Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Mechatronika (S1)

Sylabus przedmiotu Programowanie obrabiarek CNC i robotów:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Mechatronika
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Programowanie obrabiarek CNC i robotów
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Technologii Wytwarzania
Nauczyciel odpowiedzialny Dariusz Grzesiak <Dariusz.Grzesiak@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Dariusz Grzesiak <Dariusz.Grzesiak@zut.edu.pl>, Andrzej Jardzioch <Andrzej.Jardzioch@zut.edu.pl>, Piotr Pawlukowicz <Piotr.Pawlukowicz@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL7 15 1,00,38zaliczenie
wykładyW7 30 2,00,62zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Grafika inżynierska, techniki wytwarzania, obrabiarki.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Poznanie funkcjonowania i obsługi wybranych maszyn CNC,
C-2umiejętność projektowania operacji technologicznych,
C-3programowanie układów sterowania CNC.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Laboratorium przy obrabiarkach CNC z układami sterowania EMCOTRONIC, SINUMERIK, HEIDENHAIN, HAAS: budowa, obsługa, programowanie, symulacja graficzna, uruchamianie programów. Obsługa i programowanie robota przemysłowego KUKA-125.15
15
wykłady
T-W-1Charakterystyka maszyn technologicznych sterowanych numerycznie. Przestrzeń robocza, osie sterowania, układy współrzędnych, punkty charakterystyczne, oprzyrządowanie, normalizacja. Budowa programu sterującego, znaczenie słów adresowych. Metody programowania układów CNC. Procedury uruchamiania programów; nastawianie układu obrabiarka-przedmiot-narzędzie, działanie korektorów narzędziowych. Obliczenia geometrii przedmiotu i toru narzędzia wspomagane systemami CAD/CAM. Struktura programów sterujących; format bloku informacji, znaczenie funkcji. Programowanie ruchów narzędzia, odmiany interpolacji toru narzędzia. Programowanie wybranych układów sterowań numerycznych (Emcotronic, Sinumerik, Heidenhain, Haas). Programowanie parametryczne, ciągi konturowe, cykle obróbkowe. Wykorzystanie sond pomiarowych, transmisja danych PC-CNC, obróbka HSC. Wybrane problemy CAD/CAM, obróbki wieloosiowej (5C) oraz obrabiarek typu hexapod. Klasyfikacja, budowa i zastosowania robotów przemysłowych. Struktury kinematyczne robotów. Programowanie metodą uczenia. Programowanie off-line. Języki programowania robotów. Instrukcje ruchów, instrukcje efektora i czujników.30
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1uczestnictwo w zajęciach15
A-L-2Przygotowanie rysunków w systemie CAD Opracowanie sprawozdań Studium DTR wskazanych obrabiarek Testowanie własnych programów10
25
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2studium wskazanej literatury i materiałów instruktażowych18
A-W-3udział w zaliczeniu2
50

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład wspierany technikami multimedialnymi, ćwiczenia laboratoryjne bezpośrednio przy maszynach CNC.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: kolokwium zaliczeniowe,
S-2Ocena formująca: ocena aktywności studenta,
S-3Ocena formująca: ocena opracowanych i praktycznie zweryfikowanych sprawozdań.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ME_1A_C31_W01
Posiada wiedzę z dziedziny programowania maszyn technologicznych sterowanych układami CNC i robotów przemysłowych.
ME_1A_W04C-1T-W-1, T-L-1M-1S-1
ME_1A_C31_W02
Orientuje się we współczesnym stanie i zna trendy rozwojowe współczesnych maszyn technologicznych, zwłaszcza sterowanych numerycznie
ME_1A_W05C-1T-W-1, T-L-1M-1S-1
ME_1A_C31_W03
Posiada wiedzę o technologicznych właściwosciach układów sterowania CNC; zastosowaniach i wyborze urządzeń sterowanych numerycznie do produkcji elementów urządzeń mechatronicznych.
ME_1A_W07C-1T-W-1, T-L-1M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ME_1A_C31_U01
Potrafi weryfikować programy sterujące na obrabiarkach CNC metodą symulacji graficznej
ME_1A_U09C-1T-W-1, T-L-1M-1S-1, S-2, S-3
ME_1A_C31_U02
Potrafi przygotować program na wybrane maszyny technologiczne ze sterowaniem numerycznym
ME_1A_U07C-1T-W-1, T-L-1M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ME_1A_C31_K01
Rozumie potrzebę ciągłego uczenia się i podnoszenia kwalifikacji, odpowiednio do poziomu rozwoju techniki sterowania numerycznego maszyn technologicznych, zwłaszcza CNC.
ME_1A_K01C-1T-W-1, T-L-1M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ME_1A_C31_W01
Posiada wiedzę z dziedziny programowania maszyn technologicznych sterowanych układami CNC i robotów przemysłowych.
2,0zna rodzaje dokumentów technologicznych stosowanych na obrabiarki CNC
3,0potrafi opracować wybraną operację, i zna różnicę w porównaniu do technologii konwencjonalnej.
3,5potrafi opracować podstawową dokumentację technologiczną dla prostych części maszyn.
4,0potrafi opracować wybrane trudne operacje technologficzne, wybrać narzędzia skrawające, opracować dokumentację procesu i oprzyrządowania
4,5Potrafi opracować proces dla średnio trudnych części, opracować dokumentacją i zaplanować czynności wdrożeniowe.
5,0Potrafi opracować proces technologiczny z zastosowaniem zaawansowanych metod, dobrać obrabiarkę i oprzyrządowanie technologiczne i opracować pełną dokumentację technologiczną, ocenić pracochłonność operacji. Potrafi przeprowadzić czynności wdrażania programu.
ME_1A_C31_W02
Orientuje się we współczesnym stanie i zna trendy rozwojowe współczesnych maszyn technologicznych, zwłaszcza sterowanych numerycznie
2,0zna rodzaje dokumentów technologicznych stosowanych na obrabiarki CNC
3,0potrafi opracować wybraną operację, i zna różnicę w porównaniu do technologii konwencjonalnej.
3,5potrafi opracować podstawową dokumentację technologiczną dla prostych części maszyn.
4,0potrafi opracować wybrane trudne operacje technologficzne, wybrać narzędzia skrawające, opracować dokumentację procesu i oprzyrządowania
4,5Potrafi opracować proces dla średnio trudnych części, opracować dokumentacją i zaplanować czynności wdrożeniowe.
5,0Potrafi opracować proces technologiczny z zastosowaniem zaawansowanych metod, dobrać obrabiarkę i oprzyrządowanie technologiczne i opracować pełną dokumentację technologiczną, ocenić pracochłonność operacji. Potrafi przeprowadzić czynności wdrażania programu.
ME_1A_C31_W03
Posiada wiedzę o technologicznych właściwosciach układów sterowania CNC; zastosowaniach i wyborze urządzeń sterowanych numerycznie do produkcji elementów urządzeń mechatronicznych.
2,0zna rodzaje dokumentów technologicznych stosowanych na obrabiarki CNC
3,0potrafi opracować wybraną operację, i zna różnicę w porównaniu do technologii konwencjonalnej.
3,5potrafi opracować podstawową dokumentację technologiczną dla prostych części maszyn.
4,0potrafi opracować wybrane trudne operacje technologficzne, wybrać narzędzia skrawające, opracować dokumentację procesu i oprzyrządowania
4,5Potrafi opracować proces dla średnio trudnych części, opracować dokumentacją i zaplanować czynności wdrożeniowe.
5,0Potrafi opracować proces technologiczny z zastosowaniem zaawansowanych metod, dobrać obrabiarkę i oprzyrządowanie technologiczne i opracować pełną dokumentację technologiczną, ocenić pracochłonność operacji. Potrafi przeprowadzić czynności wdrażania programu.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ME_1A_C31_U01
Potrafi weryfikować programy sterujące na obrabiarkach CNC metodą symulacji graficznej
2,0wie, że programy sterujące należy sprawdzać przed ich wdrożeniem
3,0potrafi wymienić kilka metod weryfikacji programów sterujących
3,5potrafi sprawdzić program sterujący stosując proste metody symulacji graficznej na ekranie CNC
4,0potrafi weryfikować programy sterujące na obrabiarce jak i stosując wspomaganie systemami CAD/CAM
4,5potrafi weryfikować programy sterujące wielowariantowo, znaleźć potencjalne sytuacje kolizyjności oraz poprawić zauważone błędy
5,0potrafi weryfikować opracowane programy sterujące metodą symulacji graficznej zarówno w systemach CAD/CAM jak i bezposrednio na obrabiarkach CNC; weryfikuje równieć oprzyrządowanie i prawidłowość doboru warunków obróbki
ME_1A_C31_U02
Potrafi przygotować program na wybrane maszyny technologiczne ze sterowaniem numerycznym
2,0potrafi rozróżniać poszczególne typy obrabiarek sterowanych numerycznie (OSN)
3,0potrafi prawidłowo opracować geometrię zarysu obrabianego i toru narzędzia prostymi metodami.
3,5potrafi przygotować oerację na OSN pod względem technologicznym
4,0potrafi przygotować geometrycznie i technologicznie operację obróbki na OSN posługując sie systemami CAD/CAM
4,5potrafi przeprowadzić cykl przygotowania geometrycznego i technologicznego operacji, opracować programu na wybraną OSN; wykorzystać systemy CAD/CAM
5,0potrafi prawidłowo opracować geometrie zarysu i toru narzędzia; wybrać oprzyrządowanie technologiczne, dobrać parametry skrawania, opracować program i przeprowadzić czynności wdrożenia operacji na centrum obróbkowe

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ME_1A_C31_K01
Rozumie potrzebę ciągłego uczenia się i podnoszenia kwalifikacji, odpowiednio do poziomu rozwoju techniki sterowania numerycznego maszyn technologicznych, zwłaszcza CNC.
2,0potrafi odróżnić technikę sterowań numerycznych od metod sytosowanych w obrabiarkach konwencjonalny
3,0zna ogólnie możliwości technologiczne maszyn sterowanych nymerycznie
3,5potrafi prawidłowo dobrać maszynę technologiczną lub urządzenie mechatroniczne sterowane numerycznie do zadań produkcyjnych
4,0zna problemy i potrafi uzasadnić potrzebę stosowania robotyzacji w jednostkach produkcyjnych
4,5rozumie zależność postępu nauk z dziedziny mechatroniki od poziomu techniki cyfrowej stosowanej w maszynach technologicznych
5,0potrafi sformułować wymagania kwalifikacji dla pracownika obsługującego złożone obrabiarki CNC oraz technologa opracowującego technologię na takie obrabiarki

Literatura podstawowa

  1. Grzesik W. i in., Programowanie obrabiarek NC/CNC, WNT, Warszawa, 2006
  2. Kosmol J., Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2001
  3. Honczarenko J., Wojsznis J., Programowanie robotów przemysłowych, Wyd. Politechniki Szczecińskiej, Szczecin, 1992

Literatura dodatkowa

  1. Praca zbiorowa, Programowanie obrabiarek CNC, tomy: toczenie, frezowanie, Wydawnictwo f-my REA - Mathematisch Technische Software, Warszawa, 2001
  2. Honczarenko J., Roboty przemysłowe. Elementy i zastosowanie, WNT, Warszawa, 1996

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Laboratorium przy obrabiarkach CNC z układami sterowania EMCOTRONIC, SINUMERIK, HEIDENHAIN, HAAS: budowa, obsługa, programowanie, symulacja graficzna, uruchamianie programów. Obsługa i programowanie robota przemysłowego KUKA-125.15
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Charakterystyka maszyn technologicznych sterowanych numerycznie. Przestrzeń robocza, osie sterowania, układy współrzędnych, punkty charakterystyczne, oprzyrządowanie, normalizacja. Budowa programu sterującego, znaczenie słów adresowych. Metody programowania układów CNC. Procedury uruchamiania programów; nastawianie układu obrabiarka-przedmiot-narzędzie, działanie korektorów narzędziowych. Obliczenia geometrii przedmiotu i toru narzędzia wspomagane systemami CAD/CAM. Struktura programów sterujących; format bloku informacji, znaczenie funkcji. Programowanie ruchów narzędzia, odmiany interpolacji toru narzędzia. Programowanie wybranych układów sterowań numerycznych (Emcotronic, Sinumerik, Heidenhain, Haas). Programowanie parametryczne, ciągi konturowe, cykle obróbkowe. Wykorzystanie sond pomiarowych, transmisja danych PC-CNC, obróbka HSC. Wybrane problemy CAD/CAM, obróbki wieloosiowej (5C) oraz obrabiarek typu hexapod. Klasyfikacja, budowa i zastosowania robotów przemysłowych. Struktury kinematyczne robotów. Programowanie metodą uczenia. Programowanie off-line. Języki programowania robotów. Instrukcje ruchów, instrukcje efektora i czujników.30
30

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1uczestnictwo w zajęciach15
A-L-2Przygotowanie rysunków w systemie CAD Opracowanie sprawozdań Studium DTR wskazanych obrabiarek Testowanie własnych programów10
25
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2studium wskazanej literatury i materiałów instruktażowych18
A-W-3udział w zaliczeniu2
50
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięME_1A_C31_W01Posiada wiedzę z dziedziny programowania maszyn technologicznych sterowanych układami CNC i robotów przemysłowych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówME_1A_W04Ma szczegółową wiedzę umożliwiającą opis zagadnień oraz formułowanie wniosków w zakresie: • projektowania (wytrzymałości konstrukcji, grafiki inżynierskiej, systemów dynamicznych, statystyki, symulacji komputerowych, materiałoznawstwa), • technik programowania: komputerów osobistych, mikrokontrolerów, sterowników PLC, układów sterowania CNC obrabiarek i robotów, systemów wizyjnych i rozpoznawania obrazów, • szybkiego prototypowania, • pomiaru wielkości elektrycznych i mechanicznych, doboru układów pomiarowych.
Cel przedmiotuC-1Poznanie funkcjonowania i obsługi wybranych maszyn CNC,
Treści programoweT-W-1Charakterystyka maszyn technologicznych sterowanych numerycznie. Przestrzeń robocza, osie sterowania, układy współrzędnych, punkty charakterystyczne, oprzyrządowanie, normalizacja. Budowa programu sterującego, znaczenie słów adresowych. Metody programowania układów CNC. Procedury uruchamiania programów; nastawianie układu obrabiarka-przedmiot-narzędzie, działanie korektorów narzędziowych. Obliczenia geometrii przedmiotu i toru narzędzia wspomagane systemami CAD/CAM. Struktura programów sterujących; format bloku informacji, znaczenie funkcji. Programowanie ruchów narzędzia, odmiany interpolacji toru narzędzia. Programowanie wybranych układów sterowań numerycznych (Emcotronic, Sinumerik, Heidenhain, Haas). Programowanie parametryczne, ciągi konturowe, cykle obróbkowe. Wykorzystanie sond pomiarowych, transmisja danych PC-CNC, obróbka HSC. Wybrane problemy CAD/CAM, obróbki wieloosiowej (5C) oraz obrabiarek typu hexapod. Klasyfikacja, budowa i zastosowania robotów przemysłowych. Struktury kinematyczne robotów. Programowanie metodą uczenia. Programowanie off-line. Języki programowania robotów. Instrukcje ruchów, instrukcje efektora i czujników.
T-L-1Laboratorium przy obrabiarkach CNC z układami sterowania EMCOTRONIC, SINUMERIK, HEIDENHAIN, HAAS: budowa, obsługa, programowanie, symulacja graficzna, uruchamianie programów. Obsługa i programowanie robota przemysłowego KUKA-125.
Metody nauczaniaM-1Wykład wspierany technikami multimedialnymi, ćwiczenia laboratoryjne bezpośrednio przy maszynach CNC.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: kolokwium zaliczeniowe,
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0zna rodzaje dokumentów technologicznych stosowanych na obrabiarki CNC
3,0potrafi opracować wybraną operację, i zna różnicę w porównaniu do technologii konwencjonalnej.
3,5potrafi opracować podstawową dokumentację technologiczną dla prostych części maszyn.
4,0potrafi opracować wybrane trudne operacje technologficzne, wybrać narzędzia skrawające, opracować dokumentację procesu i oprzyrządowania
4,5Potrafi opracować proces dla średnio trudnych części, opracować dokumentacją i zaplanować czynności wdrożeniowe.
5,0Potrafi opracować proces technologiczny z zastosowaniem zaawansowanych metod, dobrać obrabiarkę i oprzyrządowanie technologiczne i opracować pełną dokumentację technologiczną, ocenić pracochłonność operacji. Potrafi przeprowadzić czynności wdrażania programu.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięME_1A_C31_W02Orientuje się we współczesnym stanie i zna trendy rozwojowe współczesnych maszyn technologicznych, zwłaszcza sterowanych numerycznie
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówME_1A_W05Orientuje się w obecnym stanie oraz trendach rozwojowych w obszarach elektroniki, informatyki i budowy maszyn.
Cel przedmiotuC-1Poznanie funkcjonowania i obsługi wybranych maszyn CNC,
Treści programoweT-W-1Charakterystyka maszyn technologicznych sterowanych numerycznie. Przestrzeń robocza, osie sterowania, układy współrzędnych, punkty charakterystyczne, oprzyrządowanie, normalizacja. Budowa programu sterującego, znaczenie słów adresowych. Metody programowania układów CNC. Procedury uruchamiania programów; nastawianie układu obrabiarka-przedmiot-narzędzie, działanie korektorów narzędziowych. Obliczenia geometrii przedmiotu i toru narzędzia wspomagane systemami CAD/CAM. Struktura programów sterujących; format bloku informacji, znaczenie funkcji. Programowanie ruchów narzędzia, odmiany interpolacji toru narzędzia. Programowanie wybranych układów sterowań numerycznych (Emcotronic, Sinumerik, Heidenhain, Haas). Programowanie parametryczne, ciągi konturowe, cykle obróbkowe. Wykorzystanie sond pomiarowych, transmisja danych PC-CNC, obróbka HSC. Wybrane problemy CAD/CAM, obróbki wieloosiowej (5C) oraz obrabiarek typu hexapod. Klasyfikacja, budowa i zastosowania robotów przemysłowych. Struktury kinematyczne robotów. Programowanie metodą uczenia. Programowanie off-line. Języki programowania robotów. Instrukcje ruchów, instrukcje efektora i czujników.
T-L-1Laboratorium przy obrabiarkach CNC z układami sterowania EMCOTRONIC, SINUMERIK, HEIDENHAIN, HAAS: budowa, obsługa, programowanie, symulacja graficzna, uruchamianie programów. Obsługa i programowanie robota przemysłowego KUKA-125.
Metody nauczaniaM-1Wykład wspierany technikami multimedialnymi, ćwiczenia laboratoryjne bezpośrednio przy maszynach CNC.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: kolokwium zaliczeniowe,
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0zna rodzaje dokumentów technologicznych stosowanych na obrabiarki CNC
3,0potrafi opracować wybraną operację, i zna różnicę w porównaniu do technologii konwencjonalnej.
3,5potrafi opracować podstawową dokumentację technologiczną dla prostych części maszyn.
4,0potrafi opracować wybrane trudne operacje technologficzne, wybrać narzędzia skrawające, opracować dokumentację procesu i oprzyrządowania
4,5Potrafi opracować proces dla średnio trudnych części, opracować dokumentacją i zaplanować czynności wdrożeniowe.
5,0Potrafi opracować proces technologiczny z zastosowaniem zaawansowanych metod, dobrać obrabiarkę i oprzyrządowanie technologiczne i opracować pełną dokumentację technologiczną, ocenić pracochłonność operacji. Potrafi przeprowadzić czynności wdrażania programu.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięME_1A_C31_W03Posiada wiedzę o technologicznych właściwosciach układów sterowania CNC; zastosowaniach i wyborze urządzeń sterowanych numerycznie do produkcji elementów urządzeń mechatronicznych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówME_1A_W07Dysponuje wiedzą umożliwiającą dobór metod, technik, materiałów i narzędzi niezbędnych do rozwiązywania prostych problemów i zadań inżynierskich w zakresie projektowania układów mechatronicznych, technik programowania, doboru sterowania, układów pomiarowych i szybkiego prototypowania oraz technologii wytwarzania urządzeń mechatronicznych.
Cel przedmiotuC-1Poznanie funkcjonowania i obsługi wybranych maszyn CNC,
Treści programoweT-W-1Charakterystyka maszyn technologicznych sterowanych numerycznie. Przestrzeń robocza, osie sterowania, układy współrzędnych, punkty charakterystyczne, oprzyrządowanie, normalizacja. Budowa programu sterującego, znaczenie słów adresowych. Metody programowania układów CNC. Procedury uruchamiania programów; nastawianie układu obrabiarka-przedmiot-narzędzie, działanie korektorów narzędziowych. Obliczenia geometrii przedmiotu i toru narzędzia wspomagane systemami CAD/CAM. Struktura programów sterujących; format bloku informacji, znaczenie funkcji. Programowanie ruchów narzędzia, odmiany interpolacji toru narzędzia. Programowanie wybranych układów sterowań numerycznych (Emcotronic, Sinumerik, Heidenhain, Haas). Programowanie parametryczne, ciągi konturowe, cykle obróbkowe. Wykorzystanie sond pomiarowych, transmisja danych PC-CNC, obróbka HSC. Wybrane problemy CAD/CAM, obróbki wieloosiowej (5C) oraz obrabiarek typu hexapod. Klasyfikacja, budowa i zastosowania robotów przemysłowych. Struktury kinematyczne robotów. Programowanie metodą uczenia. Programowanie off-line. Języki programowania robotów. Instrukcje ruchów, instrukcje efektora i czujników.
T-L-1Laboratorium przy obrabiarkach CNC z układami sterowania EMCOTRONIC, SINUMERIK, HEIDENHAIN, HAAS: budowa, obsługa, programowanie, symulacja graficzna, uruchamianie programów. Obsługa i programowanie robota przemysłowego KUKA-125.
Metody nauczaniaM-1Wykład wspierany technikami multimedialnymi, ćwiczenia laboratoryjne bezpośrednio przy maszynach CNC.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: kolokwium zaliczeniowe,
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0zna rodzaje dokumentów technologicznych stosowanych na obrabiarki CNC
3,0potrafi opracować wybraną operację, i zna różnicę w porównaniu do technologii konwencjonalnej.
3,5potrafi opracować podstawową dokumentację technologiczną dla prostych części maszyn.
4,0potrafi opracować wybrane trudne operacje technologficzne, wybrać narzędzia skrawające, opracować dokumentację procesu i oprzyrządowania
4,5Potrafi opracować proces dla średnio trudnych części, opracować dokumentacją i zaplanować czynności wdrożeniowe.
5,0Potrafi opracować proces technologiczny z zastosowaniem zaawansowanych metod, dobrać obrabiarkę i oprzyrządowanie technologiczne i opracować pełną dokumentację technologiczną, ocenić pracochłonność operacji. Potrafi przeprowadzić czynności wdrażania programu.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięME_1A_C31_U01Potrafi weryfikować programy sterujące na obrabiarkach CNC metodą symulacji graficznej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówME_1A_U09Potrafi rozwiązywać zadania inżynierskie metodami analitycznymi, symulacyjnymi i za pomocą eksperymentu.
Cel przedmiotuC-1Poznanie funkcjonowania i obsługi wybranych maszyn CNC,
Treści programoweT-W-1Charakterystyka maszyn technologicznych sterowanych numerycznie. Przestrzeń robocza, osie sterowania, układy współrzędnych, punkty charakterystyczne, oprzyrządowanie, normalizacja. Budowa programu sterującego, znaczenie słów adresowych. Metody programowania układów CNC. Procedury uruchamiania programów; nastawianie układu obrabiarka-przedmiot-narzędzie, działanie korektorów narzędziowych. Obliczenia geometrii przedmiotu i toru narzędzia wspomagane systemami CAD/CAM. Struktura programów sterujących; format bloku informacji, znaczenie funkcji. Programowanie ruchów narzędzia, odmiany interpolacji toru narzędzia. Programowanie wybranych układów sterowań numerycznych (Emcotronic, Sinumerik, Heidenhain, Haas). Programowanie parametryczne, ciągi konturowe, cykle obróbkowe. Wykorzystanie sond pomiarowych, transmisja danych PC-CNC, obróbka HSC. Wybrane problemy CAD/CAM, obróbki wieloosiowej (5C) oraz obrabiarek typu hexapod. Klasyfikacja, budowa i zastosowania robotów przemysłowych. Struktury kinematyczne robotów. Programowanie metodą uczenia. Programowanie off-line. Języki programowania robotów. Instrukcje ruchów, instrukcje efektora i czujników.
T-L-1Laboratorium przy obrabiarkach CNC z układami sterowania EMCOTRONIC, SINUMERIK, HEIDENHAIN, HAAS: budowa, obsługa, programowanie, symulacja graficzna, uruchamianie programów. Obsługa i programowanie robota przemysłowego KUKA-125.
Metody nauczaniaM-1Wykład wspierany technikami multimedialnymi, ćwiczenia laboratoryjne bezpośrednio przy maszynach CNC.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: kolokwium zaliczeniowe,
S-2Ocena formująca: ocena aktywności studenta,
S-3Ocena formująca: ocena opracowanych i praktycznie zweryfikowanych sprawozdań.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0wie, że programy sterujące należy sprawdzać przed ich wdrożeniem
3,0potrafi wymienić kilka metod weryfikacji programów sterujących
3,5potrafi sprawdzić program sterujący stosując proste metody symulacji graficznej na ekranie CNC
4,0potrafi weryfikować programy sterujące na obrabiarce jak i stosując wspomaganie systemami CAD/CAM
4,5potrafi weryfikować programy sterujące wielowariantowo, znaleźć potencjalne sytuacje kolizyjności oraz poprawić zauważone błędy
5,0potrafi weryfikować opracowane programy sterujące metodą symulacji graficznej zarówno w systemach CAD/CAM jak i bezposrednio na obrabiarkach CNC; weryfikuje równieć oprzyrządowanie i prawidłowość doboru warunków obróbki
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięME_1A_C31_U02Potrafi przygotować program na wybrane maszyny technologiczne ze sterowaniem numerycznym
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówME_1A_U07Potrafi przygotować proste programy komputerowe, programy dla urządzeń sterowanych numerycznie, sterowników programowalnych (PLC) oraz innych wybranych układów mikroprocesorowych.
Cel przedmiotuC-1Poznanie funkcjonowania i obsługi wybranych maszyn CNC,
Treści programoweT-W-1Charakterystyka maszyn technologicznych sterowanych numerycznie. Przestrzeń robocza, osie sterowania, układy współrzędnych, punkty charakterystyczne, oprzyrządowanie, normalizacja. Budowa programu sterującego, znaczenie słów adresowych. Metody programowania układów CNC. Procedury uruchamiania programów; nastawianie układu obrabiarka-przedmiot-narzędzie, działanie korektorów narzędziowych. Obliczenia geometrii przedmiotu i toru narzędzia wspomagane systemami CAD/CAM. Struktura programów sterujących; format bloku informacji, znaczenie funkcji. Programowanie ruchów narzędzia, odmiany interpolacji toru narzędzia. Programowanie wybranych układów sterowań numerycznych (Emcotronic, Sinumerik, Heidenhain, Haas). Programowanie parametryczne, ciągi konturowe, cykle obróbkowe. Wykorzystanie sond pomiarowych, transmisja danych PC-CNC, obróbka HSC. Wybrane problemy CAD/CAM, obróbki wieloosiowej (5C) oraz obrabiarek typu hexapod. Klasyfikacja, budowa i zastosowania robotów przemysłowych. Struktury kinematyczne robotów. Programowanie metodą uczenia. Programowanie off-line. Języki programowania robotów. Instrukcje ruchów, instrukcje efektora i czujników.
T-L-1Laboratorium przy obrabiarkach CNC z układami sterowania EMCOTRONIC, SINUMERIK, HEIDENHAIN, HAAS: budowa, obsługa, programowanie, symulacja graficzna, uruchamianie programów. Obsługa i programowanie robota przemysłowego KUKA-125.
Metody nauczaniaM-1Wykład wspierany technikami multimedialnymi, ćwiczenia laboratoryjne bezpośrednio przy maszynach CNC.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: kolokwium zaliczeniowe,
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0potrafi rozróżniać poszczególne typy obrabiarek sterowanych numerycznie (OSN)
3,0potrafi prawidłowo opracować geometrię zarysu obrabianego i toru narzędzia prostymi metodami.
3,5potrafi przygotować oerację na OSN pod względem technologicznym
4,0potrafi przygotować geometrycznie i technologicznie operację obróbki na OSN posługując sie systemami CAD/CAM
4,5potrafi przeprowadzić cykl przygotowania geometrycznego i technologicznego operacji, opracować programu na wybraną OSN; wykorzystać systemy CAD/CAM
5,0potrafi prawidłowo opracować geometrie zarysu i toru narzędzia; wybrać oprzyrządowanie technologiczne, dobrać parametry skrawania, opracować program i przeprowadzić czynności wdrożenia operacji na centrum obróbkowe
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięME_1A_C31_K01Rozumie potrzebę ciągłego uczenia się i podnoszenia kwalifikacji, odpowiednio do poziomu rozwoju techniki sterowania numerycznego maszyn technologicznych, zwłaszcza CNC.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówME_1A_K01Rozumie potrzebę ciągłego uczenia się celem utrzymania poziomu i podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych.
Cel przedmiotuC-1Poznanie funkcjonowania i obsługi wybranych maszyn CNC,
Treści programoweT-W-1Charakterystyka maszyn technologicznych sterowanych numerycznie. Przestrzeń robocza, osie sterowania, układy współrzędnych, punkty charakterystyczne, oprzyrządowanie, normalizacja. Budowa programu sterującego, znaczenie słów adresowych. Metody programowania układów CNC. Procedury uruchamiania programów; nastawianie układu obrabiarka-przedmiot-narzędzie, działanie korektorów narzędziowych. Obliczenia geometrii przedmiotu i toru narzędzia wspomagane systemami CAD/CAM. Struktura programów sterujących; format bloku informacji, znaczenie funkcji. Programowanie ruchów narzędzia, odmiany interpolacji toru narzędzia. Programowanie wybranych układów sterowań numerycznych (Emcotronic, Sinumerik, Heidenhain, Haas). Programowanie parametryczne, ciągi konturowe, cykle obróbkowe. Wykorzystanie sond pomiarowych, transmisja danych PC-CNC, obróbka HSC. Wybrane problemy CAD/CAM, obróbki wieloosiowej (5C) oraz obrabiarek typu hexapod. Klasyfikacja, budowa i zastosowania robotów przemysłowych. Struktury kinematyczne robotów. Programowanie metodą uczenia. Programowanie off-line. Języki programowania robotów. Instrukcje ruchów, instrukcje efektora i czujników.
T-L-1Laboratorium przy obrabiarkach CNC z układami sterowania EMCOTRONIC, SINUMERIK, HEIDENHAIN, HAAS: budowa, obsługa, programowanie, symulacja graficzna, uruchamianie programów. Obsługa i programowanie robota przemysłowego KUKA-125.
Metody nauczaniaM-1Wykład wspierany technikami multimedialnymi, ćwiczenia laboratoryjne bezpośrednio przy maszynach CNC.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: kolokwium zaliczeniowe,
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0potrafi odróżnić technikę sterowań numerycznych od metod sytosowanych w obrabiarkach konwencjonalny
3,0zna ogólnie możliwości technologiczne maszyn sterowanych nymerycznie
3,5potrafi prawidłowo dobrać maszynę technologiczną lub urządzenie mechatroniczne sterowane numerycznie do zadań produkcyjnych
4,0zna problemy i potrafi uzasadnić potrzebę stosowania robotyzacji w jednostkach produkcyjnych
4,5rozumie zależność postępu nauk z dziedziny mechatroniki od poziomu techniki cyfrowej stosowanej w maszynach technologicznych
5,0potrafi sformułować wymagania kwalifikacji dla pracownika obsługującego złożone obrabiarki CNC oraz technologa opracowującego technologię na takie obrabiarki