Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Mechatronika (S1)

Sylabus przedmiotu Praca dyplomowa:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Mechatronika
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Praca dyplomowa
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Mechatroniki
Nauczyciel odpowiedzialny Arkadiusz Parus <Arkadiusz.Parus@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Andrzej Bodnar <Andrzej.Bodnar@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 15,0 ECTS (formy) 15,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
projektyP7 0 15,01,00egzamin

Wymagania wstępne

dla tego przedmiotu nie są określone wymagania wstępne

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Podstawowym celem pracy dyplomowej jest praktyczne samodzielne zastosowanie wiedzy i umiejętności nabytych przez studenta w czasie realizacji programu studiów.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
projekty
T-P-1Student realizuje wybrany projekt i przygotowuje jego opis w formie pracy dyplomowej inżynierskiej.0
0

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
projekty
A-P-1Konsultacje pracy.15
A-P-2Praca własna.370
385

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Konsultacje działań studenta w czasie wykonywania zadań niezbędnych do napisania pracy dyplomowej.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Ocena strony merytorycznej i formalnej przeprowadzana jest przez promotora i jednego recenzenta, specjalistę w dziedzinie objętej zakresem pracy dyplomowej.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ME_1A_C34_W01
Utrwalenie wiedzy w zakresie metod projektowania, obliczeń inżynierskich, analizy i oceny rozwiązań układów mechatronicznych. Samodzielne rozszerzanie i pogłębianie zdobytej wiedzy w zakresie niezbędnym do realizacji pracy dyplomowej.
ME_1A_W07, ME_1A_W10C-1T-P-1M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ME_1A_C34_U01
Utrwalenie i doskonalenie umiejętności planowania, poszukiwania źródeł informacji, formułowania zadań cząstkowych, krytycznej oceny uzyskiwanych rozwiązań, projektowania układów mechatronicznych, ich analizy (w tym analizy ekonomicznej) i badania oraz prezentowania otrzymanych wyników.
ME_1A_U03, ME_1A_U04, ME_1A_U10, ME_1A_U12, ME_1A_U13, ME_1A_U14, ME_1A_U15C-1T-P-1M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ME_1A_C34_K01
Studenci uczą się działać w sposób profesjonalny. Uświadamiają sobie potrzebę dokształcania się
ME_1A_K01, ME_1A_K04C-1T-P-1M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ME_1A_C34_W01
Utrwalenie wiedzy w zakresie metod projektowania, obliczeń inżynierskich, analizy i oceny rozwiązań układów mechatronicznych. Samodzielne rozszerzanie i pogłębianie zdobytej wiedzy w zakresie niezbędnym do realizacji pracy dyplomowej.
2,0
3,0Student w stopniu podstawowym wykazał się wiedzą neizbędną do przygotowania pracy magisterskiej.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Honczarenko Jerzy, Zygmunt Małgorzata, Poradnik dyplomanta, Wydawn. Uczelniane PS, Szczecin, 2000

Treści programowe - projekty

KODTreść programowaGodziny
T-P-1Student realizuje wybrany projekt i przygotowuje jego opis w formie pracy dyplomowej inżynierskiej.0
0

Formy aktywności - projekty

KODForma aktywnościGodziny
A-P-1Konsultacje pracy.15
A-P-2Praca własna.370
385
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięME_1A_C34_W01Utrwalenie wiedzy w zakresie metod projektowania, obliczeń inżynierskich, analizy i oceny rozwiązań układów mechatronicznych. Samodzielne rozszerzanie i pogłębianie zdobytej wiedzy w zakresie niezbędnym do realizacji pracy dyplomowej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówME_1A_W07Dysponuje wiedzą umożliwiającą dobór metod, technik, materiałów i narzędzi niezbędnych do rozwiązywania prostych problemów i zadań inżynierskich w zakresie projektowania układów mechatronicznych, technik programowania, doboru sterowania, układów pomiarowych i szybkiego prototypowania oraz technologii wytwarzania urządzeń mechatronicznych.
ME_1A_W10Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego. Potrafi korzystać z zasobów informacji.
Cel przedmiotuC-1Podstawowym celem pracy dyplomowej jest praktyczne samodzielne zastosowanie wiedzy i umiejętności nabytych przez studenta w czasie realizacji programu studiów.
Treści programoweT-P-1Student realizuje wybrany projekt i przygotowuje jego opis w formie pracy dyplomowej inżynierskiej.
Metody nauczaniaM-1Konsultacje działań studenta w czasie wykonywania zadań niezbędnych do napisania pracy dyplomowej.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Ocena strony merytorycznej i formalnej przeprowadzana jest przez promotora i jednego recenzenta, specjalistę w dziedzinie objętej zakresem pracy dyplomowej.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student w stopniu podstawowym wykazał się wiedzą neizbędną do przygotowania pracy magisterskiej.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięME_1A_C34_U01Utrwalenie i doskonalenie umiejętności planowania, poszukiwania źródeł informacji, formułowania zadań cząstkowych, krytycznej oceny uzyskiwanych rozwiązań, projektowania układów mechatronicznych, ich analizy (w tym analizy ekonomicznej) i badania oraz prezentowania otrzymanych wyników.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówME_1A_U03Potrafi przygotować w języku polskim i obcym szczegółowe opracowanie problemu z zakresu mechatroniki zgodnie z zasadami przyjętymi przy tworzeniu dokumentacji technicznej, prezentacji ustnych i multimedialnych.
ME_1A_U04Ma umiejętność samodzielnego poszerzania zdobytej wiedzy oraz poszukiwania rozwiązań problemów inżynierskich pojawiających się w pracy zawodowej.
ME_1A_U10Potrafi, przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań w obszarze mechatroniki, dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne.
ME_1A_U12Potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich w obszarze mechatroniki.
ME_1A_U13Potrafi sformułować proste zadania inżynierskie oraz poprawnie ocenić przydatność różnych metod i narzędzi do ich rozwiązania.
ME_1A_U14Potrafi zastosować odpowiednie obiektywne metody celem oceny rozwiązań technicznych, organizacyjnych i procesów usługowych w obszarze mechatroniki.
ME_1A_U15Potrafi zaprojektować i zrealizować proste urządzenie mechatroniczne oraz ocenić uzyskany wynik stosując właściwe metody, techniki i narzędzia.
Cel przedmiotuC-1Podstawowym celem pracy dyplomowej jest praktyczne samodzielne zastosowanie wiedzy i umiejętności nabytych przez studenta w czasie realizacji programu studiów.
Treści programoweT-P-1Student realizuje wybrany projekt i przygotowuje jego opis w formie pracy dyplomowej inżynierskiej.
Metody nauczaniaM-1Konsultacje działań studenta w czasie wykonywania zadań niezbędnych do napisania pracy dyplomowej.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Ocena strony merytorycznej i formalnej przeprowadzana jest przez promotora i jednego recenzenta, specjalistę w dziedzinie objętej zakresem pracy dyplomowej.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięME_1A_C34_K01Studenci uczą się działać w sposób profesjonalny. Uświadamiają sobie potrzebę dokształcania się
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówME_1A_K01Rozumie potrzebę ciągłego uczenia się celem utrzymania poziomu i podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych.
ME_1A_K04Potrafi działać w sposób profesjonalny i zgodny z zasadami etyki zawodowej.
Cel przedmiotuC-1Podstawowym celem pracy dyplomowej jest praktyczne samodzielne zastosowanie wiedzy i umiejętności nabytych przez studenta w czasie realizacji programu studiów.
Treści programoweT-P-1Student realizuje wybrany projekt i przygotowuje jego opis w formie pracy dyplomowej inżynierskiej.
Metody nauczaniaM-1Konsultacje działań studenta w czasie wykonywania zadań niezbędnych do napisania pracy dyplomowej.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Ocena strony merytorycznej i formalnej przeprowadzana jest przez promotora i jednego recenzenta, specjalistę w dziedzinie objętej zakresem pracy dyplomowej.