Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Mechatronika (S1)

Sylabus przedmiotu Obrabiarki CNC:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Mechatronika
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Obrabiarki CNC
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Technologii Wytwarzania
Nauczyciel odpowiedzialny Krzysztof Filipowicz <Krzysztof.Filipowicz@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Dariusz Grzesiak <Dariusz.Grzesiak@zut.edu.pl>, Paweł Majda <Pawel.Majda@zut.edu.pl>, Piotr Pawełko <Piotr.Pawelko@zut.edu.pl>, Grzegorz Szwengier <Grzegorz.Szwengier@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL4 15 1,00,38zaliczenie
wykładyW4 15 1,00,62zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Wymagana jest ogólna wiedza techniczna z zakresu podstaw konstrukcji maszyn, elektrotechniki i elektroniki.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Celem poznawczym tego przedmiotu jest uzyskanie podstawowej wiedzy z zakresu przeznaczenia, budowy i działania obrabiarek sterowanych numerycznie.
C-2W ramach zajęć z tego przedmiotu student nabywa umiejętności oceny cech technicznych i właściwości oraz charakterystyk technologicznych obrabiarek sterowanych numerycznie.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Pomiar dokładności geometrycznej obrabiarki.3
T-L-2Badanie dokładności pozycjonowania obrabiarki CNC.3
T-L-3Badanie dokładności 5-osiowej frezarki CNC.3
T-L-4Układy sterowania numerycznego obrabiarek.3
T-L-5Badanie właściwości mechanicznych zespołów obrabiarki CNC.3
15
wykłady
T-W-1Pojęcia podstawowe. Definicja obrabiarki skrawającej. Rola obrabiarek skrawających we współczesnych systemach wytwarzania. Układ funkcjonalno-konstrukcyjny i proces roboczy obrabiarki skrawającej.3
T-W-2Kinematyka podstawowych sposobów obróbki. Osie współrzędnych w obrabiarkach sterowanych numerycznie (OSN). Struktury geometryczno-ruchowe obrabiarek.4
T-W-3OSN jako obiekt mechatroniczny – ogólny układ budowy OSN. Zespoły korpusowe obrabiarek. Połączenia prowadnicowe. Napędy główne. Napędy ruchu posuwowego. Elektryczne układy napędowe.4
T-W-4Układy sensoryczne. Podział układów sterowania obrabiarek. Podstawy sterowania numerycznego. Układy sterowania CNC. Sterowanie DNC. Podstawy programowania OSN. Przegląd grup obrabiarek.4
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-L-2Analiza literatury5
A-L-3Przygotowanie do zaliczenia - opracowanie sprawozdań5
A-L-4Konsultacje1
26
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Analiza treści wykładów i studiowanie literatury5
A-W-3Przygotowanie do kolokwium4
A-W-4Konsultacje2
26

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny.
M-2Ćwiczenia laboratoryjne.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Zaliczenia poszczególnych tematów ćwiczeń laboratoryjnych. Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną.
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie obejmujące materiał przekazany na wykładach.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ME_1A_B13_W01
Student potrafi określić rolę i przeznaczenie obrabiarek CNC we wspłółczesnych systemach wytwarzania. Umie scharakteryzować układ budowy i opisać zasady działania składowych elementów i zespołów obrabiarek CNC.
ME_1A_W02, ME_1A_W05C-1T-L-3, T-L-4, T-W-3M-1, M-2S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ME_1A_B13_U01
Student nabywa umiejętność oceny przydatności obrabiarek CNC od realizacji okreśolonych zadań obróbkowych. Zyskuje umiejętność prreprowadzenia podstawowych badań tych obrabiarek.
ME_1A_U08C-2T-L-2, T-L-3, T-L-4M-1, M-2S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ME_1A_B13_K01
Student pozyskuje świadomość roli inżyniera we współczesnej gospodarce i społeczeństwie.
ME_1A_K06C-1T-L-4, T-W-3M-1, M-2S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ME_1A_B13_W01
Student potrafi określić rolę i przeznaczenie obrabiarek CNC we wspłółczesnych systemach wytwarzania. Umie scharakteryzować układ budowy i opisać zasady działania składowych elementów i zespołów obrabiarek CNC.
2,0Student nie opanował podstawowej wiedzy z zakresu przedmiotu.
3,0Student opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu. Jednak wykazuje braki w tej wiedzy i nie potrafi jej analizować.
3,5Student opanował wiedzę w stopniu pośrednim między oceną 3,0 a 4,0.
4,0Student opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu. Zna ograniczenia i obszary jej stosowania.
4,5Student opanował wiedzę w stopniu pośrednim między oceną 4,0 a 5,0.
5,0Student opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu. Rozumie ograniczenia i zna obszary jej stosowania. Samodzielnie i kreatywnie potrafi analizować nabytą wiedzę.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ME_1A_B13_U01
Student nabywa umiejętność oceny przydatności obrabiarek CNC od realizacji okreśolonych zadań obróbkowych. Zyskuje umiejętność prreprowadzenia podstawowych badań tych obrabiarek.
2,0Student nie potrafi określić roli i przydatności obrabiarek CNC we współczesnych procesach wytwarzania. Nie potrafi ocenić cech techniczno-użytkowych tych maszyn. Nie potrafi poprawnie opisać ich budowy i działania.
3,0Student potrafi określić rolę obrabiarek CNC we współczesnych procesach wytwarzania, lecz wykazuje braki w umiejętnosci opisu budowy i zasad działania elementów i zespołów tych maszyn.
3,5Umiejętności studenta są pomiędzy wymaganiami na ocenę 3 i 4.
4,0Student potrafi opisywać budowę i zasady działania obrabiarek CNC, lecz wykazuje pewne braki w umiejetności oceny ich zastosowań do realizacji zadań produkcyjnych.
4,5Umiejętności studenta są pomiędzy wymaganiami na ocenę 4 i 5.
5,0Student potrafi opisywać budowę i zasady działania obrabiarek CNC. Umie także oceniać cechy techniczno-użytkowe tych maszyn i ich przeznaczenie do realizacji zadań produkcyjnych.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ME_1A_B13_K01
Student pozyskuje świadomość roli inżyniera we współczesnej gospodarce i społeczeństwie.
2,0Student nie wykazuje aktywności i zainteresowania zajęciami, zdaje sie na pracę innych. Często opuszcza wykłady.
3,0Student w dostatecznym zaledwie stopniu wyraża zainteresowanie przekazywaną mu wiedzą. Przejawia mała aktywność na zajęciach laboratoryjnych.
3,5Kompetencje na poziomie pośrednim między ocenami 3,0 a 4,0.
4,0Student wykazuje pełne zainteresowanie problematyką przedmiotu. Jest aktywny uczestnicząc w zajeciach laboratoryjnych.
4,5Kompetencje na poziomie pośrednim między ocenami 4,0 a 5,0.
5,0Student bardzo kreatywnie i z zaangażowaniem odbiera przekazywane mu treści programowe przedmiotu. Jest bardzo aktywny podczas zajęć laboratoryjnych oraz przy opracowywaniu sprawozdań z odbytych ćwiczeń.

Literatura podstawowa

  1. Honczarenko J., Obrabiarki sterowane numerycznie, WNT, Warszawa, 2008
  2. Honczarenko J., Elastyczna automatyzacja wytwarzania, WNT, Warszawa, 2000
  3. Wrotny L. T., Obrabiarki skrawające do metali, WNT, Warszawa, 1979

Literatura dodatkowa

  1. Kosmol J., Automatyzacja obrabiarek i obróbki skrawaniem, WNT, Warszawa, 1995
  2. Wrotny L.T., Projektowanie obrabiarek, WNT, Warszawa, 1986

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Pomiar dokładności geometrycznej obrabiarki.3
T-L-2Badanie dokładności pozycjonowania obrabiarki CNC.3
T-L-3Badanie dokładności 5-osiowej frezarki CNC.3
T-L-4Układy sterowania numerycznego obrabiarek.3
T-L-5Badanie właściwości mechanicznych zespołów obrabiarki CNC.3
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Pojęcia podstawowe. Definicja obrabiarki skrawającej. Rola obrabiarek skrawających we współczesnych systemach wytwarzania. Układ funkcjonalno-konstrukcyjny i proces roboczy obrabiarki skrawającej.3
T-W-2Kinematyka podstawowych sposobów obróbki. Osie współrzędnych w obrabiarkach sterowanych numerycznie (OSN). Struktury geometryczno-ruchowe obrabiarek.4
T-W-3OSN jako obiekt mechatroniczny – ogólny układ budowy OSN. Zespoły korpusowe obrabiarek. Połączenia prowadnicowe. Napędy główne. Napędy ruchu posuwowego. Elektryczne układy napędowe.4
T-W-4Układy sensoryczne. Podział układów sterowania obrabiarek. Podstawy sterowania numerycznego. Układy sterowania CNC. Sterowanie DNC. Podstawy programowania OSN. Przegląd grup obrabiarek.4
15

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-L-2Analiza literatury5
A-L-3Przygotowanie do zaliczenia - opracowanie sprawozdań5
A-L-4Konsultacje1
26
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Analiza treści wykładów i studiowanie literatury5
A-W-3Przygotowanie do kolokwium4
A-W-4Konsultacje2
26
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięME_1A_B13_W01Student potrafi określić rolę i przeznaczenie obrabiarek CNC we wspłółczesnych systemach wytwarzania. Umie scharakteryzować układ budowy i opisać zasady działania składowych elementów i zespołów obrabiarek CNC.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówME_1A_W02Ma wiedzę w zakresie fizyki, elektroniki, automatyki i informatyki niezbędną do opisu i rozumienia zasad działania, budowy, technologii wytwarzania i programowania maszyn.
ME_1A_W05Orientuje się w obecnym stanie oraz trendach rozwojowych w obszarach elektroniki, informatyki i budowy maszyn.
Cel przedmiotuC-1Celem poznawczym tego przedmiotu jest uzyskanie podstawowej wiedzy z zakresu przeznaczenia, budowy i działania obrabiarek sterowanych numerycznie.
Treści programoweT-L-3Badanie dokładności 5-osiowej frezarki CNC.
T-L-4Układy sterowania numerycznego obrabiarek.
T-W-3OSN jako obiekt mechatroniczny – ogólny układ budowy OSN. Zespoły korpusowe obrabiarek. Połączenia prowadnicowe. Napędy główne. Napędy ruchu posuwowego. Elektryczne układy napędowe.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny.
M-2Ćwiczenia laboratoryjne.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Zaliczenia poszczególnych tematów ćwiczeń laboratoryjnych. Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną.
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie obejmujące materiał przekazany na wykładach.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie opanował podstawowej wiedzy z zakresu przedmiotu.
3,0Student opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu. Jednak wykazuje braki w tej wiedzy i nie potrafi jej analizować.
3,5Student opanował wiedzę w stopniu pośrednim między oceną 3,0 a 4,0.
4,0Student opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu. Zna ograniczenia i obszary jej stosowania.
4,5Student opanował wiedzę w stopniu pośrednim między oceną 4,0 a 5,0.
5,0Student opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu. Rozumie ograniczenia i zna obszary jej stosowania. Samodzielnie i kreatywnie potrafi analizować nabytą wiedzę.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięME_1A_B13_U01Student nabywa umiejętność oceny przydatności obrabiarek CNC od realizacji okreśolonych zadań obróbkowych. Zyskuje umiejętność prreprowadzenia podstawowych badań tych obrabiarek.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówME_1A_U08Potrafi dobrać narzędzia pomiarowe, zaplanować i przeprowadzić badania doświadczalne oraz zinterpretować i ocenić uzyskane wyniki.
Cel przedmiotuC-2W ramach zajęć z tego przedmiotu student nabywa umiejętności oceny cech technicznych i właściwości oraz charakterystyk technologicznych obrabiarek sterowanych numerycznie.
Treści programoweT-L-2Badanie dokładności pozycjonowania obrabiarki CNC.
T-L-3Badanie dokładności 5-osiowej frezarki CNC.
T-L-4Układy sterowania numerycznego obrabiarek.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny.
M-2Ćwiczenia laboratoryjne.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Zaliczenia poszczególnych tematów ćwiczeń laboratoryjnych. Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną.
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie obejmujące materiał przekazany na wykładach.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi określić roli i przydatności obrabiarek CNC we współczesnych procesach wytwarzania. Nie potrafi ocenić cech techniczno-użytkowych tych maszyn. Nie potrafi poprawnie opisać ich budowy i działania.
3,0Student potrafi określić rolę obrabiarek CNC we współczesnych procesach wytwarzania, lecz wykazuje braki w umiejętnosci opisu budowy i zasad działania elementów i zespołów tych maszyn.
3,5Umiejętności studenta są pomiędzy wymaganiami na ocenę 3 i 4.
4,0Student potrafi opisywać budowę i zasady działania obrabiarek CNC, lecz wykazuje pewne braki w umiejetności oceny ich zastosowań do realizacji zadań produkcyjnych.
4,5Umiejętności studenta są pomiędzy wymaganiami na ocenę 4 i 5.
5,0Student potrafi opisywać budowę i zasady działania obrabiarek CNC. Umie także oceniać cechy techniczno-użytkowe tych maszyn i ich przeznaczenie do realizacji zadań produkcyjnych.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięME_1A_B13_K01Student pozyskuje świadomość roli inżyniera we współczesnej gospodarce i społeczeństwie.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówME_1A_K06Ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej.
Cel przedmiotuC-1Celem poznawczym tego przedmiotu jest uzyskanie podstawowej wiedzy z zakresu przeznaczenia, budowy i działania obrabiarek sterowanych numerycznie.
Treści programoweT-L-4Układy sterowania numerycznego obrabiarek.
T-W-3OSN jako obiekt mechatroniczny – ogólny układ budowy OSN. Zespoły korpusowe obrabiarek. Połączenia prowadnicowe. Napędy główne. Napędy ruchu posuwowego. Elektryczne układy napędowe.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny.
M-2Ćwiczenia laboratoryjne.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Zaliczenia poszczególnych tematów ćwiczeń laboratoryjnych. Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną.
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie obejmujące materiał przekazany na wykładach.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie wykazuje aktywności i zainteresowania zajęciami, zdaje sie na pracę innych. Często opuszcza wykłady.
3,0Student w dostatecznym zaledwie stopniu wyraża zainteresowanie przekazywaną mu wiedzą. Przejawia mała aktywność na zajęciach laboratoryjnych.
3,5Kompetencje na poziomie pośrednim między ocenami 3,0 a 4,0.
4,0Student wykazuje pełne zainteresowanie problematyką przedmiotu. Jest aktywny uczestnicząc w zajeciach laboratoryjnych.
4,5Kompetencje na poziomie pośrednim między ocenami 4,0 a 5,0.
5,0Student bardzo kreatywnie i z zaangażowaniem odbiera przekazywane mu treści programowe przedmiotu. Jest bardzo aktywny podczas zajęć laboratoryjnych oraz przy opracowywaniu sprawozdań z odbytych ćwiczeń.