Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Mechatronika (S1)

Sylabus przedmiotu Mechanika II:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Mechatronika
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Mechanika II
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Mechaniki
Nauczyciel odpowiedzialny Magdalena Urbaniak <Magdalena.Urbaniak@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Kamil Urbanowicz <Kamil.Urbanowicz@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 4,0 ECTS (formy) 4,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA2 15 2,00,41zaliczenie
wykładyW2 15 2,00,59egzamin

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Wiedza i umiejętności z matematyki (w tym podstawy rachunku różniczkowego i całkowego) oraz fizyki.
W-2Zaliczony przedmiot: Mechanika I

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami, prawami i zasadami dynamiki.
C-2Zapoznanie studentów z pierwszym i drugim rodzajem zadań dynamiki oraz z zagadnieniem drgań mechanicznych i możliwościami zastosowania zasad zachowania do rozwiązywania zadań z dynamiki.
C-3Ukształtowanie umiejętności rozwiązywania wybranych zadań przy zastosowaniu zasad zachowania energii mechanicznej i pędu oraz wyznaczania częstości i amplitudy w prostych układach drgań mechanicznych, a także analizy i opisu ruchu ciała sztywnego (postępowego, obrotowego, płaskiego i kulistego).

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Rozwiązywanie zadań z dynamiki pierwszego i drugiego rodzaju.2
T-A-2Zastosowanie zasad zachowania do rozwiązywania zadań z dynamiki.2
T-A-3Obliczanie położenia środka masy, momentów bezwładnosci.2
T-A-4Wyznaczenie częstości, okresów i amplitud drgań swobodnych oraz aplitud drgań wymuszonych układów o jednym stopniu swobody.2
T-A-5Kolokwium nr 11
T-A-6Wyznaczenie reakcji dynamicznych w ruchu obrotowym ciała sztywnego dookoła stałej osi.2
T-A-7Wyznaczenie dynamicznych równań ruchu płaskiego ciała sztywnego.2
T-A-8Obliczanie prędkości kul po uderzeniu.1
T-A-9Kolokwium nr 21
15
wykłady
T-W-1Podstawowe pojęcia. Prawa Newtona. Dynamika punktu materialnego - równania różniczkowe ruchu punktu.1
T-W-2Praca siły, moc siły, energia kinetyczna i potencjalna punktu materialnego. Twierdzenie o energii kinetycznej. Prawo zachowania energii mechanicznej.2
T-W-3Zasady dynamiki punktu materialnego: zasada pędu, zasada krętu.1
T-W-4Geometria mas: środek masy, momenty bezwładności.1
T-W-5Drgania układu o jednym stopniu swobody. Drgania swobodne. Drgania wymuszone.2
T-W-6Dynamika ruchu postępowego ciała sztywnego.1
T-W-7Dynamika ruchu obrotowego ciała sztywnego.2
T-W-8Dynamika ruchu płaskiego ciała sztywnego.2
T-W-9Ruch kulisty ciała sztywnego.2
T-W-10Uderzenie1
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Uczestniczenie w ćwiczeniach audytoryjnych.15
A-A-2Przygotowywanie się do kolejnych ćwiczeń audytoryjnych na podstawie wykładu i wskazanej literatury.5
A-A-3Samodzielne rozwiązywanie zadań ze wskazanych zbiorów zadań w ramach zadań domowych.10
A-A-4Przygotowywanie się do sprawdzianu i kolokwiów.20
50
wykłady
A-W-1Uczestniczenie w wykładach15
A-W-2Studiowanie wskazanej literatury5
A-W-3Konsultacje5
A-W-4Przygotowywanie się do egzaminu22
A-W-5Egzamin końcowy3
50

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny z wykorzystaniem środków audiowizualnych.
M-2Ćwiczenia audytoryjne - rozwiązywanie przykładowych zadań na tablicy przy aktywnym uczestnictwie grupy studenckiej.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocena na podstawie odpowiedzi w trakcie trwania ćwiczeń audytoryjnych i na podstawie wyniku sprawdzianu.
S-2Ocena podsumowująca: Ocena z ćwiczeń audytoryjnych - na podstawie wyników dwóch pisemnych kolokwiów i jednego sprawdzianu.
S-3Ocena podsumowująca: Egzamin końcowy - dwuczęściowy składający się z części pisemnej i odpowiedzi ustnej. Można do niego przystąpić dopiero po uzyskaniu zaliczenia z ćwiczeń audytoryjnych.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ME_1A_C05_W01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie zdefiniować podstawowe pojęcia, prawa i zasady dynamiki. Powinien znać zasady zachowania energii mechanicznej, pędu i krętu, a także znać teorię zderzenia ciał. Powinien być w stanie wyznaczyć położenie środka masy i osi bezwładności. Powinien znać rodzaje prostych układów drgań mechanicznych. Powinien umieć ułożyć równania ruchu postępowego, obrotowego, płaskiego i kulistego ciała sztywnego.
ME_1A_W02, ME_1A_W03C-1, C-2, C-3T-W-9, T-W-10, T-W-1, T-W-6, T-W-2, T-W-3, T-W-5, T-W-4, T-W-7, T-W-8M-1S-3

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ME_1A_C05_U01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć formułować zadania oraz wybierać stosowne metody ich rozwiązywania. Powinien umieć ułożyć równania różniczkowe ruchu punktu i ruchu postępowego, obrotowego, płaskiego i kulistego ciała sztywnego. Powinien umieć wykorzystać zasadę zachowania energii mechanicznej, pędu i krętu w analizach dynamicznych ruchu punktu. Powinien umieć wyznaczyć położenie środka masy i osi bezwładności. Powinien umieć obliczać częstości i amplitudy w prostych układach drgań mechanicznych. Powinien umieć obliczać prędkości kul po zderzeniu.
ME_1A_U13C-2, C-3T-A-1, T-A-2, T-A-3, T-A-9, T-A-8, T-A-4, T-A-7, T-A-6, T-A-5M-2S-2, S-3, S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ME_1A_C05_K01
Student nabywa interaktywną i kreatywną postawę do pracy w zespole. Świadomość potrzeby poszerzania własnej wiedzy i umiejętności. Świadomość odpowiedzialności za poprawność wykonywanych zadań.
ME_1A_K01, ME_1A_K03C-2, C-3T-A-1, T-A-2, T-A-3, T-A-8, T-A-4, T-A-7, T-A-6M-1, M-2S-3, S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ME_1A_C05_W01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie zdefiniować podstawowe pojęcia, prawa i zasady dynamiki. Powinien znać zasady zachowania energii mechanicznej, pędu i krętu, a także znać teorię zderzenia ciał. Powinien być w stanie wyznaczyć położenie środka masy i osi bezwładności. Powinien znać rodzaje prostych układów drgań mechanicznych. Powinien umieć ułożyć równania ruchu postępowego, obrotowego, płaskiego i kulistego ciała sztywnego.
2,0Student nie opanował podstawowej wiedzy z zakresu przedmiotu.
3,0Student opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu. Czasem jednak nie potrafi jej wykorzystać.
3,5Student opanował wiedzę w stopniu pośrednim między oceną 3,0 i 4,0.
4,0Student opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu. Zna obszary jej stosowania. Potrafi samodzielnie wskazać obszary wiedzy obejmujące zadany problem i wybrać sposób jego rozwiązania.
4,5Student opanował wiedzę w stopniu pośrednim między oceną 4,0 i 5,0.
5,0Student opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu. Zna obszary jej stosowania. Potrafi samodzielnie wskazać obszary wiedzy obejmujące zadany problem i wybrać sposób jego rozwiązania. Potrafi wykorzystać nabytą wiedzę do wyboru najbardziej efektywnej metody rozwiązania zadanych problemów oraz umie uzasadnić ten wybór. Wykazuje zainteresowanie przedmiotem wykraczające poza przedstawioną tematykę.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ME_1A_C05_U01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć formułować zadania oraz wybierać stosowne metody ich rozwiązywania. Powinien umieć ułożyć równania różniczkowe ruchu punktu i ruchu postępowego, obrotowego, płaskiego i kulistego ciała sztywnego. Powinien umieć wykorzystać zasadę zachowania energii mechanicznej, pędu i krętu w analizach dynamicznych ruchu punktu. Powinien umieć wyznaczyć położenie środka masy i osi bezwładności. Powinien umieć obliczać częstości i amplitudy w prostych układach drgań mechanicznych. Powinien umieć obliczać prędkości kul po zderzeniu.
2,0Student nie potrafi samodzielnie rozwiązywać zadań.
3,0Student potrafi poprawnie rozwiązywać proste zadania. Popełnia drobne pomyłki i błędy.
3,5Student wykazuje umiejętności pośrednie między oceną 3,0 i 4,0.
4,0Student ma umiejętności kojarzenia i analizy nabytej wiedzy. Zadania rozwiązuje poprawnie. Nie popełnia błędów, a tylko nieliczne pomyłki w obliczeniach.
4,5Student wykazuje umiejętności pośrednie między oceną 4,0 i 5,0.
5,0Student ma umiejętności kojarzenia i analizy nabytej wiedzy. Potrafi poprawnie, a nawet nieszablonowo rozwiązywać zadania. Nie popełnia pomyłek w obliczeniach. Umie przeprowadzić analizę otrzymanych wyników.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ME_1A_C05_K01
Student nabywa interaktywną i kreatywną postawę do pracy w zespole. Świadomość potrzeby poszerzania własnej wiedzy i umiejętności. Świadomość odpowiedzialności za poprawność wykonywanych zadań.
2,0Student nieaktywny. Nie wykazuje zainteresowania przedmiotem. W pracy całkiem niesamodzielny i nie wykazuje chęci współpracy z innymi studentami i prowadzącym zajęcia.
3,0Student samodzielnie wykonujący zadane prace. Gotów do podjęcia współpracy.
3,5Student posiadł kompetencje w stopniu pośrednim między oceną 3,0 i 4,0.
4,0Student samodzielnie wykonujący zadane prace. Aktywnie przyłącza się do zespołu i współpracuje z innymi studentami oraz prowadzącym zajęcia.
4,5Student posiadł kompetencje w stopniu pośrednim między oceną 4,0 i 5,0.
5,0Student wykazuje cechy przywódcze, organizuje prace zespołu. Wykazuje zainteresowanie wiedzą i doskonaleniem umiejętności. Świadomie i odpowiedzialnie podejmuje powierzone zadania.

Literatura podstawowa

  1. Leyko J., Mechanika ogólna, t.2 Dynamika, PWN, Warszawa, 2008
  2. Misiak J., Mechanika ogólna, t.2 Dynamika, WNT, Warszawa, 1997
  3. Misiak J., Zadania z mechaniki ogólnej, cz.3 Dynamika, WNT, Warszawa, 1989
  4. Nizioł J., Metodyka rozwiazywania zadań z mechaniki, WNT, Warszawa, 2002

Literatura dodatkowa

  1. Osiński Z., Mechanika ogólna, PWN, Warszawa, 1997
  2. Leyko J., Szmelter J., Zbiór zadań z mechaniki ogólnej, t.2 Kinematyka i dynamika, PWN, Warszawa, 1978

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Rozwiązywanie zadań z dynamiki pierwszego i drugiego rodzaju.2
T-A-2Zastosowanie zasad zachowania do rozwiązywania zadań z dynamiki.2
T-A-3Obliczanie położenia środka masy, momentów bezwładnosci.2
T-A-4Wyznaczenie częstości, okresów i amplitud drgań swobodnych oraz aplitud drgań wymuszonych układów o jednym stopniu swobody.2
T-A-5Kolokwium nr 11
T-A-6Wyznaczenie reakcji dynamicznych w ruchu obrotowym ciała sztywnego dookoła stałej osi.2
T-A-7Wyznaczenie dynamicznych równań ruchu płaskiego ciała sztywnego.2
T-A-8Obliczanie prędkości kul po uderzeniu.1
T-A-9Kolokwium nr 21
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Podstawowe pojęcia. Prawa Newtona. Dynamika punktu materialnego - równania różniczkowe ruchu punktu.1
T-W-2Praca siły, moc siły, energia kinetyczna i potencjalna punktu materialnego. Twierdzenie o energii kinetycznej. Prawo zachowania energii mechanicznej.2
T-W-3Zasady dynamiki punktu materialnego: zasada pędu, zasada krętu.1
T-W-4Geometria mas: środek masy, momenty bezwładności.1
T-W-5Drgania układu o jednym stopniu swobody. Drgania swobodne. Drgania wymuszone.2
T-W-6Dynamika ruchu postępowego ciała sztywnego.1
T-W-7Dynamika ruchu obrotowego ciała sztywnego.2
T-W-8Dynamika ruchu płaskiego ciała sztywnego.2
T-W-9Ruch kulisty ciała sztywnego.2
T-W-10Uderzenie1
15

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Uczestniczenie w ćwiczeniach audytoryjnych.15
A-A-2Przygotowywanie się do kolejnych ćwiczeń audytoryjnych na podstawie wykładu i wskazanej literatury.5
A-A-3Samodzielne rozwiązywanie zadań ze wskazanych zbiorów zadań w ramach zadań domowych.10
A-A-4Przygotowywanie się do sprawdzianu i kolokwiów.20
50
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestniczenie w wykładach15
A-W-2Studiowanie wskazanej literatury5
A-W-3Konsultacje5
A-W-4Przygotowywanie się do egzaminu22
A-W-5Egzamin końcowy3
50
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięME_1A_C05_W01W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie zdefiniować podstawowe pojęcia, prawa i zasady dynamiki. Powinien znać zasady zachowania energii mechanicznej, pędu i krętu, a także znać teorię zderzenia ciał. Powinien być w stanie wyznaczyć położenie środka masy i osi bezwładności. Powinien znać rodzaje prostych układów drgań mechanicznych. Powinien umieć ułożyć równania ruchu postępowego, obrotowego, płaskiego i kulistego ciała sztywnego.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówME_1A_W02Ma wiedzę w zakresie fizyki, elektroniki, automatyki i informatyki niezbędną do opisu i rozumienia zasad działania, budowy, technologii wytwarzania i programowania maszyn.
ME_1A_W03Ma teoretycznie podbudowaną wiedzę ogólną w zakresie mechaniki, wytrzymałości konstrukcji mechanicznych, elektroniki, elektrotechniki, informatyki, sztucznej inteligencji, układów sterowania i napędów oraz metrologii i systemów pomiarowych umożliwiających opis i rozumienie zagadnień technicznych w obszarze mechatroniki.
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami, prawami i zasadami dynamiki.
C-2Zapoznanie studentów z pierwszym i drugim rodzajem zadań dynamiki oraz z zagadnieniem drgań mechanicznych i możliwościami zastosowania zasad zachowania do rozwiązywania zadań z dynamiki.
C-3Ukształtowanie umiejętności rozwiązywania wybranych zadań przy zastosowaniu zasad zachowania energii mechanicznej i pędu oraz wyznaczania częstości i amplitudy w prostych układach drgań mechanicznych, a także analizy i opisu ruchu ciała sztywnego (postępowego, obrotowego, płaskiego i kulistego).
Treści programoweT-W-9Ruch kulisty ciała sztywnego.
T-W-10Uderzenie
T-W-1Podstawowe pojęcia. Prawa Newtona. Dynamika punktu materialnego - równania różniczkowe ruchu punktu.
T-W-6Dynamika ruchu postępowego ciała sztywnego.
T-W-2Praca siły, moc siły, energia kinetyczna i potencjalna punktu materialnego. Twierdzenie o energii kinetycznej. Prawo zachowania energii mechanicznej.
T-W-3Zasady dynamiki punktu materialnego: zasada pędu, zasada krętu.
T-W-5Drgania układu o jednym stopniu swobody. Drgania swobodne. Drgania wymuszone.
T-W-4Geometria mas: środek masy, momenty bezwładności.
T-W-7Dynamika ruchu obrotowego ciała sztywnego.
T-W-8Dynamika ruchu płaskiego ciała sztywnego.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny z wykorzystaniem środków audiowizualnych.
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Egzamin końcowy - dwuczęściowy składający się z części pisemnej i odpowiedzi ustnej. Można do niego przystąpić dopiero po uzyskaniu zaliczenia z ćwiczeń audytoryjnych.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie opanował podstawowej wiedzy z zakresu przedmiotu.
3,0Student opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu. Czasem jednak nie potrafi jej wykorzystać.
3,5Student opanował wiedzę w stopniu pośrednim między oceną 3,0 i 4,0.
4,0Student opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu. Zna obszary jej stosowania. Potrafi samodzielnie wskazać obszary wiedzy obejmujące zadany problem i wybrać sposób jego rozwiązania.
4,5Student opanował wiedzę w stopniu pośrednim między oceną 4,0 i 5,0.
5,0Student opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu. Zna obszary jej stosowania. Potrafi samodzielnie wskazać obszary wiedzy obejmujące zadany problem i wybrać sposób jego rozwiązania. Potrafi wykorzystać nabytą wiedzę do wyboru najbardziej efektywnej metody rozwiązania zadanych problemów oraz umie uzasadnić ten wybór. Wykazuje zainteresowanie przedmiotem wykraczające poza przedstawioną tematykę.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięME_1A_C05_U01W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć formułować zadania oraz wybierać stosowne metody ich rozwiązywania. Powinien umieć ułożyć równania różniczkowe ruchu punktu i ruchu postępowego, obrotowego, płaskiego i kulistego ciała sztywnego. Powinien umieć wykorzystać zasadę zachowania energii mechanicznej, pędu i krętu w analizach dynamicznych ruchu punktu. Powinien umieć wyznaczyć położenie środka masy i osi bezwładności. Powinien umieć obliczać częstości i amplitudy w prostych układach drgań mechanicznych. Powinien umieć obliczać prędkości kul po zderzeniu.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówME_1A_U13Potrafi sformułować proste zadania inżynierskie oraz poprawnie ocenić przydatność różnych metod i narzędzi do ich rozwiązania.
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie studentów z pierwszym i drugim rodzajem zadań dynamiki oraz z zagadnieniem drgań mechanicznych i możliwościami zastosowania zasad zachowania do rozwiązywania zadań z dynamiki.
C-3Ukształtowanie umiejętności rozwiązywania wybranych zadań przy zastosowaniu zasad zachowania energii mechanicznej i pędu oraz wyznaczania częstości i amplitudy w prostych układach drgań mechanicznych, a także analizy i opisu ruchu ciała sztywnego (postępowego, obrotowego, płaskiego i kulistego).
Treści programoweT-A-1Rozwiązywanie zadań z dynamiki pierwszego i drugiego rodzaju.
T-A-2Zastosowanie zasad zachowania do rozwiązywania zadań z dynamiki.
T-A-3Obliczanie położenia środka masy, momentów bezwładnosci.
T-A-9Kolokwium nr 2
T-A-8Obliczanie prędkości kul po uderzeniu.
T-A-4Wyznaczenie częstości, okresów i amplitud drgań swobodnych oraz aplitud drgań wymuszonych układów o jednym stopniu swobody.
T-A-7Wyznaczenie dynamicznych równań ruchu płaskiego ciała sztywnego.
T-A-6Wyznaczenie reakcji dynamicznych w ruchu obrotowym ciała sztywnego dookoła stałej osi.
T-A-5Kolokwium nr 1
Metody nauczaniaM-2Ćwiczenia audytoryjne - rozwiązywanie przykładowych zadań na tablicy przy aktywnym uczestnictwie grupy studenckiej.
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Ocena z ćwiczeń audytoryjnych - na podstawie wyników dwóch pisemnych kolokwiów i jednego sprawdzianu.
S-3Ocena podsumowująca: Egzamin końcowy - dwuczęściowy składający się z części pisemnej i odpowiedzi ustnej. Można do niego przystąpić dopiero po uzyskaniu zaliczenia z ćwiczeń audytoryjnych.
S-1Ocena formująca: Ocena na podstawie odpowiedzi w trakcie trwania ćwiczeń audytoryjnych i na podstawie wyniku sprawdzianu.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi samodzielnie rozwiązywać zadań.
3,0Student potrafi poprawnie rozwiązywać proste zadania. Popełnia drobne pomyłki i błędy.
3,5Student wykazuje umiejętności pośrednie między oceną 3,0 i 4,0.
4,0Student ma umiejętności kojarzenia i analizy nabytej wiedzy. Zadania rozwiązuje poprawnie. Nie popełnia błędów, a tylko nieliczne pomyłki w obliczeniach.
4,5Student wykazuje umiejętności pośrednie między oceną 4,0 i 5,0.
5,0Student ma umiejętności kojarzenia i analizy nabytej wiedzy. Potrafi poprawnie, a nawet nieszablonowo rozwiązywać zadania. Nie popełnia pomyłek w obliczeniach. Umie przeprowadzić analizę otrzymanych wyników.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięME_1A_C05_K01Student nabywa interaktywną i kreatywną postawę do pracy w zespole. Świadomość potrzeby poszerzania własnej wiedzy i umiejętności. Świadomość odpowiedzialności za poprawność wykonywanych zadań.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówME_1A_K01Rozumie potrzebę ciągłego uczenia się celem utrzymania poziomu i podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych.
ME_1A_K03Potrafi pracować i współdziałać w grupie.
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie studentów z pierwszym i drugim rodzajem zadań dynamiki oraz z zagadnieniem drgań mechanicznych i możliwościami zastosowania zasad zachowania do rozwiązywania zadań z dynamiki.
C-3Ukształtowanie umiejętności rozwiązywania wybranych zadań przy zastosowaniu zasad zachowania energii mechanicznej i pędu oraz wyznaczania częstości i amplitudy w prostych układach drgań mechanicznych, a także analizy i opisu ruchu ciała sztywnego (postępowego, obrotowego, płaskiego i kulistego).
Treści programoweT-A-1Rozwiązywanie zadań z dynamiki pierwszego i drugiego rodzaju.
T-A-2Zastosowanie zasad zachowania do rozwiązywania zadań z dynamiki.
T-A-3Obliczanie położenia środka masy, momentów bezwładnosci.
T-A-8Obliczanie prędkości kul po uderzeniu.
T-A-4Wyznaczenie częstości, okresów i amplitud drgań swobodnych oraz aplitud drgań wymuszonych układów o jednym stopniu swobody.
T-A-7Wyznaczenie dynamicznych równań ruchu płaskiego ciała sztywnego.
T-A-6Wyznaczenie reakcji dynamicznych w ruchu obrotowym ciała sztywnego dookoła stałej osi.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny z wykorzystaniem środków audiowizualnych.
M-2Ćwiczenia audytoryjne - rozwiązywanie przykładowych zadań na tablicy przy aktywnym uczestnictwie grupy studenckiej.
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Egzamin końcowy - dwuczęściowy składający się z części pisemnej i odpowiedzi ustnej. Można do niego przystąpić dopiero po uzyskaniu zaliczenia z ćwiczeń audytoryjnych.
S-1Ocena formująca: Ocena na podstawie odpowiedzi w trakcie trwania ćwiczeń audytoryjnych i na podstawie wyniku sprawdzianu.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nieaktywny. Nie wykazuje zainteresowania przedmiotem. W pracy całkiem niesamodzielny i nie wykazuje chęci współpracy z innymi studentami i prowadzącym zajęcia.
3,0Student samodzielnie wykonujący zadane prace. Gotów do podjęcia współpracy.
3,5Student posiadł kompetencje w stopniu pośrednim między oceną 3,0 i 4,0.
4,0Student samodzielnie wykonujący zadane prace. Aktywnie przyłącza się do zespołu i współpracuje z innymi studentami oraz prowadzącym zajęcia.
4,5Student posiadł kompetencje w stopniu pośrednim między oceną 4,0 i 5,0.
5,0Student wykazuje cechy przywódcze, organizuje prace zespołu. Wykazuje zainteresowanie wiedzą i doskonaleniem umiejętności. Świadomie i odpowiedzialnie podejmuje powierzone zadania.