Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Mechatronika (S1)

Sylabus przedmiotu Seminarium dyplomowe II:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Mechatronika
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Seminarium dyplomowe II
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Mechatroniki
Nauczyciel odpowiedzialny Arkadiusz Parus <Arkadiusz.Parus@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Witold Biedunkiewicz <Witold.Biedunkiewicz@zut.edu.pl>, Andrzej Bodnar <Andrzej.Bodnar@zut.edu.pl>, Krzysztof Marchelek <Krzysztof.Marchelek@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
seminaria dyplomoweSD7 15 1,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Zaliczone seminarium dyplomowe I.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Poszerzzenie wiedzy na temat konstrukcji urządzeń mechatronicznych oraz ich projektowania.
C-2Doskonalenie umiejętności przygotowywania prezentacji multimedialnych. Nabycie umiejętności prowadzenia dyskusji na tematy naukowo-techniczne.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
seminaria dyplomowe
T-SD-1Wysłuchanie prezentacji przedstawiających tematykę realizowanych prac dyplomowych. Przygotowanie i przedstawienie własnej prezentacji.12
T-SD-2Analiza i dyskusja nad przyjętymi założeniami i metodami realizacji prac dyplomowych.3
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
seminaria dyplomowe
A-SD-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-SD-2Przygotowanie multimedialnej prezentacji założeń i planowanych metod realizacji pracy dyplomowej10
25

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Seminarium obfitujące w dyskusje i krytyczne oceny prezentacji multimedialnych.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Ocena kompleksowa obejmująca poprawność przygotowania i wygłoszenia prezentacji, odpowiedzi na pytania oraz aktywności w dyskusji na temat prezentacji innych studentów.
S-2Ocena formująca: Aprobata aktywności i sposobu prowadzenia dyskusji.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ME_1A_C33_W01
Studenci uczą się poprawnego planowania i opisywania wyników realizacji prac badawczych i konstrukcyjnych; poszerzają swoją wiedzę inżynierską oglądając prezentacje na tematy techniczne.
ME_1A_W05C-1T-SD-1M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ME_1A_C33_U01
Studenci nabywają umiejętności poprawnego przygotowania i wygłaszania prezentacji multimedialnych oraz brania udziału w dyskusji o charakterze naukowo-technicznym.
ME_1A_U13C-1, C-2T-SD-1, T-SD-2M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ME_1A_C33_K01
Student nabywa kompetencji by w sposób kulturalny brać udział w profesjonalnych dyskusjach o charakterze naukowo-technicznym oraz prezentować własne prace i osiągnięcia.
ME_1A_K04C-2T-SD-2M-1S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ME_1A_C33_W01
Studenci uczą się poprawnego planowania i opisywania wyników realizacji prac badawczych i konstrukcyjnych; poszerzają swoją wiedzę inżynierską oglądając prezentacje na tematy techniczne.
2,0Student nie przedstawił własnej prezentacji.
3,0Przedstawiona prezentacja budzi pewne zastrzeżenia co do przestrzegania zasad "dobrej prezentacji". Prezentowany plan pracy jest nieprzemyślany ale po korektach realny.
3,5Student zna zsasady "dobrej prezentacj" ale czasem ich nie stosuje. Jakość przedstawionego planu pracy i proponowanych metod budzi pewne zastrzeżenia.
4,0Przedstawiona prezentacja jest na dobrym poziomie. Plan pracy i proponowane metody są właściwie uzasadnione.
4,5Student zna zsasady "dobrej prezentacj" ale w pojedynczych przypadkach zasady te są złamane. Realność realizacji przedstawionego planu pracy i skuteczności proponowanych metod wydaje się wysoka.
5,0Przygotowana prezentacja jest na poziomie profesjonalny. Nie bdzi zastrzeżeń proponowany program i planowane metody realizacji pracy.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ME_1A_C33_U01
Studenci nabywają umiejętności poprawnego przygotowania i wygłaszania prezentacji multimedialnych oraz brania udziału w dyskusji o charakterze naukowo-technicznym.
2,0Student nie przygotował prezentacji lub przygotowana prezentacja nie uwzględnia większości zasad "dobrej prezentacji".
3,0Student wykazał brak aktywności w prowadzonej dyskusji. Przygotowana prezentacja w dostatecznym stopniu spełnia wymogi "dobrej prezentacji".
3,5Umiejętności studenta można ocenić jako pośrednie między tymi na ocenę 3 i 4.
4,0Student wykazywał pewną aktywność i dostateczną umiejętność prowadzenia dyskusji. Jakość przygotowanej prezentacji jest dobra.
4,5Umiejętności studenta można ocenić jako pośrednie między tymi na ocenę 4 i 5.
5,0Student wykazywał wysoką aktywność i umiejętnośc prowadzenia dyskusji nad prezentacjami kolegów. Własna prezentacja przygotowana była profesjonalnie.

Literatura podstawowa

  1. Honczarenko Jerzy, Zygmunt Małgorzata, Poradnik dyplomanta, Wydawn. Uczelniane PS, Szczecin, 2000

Treści programowe - seminaria dyplomowe

KODTreść programowaGodziny
T-SD-1Wysłuchanie prezentacji przedstawiających tematykę realizowanych prac dyplomowych. Przygotowanie i przedstawienie własnej prezentacji.12
T-SD-2Analiza i dyskusja nad przyjętymi założeniami i metodami realizacji prac dyplomowych.3
15

Formy aktywności - seminaria dyplomowe

KODForma aktywnościGodziny
A-SD-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-SD-2Przygotowanie multimedialnej prezentacji założeń i planowanych metod realizacji pracy dyplomowej10
25
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięME_1A_C33_W01Studenci uczą się poprawnego planowania i opisywania wyników realizacji prac badawczych i konstrukcyjnych; poszerzają swoją wiedzę inżynierską oglądając prezentacje na tematy techniczne.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówME_1A_W05Orientuje się w obecnym stanie oraz trendach rozwojowych w obszarach elektroniki, informatyki i budowy maszyn.
Cel przedmiotuC-1Poszerzzenie wiedzy na temat konstrukcji urządzeń mechatronicznych oraz ich projektowania.
Treści programoweT-SD-1Wysłuchanie prezentacji przedstawiających tematykę realizowanych prac dyplomowych. Przygotowanie i przedstawienie własnej prezentacji.
Metody nauczaniaM-1Seminarium obfitujące w dyskusje i krytyczne oceny prezentacji multimedialnych.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Ocena kompleksowa obejmująca poprawność przygotowania i wygłoszenia prezentacji, odpowiedzi na pytania oraz aktywności w dyskusji na temat prezentacji innych studentów.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie przedstawił własnej prezentacji.
3,0Przedstawiona prezentacja budzi pewne zastrzeżenia co do przestrzegania zasad "dobrej prezentacji". Prezentowany plan pracy jest nieprzemyślany ale po korektach realny.
3,5Student zna zsasady "dobrej prezentacj" ale czasem ich nie stosuje. Jakość przedstawionego planu pracy i proponowanych metod budzi pewne zastrzeżenia.
4,0Przedstawiona prezentacja jest na dobrym poziomie. Plan pracy i proponowane metody są właściwie uzasadnione.
4,5Student zna zsasady "dobrej prezentacj" ale w pojedynczych przypadkach zasady te są złamane. Realność realizacji przedstawionego planu pracy i skuteczności proponowanych metod wydaje się wysoka.
5,0Przygotowana prezentacja jest na poziomie profesjonalny. Nie bdzi zastrzeżeń proponowany program i planowane metody realizacji pracy.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięME_1A_C33_U01Studenci nabywają umiejętności poprawnego przygotowania i wygłaszania prezentacji multimedialnych oraz brania udziału w dyskusji o charakterze naukowo-technicznym.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówME_1A_U13Potrafi sformułować proste zadania inżynierskie oraz poprawnie ocenić przydatność różnych metod i narzędzi do ich rozwiązania.
Cel przedmiotuC-1Poszerzzenie wiedzy na temat konstrukcji urządzeń mechatronicznych oraz ich projektowania.
C-2Doskonalenie umiejętności przygotowywania prezentacji multimedialnych. Nabycie umiejętności prowadzenia dyskusji na tematy naukowo-techniczne.
Treści programoweT-SD-1Wysłuchanie prezentacji przedstawiających tematykę realizowanych prac dyplomowych. Przygotowanie i przedstawienie własnej prezentacji.
T-SD-2Analiza i dyskusja nad przyjętymi założeniami i metodami realizacji prac dyplomowych.
Metody nauczaniaM-1Seminarium obfitujące w dyskusje i krytyczne oceny prezentacji multimedialnych.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Ocena kompleksowa obejmująca poprawność przygotowania i wygłoszenia prezentacji, odpowiedzi na pytania oraz aktywności w dyskusji na temat prezentacji innych studentów.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie przygotował prezentacji lub przygotowana prezentacja nie uwzględnia większości zasad "dobrej prezentacji".
3,0Student wykazał brak aktywności w prowadzonej dyskusji. Przygotowana prezentacja w dostatecznym stopniu spełnia wymogi "dobrej prezentacji".
3,5Umiejętności studenta można ocenić jako pośrednie między tymi na ocenę 3 i 4.
4,0Student wykazywał pewną aktywność i dostateczną umiejętność prowadzenia dyskusji. Jakość przygotowanej prezentacji jest dobra.
4,5Umiejętności studenta można ocenić jako pośrednie między tymi na ocenę 4 i 5.
5,0Student wykazywał wysoką aktywność i umiejętnośc prowadzenia dyskusji nad prezentacjami kolegów. Własna prezentacja przygotowana była profesjonalnie.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięME_1A_C33_K01Student nabywa kompetencji by w sposób kulturalny brać udział w profesjonalnych dyskusjach o charakterze naukowo-technicznym oraz prezentować własne prace i osiągnięcia.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówME_1A_K04Potrafi działać w sposób profesjonalny i zgodny z zasadami etyki zawodowej.
Cel przedmiotuC-2Doskonalenie umiejętności przygotowywania prezentacji multimedialnych. Nabycie umiejętności prowadzenia dyskusji na tematy naukowo-techniczne.
Treści programoweT-SD-2Analiza i dyskusja nad przyjętymi założeniami i metodami realizacji prac dyplomowych.
Metody nauczaniaM-1Seminarium obfitujące w dyskusje i krytyczne oceny prezentacji multimedialnych.
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Aprobata aktywności i sposobu prowadzenia dyskusji.