matematycznego dla różnych typów mechanizmów.
Treści programoweT-W-13Zagadnienia opisu ruchu układów mobilnych.
T-W-9Przyspieszenie liniowe i kątowe członów mechanizmu.
T-W-3Definiowanie parametrów członów i par kinematycznych, przyjmowania układów odniesienia - notacja Denavita Hartenberga.
T-W-11Równania dynamiki mechanizmu w postaci jawnej.
T-W-14Dynamika układów mobilnych.
T-W-1Analiza strukturalna mechanizmów. Klasyfikacja mechanizmów.
T-W-8Określanie sił statycznych. Jakobian w dziedzinie siły.
T-W-4Zadanie proste kinematyki.
T-W-5Zadanie odwrotne kinematyki.
T-W-7Jakobian mechanizmu w dziadzinie prędkości. Osobliwości.
T-W-6Prędkość liniowa i kątowa członów mechanizmu.
T-W-10Iteracyjne sformułowanie dynamiki Newtona-Eulera.
T-W-12Wyznaczanie i generowanie trajektorii mechanizmu.
T-W-2Opis pozycji i orientacji członów.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Ocena końcowa, wystawiana na podstawie sprawdzianu pisemnego stanu wiedzy przekazanej na wykładzie i zdobytej samodzielnie.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie opanował podstawowej wiedzy z zakresu przedmiotu.
3,0Student wykazuje elementarne zrozumienie podstawowych pojęć z teorii maszyn i mechanizmów, z trudem kojarzy jak może tę wiedzę wykorzystać. Popełnia liczne błędy posługując się technicznym językiem opisu mechanizmów. Wykazuje elementarną znajomość matematycznych zasad modelowania mechanizmów, ale nie do końca je rozumie.
3,5Student rozumie podstawowe pojęcia z teorii maszyn i mechanizmów, z trudem kojarzy jak może tę wiedzę wykorzystać. Popełnia pewne błędy posługując się technicznym językiem opisu mechanizmów. Wykazuje znajomość matematycznych zasad modelowania mechanizmów, ale wiele z nich nie do końca rozumie.
4,0Student rozumie podstawowe pojęcia z teorii maszyn i mechanizmów, kojarzy jak może tę wiedzę wykorzystać. Popełnia nieliczne błędy posługując się technicznym językiem opisu mechanizmów. Wykazuje dobrą znajomość matematycznych zasad modelowania mechanizmów, ale niektóre z nich nie do końca rozumie.
4,5Student rozumie podstawowe pojęcia z teorii maszyn i mechanizmów, kojarzy jak może tę wiedzę wykorzystać. Sprawnie posługuje się technicznym językiem opisu mechanizmów. Wykazuje dobrą znajomość matematycznych zasad modelowania mechanizmów, ale nieliczne z nich nie do końca rozumie.
5,0Student rozumie podstawowe pojęcia z teorii maszyn i mechanizmów, dobrze kojarzy jak może tę wiedzę wykorzystać. Sprawnie posługuje się technicznym językiem opisu mechanizmów. Wykazuje bardzo dobrą znajomość i zrozumienie matematycznych zasad modelowania mechanizmów.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięME_1A_C13-1_U01W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie, na podstawie schematu kinematycznego dowolnego mechanizmu, przyjąć odpowiednie układy współrzędnych. Powinien również potrafić rozwiązać zagadnienie proste i odwrotne kinematyki oraz wyznaczyć prędkości ruchu jego członów. Powinien również rozumieć i umieć wykorzystać iteracyjną notację Newtona - Eulera. Powinien również umieć generować trajektorię ruchu mechanizmu.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówME_1A_U03Potrafi przygotować w języku polskim i obcym szczegółowe opracowanie problemu z zakresu mechatroniki zgodnie z zasadami przyjętymi przy tworzeniu dokumentacji technicznej, prezentacji ustnych i multimedialnych.
ME_1A_U06Potrafi posługiwać się oprogramowaniem wspomagającym procesy projektowania, symulacji i badań układów mechanicznych, elektrycznych i mechatronicznych.
ME_1A_U09Potrafi rozwiązywać zadania inżynierskie metodami analitycznymi, symulacyjnymi i za pomocą eksperymentu.
Cel przedmiotuC-2Zdobycie praktycznej umiejętności zbudowania modelu mechanizmu i przeprowadzenia badań symulacyjnych jego ruchu w środowiski Matlab-Simulink
Treści programoweT-L-3Zadanie odwrotne kinematyki - badania symulacyjne układu 3DOF w środowisku MATLAB.
T-L-2Wizualizacja mechanizmu - budowa modelu geometrycznego układu 3DOF w środowisku MATLAB.
T-L-1Zadanie proste kinematyki - badania symulacyjne układu 3DOF w środowisku MATLAB.
T-L-6Generowanie trajektorii ruchu mechanizmu - badania symulacyjne układu 3DOF w środowisku MATLAB.
T-L-5Wyznaczanie momentów napędowych - badania symulacyjne układu 3DOF w środowisku MATLAB.
T-L-4Wyznaczanie prędkości ruchu członów - badania symulacyjne układu 3DOF w środowisku MATLAB.
Metody nauczaniaM-2Ćwiczenia laboratoryjne z użyciem komputera
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Ocena analityczna - na podstawie oceny kolejnych raportów z poszczególnych tematów zajęć laboratoryjnych stanowiących logiczną kontynuację, których zakończeniem jest kompletne opracowanie.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student ma istotne braki w przygotowaniu teoretycznym. Nie umie wykorzystać posiadanej wiedzy praktycznie. Nie potrafi poprawnie rozwiązywać zadań z zakresu analizy ruchu mechanizmów.
3,0Student rozwiązuje proste zadania z zakresu analizy ruchu mechanizmów lecz wymaga stałego nadzoru i korygowania jego poczynań.
3,5Student posiadł umiejętności w stopniu pośrednim, między oceną 3,0 i 4,0.
4,0Student ma umiejętności kojarzenia i praktycznego zastosowania nabytej wiedzy. Zadania najczęściej rozwiązuje poprawnie. W stopniu dobrym opanował pojęcia stosowane w teorii maszyn i mechanizmów. Potrafi w zdowalającym stopniu wykorzystywać właściwe techniki komputerowe.
4,5Student posiadł umiejętności w stopniu pośrednim, między oceną 4,0 i 5,0.
5,0Student ma wysokie umiejętności kojarzenia i praktycznego zastosowania nabytej wiedzy. Zadania rozwiązuje poprawnie, nie wymaga ingerencji. Wykazuje dodatkową aktywność oraz chętnie rozwiązuje trudniejsze problemy. Biegle wykorzystuje właściwe techniki komputerowe. Praktyczne ćwiczenia laboratoryjne realizuje wzorowo, w sposób aktywny pracując w zespole. Wyraża się jasno używając poprawnych określeń.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięME_1A_C13-1_K01Realizując ćwiczenia laboratoryjne w 3-4 osobowym zespole student nabywa umiejętności pracy w grupie.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówME_1A_K03Potrafi pracować i współdziałać w grupie.
Cel przedmiotuC-3Nabycie umiejętność pracy w zespole
Treści programoweT-L-3Zadanie odwrotne kinematyki - badania symulacyjne układu 3DOF w środowisku MATLAB.
T-L-2Wizualizacja mechanizmu - budowa modelu geometrycznego układu 3DOF w środowisku MATLAB.
T-L-1Zadanie proste kinematyki - badania symulacyjne układu 3DOF w środowisku MATLAB.
T-L-6Generowanie trajektorii ruchu mechanizmu - badania symulacyjne układu 3DOF w środowisku MATLAB.
T-L-5Wyznaczanie momentów napędowych - badania symulacyjne układu 3DOF w środowisku MATLAB.
T-L-4Wyznaczanie prędkości ruchu członów - badania symulacyjne układu 3DOF w środowisku MATLAB.
Metody nauczaniaM-2Ćwiczenia laboratoryjne z użyciem komputera
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Ocena analityczna - na podstawie oceny kolejnych raportów z poszczególnych tematów zajęć laboratoryjnych stanowiących logiczną kontynuację, których zakończeniem jest kompletne opracowanie.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student biernie uczestniczy w zajęciach, nie angażuje się w pracy zespołu.
3,0Student biernie uczestniczy w zajęciach, realizuje proste prace zlecone mu przez innych członków zespołu, wymaga stałego nadzoru.
3,5Student posiadł kompetencje w stopniu pośrednim między oceną 3,0 i 4,0.
4,0Student czynnie uczestniczy w zajęciach, samodzielnie realizuje powierzoną mu część zadania zespołu. Aktywnie uczestniczy w dyskusjach nad rozwiązywanymi przez zespół problemami.
4,5Student posiadł kompetencje w stopniu pośrednim między oceną 4,0 i 5,0.
5,0Student czynnie uczestniczy w zajęciach, samodzielnie realizuje powierzoną mu część zadania zespołu. Pomaga innym członkom zespołu w realizacji ich zadań. Aktywnie uczestniczy w dyskusjach nad rozwiązywanymi przez zespół problemami. Jest kreatywny chętny do współpracy i wykazuje cechy lidera zespołu.