Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Mechatronika (S1)

Sylabus przedmiotu Maszynoznawstwo:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Mechatronika
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Maszynoznawstwo
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Mechatroniki
Nauczyciel odpowiedzialny Daniel Jastrzębski <Daniel.Jastrzebski@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Michał Dolata <Michal.Dolata@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 4,0 ECTS (formy) 4,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
projektyP4 15 2,30,40zaliczenie
wykładyW4 30 1,70,60egzamin

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawowa wiedza z podstaw konstrukcji maszyn, mechaniki i wytrzymałości materiałów
W-2Umiejętność stosowania technik grafiki inżynierskiej.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Student powinien widzieć maszynę jako obiekt pobierający i przekształcający energię oraz wykonujący pracę użyteczną.
C-2Student powinien umieć określić i sklasyfikować strukturę całej maszyny oraz jej zespołów funkcjonalnych, zdając sobie sprawę z zasad ich działania i wzajemnej współpracy.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
projekty
T-P-1Wybór obiektu analizowanego w ramach zajęć projektowych oraz analiza jego funkcjonalności2
T-P-2Przegląd rozwiązań technicznych maszyn odpowiednio do tematów projektów2
T-P-3Oszacowanie podstawowych obciążeń maszyny, zapotrzebowania na moc i wybór silnika napędowego2
T-P-4Określenie struktury geometryczno-ruchowej maszyny i typu głównych elementów układu nośnego2
T-P-5Schemat układu napędowego maszyny2
T-P-6Obliczenia konstrukcyjne wybranego zespołu maszyny2
T-P-7Prezentacje wykonanych projektów3
15
wykłady
T-W-1Zarys historii techniki2
T-W-2Energia, praca, moc, obciążenie maszyny4
T-W-3Układy geometryczno-ruchowe maszyn4
T-W-4Układy napędowe mechaniczne, hydrauliczne i pneumatyczne4
T-W-5Silniki i dobór silników, napędy hybrydowe4
T-W-6Straty energii w układach napędowych2
T-W-7Układy funkcjonalne w maszynach4
T-W-8Wybrane konstrukcje maszyn z różnych dziedzin techniki6
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
projekty
A-P-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-P-2Poszukiwanie i wstępna analiza rozwiązań konstrukcyjnych istniejących maszyn5
A-P-3Przygotowanie prezentacji z różnych istniejących i historycznych rozwiązań konstrukcyjnych projektowanej maszyny5
A-P-4Opracowywanie schematów i rysunków podstawowych układów maszyny8
A-P-5Wykonanie obliczeń inżynierskich związanych z ogólną analizą projektu i z analizą wybranych jego fragmentów8
A-P-6Opracowanie wymaganej dokumentacji z wykonania projektu8
A-P-7Przygotowanie prezentacji dokumentującej działania i rezultaty osiągnięte w projekcie4
A-P-8Konsultacje fragmentów projektu4
57
wykłady
A-W-1Udział w zajęciach wykładowych30
A-W-2Przygotowanie do egzaminu10
A-W-3Udział w egzaminie2
42

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny z użyciem prozentacji multimedialnych
M-2Wykonanie projektu
M-3Dyskusja nad elementami projektów

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: W połowie semestru opis niedomagań i pozytywnych działań w projekcie.
S-2Ocena formująca: Ocena prezentacji istniejących rozwiązań konstrukcyjnych
S-3Ocena podsumowująca: Końcowa ocena z projektu
S-4Ocena podsumowująca: Ocena z egzaminu

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ME_1A_C12_W01
Student powinien trafnie klasyfikować, nazywać i opisywać zasady działania maszyn i ich zespołów funkcjonalnych.
ME_1A_W05, ME_1A_W10C-1, C-2T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-6, T-W-7, T-W-5, T-W-8M-1, M-2, M-3S-2, S-3, S-4

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ME_1A_C12_U01
Student umie pozyskać informacje o podstawowych właściwościach maszyny oraz jej zespołów funkcjonalnych i dokonać ich krytycznej analizy
ME_1A_U01C-1, C-2T-P-5, T-P-4, T-P-3, T-P-2M-2, M-3S-1, S-2, S-3
ME_1A_C12_U02
Student potrafi wykonać elementy zadań projektowych i posługiwać się przy tym programami wspomagającymi proces projektowania
ME_1A_U06C-2T-P-6, T-P-5, T-P-4M-2S-3
ME_1A_C12_U03
Student potrafi zaprezentować rezultat swoich działań projektowych oraz omówić istniejące rozwiązania konstrukcyjne.
ME_1A_U03C-2T-P-2, T-P-7M-2, M-3S-2, S-3

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ME_1A_C12_K01
Współdziałanie w zespole w roli współwykonawcy projektu
ME_1A_K03C-1, C-2T-P-6, T-P-5, T-P-4, T-P-3, T-P-2, T-P-7, T-P-1M-2, M-3S-3

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ME_1A_C12_W01
Student powinien trafnie klasyfikować, nazywać i opisywać zasady działania maszyn i ich zespołów funkcjonalnych.
2,0Student nie potrafi klasyfikować, nazywać i opisywać zasady działania maszyn i ich zespołów funkcjonalnych.
3,0Student poprawnie klasyfikuje, nazywa i opisywuje zasady działania maszyn i ich zespołów funkcjonalnych.
3,5Student trafnie klasyfikuje, nazywa i opisywuje zasady działania maszyn i ich zespołów funkcjonalnych. Potrafi wskazać inne rozwiązania techniczne realizujące to samo zadanie.
4,0Student trafnie klasyfikuje, nazywa i opisywuje zasady działania maszyn i ich zespołów funkcjonalnych. Rozpoznaje podstawowe zalety i wady różnych rozwiązań konstrukcyjnych.
4,5Student trafnie klasyfikuje, nazywa i opisywuje zasady działania maszyn i ich zespołów funkcjonalnych. Rozpoznaje podstawowe zalety i wady różnych rozwiązań konstrukcyjnych. Potrafi przedyskutować możliwości rozwoju i zmian w konstrukcji.
5,0Student trafnie klasyfikuje, nazywa i opisywuje zasady działania maszyn i ich zespołów funkcjonalnych. Rozpoznaje podstawowe zalety i wady różnych rozwiązań konstrukcyjnych. Jest w stanie wskazać rozwiązanie optymalne ze względu na różne kryteria (energetyczne, technologiczne, ekonomiczne, ekologiczne, itp.) i przedyskutować możliwości rozwoju i zmian w konstrukcji.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ME_1A_C12_U01
Student umie pozyskać informacje o podstawowych właściwościach maszyny oraz jej zespołów funkcjonalnych i dokonać ich krytycznej analizy
2,0Student nie potrafi dotrzeć do materiałów opisujących rozwiązania konstrukcyjne maszyn w wybranej grupie.
3,0Student potrafi pozyskać informacje o podstawowych właściwościach maszyny oraz jej zespołów funkcjonalnych i dokonać ich analizy
3,5Student potrafi pozyskać informacje o podstawowych właściwościach maszyny oraz jej zespołów funkcjonalnych. Potrafi wskazać zalety i wady rozwiązań zastosowanych w maszynie.
4,0Student potrafi pozyskać informacje o podstawowych właściwościach maszyny oraz jej zespołów funkcjonalnych i dokonać ich krytycznej analizy. Student potrafi znaleźć różne rozwiązania konstrukcji maszyn w wybranej grupie, sklasyfikować je wraz z wyodrębnieniem ich podstawowych właściwości.
4,5Student potrafi pozyskać informacje o podstawowych właściwościach maszyny oraz jej zespołów funkcjonalnych i dokonać ich krytycznej analizy. Student potrafi znaleźć różne rozwiązania konstrukcji maszyn w wybranej grupie, sklasyfikować je wraz z wyodrębnieniem ich podstawowych właściwości. Potrafi przeprowadzić obliczenia szacunkowe mocy maszyny i obciążeń podstawowych jej elementów i układów.
5,0Student potrafi pozyskać informacje o podstawowych właściwościach maszyny oraz jej zespołów funkcjonalnych i dokonać ich krytycznej analizy. Student potrafi znaleźć różne rozwiązania konstrukcji maszyn w wybranej grupie, sklasyfikować je wraz z wyodrębnieniem ich podstawowych właściwości. Potrafi przeprowadzić obliczenia szacunkowe mocy maszyny i obciążeń podstawowych jej elementów i układów. Potrafi porównać różne rozwiązania konstrukcyjne i zasugerować kierunki rozwoju maszyny.
ME_1A_C12_U02
Student potrafi wykonać elementy zadań projektowych i posługiwać się przy tym programami wspomagającymi proces projektowania
2,0Student ma kłopoty ze sporządzeniem zrozumiałych rysunków schematów różnych zespołów funkcjonalnych maszyn.
3,0Student potrafi wykonać elementy zadań projektowych i posługiwać się przy tym programami wspomagającymi proces projektowania. Student potrafi wykonywać proste schematyczne rysunki struktury geometryczno-ruchowej maszyny, schematy napędu (mechanicznego, hydraulicznego, itd.).
3,5Student potrafi wykonać elementy zadań projektowych i posługiwać się przy tym programami wspomagającymi proces projektowania. Student potrafi wykonywać schematyczne rysunki struktury geometryczno-ruchowej maszyny, schematy napędu (mechanicznego, hydraulicznego, itd.).
4,0Student potrafi wykonać elementy zadań projektowych i posługiwać się przy tym programami wspomagającymi proces projektowania. Potrafi wykonywać schematyczne rysunki struktury geometryczno-ruchowej maszyny, złożone schematy napędu (mechanicznego, hydraulicznego, itd.). Potrafi, stosując techniki informatyczne, obliczyć moc zainstalowaną w maszynie i obciążenie wybranych elementów maszyny.
4,5Student potrafi wykonać elementy zadań projektowych i posługiwać się przy tym programami wspomagającymi proces projektowania. Potrafi wykonywać schematyczne rysunki struktury geometryczno-ruchowej maszyny, szczegółowe, złożone schematy napędu (mechanicznego, hydraulicznego, itp.). Student potrafi posłużyć się programem do rysowania w 3D. Student umie prowadzić obliczenia konstrukcyjne wybranych zespołów z wykorzystaniem zaawansowanych narzędzi informatycznych.
5,0Student potrafi wykonać elementy zadań projektowych i posługiwać się przy tym programami wspomagającymi proces projektowania. Potrafi wykonywać schematyczne rysunki struktury geometryczno-ruchowej maszyny, szczegółowe, złożone schematy napędu (mechanicznego, hydraulicznego, itp.). Student potrafi posłużyć się programem do rysowania w 3D. Student umie prowadzić obliczenia konstrukcyjne wybranych zespołów z wykorzystaniem zaawansowanych narzędzi informatycznych. Student potrafi zaproponować modyfikacje konstrukcji w oparciu o wyniki swoich działań projektowych.
ME_1A_C12_U03
Student potrafi zaprezentować rezultat swoich działań projektowych oraz omówić istniejące rozwiązania konstrukcyjne.
2,0Nieciekawe lub niezrozumiałe przedstawienie pracy nad projektem.
3,0Student potrafi zaprezentować rezultat swoich działań projektowych oraz omówić istniejące rozwiązania konstrukcyjne.
3,5Student potrafi zaprezentować rezultat swoich działań projektowych oraz omówić i krytycznie przeanalizować istniejące rozwiązania konstrukcyjne.
4,0Student potrafi zaprezentować rezultat swoich działań projektowych oraz omówić i krytycznie przeanalizować istniejące rozwiązania konstrukcyjne. Do prezentacji potrafi zastosować elementy techniki multimedialnej.
4,5Student potrafi zaprezentować rezultat swoich działań projektowych oraz omówić i krytycznie przeanalizować istniejące rozwiązania konstrukcyjne. Do prezentacji potrafi zastosować elementy techniki multimedialnej. Atrakcyjne przedstawia swoją pracę nad projektem stawiając pytania dotyczące możliwości rozwoju projektowanej konstrukcji.
5,0Student potrafi zaprezentować rezultat swoich działań projektowych oraz omówić i krytycznie przeanalizować istniejące rozwiązania konstrukcyjne. Do prezentacji potrafi zastosować elementy techniki multimedialnej. Atrakcyjne przedstawia swoją pracę nad projektem stawiając pytania dotyczące możliwości rozwoju projektowanej konstrukcji. Potrafi przeprowadzić dyskusję na projektem.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ME_1A_C12_K01
Współdziałanie w zespole w roli współwykonawcy projektu
2,0Student nie wykazuje aktywności w wykonywaniu zadania projektowego. Korzysta z pomocy innych studentów w sposób odtwórczy.
3,0Współdziałanie w zespole w roli współwykonawcy projektu. Niewielka aktywność studenta w realizacji zadania projektowego. Niewielka współpraca i wymiana myśli z inymi studentami. Realizuje zadania tylko wyraźnie polecone. Aprobata kolegów.
3,5Współdziałanie w zespole w roli współwykonawcy projektu. Aktywność studenta w realizacji swojej części zadania projektowego. Niewielka współpraca i wymiana myśli z inymi studentami w obszarze całego zadania projektowego. Realizuje zadania tylko wyraźnie polecone. Aprobata kolegów.
4,0Współdziałanie w zespole w roli współwykonawcy projektu. Średnia aktywność i kreatywność przy realizacji projektu. Dobre współdziałanie z kolegami w obszarze całego projektu. Uznanie wśród kolegów.
4,5Współdziałanie w zespole w roli współwykonawcy projektu. Duża aktywność i kreatywność przy realizacji projektu. Dobre współdziałanie z kolegami w obszarze całego projektu. Przedstawianie wyników projektu na forum grupy. Uznanie wśród kolegów.
5,0Współdziałanie w zespole w roli współwykonawcy projektu. Duża aktywność i kreatywność w realizacji zadania projektowego. Zrealizowanie zadań kierownika projektu. Przedstawianie wyników projektu na forum grupy. Uznanie znaczącego wkładu pracy przez zespół wykonawców projektu.

Literatura podstawowa

  1. Biały W., Maszynoznawstwo, WNT, 2006
  2. Sempruch J., Szala J., Topoliński T., Maszynoznawstwo i transport wewnątrzzakładowy, Akademia Techniczno-Rolnicza, Akademia Techniczno-Rolnicza Bydgoszcz, 1992
  3. Chimiak M., Budowa suwnic i cięgników oraz ich obsługa, KaBe, Krosno, 2009
  4. Muller L., Wilk A., Zębate przekładnie obiegowe, PWN, Warszawa, 1996

Literatura dodatkowa

  1. Praca zbior. pod red. Dietrycha M., Podstawy konstrukcji maszyn t. I, II, III, IV, PWN, Warszawa, 1986
  2. Skrzymowski W., Żurawie samojezdne : maszynoznawstwo specjalne, Arkady, Warszawa, 1981
  3. Pahl G., Beitz W, Nauka konstruowania, WNT, Warszawa, 1984
  4. Rusiński E., Zasady projektowania konstrukcji nośnych pojazdów samochodowych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 2002
  5. Skrzymowski W., Obsługa żurawi wieżowych, KaBe, Krosno, 2008
  6. Jodłowski M., Operator maszyn do robót ziemnych, KaBe, Krosno, 2007

Treści programowe - projekty

KODTreść programowaGodziny
T-P-1Wybór obiektu analizowanego w ramach zajęć projektowych oraz analiza jego funkcjonalności2
T-P-2Przegląd rozwiązań technicznych maszyn odpowiednio do tematów projektów2
T-P-3Oszacowanie podstawowych obciążeń maszyny, zapotrzebowania na moc i wybór silnika napędowego2
T-P-4Określenie struktury geometryczno-ruchowej maszyny i typu głównych elementów układu nośnego2
T-P-5Schemat układu napędowego maszyny2
T-P-6Obliczenia konstrukcyjne wybranego zespołu maszyny2
T-P-7Prezentacje wykonanych projektów3
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Zarys historii techniki2
T-W-2Energia, praca, moc, obciążenie maszyny4
T-W-3Układy geometryczno-ruchowe maszyn4
T-W-4Układy napędowe mechaniczne, hydrauliczne i pneumatyczne4
T-W-5Silniki i dobór silników, napędy hybrydowe4
T-W-6Straty energii w układach napędowych2
T-W-7Układy funkcjonalne w maszynach4
T-W-8Wybrane konstrukcje maszyn z różnych dziedzin techniki6
30

Formy aktywności - projekty

KODForma aktywnościGodziny
A-P-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-P-2Poszukiwanie i wstępna analiza rozwiązań konstrukcyjnych istniejących maszyn5
A-P-3Przygotowanie prezentacji z różnych istniejących i historycznych rozwiązań konstrukcyjnych projektowanej maszyny5
A-P-4Opracowywanie schematów i rysunków podstawowych układów maszyny8
A-P-5Wykonanie obliczeń inżynierskich związanych z ogólną analizą projektu i z analizą wybranych jego fragmentów8
A-P-6Opracowanie wymaganej dokumentacji z wykonania projektu8
A-P-7Przygotowanie prezentacji dokumentującej działania i rezultaty osiągnięte w projekcie4
A-P-8Konsultacje fragmentów projektu4
57
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Udział w zajęciach wykładowych30
A-W-2Przygotowanie do egzaminu10
A-W-3Udział w egzaminie2
42
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięME_1A_C12_W01Student powinien trafnie klasyfikować, nazywać i opisywać zasady działania maszyn i ich zespołów funkcjonalnych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówME_1A_W05Orientuje się w obecnym stanie oraz trendach rozwojowych w obszarach elektroniki, informatyki i budowy maszyn.
ME_1A_W10Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego. Potrafi korzystać z zasobów informacji.
Cel przedmiotuC-1Student powinien widzieć maszynę jako obiekt pobierający i przekształcający energię oraz wykonujący pracę użyteczną.
C-2Student powinien umieć określić i sklasyfikować strukturę całej maszyny oraz jej zespołów funkcjonalnych, zdając sobie sprawę z zasad ich działania i wzajemnej współpracy.
Treści programoweT-W-2Energia, praca, moc, obciążenie maszyny
T-W-3Układy geometryczno-ruchowe maszyn
T-W-4Układy napędowe mechaniczne, hydrauliczne i pneumatyczne
T-W-6Straty energii w układach napędowych
T-W-7Układy funkcjonalne w maszynach
T-W-5Silniki i dobór silników, napędy hybrydowe
T-W-8Wybrane konstrukcje maszyn z różnych dziedzin techniki
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny z użyciem prozentacji multimedialnych
M-2Wykonanie projektu
M-3Dyskusja nad elementami projektów
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Ocena prezentacji istniejących rozwiązań konstrukcyjnych
S-3Ocena podsumowująca: Końcowa ocena z projektu
S-4Ocena podsumowująca: Ocena z egzaminu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi klasyfikować, nazywać i opisywać zasady działania maszyn i ich zespołów funkcjonalnych.
3,0Student poprawnie klasyfikuje, nazywa i opisywuje zasady działania maszyn i ich zespołów funkcjonalnych.
3,5Student trafnie klasyfikuje, nazywa i opisywuje zasady działania maszyn i ich zespołów funkcjonalnych. Potrafi wskazać inne rozwiązania techniczne realizujące to samo zadanie.
4,0Student trafnie klasyfikuje, nazywa i opisywuje zasady działania maszyn i ich zespołów funkcjonalnych. Rozpoznaje podstawowe zalety i wady różnych rozwiązań konstrukcyjnych.
4,5Student trafnie klasyfikuje, nazywa i opisywuje zasady działania maszyn i ich zespołów funkcjonalnych. Rozpoznaje podstawowe zalety i wady różnych rozwiązań konstrukcyjnych. Potrafi przedyskutować możliwości rozwoju i zmian w konstrukcji.
5,0Student trafnie klasyfikuje, nazywa i opisywuje zasady działania maszyn i ich zespołów funkcjonalnych. Rozpoznaje podstawowe zalety i wady różnych rozwiązań konstrukcyjnych. Jest w stanie wskazać rozwiązanie optymalne ze względu na różne kryteria (energetyczne, technologiczne, ekonomiczne, ekologiczne, itp.) i przedyskutować możliwości rozwoju i zmian w konstrukcji.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięME_1A_C12_U01Student umie pozyskać informacje o podstawowych właściwościach maszyny oraz jej zespołów funkcjonalnych i dokonać ich krytycznej analizy
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówME_1A_U01Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł. Potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie.
Cel przedmiotuC-1Student powinien widzieć maszynę jako obiekt pobierający i przekształcający energię oraz wykonujący pracę użyteczną.
C-2Student powinien umieć określić i sklasyfikować strukturę całej maszyny oraz jej zespołów funkcjonalnych, zdając sobie sprawę z zasad ich działania i wzajemnej współpracy.
Treści programoweT-P-5Schemat układu napędowego maszyny
T-P-4Określenie struktury geometryczno-ruchowej maszyny i typu głównych elementów układu nośnego
T-P-3Oszacowanie podstawowych obciążeń maszyny, zapotrzebowania na moc i wybór silnika napędowego
T-P-2Przegląd rozwiązań technicznych maszyn odpowiednio do tematów projektów
Metody nauczaniaM-2Wykonanie projektu
M-3Dyskusja nad elementami projektów
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: W połowie semestru opis niedomagań i pozytywnych działań w projekcie.
S-2Ocena formująca: Ocena prezentacji istniejących rozwiązań konstrukcyjnych
S-3Ocena podsumowująca: Końcowa ocena z projektu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi dotrzeć do materiałów opisujących rozwiązania konstrukcyjne maszyn w wybranej grupie.
3,0Student potrafi pozyskać informacje o podstawowych właściwościach maszyny oraz jej zespołów funkcjonalnych i dokonać ich analizy
3,5Student potrafi pozyskać informacje o podstawowych właściwościach maszyny oraz jej zespołów funkcjonalnych. Potrafi wskazać zalety i wady rozwiązań zastosowanych w maszynie.
4,0Student potrafi pozyskać informacje o podstawowych właściwościach maszyny oraz jej zespołów funkcjonalnych i dokonać ich krytycznej analizy. Student potrafi znaleźć różne rozwiązania konstrukcji maszyn w wybranej grupie, sklasyfikować je wraz z wyodrębnieniem ich podstawowych właściwości.
4,5Student potrafi pozyskać informacje o podstawowych właściwościach maszyny oraz jej zespołów funkcjonalnych i dokonać ich krytycznej analizy. Student potrafi znaleźć różne rozwiązania konstrukcji maszyn w wybranej grupie, sklasyfikować je wraz z wyodrębnieniem ich podstawowych właściwości. Potrafi przeprowadzić obliczenia szacunkowe mocy maszyny i obciążeń podstawowych jej elementów i układów.
5,0Student potrafi pozyskać informacje o podstawowych właściwościach maszyny oraz jej zespołów funkcjonalnych i dokonać ich krytycznej analizy. Student potrafi znaleźć różne rozwiązania konstrukcji maszyn w wybranej grupie, sklasyfikować je wraz z wyodrębnieniem ich podstawowych właściwości. Potrafi przeprowadzić obliczenia szacunkowe mocy maszyny i obciążeń podstawowych jej elementów i układów. Potrafi porównać różne rozwiązania konstrukcyjne i zasugerować kierunki rozwoju maszyny.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięME_1A_C12_U02Student potrafi wykonać elementy zadań projektowych i posługiwać się przy tym programami wspomagającymi proces projektowania
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówME_1A_U06Potrafi posługiwać się oprogramowaniem wspomagającym procesy projektowania, symulacji i badań układów mechanicznych, elektrycznych i mechatronicznych.
Cel przedmiotuC-2Student powinien umieć określić i sklasyfikować strukturę całej maszyny oraz jej zespołów funkcjonalnych, zdając sobie sprawę z zasad ich działania i wzajemnej współpracy.
Treści programoweT-P-6Obliczenia konstrukcyjne wybranego zespołu maszyny
T-P-5Schemat układu napędowego maszyny
T-P-4Określenie struktury geometryczno-ruchowej maszyny i typu głównych elementów układu nośnego
Metody nauczaniaM-2Wykonanie projektu
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Końcowa ocena z projektu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student ma kłopoty ze sporządzeniem zrozumiałych rysunków schematów różnych zespołów funkcjonalnych maszyn.
3,0Student potrafi wykonać elementy zadań projektowych i posługiwać się przy tym programami wspomagającymi proces projektowania. Student potrafi wykonywać proste schematyczne rysunki struktury geometryczno-ruchowej maszyny, schematy napędu (mechanicznego, hydraulicznego, itd.).
3,5Student potrafi wykonać elementy zadań projektowych i posługiwać się przy tym programami wspomagającymi proces projektowania. Student potrafi wykonywać schematyczne rysunki struktury geometryczno-ruchowej maszyny, schematy napędu (mechanicznego, hydraulicznego, itd.).
4,0Student potrafi wykonać elementy zadań projektowych i posługiwać się przy tym programami wspomagającymi proces projektowania. Potrafi wykonywać schematyczne rysunki struktury geometryczno-ruchowej maszyny, złożone schematy napędu (mechanicznego, hydraulicznego, itd.). Potrafi, stosując techniki informatyczne, obliczyć moc zainstalowaną w maszynie i obciążenie wybranych elementów maszyny.
4,5Student potrafi wykonać elementy zadań projektowych i posługiwać się przy tym programami wspomagającymi proces projektowania. Potrafi wykonywać schematyczne rysunki struktury geometryczno-ruchowej maszyny, szczegółowe, złożone schematy napędu (mechanicznego, hydraulicznego, itp.). Student potrafi posłużyć się programem do rysowania w 3D. Student umie prowadzić obliczenia konstrukcyjne wybranych zespołów z wykorzystaniem zaawansowanych narzędzi informatycznych.
5,0Student potrafi wykonać elementy zadań projektowych i posługiwać się przy tym programami wspomagającymi proces projektowania. Potrafi wykonywać schematyczne rysunki struktury geometryczno-ruchowej maszyny, szczegółowe, złożone schematy napędu (mechanicznego, hydraulicznego, itp.). Student potrafi posłużyć się programem do rysowania w 3D. Student umie prowadzić obliczenia konstrukcyjne wybranych zespołów z wykorzystaniem zaawansowanych narzędzi informatycznych. Student potrafi zaproponować modyfikacje konstrukcji w oparciu o wyniki swoich działań projektowych.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięME_1A_C12_U03Student potrafi zaprezentować rezultat swoich działań projektowych oraz omówić istniejące rozwiązania konstrukcyjne.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówME_1A_U03Potrafi przygotować w języku polskim i obcym szczegółowe opracowanie problemu z zakresu mechatroniki zgodnie z zasadami przyjętymi przy tworzeniu dokumentacji technicznej, prezentacji ustnych i multimedialnych.
Cel przedmiotuC-2Student powinien umieć określić i sklasyfikować strukturę całej maszyny oraz jej zespołów funkcjonalnych, zdając sobie sprawę z zasad ich działania i wzajemnej współpracy.
Treści programoweT-P-2Przegląd rozwiązań technicznych maszyn odpowiednio do tematów projektów
T-P-7Prezentacje wykonanych projektów
Metody nauczaniaM-2Wykonanie projektu
M-3Dyskusja nad elementami projektów
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Ocena prezentacji istniejących rozwiązań konstrukcyjnych
S-3Ocena podsumowująca: Końcowa ocena z projektu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nieciekawe lub niezrozumiałe przedstawienie pracy nad projektem.
3,0Student potrafi zaprezentować rezultat swoich działań projektowych oraz omówić istniejące rozwiązania konstrukcyjne.
3,5Student potrafi zaprezentować rezultat swoich działań projektowych oraz omówić i krytycznie przeanalizować istniejące rozwiązania konstrukcyjne.
4,0Student potrafi zaprezentować rezultat swoich działań projektowych oraz omówić i krytycznie przeanalizować istniejące rozwiązania konstrukcyjne. Do prezentacji potrafi zastosować elementy techniki multimedialnej.
4,5Student potrafi zaprezentować rezultat swoich działań projektowych oraz omówić i krytycznie przeanalizować istniejące rozwiązania konstrukcyjne. Do prezentacji potrafi zastosować elementy techniki multimedialnej. Atrakcyjne przedstawia swoją pracę nad projektem stawiając pytania dotyczące możliwości rozwoju projektowanej konstrukcji.
5,0Student potrafi zaprezentować rezultat swoich działań projektowych oraz omówić i krytycznie przeanalizować istniejące rozwiązania konstrukcyjne. Do prezentacji potrafi zastosować elementy techniki multimedialnej. Atrakcyjne przedstawia swoją pracę nad projektem stawiając pytania dotyczące możliwości rozwoju projektowanej konstrukcji. Potrafi przeprowadzić dyskusję na projektem.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięME_1A_C12_K01Współdziałanie w zespole w roli współwykonawcy projektu
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówME_1A_K03Potrafi pracować i współdziałać w grupie.
Cel przedmiotuC-1Student powinien widzieć maszynę jako obiekt pobierający i przekształcający energię oraz wykonujący pracę użyteczną.
C-2Student powinien umieć określić i sklasyfikować strukturę całej maszyny oraz jej zespołów funkcjonalnych, zdając sobie sprawę z zasad ich działania i wzajemnej współpracy.
Treści programoweT-P-6Obliczenia konstrukcyjne wybranego zespołu maszyny
T-P-5Schemat układu napędowego maszyny
T-P-4Określenie struktury geometryczno-ruchowej maszyny i typu głównych elementów układu nośnego
T-P-3Oszacowanie podstawowych obciążeń maszyny, zapotrzebowania na moc i wybór silnika napędowego
T-P-2Przegląd rozwiązań technicznych maszyn odpowiednio do tematów projektów
T-P-7Prezentacje wykonanych projektów
T-P-1Wybór obiektu analizowanego w ramach zajęć projektowych oraz analiza jego funkcjonalności
Metody nauczaniaM-2Wykonanie projektu
M-3Dyskusja nad elementami projektów
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Końcowa ocena z projektu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie wykazuje aktywności w wykonywaniu zadania projektowego. Korzysta z pomocy innych studentów w sposób odtwórczy.
3,0Współdziałanie w zespole w roli współwykonawcy projektu. Niewielka aktywność studenta w realizacji zadania projektowego. Niewielka współpraca i wymiana myśli z inymi studentami. Realizuje zadania tylko wyraźnie polecone. Aprobata kolegów.
3,5Współdziałanie w zespole w roli współwykonawcy projektu. Aktywność studenta w realizacji swojej części zadania projektowego. Niewielka współpraca i wymiana myśli z inymi studentami w obszarze całego zadania projektowego. Realizuje zadania tylko wyraźnie polecone. Aprobata kolegów.
4,0Współdziałanie w zespole w roli współwykonawcy projektu. Średnia aktywność i kreatywność przy realizacji projektu. Dobre współdziałanie z kolegami w obszarze całego projektu. Uznanie wśród kolegów.
4,5Współdziałanie w zespole w roli współwykonawcy projektu. Duża aktywność i kreatywność przy realizacji projektu. Dobre współdziałanie z kolegami w obszarze całego projektu. Przedstawianie wyników projektu na forum grupy. Uznanie wśród kolegów.
5,0Współdziałanie w zespole w roli współwykonawcy projektu. Duża aktywność i kreatywność w realizacji zadania projektowego. Zrealizowanie zadań kierownika projektu. Przedstawianie wyników projektu na forum grupy. Uznanie znaczącego wkładu pracy przez zespół wykonawców projektu.