Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Mechatronika (S1)

Sylabus przedmiotu Procesy technologiczne w budowie maszyn, elektrotechnice i elektronice:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Mechatronika
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Procesy technologiczne w budowie maszyn, elektrotechnice i elektronice
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Technologii Wytwarzania
Nauczyciel odpowiedzialny Daniel Grochała <Daniel.Grochala@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Krzysztof Chmielewski <Krzysztof.Chmielewski@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
projektyP5 15 1,00,44zaliczenie
wykładyW5 30 2,00,56egzamin

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Techniki wytwarzania.
W-2Procesy i techniki wytwarzania

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z zasadami projektowania procesów technologicznych.
C-2Ukształtowanie umiejętności projektowania procesów technologicznych maszyn i urządzeń mechatronicznych.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
projekty
T-P-1Przedstawienie zakresu i formy projektu2
T-P-2Opracowanie projektu procesu technologicznego kształtowania przedmiotu o średnim stopniu trudności.13
15
wykłady
T-W-1Proces wytwórczy jako rodzaj procesu produkcyjnego. Struktura procesu wytwórczego. Zadania i etapy technicznego przygotowania produkcji.2
T-W-2Proces technologiczny i jego elementy składowe: operacje, zabiegi, pozycje.2
T-W-3Program produkcyjny: produkcja jednostkowa, seryjna, masowa. Struktura procesu produkcyjnego: technologiczna, przedmiotowa, mieszana, technologia grupowa, klasyfikacja części, typizacja procesów technologicznych.4
T-W-4Technologiczność konstrukcji maszyn. Metodyka projektowania procesu technologicznego.2
T-W-5Rodzaje półfabrykatów w zależności od materiałów konstrukcyjnych stosowanych w maszynach i urządzeniach mechatronicznych, naddatki obróbkowe, norma zużycia materiału.4
T-W-6Wybór techniki wytwarzania dla kształtowania części. Kryteria doboru urządzeń technologicznych. Dokładność obróbki.4
T-W-7Bazy. Zasady ustalania przedmiotów.3
T-W-8Normowanie czasu pracy1
T-W-9Ramowe procesy technologiczne dla typowych części maszyn.2
T-W-10Procesy technologiczne: układów scalonych, płytek drukowanych jednowarstwowych i wielowarstwowych.2
T-W-11Procesy technologiczne montażu maszyn. Jednostki montażowe, sporządzanie schematów montażu, operacje montażowe. Metody zamienności części. Formy organizacyjne montażu.2
T-W-12Technologia montażu typowych połączeń mechanicznych: spajalnych, szczepnych, plastycznie odkształcalnych, łożyskowych, prowadnicowych, napędowych. Montaż obwodów drukowanych.2
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
projekty
A-P-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-P-2Realizacja projektu14
A-P-3Konsultacje projektu4
33
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2Przygotowanie do egzaminu12
A-W-3Udział w konsultacjach do wykładu5
A-W-4Udział w egzaminie3
50

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład: metoda podająca w postaci wykładu informacyjnego.
M-2Projekty: metoda praktyczna w postaci projektów wykonywanych dla wskazanych części maszyn.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocena poszczególnych etapów opracowywanego przez studenta projektu.
S-2Ocena podsumowująca: Ocena projektu opracowanego przez studenta.
S-3Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne obejmujące zakres tematyczny wykładów i sprawdzające uzyskane efekty kształcenia.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ME_1A_C16_W01
Student potrafi opisac i scharakteryzować zasady projektowania procesu technologicznego kształtowania części oraz procesu technologicznego montażu.
ME_1A_W02C-1T-P-2, T-W-5, T-W-1, T-W-4, T-W-11, T-W-9, T-W-7, T-W-6, T-W-2, T-W-3M-2, M-1S-3

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ME_1A_C16_U01
Student ma umiejętność opracowania procesu technologicznego kształtowania części maszyn.
ME_1A_U06, ME_1A_U13, ME_1A_U15C-2T-W-5, T-W-4, T-W-9, T-W-7, T-W-6M-2S-2

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ME_1A_C16_K01
Ma świadomość potrzeby ciągłego dokształcania się w zakresie technologii wytwarzania maszyn.
ME_1A_K01C-2T-P-2, T-W-6M-2S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ME_1A_C16_W01
Student potrafi opisac i scharakteryzować zasady projektowania procesu technologicznego kształtowania części oraz procesu technologicznego montażu.
2,0Student nie potrafi podać podstawowych zasad projektowania procesu wytwarzania.
3,0Student poprawnie opisuje podstawowe zasady projektowania procesu.
3,5Student potrafi scharakteryzować poprawnie przedstawione na zajęciach zasady projektowania procesów.
4,0Student nie tylko potrafi scharakteryzować zasady projektowania procesów ale również potrafi je uzasadnić.
4,5Student potrafi efektywnie analizować zaproponowane rozwiązanie procesów wytwarzania
5,0Student potrafi efektywnie analizowac i dyskutować o wariantowości prosesów wytwarzania

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ME_1A_C16_U01
Student ma umiejętność opracowania procesu technologicznego kształtowania części maszyn.
2,0Student zaprojektował proces technologiczny niewłaściwej strukturze operacji, niedokładnie ocenił technologiczność lub nie opracował kart instrukcyjnych dla podstawowych operacji.
3,0Student zaprojektował proces o właściwej strukturze, dokonał poprawnej analizy technologiczności i wyboru półfabrykatu. Opracował karty instrukcyjne dla podstawowych operacji.
3,5Student zaprojektował proces o właściwej strukturze, dokonał poprawnej analizy technologiczności i wyboru półfabrykatu. Opracował karty instrukcyjne dla podstawowych operacji technologicznych z zaznaczonymi elementami ustalenia i mocowania.
4,0Student zaprojektował proces o właściwej strukturze, dokonał poprawnej analizy technologiczności i wyboru półfabtykatu. Opracował karty instrukcyjne dla podstawowych operacji technologicznych z zaznaczonymi elementami ustalenia i mocowania oraz określił parametry procesu.
4,5Student zaprojektował proces o właściwej strukturze, dokonał poprawnej analizy technologiczności i półfabrykatu. Opracował karty instrukcyjne dla podstawowych operacji technologicznych z zaznaczonymi elementami ustalenia i mocowania, określił parametry procesu. Opracawał karty instrukcyjne dla operacji kontroli jakości.
5,0Student zaprojektował proces o właściwej strukturze, dokonał poprawnej analizy technologiczności i wyboru półfabrykatu. Opracował karty instrukcyjne dla podstawowych operacji technologicznych z zaznaczonymi elementami ustalenia i mocowania, określił parametry procesu. Opracawał karty instrukcyjne dla operacji kontroli jakości. Określił normę czasu dla poszczególnych operacji.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ME_1A_C16_K01
Ma świadomość potrzeby ciągłego dokształcania się w zakresie technologii wytwarzania maszyn.
2,0Ujawnia nieprzygotowanie i brak zaangażowania w trakcie zajęć.
3,0Ujawnia mierne przygotowanie i zaangażowanie w trakcie zajęć.
3,5
4,0Ujawnia przygotowanie i aktywność w trakcie zajęć
4,5
5,0Ujawnia własne dążenie do doskonalenia i poszerzania nabywanych umiejętności w rozwiązywaniu problemów technologicznych.

Literatura podstawowa

  1. Feld M., Podstawy projektowania procesów technologicznych typowych części maszyn., WNT, Warszawa, 2003
  2. Feld M., Technologia budowy maszyn, WNT, Warszawa, 2000
  3. Karpiński T., Inżynieria produkcji, WNT, Warszawa, 2004
  4. Kisiel R., Podstawy technologii dla elektroników. Poradnik praktyczny., BTC, 2006

Literatura dodatkowa

  1. Durlik I., Inżynieria zarządzania. Cz. II. Strategia wytwarzania, projektowanie procesów i systemów produkcyjnych., Agencja wydawnicza Placet., Warszawa, 1996

Treści programowe - projekty

KODTreść programowaGodziny
T-P-1Przedstawienie zakresu i formy projektu2
T-P-2Opracowanie projektu procesu technologicznego kształtowania przedmiotu o średnim stopniu trudności.13
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Proces wytwórczy jako rodzaj procesu produkcyjnego. Struktura procesu wytwórczego. Zadania i etapy technicznego przygotowania produkcji.2
T-W-2Proces technologiczny i jego elementy składowe: operacje, zabiegi, pozycje.2
T-W-3Program produkcyjny: produkcja jednostkowa, seryjna, masowa. Struktura procesu produkcyjnego: technologiczna, przedmiotowa, mieszana, technologia grupowa, klasyfikacja części, typizacja procesów technologicznych.4
T-W-4Technologiczność konstrukcji maszyn. Metodyka projektowania procesu technologicznego.2
T-W-5Rodzaje półfabrykatów w zależności od materiałów konstrukcyjnych stosowanych w maszynach i urządzeniach mechatronicznych, naddatki obróbkowe, norma zużycia materiału.4
T-W-6Wybór techniki wytwarzania dla kształtowania części. Kryteria doboru urządzeń technologicznych. Dokładność obróbki.4
T-W-7Bazy. Zasady ustalania przedmiotów.3
T-W-8Normowanie czasu pracy1
T-W-9Ramowe procesy technologiczne dla typowych części maszyn.2
T-W-10Procesy technologiczne: układów scalonych, płytek drukowanych jednowarstwowych i wielowarstwowych.2
T-W-11Procesy technologiczne montażu maszyn. Jednostki montażowe, sporządzanie schematów montażu, operacje montażowe. Metody zamienności części. Formy organizacyjne montażu.2
T-W-12Technologia montażu typowych połączeń mechanicznych: spajalnych, szczepnych, plastycznie odkształcalnych, łożyskowych, prowadnicowych, napędowych. Montaż obwodów drukowanych.2
30

Formy aktywności - projekty

KODForma aktywnościGodziny
A-P-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-P-2Realizacja projektu14
A-P-3Konsultacje projektu4
33
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2Przygotowanie do egzaminu12
A-W-3Udział w konsultacjach do wykładu5
A-W-4Udział w egzaminie3
50
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięME_1A_C16_W01Student potrafi opisac i scharakteryzować zasady projektowania procesu technologicznego kształtowania części oraz procesu technologicznego montażu.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówME_1A_W02Ma wiedzę w zakresie fizyki, elektroniki, automatyki i informatyki niezbędną do opisu i rozumienia zasad działania, budowy, technologii wytwarzania i programowania maszyn.
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z zasadami projektowania procesów technologicznych.
Treści programoweT-P-2Opracowanie projektu procesu technologicznego kształtowania przedmiotu o średnim stopniu trudności.
T-W-5Rodzaje półfabrykatów w zależności od materiałów konstrukcyjnych stosowanych w maszynach i urządzeniach mechatronicznych, naddatki obróbkowe, norma zużycia materiału.
T-W-1Proces wytwórczy jako rodzaj procesu produkcyjnego. Struktura procesu wytwórczego. Zadania i etapy technicznego przygotowania produkcji.
T-W-4Technologiczność konstrukcji maszyn. Metodyka projektowania procesu technologicznego.
T-W-11Procesy technologiczne montażu maszyn. Jednostki montażowe, sporządzanie schematów montażu, operacje montażowe. Metody zamienności części. Formy organizacyjne montażu.
T-W-9Ramowe procesy technologiczne dla typowych części maszyn.
T-W-7Bazy. Zasady ustalania przedmiotów.
T-W-6Wybór techniki wytwarzania dla kształtowania części. Kryteria doboru urządzeń technologicznych. Dokładność obróbki.
T-W-2Proces technologiczny i jego elementy składowe: operacje, zabiegi, pozycje.
T-W-3Program produkcyjny: produkcja jednostkowa, seryjna, masowa. Struktura procesu produkcyjnego: technologiczna, przedmiotowa, mieszana, technologia grupowa, klasyfikacja części, typizacja procesów technologicznych.
Metody nauczaniaM-2Projekty: metoda praktyczna w postaci projektów wykonywanych dla wskazanych części maszyn.
M-1Wykład: metoda podająca w postaci wykładu informacyjnego.
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne obejmujące zakres tematyczny wykładów i sprawdzające uzyskane efekty kształcenia.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi podać podstawowych zasad projektowania procesu wytwarzania.
3,0Student poprawnie opisuje podstawowe zasady projektowania procesu.
3,5Student potrafi scharakteryzować poprawnie przedstawione na zajęciach zasady projektowania procesów.
4,0Student nie tylko potrafi scharakteryzować zasady projektowania procesów ale również potrafi je uzasadnić.
4,5Student potrafi efektywnie analizować zaproponowane rozwiązanie procesów wytwarzania
5,0Student potrafi efektywnie analizowac i dyskutować o wariantowości prosesów wytwarzania
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięME_1A_C16_U01Student ma umiejętność opracowania procesu technologicznego kształtowania części maszyn.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówME_1A_U06Potrafi posługiwać się oprogramowaniem wspomagającym procesy projektowania, symulacji i badań układów mechanicznych, elektrycznych i mechatronicznych.
ME_1A_U13Potrafi sformułować proste zadania inżynierskie oraz poprawnie ocenić przydatność różnych metod i narzędzi do ich rozwiązania.
ME_1A_U15Potrafi zaprojektować i zrealizować proste urządzenie mechatroniczne oraz ocenić uzyskany wynik stosując właściwe metody, techniki i narzędzia.
Cel przedmiotuC-2Ukształtowanie umiejętności projektowania procesów technologicznych maszyn i urządzeń mechatronicznych.
Treści programoweT-W-5Rodzaje półfabrykatów w zależności od materiałów konstrukcyjnych stosowanych w maszynach i urządzeniach mechatronicznych, naddatki obróbkowe, norma zużycia materiału.
T-W-4Technologiczność konstrukcji maszyn. Metodyka projektowania procesu technologicznego.
T-W-9Ramowe procesy technologiczne dla typowych części maszyn.
T-W-7Bazy. Zasady ustalania przedmiotów.
T-W-6Wybór techniki wytwarzania dla kształtowania części. Kryteria doboru urządzeń technologicznych. Dokładność obróbki.
Metody nauczaniaM-2Projekty: metoda praktyczna w postaci projektów wykonywanych dla wskazanych części maszyn.
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Ocena projektu opracowanego przez studenta.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student zaprojektował proces technologiczny niewłaściwej strukturze operacji, niedokładnie ocenił technologiczność lub nie opracował kart instrukcyjnych dla podstawowych operacji.
3,0Student zaprojektował proces o właściwej strukturze, dokonał poprawnej analizy technologiczności i wyboru półfabrykatu. Opracował karty instrukcyjne dla podstawowych operacji.
3,5Student zaprojektował proces o właściwej strukturze, dokonał poprawnej analizy technologiczności i wyboru półfabrykatu. Opracował karty instrukcyjne dla podstawowych operacji technologicznych z zaznaczonymi elementami ustalenia i mocowania.
4,0Student zaprojektował proces o właściwej strukturze, dokonał poprawnej analizy technologiczności i wyboru półfabtykatu. Opracował karty instrukcyjne dla podstawowych operacji technologicznych z zaznaczonymi elementami ustalenia i mocowania oraz określił parametry procesu.
4,5Student zaprojektował proces o właściwej strukturze, dokonał poprawnej analizy technologiczności i półfabrykatu. Opracował karty instrukcyjne dla podstawowych operacji technologicznych z zaznaczonymi elementami ustalenia i mocowania, określił parametry procesu. Opracawał karty instrukcyjne dla operacji kontroli jakości.
5,0Student zaprojektował proces o właściwej strukturze, dokonał poprawnej analizy technologiczności i wyboru półfabrykatu. Opracował karty instrukcyjne dla podstawowych operacji technologicznych z zaznaczonymi elementami ustalenia i mocowania, określił parametry procesu. Opracawał karty instrukcyjne dla operacji kontroli jakości. Określił normę czasu dla poszczególnych operacji.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięME_1A_C16_K01Ma świadomość potrzeby ciągłego dokształcania się w zakresie technologii wytwarzania maszyn.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówME_1A_K01Rozumie potrzebę ciągłego uczenia się celem utrzymania poziomu i podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych.
Cel przedmiotuC-2Ukształtowanie umiejętności projektowania procesów technologicznych maszyn i urządzeń mechatronicznych.
Treści programoweT-P-2Opracowanie projektu procesu technologicznego kształtowania przedmiotu o średnim stopniu trudności.
T-W-6Wybór techniki wytwarzania dla kształtowania części. Kryteria doboru urządzeń technologicznych. Dokładność obróbki.
Metody nauczaniaM-2Projekty: metoda praktyczna w postaci projektów wykonywanych dla wskazanych części maszyn.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena poszczególnych etapów opracowywanego przez studenta projektu.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Ujawnia nieprzygotowanie i brak zaangażowania w trakcie zajęć.
3,0Ujawnia mierne przygotowanie i zaangażowanie w trakcie zajęć.
3,5
4,0Ujawnia przygotowanie i aktywność w trakcie zajęć
4,5
5,0Ujawnia własne dążenie do doskonalenia i poszerzania nabywanych umiejętności w rozwiązywaniu problemów technologicznych.