Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Mechatronika (S1)

Sylabus przedmiotu Podstawy zarządzania:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Mechatronika
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Podstawy zarządzania
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Zarządzania Produkcją
Nauczyciel odpowiedzialny Tomasz Sobczak <Tomasz.Sobczak@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Andrzej Kwintowski <Andrzej.Kwintowski@zut.edu.pl>, Tomasz Sobczak <Tomasz.Sobczak@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 1 Grupa obieralna 1

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW7 15 1,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Brak

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie z zasadami i metodami stosowanymi w ramach funkcji planowania, organizowania, zatrudniania, kierowania i kontroli procesu zarządzania.
C-2Znajomość systemowego podejścia do funkcjonowania firmy
C-3Zapoznanie z wybranymi koncepcjami i metodami zarządzania.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Istota zarządzania: interpretacja pojęć zarządzania, proces zarządzania, kierowanie a zarządzanie, organizacja, przedsiębiorstwo, przywództwo, główne role i umiejetnosci kierownicze.2
T-W-2Kierunki i szkoły we współczesnej nauce zarządzania.1
T-W-3Elementy systemowe działalności przedsiebiorstwa: misja, wizja, domena, cela, strategia, zasoby organizacji, struktura organizacyjna, zarządzanie procesowe.3
T-W-4Organizacja jako system otwarty. Funkcje zarządzania, planowanie, organizowanie, zatrudnianie, kierowanie personelem (informowanie, motywowanie, przywództwo)4
T-W-5Proces podejmowania decyzji1
T-W-6Rodzaje przedsiębiorstw1
T-W-7Kierowanie zmianami organizacyjnymi: obszary zmian w organizacji, zarzadzanie zmianami, innowacje jako zródło zmian, restrukturyzacja przedsiebiorstwa.1
T-W-8Klasyczne i współczesne metody zarządzania.2
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Przygotowanie do zaliczenia przedmiotu5
A-W-3Udział w zaliczeniu2
A-W-4Praca własna z literaturą4
26

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny
M-2Metoda przypadków
M-3Dyskusja

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Aktywność na wykładach.
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ME_1A_C28_W01
Zna zasady, uwarunkowania, metody oraz narzędzia wspomagające proces zarządzania w przedsiębiorstwie.
ME_1A_W08, ME_1A_W11C-2, C-1, C-3T-W-2, T-W-5, T-W-7, T-W-1, T-W-4, T-W-6, T-W-8, T-W-3M-1, M-3, M-2S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ME_1A_C28_U01
Potrafi zidentyfikować poszczególne funkcje zarządzania, posiada umiejętność analizy decyzyjnej w obrębie działalności przedsiębiorstwa.
ME_1A_U04C-1, C-3T-W-5, T-W-7, T-W-4, T-W-3M-3, M-2S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ME_1A_C28_K01
Posiada zdolność do analizy funkcji przedsiębiorstwa i formułowania postulatów odnośnie dalszego jego rozwoju.
ME_1A_K01C-2, C-1, C-3T-W-2, T-W-5, T-W-7, T-W-1, T-W-4, T-W-6M-1, M-3, M-2S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ME_1A_C28_W01
Zna zasady, uwarunkowania, metody oraz narzędzia wspomagające proces zarządzania w przedsiębiorstwie.
2,0Nie spełnia wymagań na ocenę 3,0.
3,0Ma podstawową wiedzę o podstawowych zasadach, metodach oraz narzędziach wspomagających proces zarządzania w przedsiębiorstwie.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ME_1A_C28_U01
Potrafi zidentyfikować poszczególne funkcje zarządzania, posiada umiejętność analizy decyzyjnej w obrębie działalności przedsiębiorstwa.
2,0Nie spełnia wymagań na ocenę 3,0.
3,0Potrafi scharakteryzować funkcje zarządzania.
3,5Student ma umiejętności w stopniu pośrednim między oceną 3,0 a 4,0.
4,0Zna i rozumie zasady zarządzania potrafi zidentyfikować działania mające na celu rozwój firmy
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ME_1A_C28_K01
Posiada zdolność do analizy funkcji przedsiębiorstwa i formułowania postulatów odnośnie dalszego jego rozwoju.
2,0Nie spełnia wymagań na ocenę 3,0.
3,0Posiada kompetencje do ogólnej analizy funkcjonowania danego przedsiebiorstwa.
3,5Student ma kompetencje w stopniu pośrednim między oceną 3,0 a 4,0.
4,0Posiada kompetencje do ogólnej analizy funkcjonowania danego przedsiebiorstwa i formułowania głównych postulatów odnosnie dalszego jego rozwoju.
4,5Student ma kompetencje w stopniu pośrednim między oceną 4,0 a 5,0.
5,0Posiada kompetencje do analizy funkcjonowania danego przedsiębiorstwa i formułowania postulatów odnośnie dalszego jego rozwoju.

Literatura podstawowa

  1. Stanisław Sudoł, Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Teorie i praktyka zarządzania., PWE, Warszawa, 2006
  2. Marek Brzeziński Red., Wprowadzenie do nauki o przedsiębiorstwie, Difin, Warszawa, 2007
  3. Jemielniak D., Koźmiński A, Zarządzanie od podstaw- podręcznik akademicki, Warszawa, 2011

Literatura dodatkowa

  1. Ricky W. Griffin, Podstawy Zarządzania Organizacjami, PWN, Warszawa, 2006
  2. Hamrol A, Strategie i praktyki sprawnego działania, Lean, Six Sigma i inne, PWN, Warszawa, 2015

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Istota zarządzania: interpretacja pojęć zarządzania, proces zarządzania, kierowanie a zarządzanie, organizacja, przedsiębiorstwo, przywództwo, główne role i umiejetnosci kierownicze.2
T-W-2Kierunki i szkoły we współczesnej nauce zarządzania.1
T-W-3Elementy systemowe działalności przedsiebiorstwa: misja, wizja, domena, cela, strategia, zasoby organizacji, struktura organizacyjna, zarządzanie procesowe.3
T-W-4Organizacja jako system otwarty. Funkcje zarządzania, planowanie, organizowanie, zatrudnianie, kierowanie personelem (informowanie, motywowanie, przywództwo)4
T-W-5Proces podejmowania decyzji1
T-W-6Rodzaje przedsiębiorstw1
T-W-7Kierowanie zmianami organizacyjnymi: obszary zmian w organizacji, zarzadzanie zmianami, innowacje jako zródło zmian, restrukturyzacja przedsiebiorstwa.1
T-W-8Klasyczne i współczesne metody zarządzania.2
15

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Przygotowanie do zaliczenia przedmiotu5
A-W-3Udział w zaliczeniu2
A-W-4Praca własna z literaturą4
26
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięME_1A_C28_W01Zna zasady, uwarunkowania, metody oraz narzędzia wspomagające proces zarządzania w przedsiębiorstwie.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówME_1A_W08Ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej.
ME_1A_W11Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju różnych form indywidualnej przedsiębiorczości.
Cel przedmiotuC-2Znajomość systemowego podejścia do funkcjonowania firmy
C-1Zapoznanie z zasadami i metodami stosowanymi w ramach funkcji planowania, organizowania, zatrudniania, kierowania i kontroli procesu zarządzania.
C-3Zapoznanie z wybranymi koncepcjami i metodami zarządzania.
Treści programoweT-W-2Kierunki i szkoły we współczesnej nauce zarządzania.
T-W-5Proces podejmowania decyzji
T-W-7Kierowanie zmianami organizacyjnymi: obszary zmian w organizacji, zarzadzanie zmianami, innowacje jako zródło zmian, restrukturyzacja przedsiebiorstwa.
T-W-1Istota zarządzania: interpretacja pojęć zarządzania, proces zarządzania, kierowanie a zarządzanie, organizacja, przedsiębiorstwo, przywództwo, główne role i umiejetnosci kierownicze.
T-W-4Organizacja jako system otwarty. Funkcje zarządzania, planowanie, organizowanie, zatrudnianie, kierowanie personelem (informowanie, motywowanie, przywództwo)
T-W-6Rodzaje przedsiębiorstw
T-W-8Klasyczne i współczesne metody zarządzania.
T-W-3Elementy systemowe działalności przedsiebiorstwa: misja, wizja, domena, cela, strategia, zasoby organizacji, struktura organizacyjna, zarządzanie procesowe.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-3Dyskusja
M-2Metoda przypadków
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Aktywność na wykładach.
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie spełnia wymagań na ocenę 3,0.
3,0Ma podstawową wiedzę o podstawowych zasadach, metodach oraz narzędziach wspomagających proces zarządzania w przedsiębiorstwie.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięME_1A_C28_U01Potrafi zidentyfikować poszczególne funkcje zarządzania, posiada umiejętność analizy decyzyjnej w obrębie działalności przedsiębiorstwa.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówME_1A_U04Ma umiejętność samodzielnego poszerzania zdobytej wiedzy oraz poszukiwania rozwiązań problemów inżynierskich pojawiających się w pracy zawodowej.
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie z zasadami i metodami stosowanymi w ramach funkcji planowania, organizowania, zatrudniania, kierowania i kontroli procesu zarządzania.
C-3Zapoznanie z wybranymi koncepcjami i metodami zarządzania.
Treści programoweT-W-5Proces podejmowania decyzji
T-W-7Kierowanie zmianami organizacyjnymi: obszary zmian w organizacji, zarzadzanie zmianami, innowacje jako zródło zmian, restrukturyzacja przedsiebiorstwa.
T-W-4Organizacja jako system otwarty. Funkcje zarządzania, planowanie, organizowanie, zatrudnianie, kierowanie personelem (informowanie, motywowanie, przywództwo)
T-W-3Elementy systemowe działalności przedsiebiorstwa: misja, wizja, domena, cela, strategia, zasoby organizacji, struktura organizacyjna, zarządzanie procesowe.
Metody nauczaniaM-3Dyskusja
M-2Metoda przypadków
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Aktywność na wykładach.
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie spełnia wymagań na ocenę 3,0.
3,0Potrafi scharakteryzować funkcje zarządzania.
3,5Student ma umiejętności w stopniu pośrednim między oceną 3,0 a 4,0.
4,0Zna i rozumie zasady zarządzania potrafi zidentyfikować działania mające na celu rozwój firmy
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięME_1A_C28_K01Posiada zdolność do analizy funkcji przedsiębiorstwa i formułowania postulatów odnośnie dalszego jego rozwoju.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówME_1A_K01Rozumie potrzebę ciągłego uczenia się celem utrzymania poziomu i podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych.
Cel przedmiotuC-2Znajomość systemowego podejścia do funkcjonowania firmy
C-1Zapoznanie z zasadami i metodami stosowanymi w ramach funkcji planowania, organizowania, zatrudniania, kierowania i kontroli procesu zarządzania.
C-3Zapoznanie z wybranymi koncepcjami i metodami zarządzania.
Treści programoweT-W-2Kierunki i szkoły we współczesnej nauce zarządzania.
T-W-5Proces podejmowania decyzji
T-W-7Kierowanie zmianami organizacyjnymi: obszary zmian w organizacji, zarzadzanie zmianami, innowacje jako zródło zmian, restrukturyzacja przedsiebiorstwa.
T-W-1Istota zarządzania: interpretacja pojęć zarządzania, proces zarządzania, kierowanie a zarządzanie, organizacja, przedsiębiorstwo, przywództwo, główne role i umiejetnosci kierownicze.
T-W-4Organizacja jako system otwarty. Funkcje zarządzania, planowanie, organizowanie, zatrudnianie, kierowanie personelem (informowanie, motywowanie, przywództwo)
T-W-6Rodzaje przedsiębiorstw
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-3Dyskusja
M-2Metoda przypadków
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Aktywność na wykładach.
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie spełnia wymagań na ocenę 3,0.
3,0Posiada kompetencje do ogólnej analizy funkcjonowania danego przedsiebiorstwa.
3,5Student ma kompetencje w stopniu pośrednim między oceną 3,0 a 4,0.
4,0Posiada kompetencje do ogólnej analizy funkcjonowania danego przedsiebiorstwa i formułowania głównych postulatów odnosnie dalszego jego rozwoju.
4,5Student ma kompetencje w stopniu pośrednim między oceną 4,0 a 5,0.
5,0Posiada kompetencje do analizy funkcjonowania danego przedsiębiorstwa i formułowania postulatów odnośnie dalszego jego rozwoju.