Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Mechatronika (S1)

Sylabus przedmiotu Techniki wytwarzania:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Mechatronika
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Techniki wytwarzania
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Technologii Wytwarzania
Nauczyciel odpowiedzialny Janusz Cieloszyk <Janusz.Cieloszyk@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Bolesław Fabisiak <Boleslaw.Fabisiak@zut.edu.pl>, Dariusz Grzesiak <Dariusz.Grzesiak@zut.edu.pl>, Marta Krawczyk <Marta.Krawczyk@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL1 15 1,00,38zaliczenie
wykładyW1 30 2,00,62zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1grafika inżynierska, mechanika, materiałoznawstwo

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z podstawowymi elementami procesów wytwarzania, sposobami wytwarzania części, maszyn i urządzeń.
C-2Ukształtowanie umiejętności wstępnego wyboru i kształtowania procesu wytwarzania wybranych części, zespołów.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Zajęcia laboratoryjne Wybrane zabiegi obróbki: skrawaniem narzędziami o ustalonej geometrii obróbki ściernej, erozyjnej, przyrostowej, plastycznej i hybrydowej. Wybrane zabiegi ulepszania, łączenia i montażu.15
15
wykłady
T-W-1Procesy wytwarzania, rola i miejsce obróbki ubytkowej i nieubytkowej. Pojęcia podstawowe: w procesach: formowania, kształtowania, ulepszania, łączenia. Formowanie plastyczne, odlewanie, spiekanie. Kształtowanie skrawaniem i erodowaniem, Charakterystyka przebieg procesów skrawania i erodowania na przykładzie wybranych części. Procesy erodowania (EDM, ECM, EBM)).Odmiany procesów skrawania: frezowanie, toczenie wiercenie przeciąganie, obróbka ścierna itd. Procesy przecinania. Obróbki przyrostowe RP, RT i hybrydowe. Obróbki ulepszające: cieplna, cieplno-chemiczna, pokrywanie, powlekanie. Montaż i łączenie elementów. Łączenie elementów spawaniem, zgrzewaniem. Czynności montażowe. Metody montażu. Podstawy budowy obrabiarek ze szczególnym uwzględnieniem obrabiarek CNC w różnych procesach wytwarzania.30
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach laboratoryjnych15
A-L-2Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych10
25
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w wykładach30
A-W-2Poznanie wybranych pozycji literatury uzupełniającej20
50

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wykład informacyjny, wykład problemowy, pokazy, filmy, symulacje komputerowe.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest: obecność na wszystkich zajęciach laboratoryjnych, uzyskanie pozytywnej oceny zaliczeń zajęć laboratoryjnych i wykładów. Obecność na wykładach nieobowiązkowa. Na ocenę końcową składa się: ocena zaliczenia laboratoriów (50%), ocena zaliczenia treści wykładów (50%). Zaliczenie ćwiczeń odbywa się w czasie całego semestru, jak również na zakończenie tej formy zajęć. Zaliczenie wykładów odbywa się na końcu semestru na ostatnich zajęciach. Składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej. Na zaliczeniu ustnym odbywanym po zajeciach planowych obowiązuje znajomość zagadnień z wykładów i podstawowa z ćwiczeń laboratoryjnych. Przykładowe zagadnienia: dla dowolnej części, elementu omówić: sposoby, metody wytwarzania, przebieg procesu, parametry technologiczne procesu.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ME_1A_C15_W02
Opisuje zasadnicze elementy procesu wytwarzania dla typowych części różnych maszyn
ME_1A_W07C-2, C-1T-W-1, T-L-1M-1S-1
ME_1A_C15_W05
Charakteryzuje podstawowe procesy wytwarzania w obróbce ubytkowej
ME_1A_W07C-2, C-1T-W-1, T-L-1M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ME_1A_C15_U02
Dobierze wstępnie elementy układu OUPN (obrabiarka , uchwyt, narzędzie, przedmiot) dla wybranych typowych operacji w podstawowych sposobach wytwarzania
ME_1A_U13C-2, C-1T-W-1, T-L-1M-1S-1
ME_1A_C15_U04
Zastosuje metody obróbki, warunki jej realizacji dla obróbki typowych elementów maszyn i urządzeń (nakrętak, śuba, korpus, wałeki itp.)
ME_1A_U13C-2, C-1T-W-1, T-L-1M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ME_1A_C15_K02
Zrozumie wagę i uwarunkowania technik wytwarzania w procesie wytwarzania dowolnego układu mechatronicznego
ME_1A_K01C-2, C-1T-W-1, T-L-1M-1S-1
ME_1A_C15_K03
Zastosuje i oceni wstępnie wymagane procesy technologiczne dla wytworzenia wybranych elementów układu mechatronicznego
ME_1A_K01C-2, C-1T-W-1, T-L-1M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ME_1A_C15_W02
Opisuje zasadnicze elementy procesu wytwarzania dla typowych części różnych maszyn
2,0Student nie umie opisywać żadnych elementów procesu wytwarzania
3,0Student umie bardzo lapidarnie opisywać wybrane elementy procesu wytwarzania z podaniem pojedyńczych przykładów
3,5Student umie opisywać wybrane elementy procesu wytwarzania z podaniem przykładów
4,0Student umie opisać najważniejsze elementy procesu wytwarzania z podaniem przykładów
4,5Student umie opisać wszystkie elementy procesu wytwarzania. Potrafi podać przykłady takich procesów i je przeanalizować
5,0Student umie szeroko opisać wszystkie elementy procesy wytwarzania. Potrafi podać liczne przykłady takich procesów i je przeanalizować
ME_1A_C15_W05
Charakteryzuje podstawowe procesy wytwarzania w obróbce ubytkowej
2,0Student nie umie charakteryzować żadnego podstawowego procesu wytwarzania
3,0Student umie charakteryzować wybrane podstawowe procesu wytwarzania
3,5Student umie charakteryzować podstawowe procesy wytwarzania.
4,0Student umie efektywnie charakteryzować wszystkie podstawowe procesy wytwarzania. Potrafi podać elementarne przykłady takich procesów.
4,5Student umie efektywnie charakteryzować wszystkie podstawowe procesy wytwarzania. Potrafi podać przykłady takich procesów.
5,0Student umie efektywnie charakteryzować wszystkie podstawowe procesy wytwarzania. Potrafi podać liczne przykłady takich procesów i je przeanalizować

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ME_1A_C15_U02
Dobierze wstępnie elementy układu OUPN (obrabiarka , uchwyt, narzędzie, przedmiot) dla wybranych typowych operacji w podstawowych sposobach wytwarzania
2,0Student nie dobierze żadnego wariantu elementów układu OUPN (obrabiarka , uchwyt, narzędzie, przedmiot) dla typowej operacji w żadnym sposobie obróbki
3,0Student dobierze tylko wybrane elementy układu OUPN (obrabiarka, uchwyt, narzędzie, przedmiot) dla pojedyńczych operacji realizowanych elementarnymi sposobami wytwarzania
3,5Student dobierze tylko najważniejsze elementy układu OUPN (obrabiarka , uchwyt, narzędzie, przedmiot) dla wybranych typowych operacji w niektórych sposobach wytwarzania
4,0Student dobierze elementów układu OUPN (obrabiarka , uchwyt, narzędzie, przedmiot) dla wybranych typowych operacji głównymi sposobami wytwarzania
4,5Student dobierze elementy układu OUPN (obrabiarka , uchwyt, narzędzie, przedmiot) dla wybranych typowych operacji różnymi sposobami wytwarzania
5,0Student dobierze kilka wariantów elementów układu OUPN (obrabiarka , uchwyt, narzędzie, przedmiot) dla wybranych typowych operacji róznymi sposobami wytwarzania
ME_1A_C15_U04
Zastosuje metody obróbki, warunki jej realizacji dla obróbki typowych elementów maszyn i urządzeń (nakrętak, śuba, korpus, wałeki itp.)
2,0Student nie umie zastosować żadnej metody obróbki, warunków jej realizacji w przypadku nawet typowych elementów (koło zębate, wałek, śruba, nakrętka itp.)
3,0Student umie zastosować tylko wybrane metody obróbki, w przypadku pojedyńczych typowych elementów (koło zębate, wałek, śruba, nakrętka itp.)
3,5Student umie zastosować tylko wybrane metody obróbki, warunki ich realizacji w przypadku typowych elementów (koło zębate, wałek, śruba, nakrętka itp.)
4,0Student umie zastosować tylko wybrane metody obróbki, warunki ich realizacji w przypadku typowych elementów (koło zębate, wałek, śruba, nakrętka itp.)
4,5Student umie zastosować wszystkie metody obróbki, warunki ich realizacji w przypadku typowych elementów (koło zębate, wałek, śruba, nakrętka itp.)
5,0Student umie zastosować wszystkie metody obróbki, warunki ich realizacji w przypadku dowolnych elementów (koło zębate, wałek, śruby, nakrętka itp.)

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ME_1A_C15_K02
Zrozumie wagę i uwarunkowania technik wytwarzania w procesie wytwarzania dowolnego układu mechatronicznego
2,0Student nie potrafi ocenić wagi i uwarunkowań dowolnych technik wytwarzania w procesie wytwarzania elementow układow mechatronicznych
3,0Student potrafi ocenić wagę i uwarunkowania pojedyńczch technik wytwarzania w procesie obróbki elementow układów mechatronicznych
3,5Student potrafi ocenić wagę i uwarunkowania najważniejszych technik wytwarzania w procesie obrobki elementow układów mechatronicznych
4,0Student potrafi ocenić wagę i uwarunkowania technik wytwarzania w procesie obróbki elementów układów mechatronicznych
4,5Student wyczerpująco ocenia wagę i uwarunkowania technik wytwarzania w procesie obróbki układu mechatronicznego
5,0Student wyczerpująco ocenia wagę i uwarunkowania technik wytwarzania w procesie obróbki układu mechatronicznego, podaje liczne przykalady
ME_1A_C15_K03
Zastosuje i oceni wstępnie wymagane procesy technologiczne dla wytworzenia wybranych elementów układu mechatronicznego
2,0Student nie zastosuje i nie oceni wstępnie wymaganych procesów technologicznych dla wytworzenia wybranych elementów układu mechatronicznego
3,0Student zastosuje i oceni wstępnie wymagania tylko wybranych procesów technologicznych dla wytworzenia pojedyńczych elementów układu mechatronicznego
3,5Student zastosuje i oceni wstępnie wymagania procesow technologicznych dla wytworzenia wybranych elementów układu mechatronicznego
4,0Student z uzasadnieniem zastosuje i oceni wstępnie wymagane procesy technologiczne dla wytworzenia wybranych elementów układu mechatronicznego
4,5Student z uzasadnieniem zastosuje i oceni wstępnie wymagane procesy technologiczne dla wytworzenia wybranych elementów układu mechatronicznego
5,0Student z wyczerpujączm uzasadnieniem zastosuje i oceni wstępnie wymagane procesy technologiczne dla wytworzenia wybranych elementów układu mechatronicznego

Literatura podstawowa

  1. Filipowski R., Marciniak M., Techniki obróbki mechanicznej i erozyjnej, Oficyna wydwanicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2000, 1
  2. Jemielniak Krzysztof, Obróbka skrawaniem, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa, 1998, 1
  3. Erbla J, Encyklopedia technik wytwarzania stosowanych w przemyśle maszynowym, t. II, Obróbka skrawaniem, montaż, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2001

Literatura dodatkowa

  1. Strony www:, Materiały firm narzędziowych: Sandvik, SECO, Sandvik, Iskar, Pafana., 2011
  2. W.Grzesik, Podstawy skrawania materiałów konstrukcyjnych, WNT, Warszawa, 2010, drugie
  3. K. Oczoś, Kształtowanie ceramicznych materiałów technicznych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów, 1996
  4. W. Olszak, Obróbka skrawaniem, WNT, Warszawa, 2008

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Zajęcia laboratoryjne Wybrane zabiegi obróbki: skrawaniem narzędziami o ustalonej geometrii obróbki ściernej, erozyjnej, przyrostowej, plastycznej i hybrydowej. Wybrane zabiegi ulepszania, łączenia i montażu.15
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Procesy wytwarzania, rola i miejsce obróbki ubytkowej i nieubytkowej. Pojęcia podstawowe: w procesach: formowania, kształtowania, ulepszania, łączenia. Formowanie plastyczne, odlewanie, spiekanie. Kształtowanie skrawaniem i erodowaniem, Charakterystyka przebieg procesów skrawania i erodowania na przykładzie wybranych części. Procesy erodowania (EDM, ECM, EBM)).Odmiany procesów skrawania: frezowanie, toczenie wiercenie przeciąganie, obróbka ścierna itd. Procesy przecinania. Obróbki przyrostowe RP, RT i hybrydowe. Obróbki ulepszające: cieplna, cieplno-chemiczna, pokrywanie, powlekanie. Montaż i łączenie elementów. Łączenie elementów spawaniem, zgrzewaniem. Czynności montażowe. Metody montażu. Podstawy budowy obrabiarek ze szczególnym uwzględnieniem obrabiarek CNC w różnych procesach wytwarzania.30
30

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach laboratoryjnych15
A-L-2Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych10
25
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w wykładach30
A-W-2Poznanie wybranych pozycji literatury uzupełniającej20
50
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięME_1A_C15_W02Opisuje zasadnicze elementy procesu wytwarzania dla typowych części różnych maszyn
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówME_1A_W07Dysponuje wiedzą umożliwiającą dobór metod, technik, materiałów i narzędzi niezbędnych do rozwiązywania prostych problemów i zadań inżynierskich w zakresie projektowania układów mechatronicznych, technik programowania, doboru sterowania, układów pomiarowych i szybkiego prototypowania oraz technologii wytwarzania urządzeń mechatronicznych.
Cel przedmiotuC-2Ukształtowanie umiejętności wstępnego wyboru i kształtowania procesu wytwarzania wybranych części, zespołów.
C-1Zapoznanie studentów z podstawowymi elementami procesów wytwarzania, sposobami wytwarzania części, maszyn i urządzeń.
Treści programoweT-W-1Procesy wytwarzania, rola i miejsce obróbki ubytkowej i nieubytkowej. Pojęcia podstawowe: w procesach: formowania, kształtowania, ulepszania, łączenia. Formowanie plastyczne, odlewanie, spiekanie. Kształtowanie skrawaniem i erodowaniem, Charakterystyka przebieg procesów skrawania i erodowania na przykładzie wybranych części. Procesy erodowania (EDM, ECM, EBM)).Odmiany procesów skrawania: frezowanie, toczenie wiercenie przeciąganie, obróbka ścierna itd. Procesy przecinania. Obróbki przyrostowe RP, RT i hybrydowe. Obróbki ulepszające: cieplna, cieplno-chemiczna, pokrywanie, powlekanie. Montaż i łączenie elementów. Łączenie elementów spawaniem, zgrzewaniem. Czynności montażowe. Metody montażu. Podstawy budowy obrabiarek ze szczególnym uwzględnieniem obrabiarek CNC w różnych procesach wytwarzania.
T-L-1Zajęcia laboratoryjne Wybrane zabiegi obróbki: skrawaniem narzędziami o ustalonej geometrii obróbki ściernej, erozyjnej, przyrostowej, plastycznej i hybrydowej. Wybrane zabiegi ulepszania, łączenia i montażu.
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny, wykład problemowy, pokazy, filmy, symulacje komputerowe.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest: obecność na wszystkich zajęciach laboratoryjnych, uzyskanie pozytywnej oceny zaliczeń zajęć laboratoryjnych i wykładów. Obecność na wykładach nieobowiązkowa. Na ocenę końcową składa się: ocena zaliczenia laboratoriów (50%), ocena zaliczenia treści wykładów (50%). Zaliczenie ćwiczeń odbywa się w czasie całego semestru, jak również na zakończenie tej formy zajęć. Zaliczenie wykładów odbywa się na końcu semestru na ostatnich zajęciach. Składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej. Na zaliczeniu ustnym odbywanym po zajeciach planowych obowiązuje znajomość zagadnień z wykładów i podstawowa z ćwiczeń laboratoryjnych. Przykładowe zagadnienia: dla dowolnej części, elementu omówić: sposoby, metody wytwarzania, przebieg procesu, parametry technologiczne procesu.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie umie opisywać żadnych elementów procesu wytwarzania
3,0Student umie bardzo lapidarnie opisywać wybrane elementy procesu wytwarzania z podaniem pojedyńczych przykładów
3,5Student umie opisywać wybrane elementy procesu wytwarzania z podaniem przykładów
4,0Student umie opisać najważniejsze elementy procesu wytwarzania z podaniem przykładów
4,5Student umie opisać wszystkie elementy procesu wytwarzania. Potrafi podać przykłady takich procesów i je przeanalizować
5,0Student umie szeroko opisać wszystkie elementy procesy wytwarzania. Potrafi podać liczne przykłady takich procesów i je przeanalizować
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięME_1A_C15_W05Charakteryzuje podstawowe procesy wytwarzania w obróbce ubytkowej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówME_1A_W07Dysponuje wiedzą umożliwiającą dobór metod, technik, materiałów i narzędzi niezbędnych do rozwiązywania prostych problemów i zadań inżynierskich w zakresie projektowania układów mechatronicznych, technik programowania, doboru sterowania, układów pomiarowych i szybkiego prototypowania oraz technologii wytwarzania urządzeń mechatronicznych.
Cel przedmiotuC-2Ukształtowanie umiejętności wstępnego wyboru i kształtowania procesu wytwarzania wybranych części, zespołów.
C-1Zapoznanie studentów z podstawowymi elementami procesów wytwarzania, sposobami wytwarzania części, maszyn i urządzeń.
Treści programoweT-W-1Procesy wytwarzania, rola i miejsce obróbki ubytkowej i nieubytkowej. Pojęcia podstawowe: w procesach: formowania, kształtowania, ulepszania, łączenia. Formowanie plastyczne, odlewanie, spiekanie. Kształtowanie skrawaniem i erodowaniem, Charakterystyka przebieg procesów skrawania i erodowania na przykładzie wybranych części. Procesy erodowania (EDM, ECM, EBM)).Odmiany procesów skrawania: frezowanie, toczenie wiercenie przeciąganie, obróbka ścierna itd. Procesy przecinania. Obróbki przyrostowe RP, RT i hybrydowe. Obróbki ulepszające: cieplna, cieplno-chemiczna, pokrywanie, powlekanie. Montaż i łączenie elementów. Łączenie elementów spawaniem, zgrzewaniem. Czynności montażowe. Metody montażu. Podstawy budowy obrabiarek ze szczególnym uwzględnieniem obrabiarek CNC w różnych procesach wytwarzania.
T-L-1Zajęcia laboratoryjne Wybrane zabiegi obróbki: skrawaniem narzędziami o ustalonej geometrii obróbki ściernej, erozyjnej, przyrostowej, plastycznej i hybrydowej. Wybrane zabiegi ulepszania, łączenia i montażu.
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny, wykład problemowy, pokazy, filmy, symulacje komputerowe.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest: obecność na wszystkich zajęciach laboratoryjnych, uzyskanie pozytywnej oceny zaliczeń zajęć laboratoryjnych i wykładów. Obecność na wykładach nieobowiązkowa. Na ocenę końcową składa się: ocena zaliczenia laboratoriów (50%), ocena zaliczenia treści wykładów (50%). Zaliczenie ćwiczeń odbywa się w czasie całego semestru, jak również na zakończenie tej formy zajęć. Zaliczenie wykładów odbywa się na końcu semestru na ostatnich zajęciach. Składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej. Na zaliczeniu ustnym odbywanym po zajeciach planowych obowiązuje znajomość zagadnień z wykładów i podstawowa z ćwiczeń laboratoryjnych. Przykładowe zagadnienia: dla dowolnej części, elementu omówić: sposoby, metody wytwarzania, przebieg procesu, parametry technologiczne procesu.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie umie charakteryzować żadnego podstawowego procesu wytwarzania
3,0Student umie charakteryzować wybrane podstawowe procesu wytwarzania
3,5Student umie charakteryzować podstawowe procesy wytwarzania.
4,0Student umie efektywnie charakteryzować wszystkie podstawowe procesy wytwarzania. Potrafi podać elementarne przykłady takich procesów.
4,5Student umie efektywnie charakteryzować wszystkie podstawowe procesy wytwarzania. Potrafi podać przykłady takich procesów.
5,0Student umie efektywnie charakteryzować wszystkie podstawowe procesy wytwarzania. Potrafi podać liczne przykłady takich procesów i je przeanalizować
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięME_1A_C15_U02Dobierze wstępnie elementy układu OUPN (obrabiarka , uchwyt, narzędzie, przedmiot) dla wybranych typowych operacji w podstawowych sposobach wytwarzania
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówME_1A_U13Potrafi sformułować proste zadania inżynierskie oraz poprawnie ocenić przydatność różnych metod i narzędzi do ich rozwiązania.
Cel przedmiotuC-2Ukształtowanie umiejętności wstępnego wyboru i kształtowania procesu wytwarzania wybranych części, zespołów.
C-1Zapoznanie studentów z podstawowymi elementami procesów wytwarzania, sposobami wytwarzania części, maszyn i urządzeń.
Treści programoweT-W-1Procesy wytwarzania, rola i miejsce obróbki ubytkowej i nieubytkowej. Pojęcia podstawowe: w procesach: formowania, kształtowania, ulepszania, łączenia. Formowanie plastyczne, odlewanie, spiekanie. Kształtowanie skrawaniem i erodowaniem, Charakterystyka przebieg procesów skrawania i erodowania na przykładzie wybranych części. Procesy erodowania (EDM, ECM, EBM)).Odmiany procesów skrawania: frezowanie, toczenie wiercenie przeciąganie, obróbka ścierna itd. Procesy przecinania. Obróbki przyrostowe RP, RT i hybrydowe. Obróbki ulepszające: cieplna, cieplno-chemiczna, pokrywanie, powlekanie. Montaż i łączenie elementów. Łączenie elementów spawaniem, zgrzewaniem. Czynności montażowe. Metody montażu. Podstawy budowy obrabiarek ze szczególnym uwzględnieniem obrabiarek CNC w różnych procesach wytwarzania.
T-L-1Zajęcia laboratoryjne Wybrane zabiegi obróbki: skrawaniem narzędziami o ustalonej geometrii obróbki ściernej, erozyjnej, przyrostowej, plastycznej i hybrydowej. Wybrane zabiegi ulepszania, łączenia i montażu.
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny, wykład problemowy, pokazy, filmy, symulacje komputerowe.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest: obecność na wszystkich zajęciach laboratoryjnych, uzyskanie pozytywnej oceny zaliczeń zajęć laboratoryjnych i wykładów. Obecność na wykładach nieobowiązkowa. Na ocenę końcową składa się: ocena zaliczenia laboratoriów (50%), ocena zaliczenia treści wykładów (50%). Zaliczenie ćwiczeń odbywa się w czasie całego semestru, jak również na zakończenie tej formy zajęć. Zaliczenie wykładów odbywa się na końcu semestru na ostatnich zajęciach. Składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej. Na zaliczeniu ustnym odbywanym po zajeciach planowych obowiązuje znajomość zagadnień z wykładów i podstawowa z ćwiczeń laboratoryjnych. Przykładowe zagadnienia: dla dowolnej części, elementu omówić: sposoby, metody wytwarzania, przebieg procesu, parametry technologiczne procesu.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie dobierze żadnego wariantu elementów układu OUPN (obrabiarka , uchwyt, narzędzie, przedmiot) dla typowej operacji w żadnym sposobie obróbki
3,0Student dobierze tylko wybrane elementy układu OUPN (obrabiarka, uchwyt, narzędzie, przedmiot) dla pojedyńczych operacji realizowanych elementarnymi sposobami wytwarzania
3,5Student dobierze tylko najważniejsze elementy układu OUPN (obrabiarka , uchwyt, narzędzie, przedmiot) dla wybranych typowych operacji w niektórych sposobach wytwarzania
4,0Student dobierze elementów układu OUPN (obrabiarka , uchwyt, narzędzie, przedmiot) dla wybranych typowych operacji głównymi sposobami wytwarzania
4,5Student dobierze elementy układu OUPN (obrabiarka , uchwyt, narzędzie, przedmiot) dla wybranych typowych operacji różnymi sposobami wytwarzania
5,0Student dobierze kilka wariantów elementów układu OUPN (obrabiarka , uchwyt, narzędzie, przedmiot) dla wybranych typowych operacji róznymi sposobami wytwarzania
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięME_1A_C15_U04Zastosuje metody obróbki, warunki jej realizacji dla obróbki typowych elementów maszyn i urządzeń (nakrętak, śuba, korpus, wałeki itp.)
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówME_1A_U13Potrafi sformułować proste zadania inżynierskie oraz poprawnie ocenić przydatność różnych metod i narzędzi do ich rozwiązania.
Cel przedmiotuC-2Ukształtowanie umiejętności wstępnego wyboru i kształtowania procesu wytwarzania wybranych części, zespołów.
C-1Zapoznanie studentów z podstawowymi elementami procesów wytwarzania, sposobami wytwarzania części, maszyn i urządzeń.
Treści programoweT-W-1Procesy wytwarzania, rola i miejsce obróbki ubytkowej i nieubytkowej. Pojęcia podstawowe: w procesach: formowania, kształtowania, ulepszania, łączenia. Formowanie plastyczne, odlewanie, spiekanie. Kształtowanie skrawaniem i erodowaniem, Charakterystyka przebieg procesów skrawania i erodowania na przykładzie wybranych części. Procesy erodowania (EDM, ECM, EBM)).Odmiany procesów skrawania: frezowanie, toczenie wiercenie przeciąganie, obróbka ścierna itd. Procesy przecinania. Obróbki przyrostowe RP, RT i hybrydowe. Obróbki ulepszające: cieplna, cieplno-chemiczna, pokrywanie, powlekanie. Montaż i łączenie elementów. Łączenie elementów spawaniem, zgrzewaniem. Czynności montażowe. Metody montażu. Podstawy budowy obrabiarek ze szczególnym uwzględnieniem obrabiarek CNC w różnych procesach wytwarzania.
T-L-1Zajęcia laboratoryjne Wybrane zabiegi obróbki: skrawaniem narzędziami o ustalonej geometrii obróbki ściernej, erozyjnej, przyrostowej, plastycznej i hybrydowej. Wybrane zabiegi ulepszania, łączenia i montażu.
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny, wykład problemowy, pokazy, filmy, symulacje komputerowe.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest: obecność na wszystkich zajęciach laboratoryjnych, uzyskanie pozytywnej oceny zaliczeń zajęć laboratoryjnych i wykładów. Obecność na wykładach nieobowiązkowa. Na ocenę końcową składa się: ocena zaliczenia laboratoriów (50%), ocena zaliczenia treści wykładów (50%). Zaliczenie ćwiczeń odbywa się w czasie całego semestru, jak również na zakończenie tej formy zajęć. Zaliczenie wykładów odbywa się na końcu semestru na ostatnich zajęciach. Składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej. Na zaliczeniu ustnym odbywanym po zajeciach planowych obowiązuje znajomość zagadnień z wykładów i podstawowa z ćwiczeń laboratoryjnych. Przykładowe zagadnienia: dla dowolnej części, elementu omówić: sposoby, metody wytwarzania, przebieg procesu, parametry technologiczne procesu.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie umie zastosować żadnej metody obróbki, warunków jej realizacji w przypadku nawet typowych elementów (koło zębate, wałek, śruba, nakrętka itp.)
3,0Student umie zastosować tylko wybrane metody obróbki, w przypadku pojedyńczych typowych elementów (koło zębate, wałek, śruba, nakrętka itp.)
3,5Student umie zastosować tylko wybrane metody obróbki, warunki ich realizacji w przypadku typowych elementów (koło zębate, wałek, śruba, nakrętka itp.)
4,0Student umie zastosować tylko wybrane metody obróbki, warunki ich realizacji w przypadku typowych elementów (koło zębate, wałek, śruba, nakrętka itp.)
4,5Student umie zastosować wszystkie metody obróbki, warunki ich realizacji w przypadku typowych elementów (koło zębate, wałek, śruba, nakrętka itp.)
5,0Student umie zastosować wszystkie metody obróbki, warunki ich realizacji w przypadku dowolnych elementów (koło zębate, wałek, śruby, nakrętka itp.)
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięME_1A_C15_K02Zrozumie wagę i uwarunkowania technik wytwarzania w procesie wytwarzania dowolnego układu mechatronicznego
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówME_1A_K01Rozumie potrzebę ciągłego uczenia się celem utrzymania poziomu i podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych.
Cel przedmiotuC-2Ukształtowanie umiejętności wstępnego wyboru i kształtowania procesu wytwarzania wybranych części, zespołów.
C-1Zapoznanie studentów z podstawowymi elementami procesów wytwarzania, sposobami wytwarzania części, maszyn i urządzeń.
Treści programoweT-W-1Procesy wytwarzania, rola i miejsce obróbki ubytkowej i nieubytkowej. Pojęcia podstawowe: w procesach: formowania, kształtowania, ulepszania, łączenia. Formowanie plastyczne, odlewanie, spiekanie. Kształtowanie skrawaniem i erodowaniem, Charakterystyka przebieg procesów skrawania i erodowania na przykładzie wybranych części. Procesy erodowania (EDM, ECM, EBM)).Odmiany procesów skrawania: frezowanie, toczenie wiercenie przeciąganie, obróbka ścierna itd. Procesy przecinania. Obróbki przyrostowe RP, RT i hybrydowe. Obróbki ulepszające: cieplna, cieplno-chemiczna, pokrywanie, powlekanie. Montaż i łączenie elementów. Łączenie elementów spawaniem, zgrzewaniem. Czynności montażowe. Metody montażu. Podstawy budowy obrabiarek ze szczególnym uwzględnieniem obrabiarek CNC w różnych procesach wytwarzania.
T-L-1Zajęcia laboratoryjne Wybrane zabiegi obróbki: skrawaniem narzędziami o ustalonej geometrii obróbki ściernej, erozyjnej, przyrostowej, plastycznej i hybrydowej. Wybrane zabiegi ulepszania, łączenia i montażu.
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny, wykład problemowy, pokazy, filmy, symulacje komputerowe.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest: obecność na wszystkich zajęciach laboratoryjnych, uzyskanie pozytywnej oceny zaliczeń zajęć laboratoryjnych i wykładów. Obecność na wykładach nieobowiązkowa. Na ocenę końcową składa się: ocena zaliczenia laboratoriów (50%), ocena zaliczenia treści wykładów (50%). Zaliczenie ćwiczeń odbywa się w czasie całego semestru, jak również na zakończenie tej formy zajęć. Zaliczenie wykładów odbywa się na końcu semestru na ostatnich zajęciach. Składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej. Na zaliczeniu ustnym odbywanym po zajeciach planowych obowiązuje znajomość zagadnień z wykładów i podstawowa z ćwiczeń laboratoryjnych. Przykładowe zagadnienia: dla dowolnej części, elementu omówić: sposoby, metody wytwarzania, przebieg procesu, parametry technologiczne procesu.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi ocenić wagi i uwarunkowań dowolnych technik wytwarzania w procesie wytwarzania elementow układow mechatronicznych
3,0Student potrafi ocenić wagę i uwarunkowania pojedyńczch technik wytwarzania w procesie obróbki elementow układów mechatronicznych
3,5Student potrafi ocenić wagę i uwarunkowania najważniejszych technik wytwarzania w procesie obrobki elementow układów mechatronicznych
4,0Student potrafi ocenić wagę i uwarunkowania technik wytwarzania w procesie obróbki elementów układów mechatronicznych
4,5Student wyczerpująco ocenia wagę i uwarunkowania technik wytwarzania w procesie obróbki układu mechatronicznego
5,0Student wyczerpująco ocenia wagę i uwarunkowania technik wytwarzania w procesie obróbki układu mechatronicznego, podaje liczne przykalady
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięME_1A_C15_K03Zastosuje i oceni wstępnie wymagane procesy technologiczne dla wytworzenia wybranych elementów układu mechatronicznego
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówME_1A_K01Rozumie potrzebę ciągłego uczenia się celem utrzymania poziomu i podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych.
Cel przedmiotuC-2Ukształtowanie umiejętności wstępnego wyboru i kształtowania procesu wytwarzania wybranych części, zespołów.
C-1Zapoznanie studentów z podstawowymi elementami procesów wytwarzania, sposobami wytwarzania części, maszyn i urządzeń.
Treści programoweT-W-1Procesy wytwarzania, rola i miejsce obróbki ubytkowej i nieubytkowej. Pojęcia podstawowe: w procesach: formowania, kształtowania, ulepszania, łączenia. Formowanie plastyczne, odlewanie, spiekanie. Kształtowanie skrawaniem i erodowaniem, Charakterystyka przebieg procesów skrawania i erodowania na przykładzie wybranych części. Procesy erodowania (EDM, ECM, EBM)).Odmiany procesów skrawania: frezowanie, toczenie wiercenie przeciąganie, obróbka ścierna itd. Procesy przecinania. Obróbki przyrostowe RP, RT i hybrydowe. Obróbki ulepszające: cieplna, cieplno-chemiczna, pokrywanie, powlekanie. Montaż i łączenie elementów. Łączenie elementów spawaniem, zgrzewaniem. Czynności montażowe. Metody montażu. Podstawy budowy obrabiarek ze szczególnym uwzględnieniem obrabiarek CNC w różnych procesach wytwarzania.
T-L-1Zajęcia laboratoryjne Wybrane zabiegi obróbki: skrawaniem narzędziami o ustalonej geometrii obróbki ściernej, erozyjnej, przyrostowej, plastycznej i hybrydowej. Wybrane zabiegi ulepszania, łączenia i montażu.
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny, wykład problemowy, pokazy, filmy, symulacje komputerowe.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest: obecność na wszystkich zajęciach laboratoryjnych, uzyskanie pozytywnej oceny zaliczeń zajęć laboratoryjnych i wykładów. Obecność na wykładach nieobowiązkowa. Na ocenę końcową składa się: ocena zaliczenia laboratoriów (50%), ocena zaliczenia treści wykładów (50%). Zaliczenie ćwiczeń odbywa się w czasie całego semestru, jak również na zakończenie tej formy zajęć. Zaliczenie wykładów odbywa się na końcu semestru na ostatnich zajęciach. Składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej. Na zaliczeniu ustnym odbywanym po zajeciach planowych obowiązuje znajomość zagadnień z wykładów i podstawowa z ćwiczeń laboratoryjnych. Przykładowe zagadnienia: dla dowolnej części, elementu omówić: sposoby, metody wytwarzania, przebieg procesu, parametry technologiczne procesu.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie zastosuje i nie oceni wstępnie wymaganych procesów technologicznych dla wytworzenia wybranych elementów układu mechatronicznego
3,0Student zastosuje i oceni wstępnie wymagania tylko wybranych procesów technologicznych dla wytworzenia pojedyńczych elementów układu mechatronicznego
3,5Student zastosuje i oceni wstępnie wymagania procesow technologicznych dla wytworzenia wybranych elementów układu mechatronicznego
4,0Student z uzasadnieniem zastosuje i oceni wstępnie wymagane procesy technologiczne dla wytworzenia wybranych elementów układu mechatronicznego
4,5Student z uzasadnieniem zastosuje i oceni wstępnie wymagane procesy technologiczne dla wytworzenia wybranych elementów układu mechatronicznego
5,0Student z wyczerpujączm uzasadnieniem zastosuje i oceni wstępnie wymagane procesy technologiczne dla wytworzenia wybranych elementów układu mechatronicznego