Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Mechatronika (S1)

Sylabus przedmiotu Ochrona własności intelektualnej:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Mechatronika
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Ochrona własności intelektualnej
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Dział Wynalazczości i Ochrony Patentowej
Nauczyciel odpowiedzialny Monika Wielecka <Monika.Wielecka@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW7 15 1,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1brak wymagań wstępnych

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1uświadomienie istnienia praw własności intelektualnej
C-2podniesienie świadomości z zakresu własności intelektualnej u studenta, ale również u osób, z którymi może się dzielić wiedzą
C-3zapoznanie z podstawowymi definicjami z zakresu własności intelektualnej
C-4wskazanie możliwości ochronu własnej twórczości
C-5wskazanie możliwości korzystania z dóbr intelektualnych osób trzecich w świetle przepisów prawa

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1własność intelektualna, własność przemysłowa1
T-W-2wynalazek - definicja, zdolność patentowa, procedura zgłoszeniowa w Urzędzie Patentowym RP, prawo wyłączne i zakres ochrony; Procedura uzyskiwania patentu w Europejskim Urzędzie Patentowym (Konwencja o patencie europejskim) oraz przed urzędami zagranicznymi oraz w systemie międzynarodowym (PCT)2
T-W-3wzór użytkowy - definicja, zdolność ochronna, procedura zgłoszeniowa w Urzędzie Patentowym RP, prawo wyłączne i zakres ochrony wzór przemysłowy- definicja, zdolność ochronna, procedura zgłoszeniowa w Urzędzie Patentowym RP, prawo wyłączne i zakres ochrony; możliwość uzyskania praw wyłącznych wspólnotowych i międzynarodowych2
T-W-4znak towarowy definicja, zdolność ochronna, procedura zgłoszeniowa w Urzędzie Patentowym RP, prawo wyłączne i zakres ochrony; możliwość uzyskania praw wyłącznych wspólnotowych i międzynarodowych; (Porozumienie madryckie) inne przedmioty własności przemysłowej- topografie układów scalonych i oznaczenia geograficzne2
T-W-5Informacja patentowa i badania patentowe, w tym poszukiwania w bazach patentowych dostępnych on-line (polskie bazy, bazy OHIM, bazy WIPO, esp@cenet)4
T-W-6Przedmioty własności intelektualnej. Prawo autorskie – podstawy (Konwencja berneńska), definicje; rodzaje praw (autorskie osobiste i autorskie majątkowe); długość praw wyłącznych; pola eksploatacji utworu; licencje, przeniesienie prawa; możliwości ochrony programów komputerowych; dozwolony użytek osobisty i publiczny.4
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2przygotowanie do ustnej "wejściówki" z informacji z poprzednich zajęć5
A-W-3przygotowanie do zaliczenia5
A-W-4konsultacje1
26

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wykład informacyjny z użyciem prezentacji połączony z pogadanką

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: pytania sprawdzające wiedzę i umiejętności wyciągania wniosków na podstawie informacji przekazanych na poprzednich zajęciach
S-2Ocena podsumowująca: zaliczenie ustne albo pisemne

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ME_1A_A07_W01
zna podstawowe prawa własności przemysłowej definiuje przedmioty własności przemysłowej definiuje prawa autorskie i przedmioty prawa autorskiego rozróżnia poszczególne prawa wyłączne własności intelektualnej zna podstawowe internetowe bazy patentowe
ME_1A_W10C-4, C-2, C-1, C-3, C-5T-W-1, T-W-5, T-W-2, T-W-4, T-W-6, T-W-3M-1S-2, S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ME_1A_A07_U01
dobiera sposób postępowania z uwzględnieniem możliwości ochrony przedmiotów własności intelektualnej wyszukuje przedmioty własności przemysłowej w internetowych bazach patentowych potrafi korzystać z praw osób trzecich (cudzych dóbr intelektualnych) zgodnie z przepisami prawa- wie kiedy i na jakich zasadach może to robić
C-4, C-2, C-1, C-3, C-5T-W-1, T-W-5, T-W-2, T-W-4, T-W-6, T-W-3M-1S-2, S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ME_1A_A07_K01
jest zorientowany, że przed realizacją pracy i przed wprowadzeniem produktu/usługi na rynek należy upewnić się, że nie narusza się praw osób trzecich
ME_1A_K04, ME_1A_K05C-4, C-2, C-1, C-5T-W-1, T-W-5, T-W-2, T-W-4, T-W-6, T-W-3M-1S-2, S-1
ME_1A_A07_K02
jest wrażliwy na naruszenia praw osób trzecich
ME_1A_K06C-2, C-1, C-5T-W-1, T-W-5, T-W-2, T-W-4, T-W-6, T-W-3M-1S-2, S-1
ME_1A_A07_K03
jest świadom zmian w przepisach prawa i konieczności uaktualniania wiedzy w tym zakresie
ME_1A_K01C-2, C-1, C-3T-W-1, T-W-5, T-W-2, T-W-4, T-W-6, T-W-3M-1S-2, S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ME_1A_A07_W01
zna podstawowe prawa własności przemysłowej definiuje przedmioty własności przemysłowej definiuje prawa autorskie i przedmioty prawa autorskiego rozróżnia poszczególne prawa wyłączne własności intelektualnej zna podstawowe internetowe bazy patentowe
2,0opanowanie materiału na poziomie poniżej 59%
3,0opanowanie materiału na poziomie 60-69%
3,5opanowanie materiału na poziomie 70-79%
4,0opanowanie materiału na poziomie 80-89%
4,5opanowanie materiału na poziomie 90-94%
5,0opanowanie materiału na poziomie 95-100%

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ME_1A_A07_U01
dobiera sposób postępowania z uwzględnieniem możliwości ochrony przedmiotów własności intelektualnej wyszukuje przedmioty własności przemysłowej w internetowych bazach patentowych potrafi korzystać z praw osób trzecich (cudzych dóbr intelektualnych) zgodnie z przepisami prawa- wie kiedy i na jakich zasadach może to robić
2,0opanowanie materiału na poziomie poniżej 59%
3,0opanowanie materiału na poziomie 60-69%
3,5opanowanie materiału na poziomie 70-79%
4,0opanowanie materiału na poziomie 80-89%
4,5opanowanie materiału na poziomie 90-94%
5,0opanowanie materiału na poziomie 95-100%

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ME_1A_A07_K01
jest zorientowany, że przed realizacją pracy i przed wprowadzeniem produktu/usługi na rynek należy upewnić się, że nie narusza się praw osób trzecich
2,0opanowanie materiału na poziomie poniżej 59%
3,0opanowanie materiału na poziomie 60-69%
3,5opanowanie materiału na poziomie 70-79%
4,0opanowanie materiału na poziomie 80-89%
4,5opanowanie materiału na poziomie 90-94%
5,0opanowanie materiału na poziomie 95-100%
ME_1A_A07_K02
jest wrażliwy na naruszenia praw osób trzecich
2,0opanowanie materiału na poziomie poniżej 59%
3,0opanowanie materiału na poziomie 60-69%
3,5opanowanie materiału na poziomie 70-79%
4,0opanowanie materiału na poziomie 80-89%
4,5opanowanie materiału na poziomie 90-94%
5,0opanowanie materiału na poziomie 95-100%
ME_1A_A07_K03
jest świadom zmian w przepisach prawa i konieczności uaktualniania wiedzy w tym zakresie
2,0opanowanie materiału i aktywność na poziomie poniżej 59%
3,0opanowanie materiału i aktywność na poziomie 60-69%
3,5opanowanie materiału i aktywność na poziomie 70-79%
4,0opanowanie materiału i aktywność na poziomie 80-89%
4,5opanowanie materiału i aktywność na poziomie 90-94%
5,0opanowanie materiału i aktywność na poziomie 95-100%

Literatura podstawowa

  1. Renata Zawadzka, Własność intelektualna, własność przemysłowa, materiały pomocnicze do wykładów z przedmitu Ochrona własności intelektualnej, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, Szczecin, 2008, 1
  2. Ustawa prawo własności przemysłowej, Ustawa prawo własności przemysłowej, Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 z póź. zm., 2003, tekst jednolity
  3. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz. U. z 2006r. Nr 90, poz 631 z póź. zm., 2006, tekst jednolity

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1własność intelektualna, własność przemysłowa1
T-W-2wynalazek - definicja, zdolność patentowa, procedura zgłoszeniowa w Urzędzie Patentowym RP, prawo wyłączne i zakres ochrony; Procedura uzyskiwania patentu w Europejskim Urzędzie Patentowym (Konwencja o patencie europejskim) oraz przed urzędami zagranicznymi oraz w systemie międzynarodowym (PCT)2
T-W-3wzór użytkowy - definicja, zdolność ochronna, procedura zgłoszeniowa w Urzędzie Patentowym RP, prawo wyłączne i zakres ochrony wzór przemysłowy- definicja, zdolność ochronna, procedura zgłoszeniowa w Urzędzie Patentowym RP, prawo wyłączne i zakres ochrony; możliwość uzyskania praw wyłącznych wspólnotowych i międzynarodowych2
T-W-4znak towarowy definicja, zdolność ochronna, procedura zgłoszeniowa w Urzędzie Patentowym RP, prawo wyłączne i zakres ochrony; możliwość uzyskania praw wyłącznych wspólnotowych i międzynarodowych; (Porozumienie madryckie) inne przedmioty własności przemysłowej- topografie układów scalonych i oznaczenia geograficzne2
T-W-5Informacja patentowa i badania patentowe, w tym poszukiwania w bazach patentowych dostępnych on-line (polskie bazy, bazy OHIM, bazy WIPO, esp@cenet)4
T-W-6Przedmioty własności intelektualnej. Prawo autorskie – podstawy (Konwencja berneńska), definicje; rodzaje praw (autorskie osobiste i autorskie majątkowe); długość praw wyłącznych; pola eksploatacji utworu; licencje, przeniesienie prawa; możliwości ochrony programów komputerowych; dozwolony użytek osobisty i publiczny.4
15

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2przygotowanie do ustnej "wejściówki" z informacji z poprzednich zajęć5
A-W-3przygotowanie do zaliczenia5
A-W-4konsultacje1
26
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięME_1A_A07_W01zna podstawowe prawa własności przemysłowej definiuje przedmioty własności przemysłowej definiuje prawa autorskie i przedmioty prawa autorskiego rozróżnia poszczególne prawa wyłączne własności intelektualnej zna podstawowe internetowe bazy patentowe
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówME_1A_W10Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego. Potrafi korzystać z zasobów informacji.
Cel przedmiotuC-4wskazanie możliwości ochronu własnej twórczości
C-2podniesienie świadomości z zakresu własności intelektualnej u studenta, ale również u osób, z którymi może się dzielić wiedzą
C-1uświadomienie istnienia praw własności intelektualnej
C-3zapoznanie z podstawowymi definicjami z zakresu własności intelektualnej
C-5wskazanie możliwości korzystania z dóbr intelektualnych osób trzecich w świetle przepisów prawa
Treści programoweT-W-1własność intelektualna, własność przemysłowa
T-W-5Informacja patentowa i badania patentowe, w tym poszukiwania w bazach patentowych dostępnych on-line (polskie bazy, bazy OHIM, bazy WIPO, esp@cenet)
T-W-2wynalazek - definicja, zdolność patentowa, procedura zgłoszeniowa w Urzędzie Patentowym RP, prawo wyłączne i zakres ochrony; Procedura uzyskiwania patentu w Europejskim Urzędzie Patentowym (Konwencja o patencie europejskim) oraz przed urzędami zagranicznymi oraz w systemie międzynarodowym (PCT)
T-W-4znak towarowy definicja, zdolność ochronna, procedura zgłoszeniowa w Urzędzie Patentowym RP, prawo wyłączne i zakres ochrony; możliwość uzyskania praw wyłącznych wspólnotowych i międzynarodowych; (Porozumienie madryckie) inne przedmioty własności przemysłowej- topografie układów scalonych i oznaczenia geograficzne
T-W-6Przedmioty własności intelektualnej. Prawo autorskie – podstawy (Konwencja berneńska), definicje; rodzaje praw (autorskie osobiste i autorskie majątkowe); długość praw wyłącznych; pola eksploatacji utworu; licencje, przeniesienie prawa; możliwości ochrony programów komputerowych; dozwolony użytek osobisty i publiczny.
T-W-3wzór użytkowy - definicja, zdolność ochronna, procedura zgłoszeniowa w Urzędzie Patentowym RP, prawo wyłączne i zakres ochrony wzór przemysłowy- definicja, zdolność ochronna, procedura zgłoszeniowa w Urzędzie Patentowym RP, prawo wyłączne i zakres ochrony; możliwość uzyskania praw wyłącznych wspólnotowych i międzynarodowych
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny z użyciem prezentacji połączony z pogadanką
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: zaliczenie ustne albo pisemne
S-1Ocena formująca: pytania sprawdzające wiedzę i umiejętności wyciągania wniosków na podstawie informacji przekazanych na poprzednich zajęciach
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0opanowanie materiału na poziomie poniżej 59%
3,0opanowanie materiału na poziomie 60-69%
3,5opanowanie materiału na poziomie 70-79%
4,0opanowanie materiału na poziomie 80-89%
4,5opanowanie materiału na poziomie 90-94%
5,0opanowanie materiału na poziomie 95-100%
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięME_1A_A07_U01dobiera sposób postępowania z uwzględnieniem możliwości ochrony przedmiotów własności intelektualnej wyszukuje przedmioty własności przemysłowej w internetowych bazach patentowych potrafi korzystać z praw osób trzecich (cudzych dóbr intelektualnych) zgodnie z przepisami prawa- wie kiedy i na jakich zasadach może to robić
Cel przedmiotuC-4wskazanie możliwości ochronu własnej twórczości
C-2podniesienie świadomości z zakresu własności intelektualnej u studenta, ale również u osób, z którymi może się dzielić wiedzą
C-1uświadomienie istnienia praw własności intelektualnej
C-3zapoznanie z podstawowymi definicjami z zakresu własności intelektualnej
C-5wskazanie możliwości korzystania z dóbr intelektualnych osób trzecich w świetle przepisów prawa
Treści programoweT-W-1własność intelektualna, własność przemysłowa
T-W-5Informacja patentowa i badania patentowe, w tym poszukiwania w bazach patentowych dostępnych on-line (polskie bazy, bazy OHIM, bazy WIPO, esp@cenet)
T-W-2wynalazek - definicja, zdolność patentowa, procedura zgłoszeniowa w Urzędzie Patentowym RP, prawo wyłączne i zakres ochrony; Procedura uzyskiwania patentu w Europejskim Urzędzie Patentowym (Konwencja o patencie europejskim) oraz przed urzędami zagranicznymi oraz w systemie międzynarodowym (PCT)
T-W-4znak towarowy definicja, zdolność ochronna, procedura zgłoszeniowa w Urzędzie Patentowym RP, prawo wyłączne i zakres ochrony; możliwość uzyskania praw wyłącznych wspólnotowych i międzynarodowych; (Porozumienie madryckie) inne przedmioty własności przemysłowej- topografie układów scalonych i oznaczenia geograficzne
T-W-6Przedmioty własności intelektualnej. Prawo autorskie – podstawy (Konwencja berneńska), definicje; rodzaje praw (autorskie osobiste i autorskie majątkowe); długość praw wyłącznych; pola eksploatacji utworu; licencje, przeniesienie prawa; możliwości ochrony programów komputerowych; dozwolony użytek osobisty i publiczny.
T-W-3wzór użytkowy - definicja, zdolność ochronna, procedura zgłoszeniowa w Urzędzie Patentowym RP, prawo wyłączne i zakres ochrony wzór przemysłowy- definicja, zdolność ochronna, procedura zgłoszeniowa w Urzędzie Patentowym RP, prawo wyłączne i zakres ochrony; możliwość uzyskania praw wyłącznych wspólnotowych i międzynarodowych
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny z użyciem prezentacji połączony z pogadanką
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: zaliczenie ustne albo pisemne
S-1Ocena formująca: pytania sprawdzające wiedzę i umiejętności wyciągania wniosków na podstawie informacji przekazanych na poprzednich zajęciach
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0opanowanie materiału na poziomie poniżej 59%
3,0opanowanie materiału na poziomie 60-69%
3,5opanowanie materiału na poziomie 70-79%
4,0opanowanie materiału na poziomie 80-89%
4,5opanowanie materiału na poziomie 90-94%
5,0opanowanie materiału na poziomie 95-100%
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięME_1A_A07_K01jest zorientowany, że przed realizacją pracy i przed wprowadzeniem produktu/usługi na rynek należy upewnić się, że nie narusza się praw osób trzecich
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówME_1A_K04Potrafi działać w sposób profesjonalny i zgodny z zasadami etyki zawodowej.
ME_1A_K05Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy.
Cel przedmiotuC-4wskazanie możliwości ochronu własnej twórczości
C-2podniesienie świadomości z zakresu własności intelektualnej u studenta, ale również u osób, z którymi może się dzielić wiedzą
C-1uświadomienie istnienia praw własności intelektualnej
C-5wskazanie możliwości korzystania z dóbr intelektualnych osób trzecich w świetle przepisów prawa
Treści programoweT-W-1własność intelektualna, własność przemysłowa
T-W-5Informacja patentowa i badania patentowe, w tym poszukiwania w bazach patentowych dostępnych on-line (polskie bazy, bazy OHIM, bazy WIPO, esp@cenet)
T-W-2wynalazek - definicja, zdolność patentowa, procedura zgłoszeniowa w Urzędzie Patentowym RP, prawo wyłączne i zakres ochrony; Procedura uzyskiwania patentu w Europejskim Urzędzie Patentowym (Konwencja o patencie europejskim) oraz przed urzędami zagranicznymi oraz w systemie międzynarodowym (PCT)
T-W-4znak towarowy definicja, zdolność ochronna, procedura zgłoszeniowa w Urzędzie Patentowym RP, prawo wyłączne i zakres ochrony; możliwość uzyskania praw wyłącznych wspólnotowych i międzynarodowych; (Porozumienie madryckie) inne przedmioty własności przemysłowej- topografie układów scalonych i oznaczenia geograficzne
T-W-6Przedmioty własności intelektualnej. Prawo autorskie – podstawy (Konwencja berneńska), definicje; rodzaje praw (autorskie osobiste i autorskie majątkowe); długość praw wyłącznych; pola eksploatacji utworu; licencje, przeniesienie prawa; możliwości ochrony programów komputerowych; dozwolony użytek osobisty i publiczny.
T-W-3wzór użytkowy - definicja, zdolność ochronna, procedura zgłoszeniowa w Urzędzie Patentowym RP, prawo wyłączne i zakres ochrony wzór przemysłowy- definicja, zdolność ochronna, procedura zgłoszeniowa w Urzędzie Patentowym RP, prawo wyłączne i zakres ochrony; możliwość uzyskania praw wyłącznych wspólnotowych i międzynarodowych
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny z użyciem prezentacji połączony z pogadanką
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: zaliczenie ustne albo pisemne
S-1Ocena formująca: pytania sprawdzające wiedzę i umiejętności wyciągania wniosków na podstawie informacji przekazanych na poprzednich zajęciach
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0opanowanie materiału na poziomie poniżej 59%
3,0opanowanie materiału na poziomie 60-69%
3,5opanowanie materiału na poziomie 70-79%
4,0opanowanie materiału na poziomie 80-89%
4,5opanowanie materiału na poziomie 90-94%
5,0opanowanie materiału na poziomie 95-100%
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięME_1A_A07_K02jest wrażliwy na naruszenia praw osób trzecich
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówME_1A_K06Ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej.
Cel przedmiotuC-2podniesienie świadomości z zakresu własności intelektualnej u studenta, ale również u osób, z którymi może się dzielić wiedzą
C-1uświadomienie istnienia praw własności intelektualnej
C-5wskazanie możliwości korzystania z dóbr intelektualnych osób trzecich w świetle przepisów prawa
Treści programoweT-W-1własność intelektualna, własność przemysłowa
T-W-5Informacja patentowa i badania patentowe, w tym poszukiwania w bazach patentowych dostępnych on-line (polskie bazy, bazy OHIM, bazy WIPO, esp@cenet)
T-W-2wynalazek - definicja, zdolność patentowa, procedura zgłoszeniowa w Urzędzie Patentowym RP, prawo wyłączne i zakres ochrony; Procedura uzyskiwania patentu w Europejskim Urzędzie Patentowym (Konwencja o patencie europejskim) oraz przed urzędami zagranicznymi oraz w systemie międzynarodowym (PCT)
T-W-4znak towarowy definicja, zdolność ochronna, procedura zgłoszeniowa w Urzędzie Patentowym RP, prawo wyłączne i zakres ochrony; możliwość uzyskania praw wyłącznych wspólnotowych i międzynarodowych; (Porozumienie madryckie) inne przedmioty własności przemysłowej- topografie układów scalonych i oznaczenia geograficzne
T-W-6Przedmioty własności intelektualnej. Prawo autorskie – podstawy (Konwencja berneńska), definicje; rodzaje praw (autorskie osobiste i autorskie majątkowe); długość praw wyłącznych; pola eksploatacji utworu; licencje, przeniesienie prawa; możliwości ochrony programów komputerowych; dozwolony użytek osobisty i publiczny.
T-W-3wzór użytkowy - definicja, zdolność ochronna, procedura zgłoszeniowa w Urzędzie Patentowym RP, prawo wyłączne i zakres ochrony wzór przemysłowy- definicja, zdolność ochronna, procedura zgłoszeniowa w Urzędzie Patentowym RP, prawo wyłączne i zakres ochrony; możliwość uzyskania praw wyłącznych wspólnotowych i międzynarodowych
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny z użyciem prezentacji połączony z pogadanką
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: zaliczenie ustne albo pisemne
S-1Ocena formująca: pytania sprawdzające wiedzę i umiejętności wyciągania wniosków na podstawie informacji przekazanych na poprzednich zajęciach
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0opanowanie materiału na poziomie poniżej 59%
3,0opanowanie materiału na poziomie 60-69%
3,5opanowanie materiału na poziomie 70-79%
4,0opanowanie materiału na poziomie 80-89%
4,5opanowanie materiału na poziomie 90-94%
5,0opanowanie materiału na poziomie 95-100%
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięME_1A_A07_K03jest świadom zmian w przepisach prawa i konieczności uaktualniania wiedzy w tym zakresie
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówME_1A_K01Rozumie potrzebę ciągłego uczenia się celem utrzymania poziomu i podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych.
Cel przedmiotuC-2podniesienie świadomości z zakresu własności intelektualnej u studenta, ale również u osób, z którymi może się dzielić wiedzą
C-1uświadomienie istnienia praw własności intelektualnej
C-3zapoznanie z podstawowymi definicjami z zakresu własności intelektualnej
Treści programoweT-W-1własność intelektualna, własność przemysłowa
T-W-5Informacja patentowa i badania patentowe, w tym poszukiwania w bazach patentowych dostępnych on-line (polskie bazy, bazy OHIM, bazy WIPO, esp@cenet)
T-W-2wynalazek - definicja, zdolność patentowa, procedura zgłoszeniowa w Urzędzie Patentowym RP, prawo wyłączne i zakres ochrony; Procedura uzyskiwania patentu w Europejskim Urzędzie Patentowym (Konwencja o patencie europejskim) oraz przed urzędami zagranicznymi oraz w systemie międzynarodowym (PCT)
T-W-4znak towarowy definicja, zdolność ochronna, procedura zgłoszeniowa w Urzędzie Patentowym RP, prawo wyłączne i zakres ochrony; możliwość uzyskania praw wyłącznych wspólnotowych i międzynarodowych; (Porozumienie madryckie) inne przedmioty własności przemysłowej- topografie układów scalonych i oznaczenia geograficzne
T-W-6Przedmioty własności intelektualnej. Prawo autorskie – podstawy (Konwencja berneńska), definicje; rodzaje praw (autorskie osobiste i autorskie majątkowe); długość praw wyłącznych; pola eksploatacji utworu; licencje, przeniesienie prawa; możliwości ochrony programów komputerowych; dozwolony użytek osobisty i publiczny.
T-W-3wzór użytkowy - definicja, zdolność ochronna, procedura zgłoszeniowa w Urzędzie Patentowym RP, prawo wyłączne i zakres ochrony wzór przemysłowy- definicja, zdolność ochronna, procedura zgłoszeniowa w Urzędzie Patentowym RP, prawo wyłączne i zakres ochrony; możliwość uzyskania praw wyłącznych wspólnotowych i międzynarodowych
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny z użyciem prezentacji połączony z pogadanką
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: zaliczenie ustne albo pisemne
S-1Ocena formująca: pytania sprawdzające wiedzę i umiejętności wyciągania wniosków na podstawie informacji przekazanych na poprzednich zajęciach
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0opanowanie materiału i aktywność na poziomie poniżej 59%
3,0opanowanie materiału i aktywność na poziomie 60-69%
3,5opanowanie materiału i aktywność na poziomie 70-79%
4,0opanowanie materiału i aktywność na poziomie 80-89%
4,5opanowanie materiału i aktywność na poziomie 90-94%
5,0opanowanie materiału i aktywność na poziomie 95-100%