Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Mechatronika (S1)

Sylabus przedmiotu Mechanika I:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Mechatronika
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Mechanika I
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Mechaniki
Nauczyciel odpowiedzialny Magdalena Urbaniak <Magdalena.Urbaniak@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Kamil Urbanowicz <Kamil.Urbanowicz@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 5,0 ECTS (formy) 5,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA1 30 2,50,41zaliczenie
wykładyW1 30 2,50,59zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Wiedza i umiejętności z matematyki (w tym podstawy rachunku różniczkowego i całkowego) oraz fizyki.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami, prawami i zasadami statyki, kinematyki.
C-2Ukształtowanie umiejętności prowadzenia analizy statycznej prostych płaskich i przestrzennych układów sił znajdujących się w równowadze.
C-3Ukształtowanie umiejętności opisu i analizy ruchu punktu oraz prostych przypadków ruchu bryły sztywnej.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Uwalnianie od więzów ciał nieswobodnych.1
T-A-2Wyznaczanie sił w płaskim zbieżnym układzie sił metodą geometryczną i analityczną (równania równowagi).3
T-A-3Obliczanie sił w płaskich dowolnych układach sił.4
T-A-4Obliczanie sił w płaskich dowolnych układach sił z uwzględnieniem tarcia (tarcie ślizgowe, tarcie cięgna o krążek, tarcie toczne).4
T-A-5Wyznaczanie sił w przestrzennym zbieżnym układzie sił.2
T-A-6Wyznaczanie sił w przestrzennym dowolnym układzie sił.2
T-A-7Obliczanie współrzędnych środka ciężkości brył, powierzchni i linii.2
T-A-8Kolokwium nr 1 z zakresu statyki.2
T-A-9Kinematyka punktu: wyznaczanie torów, obliczanie drogi, prędkości i przyspieszeń punktów w ruchu prostoliniowym i krzywoliniowym.3
T-A-10Obliczanie prędkości i przyspieszeń punktów brył będących w ruchu postępowym lub obrotowym dookoła stałej osi.3
T-A-11Obliczanie prędkości i przyspieszeń punktów brył będących w ruchu płaskim.2
T-A-12Kolokwium nr 2 z zakresu kinematyki.2
30
wykłady
T-W-1Podstawowe pojęcia mechaniki. Prawa Newtona. Zasady statyki. Więzy i ich reakcje.2
T-W-2Płaski zbieżny układ sił: wypadkowa układu, warunek równowagi, twierdzenie o równowadze trzech sił, równania równowagi układu.2
T-W-3Moment siły względem punktu. Para sił i moment pary sił. Redukcja sił działających w jednej płaszczyźnie do siły i pary sił.1
T-W-4Płaski dowolny układ sił: warunki równowagi, równania równowagi układu.3
T-W-5Tarcie i prawa tarcia. Tarcie ślizgowe. Tarcie cięgna o krążek. Tarcie toczne.4
T-W-6Przestrzenny zbieżny układ sił - równania równowagi. Moment siły względem osi. Przestrzenny dowolny układ sił – warunki równowagi.4
T-W-7Środki ciężkości bryły, powierzchni i linii.2
T-W-8Kinematyka punktu: opis ruchu punktu, równania ruchu punktu, tor punktu, prędkość i przyspieszenie punktu.2
T-W-9Szczególne przypadki prostoliniowego i krzywoliniowego ruchu punktu, przyspieszenie styczne i normalne punktu.2
T-W-10Ruch postępowy i ruch obrotowy ciała sztywnego.4
T-W-11Ruch płaski ciała sztywnego. Prędkości i przyspieszenia w ruchu płaskim.2
T-W-12Ruch kulisty ciała sztywnego.2
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Uczestniczenie w ćwiczeniach audytoryjnych.30
A-A-2Przygotowywanie się do kolejnych ćwiczeń audytoryjnych na podstawie wykładu i wskazanej literatury.7
A-A-3Samodzielne rozwiązywanie zadań ze wskazanych zbiorów zadań w ramach zadań domowych.10
A-A-4Przygotowywanie się do sprawdzianów i kolokwiów.15
62
wykłady
A-W-1Uczestniczenie w wykładach30
A-W-2Studiowanie wskazanej literatury10
A-W-3Konsultacje5
A-W-4Przygotowywanie się do zaliczenia wykładu15
A-W-5Zaliczenie wykładu2
62

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny z wykorzystaniem środków audiowizualnych.
M-2Ćwiczenia audytoryjne - rozwiązywanie przykładowych zadań na tablicy przy aktywnym uczestnictwie grupy studenckiej.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocena na podstawie odpowiedzi w trakcie trwania ćwiczeń audytoryjnych i na podstawie wyników sprawdzianów.
S-2Ocena podsumowująca: Ocena z ćwiczeń audytoryjnych - na podstawie wyników dwóch pisemnych kolokwiów i dwóch sprawdzianów.
S-3Ocena podsumowująca: Zaliczenie wykładów - na podstawie wyniku z części pisemnej i odpowiedzi ustnej.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ME_1A_C04_W01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie zdefiniować podstawowe pojęcia, prawa i zasady statyki i kinematyki. Powinien umieć zdefiniować warunki równowagi płaskich i przestrzennych układów sił z uwzględnieniem i bez uwzględnienia tarcia. Powinien być w stanie wyznaczyć położenie środka ciężkości bryły, powierzchni i linii. Powinien umieć opisać wielkości charakteryzujące ruch punktu materialnego. Powinien umieć opisać ruch postępowy, obrotowy, płaski i kulisty bryły sztywnej. Powinien umieć napisać równania ruchu punktu i wyznaczyć prędkości i przyspieszenia punktu oraz punktów bryły w ruchu postępowym, obrotowym i płaskim.
ME_1A_W02, ME_1A_W03C-1, C-3, C-2T-W-4, T-W-2, T-W-1, T-W-3, T-W-7, T-W-8, T-W-9, T-W-11, T-W-6, T-W-10, T-W-12, T-W-5M-1S-3

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ME_1A_C04_U01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć formułować zadania oraz wybierać stosowne metody ich rozwiązywania. Powinien umieć przeprowadzić analizę i opisać odpowiednimi równaniami warunki równowagi płaskich i przestrzennych układów sił z uwzględnieniem i bez uwzględnienia tarcia. Powinien umieć znaleźć położenie środka ciężkości bryły, powierzchni i linii. Powinien umieć przeprowadzić pełną analizę ruchu punktu materialnego oraz analizę ruchu postępowego, obrotowego, płaskiego i kulistego bryły sztywnej. Powinien umieć napisać równania ruchu punktu i wyznaczyć prędkości i przyspieszenia punktów w ruchu prosto- i krzywoliniowym oraz punktów brył w ruchu postępowym, obrotowym i płaskim.
ME_1A_U13C-3, C-2T-A-2, T-A-4, T-A-1, T-A-8, T-A-6, T-A-7, T-A-5, T-A-11, T-A-12, T-A-10, T-A-9, T-A-3M-2S-3, S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ME_1A_C04_K01
Student nabywa interaktywną i kreatywną postawę do pracy w zespole. Świadomość potrzeby poszerzania własnej wiedzy i umiejętności. Świadomość odpowiedzialności za poprawność wykonywanych zadań.
ME_1A_K01, ME_1A_K03C-3, C-2T-A-2, T-A-4, T-A-1, T-A-6, T-A-7, T-A-5, T-A-11, T-A-10, T-A-9, T-A-3M-2, M-1S-3, S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ME_1A_C04_W01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie zdefiniować podstawowe pojęcia, prawa i zasady statyki i kinematyki. Powinien umieć zdefiniować warunki równowagi płaskich i przestrzennych układów sił z uwzględnieniem i bez uwzględnienia tarcia. Powinien być w stanie wyznaczyć położenie środka ciężkości bryły, powierzchni i linii. Powinien umieć opisać wielkości charakteryzujące ruch punktu materialnego. Powinien umieć opisać ruch postępowy, obrotowy, płaski i kulisty bryły sztywnej. Powinien umieć napisać równania ruchu punktu i wyznaczyć prędkości i przyspieszenia punktu oraz punktów bryły w ruchu postępowym, obrotowym i płaskim.
2,0Student nie opanował podstawowej wiedzy z zakresu przedmiotu.
3,0Student opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu. Czasem jednak nie potrafi jej wykorzystać.
3,5Student opanował wiedzę w stopniu pośrednim między oceną 3,0 i 4,0.
4,0Student opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu. Zna obszary jej stosowania. Potrafi samodzielnie wskazać obszary wiedzy obejmujące zadany problem i wybrać sposób jego rozwiązania.
4,5Student opanował wiedzę w stopniu pośrednim między oceną 4,0 i 5,0.
5,0Student opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu. Zna obszary jej stosowania. Potrafi samodzielnie wskazać obszary wiedzy obejmujące zadany problem i wybrać sposób jego rozwiązania. Potrafi wykorzystać nabytą wiedzę do wyboru najbardziej efektywnej metody rozwiązania zadanych problemów oraz umie uzasadnić ten wybór. Wykazuje zainteresowanie przedmiotem wykraczające poza przedstawioną tematykę.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ME_1A_C04_U01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć formułować zadania oraz wybierać stosowne metody ich rozwiązywania. Powinien umieć przeprowadzić analizę i opisać odpowiednimi równaniami warunki równowagi płaskich i przestrzennych układów sił z uwzględnieniem i bez uwzględnienia tarcia. Powinien umieć znaleźć położenie środka ciężkości bryły, powierzchni i linii. Powinien umieć przeprowadzić pełną analizę ruchu punktu materialnego oraz analizę ruchu postępowego, obrotowego, płaskiego i kulistego bryły sztywnej. Powinien umieć napisać równania ruchu punktu i wyznaczyć prędkości i przyspieszenia punktów w ruchu prosto- i krzywoliniowym oraz punktów brył w ruchu postępowym, obrotowym i płaskim.
2,0Student nie potrafi samodzielnie rozwiązywać zadań.
3,0Student potrafi poprawnie rozwiązywać proste zadania. Popełnia drobne pomyłki i błędy.
3,5Student wykazuje umiejętności pośrednie między oceną 3,0 i 4,0.
4,0Student ma umiejętności kojarzenia i analizy nabytej wiedzy. Zadania rozwiązuje poprawnie. Nie popełnia błędów, a tylko nieliczne pomyłki w obliczeniach.
4,5Student wykazuje umiejętności pośrednie między oceną 4,0 i 5,0.
5,0Student ma umiejętności kojarzenia i analizy nabytej wiedzy. Potrafi poprawnie, a nawet nieszablonowo rozwiązywać zadania. Nie popełnia pomyłek w obliczeniach. Umie przeprowadzić analizę otrzymanych wyników.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ME_1A_C04_K01
Student nabywa interaktywną i kreatywną postawę do pracy w zespole. Świadomość potrzeby poszerzania własnej wiedzy i umiejętności. Świadomość odpowiedzialności za poprawność wykonywanych zadań.
2,0Student nieaktywny. Nie wykazuje zainteresowania przedmiotem. W pracy całkiem niesamodzielny i nie wykazuje chęci współpracy z innymi studentami i prowadzącym zajęcia.
3,0Student samodzielnie wykonujący zadane prace. Gotów do podjęcia współpracy.
3,5Student posiadł kompetencje w stopniu pośrednim między oceną 3,0 i 4,0.
4,0Student samodzielnie wykonujący zadane prace. Aktywnie przyłącza się do zespołu i współpracuje z innymi studentami oraz prowadzącym zajęcia.
4,5Student posiadł kompetencje w stopniu pośrednim między oceną 4,0 i 5,0.
5,0Student wykazuje cechy przywódcze, organizuje prace zespołu. Wykazuje zainteresowanie wiedzą i doskonaleniem umiejętności. Świadomie i odpowiedzialnie podejmuje powierzone zadania.

Literatura podstawowa

  1. Leyko J., Mechanika ogólna, t.1 Statyka i kinematyka, PWN, Warszawa, 2008
  2. Misiak J., Mechanika ogólna, t.1 Statyka i kinematyka, WNT, Warszawa, 1989
  3. Leyko J., Szmelter J., Zbiór zadań z mechaniki ogólnej, t.1 Statyka, PWN, Warszawa, 1978
  4. Leyko J., Szmelter J., Zbiór zadań z mechaniki ogólnej, t.2 Kinematyka, PWN, Warszawa, 1978
  5. Nizioł J., Metodyka rozwiazywania zadań mechaniki, WNT, Warszawa, 2002

Literatura dodatkowa

  1. Osiński Z., Mechanika ogólna, PWN, Warszawa, 1997
  2. Misiak J., Zadania z mechaniki ogólnej, cz.1 Statyka, WNT, Warszawa, 1997
  3. Misiak J., Zadania z mechaniki ogólnej, cz.2 Kinematyka, WNT, Warszawa, 1997

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Uwalnianie od więzów ciał nieswobodnych.1
T-A-2Wyznaczanie sił w płaskim zbieżnym układzie sił metodą geometryczną i analityczną (równania równowagi).3
T-A-3Obliczanie sił w płaskich dowolnych układach sił.4
T-A-4Obliczanie sił w płaskich dowolnych układach sił z uwzględnieniem tarcia (tarcie ślizgowe, tarcie cięgna o krążek, tarcie toczne).4
T-A-5Wyznaczanie sił w przestrzennym zbieżnym układzie sił.2
T-A-6Wyznaczanie sił w przestrzennym dowolnym układzie sił.2
T-A-7Obliczanie współrzędnych środka ciężkości brył, powierzchni i linii.2
T-A-8Kolokwium nr 1 z zakresu statyki.2
T-A-9Kinematyka punktu: wyznaczanie torów, obliczanie drogi, prędkości i przyspieszeń punktów w ruchu prostoliniowym i krzywoliniowym.3
T-A-10Obliczanie prędkości i przyspieszeń punktów brył będących w ruchu postępowym lub obrotowym dookoła stałej osi.3
T-A-11Obliczanie prędkości i przyspieszeń punktów brył będących w ruchu płaskim.2
T-A-12Kolokwium nr 2 z zakresu kinematyki.2
30

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Podstawowe pojęcia mechaniki. Prawa Newtona. Zasady statyki. Więzy i ich reakcje.2
T-W-2Płaski zbieżny układ sił: wypadkowa układu, warunek równowagi, twierdzenie o równowadze trzech sił, równania równowagi układu.2
T-W-3Moment siły względem punktu. Para sił i moment pary sił. Redukcja sił działających w jednej płaszczyźnie do siły i pary sił.1
T-W-4Płaski dowolny układ sił: warunki równowagi, równania równowagi układu.3
T-W-5Tarcie i prawa tarcia. Tarcie ślizgowe. Tarcie cięgna o krążek. Tarcie toczne.4
T-W-6Przestrzenny zbieżny układ sił - równania równowagi. Moment siły względem osi. Przestrzenny dowolny układ sił – warunki równowagi.4
T-W-7Środki ciężkości bryły, powierzchni i linii.2
T-W-8Kinematyka punktu: opis ruchu punktu, równania ruchu punktu, tor punktu, prędkość i przyspieszenie punktu.2
T-W-9Szczególne przypadki prostoliniowego i krzywoliniowego ruchu punktu, przyspieszenie styczne i normalne punktu.2
T-W-10Ruch postępowy i ruch obrotowy ciała sztywnego.4
T-W-11Ruch płaski ciała sztywnego. Prędkości i przyspieszenia w ruchu płaskim.2
T-W-12Ruch kulisty ciała sztywnego.2
30

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Uczestniczenie w ćwiczeniach audytoryjnych.30
A-A-2Przygotowywanie się do kolejnych ćwiczeń audytoryjnych na podstawie wykładu i wskazanej literatury.7
A-A-3Samodzielne rozwiązywanie zadań ze wskazanych zbiorów zadań w ramach zadań domowych.10
A-A-4Przygotowywanie się do sprawdzianów i kolokwiów.15
62
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestniczenie w wykładach30
A-W-2Studiowanie wskazanej literatury10
A-W-3Konsultacje5
A-W-4Przygotowywanie się do zaliczenia wykładu15
A-W-5Zaliczenie wykładu2
62
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięME_1A_C04_W01W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie zdefiniować podstawowe pojęcia, prawa i zasady statyki i kinematyki. Powinien umieć zdefiniować warunki równowagi płaskich i przestrzennych układów sił z uwzględnieniem i bez uwzględnienia tarcia. Powinien być w stanie wyznaczyć położenie środka ciężkości bryły, powierzchni i linii. Powinien umieć opisać wielkości charakteryzujące ruch punktu materialnego. Powinien umieć opisać ruch postępowy, obrotowy, płaski i kulisty bryły sztywnej. Powinien umieć napisać równania ruchu punktu i wyznaczyć prędkości i przyspieszenia punktu oraz punktów bryły w ruchu postępowym, obrotowym i płaskim.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówME_1A_W02Ma wiedzę w zakresie fizyki, elektroniki, automatyki i informatyki niezbędną do opisu i rozumienia zasad działania, budowy, technologii wytwarzania i programowania maszyn.
ME_1A_W03Ma teoretycznie podbudowaną wiedzę ogólną w zakresie mechaniki, wytrzymałości konstrukcji mechanicznych, elektroniki, elektrotechniki, informatyki, sztucznej inteligencji, układów sterowania i napędów oraz metrologii i systemów pomiarowych umożliwiających opis i rozumienie zagadnień technicznych w obszarze mechatroniki.
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami, prawami i zasadami statyki, kinematyki.
C-3Ukształtowanie umiejętności opisu i analizy ruchu punktu oraz prostych przypadków ruchu bryły sztywnej.
C-2Ukształtowanie umiejętności prowadzenia analizy statycznej prostych płaskich i przestrzennych układów sił znajdujących się w równowadze.
Treści programoweT-W-4Płaski dowolny układ sił: warunki równowagi, równania równowagi układu.
T-W-2Płaski zbieżny układ sił: wypadkowa układu, warunek równowagi, twierdzenie o równowadze trzech sił, równania równowagi układu.
T-W-1Podstawowe pojęcia mechaniki. Prawa Newtona. Zasady statyki. Więzy i ich reakcje.
T-W-3Moment siły względem punktu. Para sił i moment pary sił. Redukcja sił działających w jednej płaszczyźnie do siły i pary sił.
T-W-7Środki ciężkości bryły, powierzchni i linii.
T-W-8Kinematyka punktu: opis ruchu punktu, równania ruchu punktu, tor punktu, prędkość i przyspieszenie punktu.
T-W-9Szczególne przypadki prostoliniowego i krzywoliniowego ruchu punktu, przyspieszenie styczne i normalne punktu.
T-W-11Ruch płaski ciała sztywnego. Prędkości i przyspieszenia w ruchu płaskim.
T-W-6Przestrzenny zbieżny układ sił - równania równowagi. Moment siły względem osi. Przestrzenny dowolny układ sił – warunki równowagi.
T-W-10Ruch postępowy i ruch obrotowy ciała sztywnego.
T-W-12Ruch kulisty ciała sztywnego.
T-W-5Tarcie i prawa tarcia. Tarcie ślizgowe. Tarcie cięgna o krążek. Tarcie toczne.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny z wykorzystaniem środków audiowizualnych.
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Zaliczenie wykładów - na podstawie wyniku z części pisemnej i odpowiedzi ustnej.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie opanował podstawowej wiedzy z zakresu przedmiotu.
3,0Student opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu. Czasem jednak nie potrafi jej wykorzystać.
3,5Student opanował wiedzę w stopniu pośrednim między oceną 3,0 i 4,0.
4,0Student opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu. Zna obszary jej stosowania. Potrafi samodzielnie wskazać obszary wiedzy obejmujące zadany problem i wybrać sposób jego rozwiązania.
4,5Student opanował wiedzę w stopniu pośrednim między oceną 4,0 i 5,0.
5,0Student opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu. Zna obszary jej stosowania. Potrafi samodzielnie wskazać obszary wiedzy obejmujące zadany problem i wybrać sposób jego rozwiązania. Potrafi wykorzystać nabytą wiedzę do wyboru najbardziej efektywnej metody rozwiązania zadanych problemów oraz umie uzasadnić ten wybór. Wykazuje zainteresowanie przedmiotem wykraczające poza przedstawioną tematykę.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięME_1A_C04_U01W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć formułować zadania oraz wybierać stosowne metody ich rozwiązywania. Powinien umieć przeprowadzić analizę i opisać odpowiednimi równaniami warunki równowagi płaskich i przestrzennych układów sił z uwzględnieniem i bez uwzględnienia tarcia. Powinien umieć znaleźć położenie środka ciężkości bryły, powierzchni i linii. Powinien umieć przeprowadzić pełną analizę ruchu punktu materialnego oraz analizę ruchu postępowego, obrotowego, płaskiego i kulistego bryły sztywnej. Powinien umieć napisać równania ruchu punktu i wyznaczyć prędkości i przyspieszenia punktów w ruchu prosto- i krzywoliniowym oraz punktów brył w ruchu postępowym, obrotowym i płaskim.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówME_1A_U13Potrafi sformułować proste zadania inżynierskie oraz poprawnie ocenić przydatność różnych metod i narzędzi do ich rozwiązania.
Cel przedmiotuC-3Ukształtowanie umiejętności opisu i analizy ruchu punktu oraz prostych przypadków ruchu bryły sztywnej.
C-2Ukształtowanie umiejętności prowadzenia analizy statycznej prostych płaskich i przestrzennych układów sił znajdujących się w równowadze.
Treści programoweT-A-2Wyznaczanie sił w płaskim zbieżnym układzie sił metodą geometryczną i analityczną (równania równowagi).
T-A-4Obliczanie sił w płaskich dowolnych układach sił z uwzględnieniem tarcia (tarcie ślizgowe, tarcie cięgna o krążek, tarcie toczne).
T-A-1Uwalnianie od więzów ciał nieswobodnych.
T-A-8Kolokwium nr 1 z zakresu statyki.
T-A-6Wyznaczanie sił w przestrzennym dowolnym układzie sił.
T-A-7Obliczanie współrzędnych środka ciężkości brył, powierzchni i linii.
T-A-5Wyznaczanie sił w przestrzennym zbieżnym układzie sił.
T-A-11Obliczanie prędkości i przyspieszeń punktów brył będących w ruchu płaskim.
T-A-12Kolokwium nr 2 z zakresu kinematyki.
T-A-10Obliczanie prędkości i przyspieszeń punktów brył będących w ruchu postępowym lub obrotowym dookoła stałej osi.
T-A-9Kinematyka punktu: wyznaczanie torów, obliczanie drogi, prędkości i przyspieszeń punktów w ruchu prostoliniowym i krzywoliniowym.
T-A-3Obliczanie sił w płaskich dowolnych układach sił.
Metody nauczaniaM-2Ćwiczenia audytoryjne - rozwiązywanie przykładowych zadań na tablicy przy aktywnym uczestnictwie grupy studenckiej.
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Zaliczenie wykładów - na podstawie wyniku z części pisemnej i odpowiedzi ustnej.
S-1Ocena formująca: Ocena na podstawie odpowiedzi w trakcie trwania ćwiczeń audytoryjnych i na podstawie wyników sprawdzianów.
S-2Ocena podsumowująca: Ocena z ćwiczeń audytoryjnych - na podstawie wyników dwóch pisemnych kolokwiów i dwóch sprawdzianów.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi samodzielnie rozwiązywać zadań.
3,0Student potrafi poprawnie rozwiązywać proste zadania. Popełnia drobne pomyłki i błędy.
3,5Student wykazuje umiejętności pośrednie między oceną 3,0 i 4,0.
4,0Student ma umiejętności kojarzenia i analizy nabytej wiedzy. Zadania rozwiązuje poprawnie. Nie popełnia błędów, a tylko nieliczne pomyłki w obliczeniach.
4,5Student wykazuje umiejętności pośrednie między oceną 4,0 i 5,0.
5,0Student ma umiejętności kojarzenia i analizy nabytej wiedzy. Potrafi poprawnie, a nawet nieszablonowo rozwiązywać zadania. Nie popełnia pomyłek w obliczeniach. Umie przeprowadzić analizę otrzymanych wyników.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięME_1A_C04_K01Student nabywa interaktywną i kreatywną postawę do pracy w zespole. Świadomość potrzeby poszerzania własnej wiedzy i umiejętności. Świadomość odpowiedzialności za poprawność wykonywanych zadań.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówME_1A_K01Rozumie potrzebę ciągłego uczenia się celem utrzymania poziomu i podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych.
ME_1A_K03Potrafi pracować i współdziałać w grupie.
Cel przedmiotuC-3Ukształtowanie umiejętności opisu i analizy ruchu punktu oraz prostych przypadków ruchu bryły sztywnej.
C-2Ukształtowanie umiejętności prowadzenia analizy statycznej prostych płaskich i przestrzennych układów sił znajdujących się w równowadze.
Treści programoweT-A-2Wyznaczanie sił w płaskim zbieżnym układzie sił metodą geometryczną i analityczną (równania równowagi).
T-A-4Obliczanie sił w płaskich dowolnych układach sił z uwzględnieniem tarcia (tarcie ślizgowe, tarcie cięgna o krążek, tarcie toczne).
T-A-1Uwalnianie od więzów ciał nieswobodnych.
T-A-6Wyznaczanie sił w przestrzennym dowolnym układzie sił.
T-A-7Obliczanie współrzędnych środka ciężkości brył, powierzchni i linii.
T-A-5Wyznaczanie sił w przestrzennym zbieżnym układzie sił.
T-A-11Obliczanie prędkości i przyspieszeń punktów brył będących w ruchu płaskim.
T-A-10Obliczanie prędkości i przyspieszeń punktów brył będących w ruchu postępowym lub obrotowym dookoła stałej osi.
T-A-9Kinematyka punktu: wyznaczanie torów, obliczanie drogi, prędkości i przyspieszeń punktów w ruchu prostoliniowym i krzywoliniowym.
T-A-3Obliczanie sił w płaskich dowolnych układach sił.
Metody nauczaniaM-2Ćwiczenia audytoryjne - rozwiązywanie przykładowych zadań na tablicy przy aktywnym uczestnictwie grupy studenckiej.
M-1Wykład informacyjny z wykorzystaniem środków audiowizualnych.
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Zaliczenie wykładów - na podstawie wyniku z części pisemnej i odpowiedzi ustnej.
S-1Ocena formująca: Ocena na podstawie odpowiedzi w trakcie trwania ćwiczeń audytoryjnych i na podstawie wyników sprawdzianów.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nieaktywny. Nie wykazuje zainteresowania przedmiotem. W pracy całkiem niesamodzielny i nie wykazuje chęci współpracy z innymi studentami i prowadzącym zajęcia.
3,0Student samodzielnie wykonujący zadane prace. Gotów do podjęcia współpracy.
3,5Student posiadł kompetencje w stopniu pośrednim między oceną 3,0 i 4,0.
4,0Student samodzielnie wykonujący zadane prace. Aktywnie przyłącza się do zespołu i współpracuje z innymi studentami oraz prowadzącym zajęcia.
4,5Student posiadł kompetencje w stopniu pośrednim między oceną 4,0 i 5,0.
5,0Student wykazuje cechy przywódcze, organizuje prace zespołu. Wykazuje zainteresowanie wiedzą i doskonaleniem umiejętności. Świadomie i odpowiedzialnie podejmuje powierzone zadania.