Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Mechatronika (S1)

Sylabus przedmiotu Konstrukcja maszyn technologicznych:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Mechatronika
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Konstrukcja maszyn technologicznych
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Mechatroniki
Nauczyciel odpowiedzialny Daniel Jastrzębski <Daniel.Jastrzebski@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Michał Dolata <Michal.Dolata@zut.edu.pl>, Piotr Pawełko <Piotr.Pawelko@zut.edu.pl>, Grzegorz Szwengier <Grzegorz.Szwengier@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny 3 Grupa obieralna 1

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
projektyP5 15 1,00,44zaliczenie
wykładyW5 30 2,00,56egzamin

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Ogólna – branżowa – wiedza techniczna, ze szczególnym uwzględnieniem podstaw konstrukcji maszyn.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Celem poznawczym tego przedmiotu jest uzyskanie podstawowej wiedzy z zakresu budowy i działania głównych zespołów konstrukcyjnych maszyn technologicznych.
C-2W ramach zajęć z tego przedmiotu student nabywa umiejętności oceny cech konstrukcyjnych maszyn technologicznych.
C-3Student nabywa umiejetności projektowania podstawowych elementów i zespołów konstrukcyjnych maszyn technologicznych, a także doboru ich handlowych, gotowych komponentów.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
projekty
T-P-1Projektowanie wybranych elementów i zespołów konstrukcyjnych wytypowanych maszyn technologicznych.8
T-P-2Przeprowadzenie symulacji komputerowych w celu wyznaczenia charakterystyk właściwości mechanicznych zaprojektowanych elementów i zespołów maszyn.7
15
wykłady
T-W-1Pojęcia podstawowe. Definicja maszyny technologicznej. Układ funkcjonalno-konstrukcyjny maszyny technologicznej. Podstawowe elementy i zespoły maszyn technologicznych.3
T-W-2Struktura i budowa zespołów korpusowych układu nośnego. Spoczynkowe i ruchowe (prowadnicowe) połączenia zespołów korpusowych.5
T-W-3Konstrukcje napędów ruchów głównych i posuwowych maszyn technologicznych.6
T-W-4Podstawy komputerowo wspomaganego projektowania maszyn technologicznych. Modelowanie geometryczne elementów i zespołów maszyn. Modelowanie i analizy obliczeniowe statycznych i dynamicznych właściwości maszyn. Zastosowanie metody elementów skończonych.8
T-W-5Podstawy doświadczalnych badań maszyn technologicznych. Detekcja słabych ogniw konstrukcji. Doświadczalna identyfikacja parametrów modeli obliczeniowych.8
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
projekty
A-P-1uczestnictwo w zajęciach15
A-P-2Analiza literatury.3
A-P-3Opracowanie koncepcyjne zadanych projektów zespołów konstrukcyjnych.3
A-P-4Konsultacje.2
A-P-5Przygotowanie się do zaliczenia.3
26
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2Analiza treści wykładów i studiowanie literatury6
A-W-3Przygotowanie do egzaminu10
A-W-4Konsultacje4
50

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny, ilustrowany przykładami rozwiązań technicznych.
M-2Ćwiczenia projektowe o charakterze konstrukcyjnym, pozwalające utrwalić, rozszerzyć i doskonalić wiedzę przekazaną w ramach wykładu.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Egzamin sprawdzający stopień opanowania wiedzy przekazanej na wykładach. Zaliczenia projektów konstrukcyjnych, sprawdzające wiedzę i umiejętności nabyte w czasie ćwiczeń projektowych.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ME_1A_B06-1_W01
Student powinien znać struktury konstrukcyjne oraz cechy funkcjonalne podstawowych maszyn technologicznych. Powinien umieć wyjaśnić zasady ich działania i zakresy zadań produkcyjnych.
ME_1A_W03, ME_1A_W05C-1T-W-2, T-W-4, T-W-3M-1, M-2S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ME_1A_B06-1_U01
Student nabywa podstwawowe umięjętności projektowania elementów składowych konstrukcji maszyn technologicznych. Nabywa umiejętności oceny przydatności technologicznej tych maszyn.
ME_1A_U04, ME_1A_U06, ME_1A_U13C-2, C-3T-P-1, T-P-2M-1, M-2S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ME_1A_B06-1_K01
Student rozumie potrzebę ciągłego uczenia się i podnoszenia kompetencji zawodowych.
ME_1A_K01, ME_1A_K03C-1T-W-1M-1, M-2S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ME_1A_B06-1_W01
Student powinien znać struktury konstrukcyjne oraz cechy funkcjonalne podstawowych maszyn technologicznych. Powinien umieć wyjaśnić zasady ich działania i zakresy zadań produkcyjnych.
2,0Student nie opanował podstawowej wiedzy z zakresu przedmiotu.
3,0Student opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu. Jednak jest to wiedza powierzchowna, której nie potrafi twórczo analizować.
3,5Student opanował wiedzę w stopniu pośrednim między oceną 3,0 a 4,0.
4,0Student opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu. Zna ograniczenia i obszary jej stosowania.
4,5Student opanował wiedzę w stopniu pośrednim między oceną 4,0 a 5,0.
5,0Student opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu. Rozumie ograniczenia i zna obszary jej stosowania. Nabytą wiedzę potrafi kreatywnie analizować .

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ME_1A_B06-1_U01
Student nabywa podstwawowe umięjętności projektowania elementów składowych konstrukcji maszyn technologicznych. Nabywa umiejętności oceny przydatności technologicznej tych maszyn.
2,0Nie potrafi poprawnie rozwiązywać zadań projektowych. Przy wykonywaniu tych zadań nie potrafi wyjaśnić sposobu działania i ma problem z formułowaniem wniosków.
3,0Student rozwiązuje podstawowe zadania projektowe. Popełnia błędy. Ćwiczenia praktyczne realizuje poprawnie, ale w sposób bierny.
3,5Student posiadł umiejętności w stopniu pośrednim między 3,0 a 4,0.
4,0Student umiejętnie kojarzy i analizuje nabytą wiedzę. Ćwiczenia praktyczne realizuje poprawnie, jest aktywny i potrafi interpretować uzyskane wyniki.
4,5Student posiadł umiejętności w stopniu pośrednim między 4,0 a 5,0.
5,0Student bardzo dobrze kojarzy i analizuje nabytą wiedzę. Postawione zadania rozwiązuje w sposób racjonalny. Ćwiczenia praktyczne realizuje wzorowo, jest aktywny i potrafi oceniać uzyskiwane wyniki.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ME_1A_B06-1_K01
Student rozumie potrzebę ciągłego uczenia się i podnoszenia kompetencji zawodowych.
2,0
3,0Student opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu. Jednak jest to wiedza powierzchowna, której nie potrafi twórczo analizować.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Wrotny L.T., Projektowanie obrabiarek, WNT, Warszawa, 1986
  2. Honczarenko J., Obrabiarki sterowane numerycznie, WNT, Warszawa, 2008
  3. Wrotny L. T., Obrabiarki skrawające do metali, WNT, Warszawa, 2011

Literatura dodatkowa

  1. Tarnowski W., Podstawy projektowania technicznego, WNT, Warszawa, 1997
  2. Kruszewski J. i inni, Metoda elementów skończonych w dynamice konstrukcji, Arkady, Warszawa, 1984
  3. Zienkiewicz O.C., Metoda elementów skończonych, Arkady, Warszawa, 1972

Treści programowe - projekty

KODTreść programowaGodziny
T-P-1Projektowanie wybranych elementów i zespołów konstrukcyjnych wytypowanych maszyn technologicznych.8
T-P-2Przeprowadzenie symulacji komputerowych w celu wyznaczenia charakterystyk właściwości mechanicznych zaprojektowanych elementów i zespołów maszyn.7
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Pojęcia podstawowe. Definicja maszyny technologicznej. Układ funkcjonalno-konstrukcyjny maszyny technologicznej. Podstawowe elementy i zespoły maszyn technologicznych.3
T-W-2Struktura i budowa zespołów korpusowych układu nośnego. Spoczynkowe i ruchowe (prowadnicowe) połączenia zespołów korpusowych.5
T-W-3Konstrukcje napędów ruchów głównych i posuwowych maszyn technologicznych.6
T-W-4Podstawy komputerowo wspomaganego projektowania maszyn technologicznych. Modelowanie geometryczne elementów i zespołów maszyn. Modelowanie i analizy obliczeniowe statycznych i dynamicznych właściwości maszyn. Zastosowanie metody elementów skończonych.8
T-W-5Podstawy doświadczalnych badań maszyn technologicznych. Detekcja słabych ogniw konstrukcji. Doświadczalna identyfikacja parametrów modeli obliczeniowych.8
30

Formy aktywności - projekty

KODForma aktywnościGodziny
A-P-1uczestnictwo w zajęciach15
A-P-2Analiza literatury.3
A-P-3Opracowanie koncepcyjne zadanych projektów zespołów konstrukcyjnych.3
A-P-4Konsultacje.2
A-P-5Przygotowanie się do zaliczenia.3
26
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2Analiza treści wykładów i studiowanie literatury6
A-W-3Przygotowanie do egzaminu10
A-W-4Konsultacje4
50
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięME_1A_B06-1_W01Student powinien znać struktury konstrukcyjne oraz cechy funkcjonalne podstawowych maszyn technologicznych. Powinien umieć wyjaśnić zasady ich działania i zakresy zadań produkcyjnych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówME_1A_W03Ma teoretycznie podbudowaną wiedzę ogólną w zakresie mechaniki, wytrzymałości konstrukcji mechanicznych, elektroniki, elektrotechniki, informatyki, sztucznej inteligencji, układów sterowania i napędów oraz metrologii i systemów pomiarowych umożliwiających opis i rozumienie zagadnień technicznych w obszarze mechatroniki.
ME_1A_W05Orientuje się w obecnym stanie oraz trendach rozwojowych w obszarach elektroniki, informatyki i budowy maszyn.
Cel przedmiotuC-1Celem poznawczym tego przedmiotu jest uzyskanie podstawowej wiedzy z zakresu budowy i działania głównych zespołów konstrukcyjnych maszyn technologicznych.
Treści programoweT-W-2Struktura i budowa zespołów korpusowych układu nośnego. Spoczynkowe i ruchowe (prowadnicowe) połączenia zespołów korpusowych.
T-W-4Podstawy komputerowo wspomaganego projektowania maszyn technologicznych. Modelowanie geometryczne elementów i zespołów maszyn. Modelowanie i analizy obliczeniowe statycznych i dynamicznych właściwości maszyn. Zastosowanie metody elementów skończonych.
T-W-3Konstrukcje napędów ruchów głównych i posuwowych maszyn technologicznych.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny, ilustrowany przykładami rozwiązań technicznych.
M-2Ćwiczenia projektowe o charakterze konstrukcyjnym, pozwalające utrwalić, rozszerzyć i doskonalić wiedzę przekazaną w ramach wykładu.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Egzamin sprawdzający stopień opanowania wiedzy przekazanej na wykładach. Zaliczenia projektów konstrukcyjnych, sprawdzające wiedzę i umiejętności nabyte w czasie ćwiczeń projektowych.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie opanował podstawowej wiedzy z zakresu przedmiotu.
3,0Student opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu. Jednak jest to wiedza powierzchowna, której nie potrafi twórczo analizować.
3,5Student opanował wiedzę w stopniu pośrednim między oceną 3,0 a 4,0.
4,0Student opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu. Zna ograniczenia i obszary jej stosowania.
4,5Student opanował wiedzę w stopniu pośrednim między oceną 4,0 a 5,0.
5,0Student opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu. Rozumie ograniczenia i zna obszary jej stosowania. Nabytą wiedzę potrafi kreatywnie analizować .
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięME_1A_B06-1_U01Student nabywa podstwawowe umięjętności projektowania elementów składowych konstrukcji maszyn technologicznych. Nabywa umiejętności oceny przydatności technologicznej tych maszyn.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówME_1A_U04Ma umiejętność samodzielnego poszerzania zdobytej wiedzy oraz poszukiwania rozwiązań problemów inżynierskich pojawiających się w pracy zawodowej.
ME_1A_U06Potrafi posługiwać się oprogramowaniem wspomagającym procesy projektowania, symulacji i badań układów mechanicznych, elektrycznych i mechatronicznych.
ME_1A_U13Potrafi sformułować proste zadania inżynierskie oraz poprawnie ocenić przydatność różnych metod i narzędzi do ich rozwiązania.
Cel przedmiotuC-2W ramach zajęć z tego przedmiotu student nabywa umiejętności oceny cech konstrukcyjnych maszyn technologicznych.
C-3Student nabywa umiejetności projektowania podstawowych elementów i zespołów konstrukcyjnych maszyn technologicznych, a także doboru ich handlowych, gotowych komponentów.
Treści programoweT-P-1Projektowanie wybranych elementów i zespołów konstrukcyjnych wytypowanych maszyn technologicznych.
T-P-2Przeprowadzenie symulacji komputerowych w celu wyznaczenia charakterystyk właściwości mechanicznych zaprojektowanych elementów i zespołów maszyn.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny, ilustrowany przykładami rozwiązań technicznych.
M-2Ćwiczenia projektowe o charakterze konstrukcyjnym, pozwalające utrwalić, rozszerzyć i doskonalić wiedzę przekazaną w ramach wykładu.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Egzamin sprawdzający stopień opanowania wiedzy przekazanej na wykładach. Zaliczenia projektów konstrukcyjnych, sprawdzające wiedzę i umiejętności nabyte w czasie ćwiczeń projektowych.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie potrafi poprawnie rozwiązywać zadań projektowych. Przy wykonywaniu tych zadań nie potrafi wyjaśnić sposobu działania i ma problem z formułowaniem wniosków.
3,0Student rozwiązuje podstawowe zadania projektowe. Popełnia błędy. Ćwiczenia praktyczne realizuje poprawnie, ale w sposób bierny.
3,5Student posiadł umiejętności w stopniu pośrednim między 3,0 a 4,0.
4,0Student umiejętnie kojarzy i analizuje nabytą wiedzę. Ćwiczenia praktyczne realizuje poprawnie, jest aktywny i potrafi interpretować uzyskane wyniki.
4,5Student posiadł umiejętności w stopniu pośrednim między 4,0 a 5,0.
5,0Student bardzo dobrze kojarzy i analizuje nabytą wiedzę. Postawione zadania rozwiązuje w sposób racjonalny. Ćwiczenia praktyczne realizuje wzorowo, jest aktywny i potrafi oceniać uzyskiwane wyniki.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięME_1A_B06-1_K01Student rozumie potrzebę ciągłego uczenia się i podnoszenia kompetencji zawodowych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówME_1A_K01Rozumie potrzebę ciągłego uczenia się celem utrzymania poziomu i podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych.
ME_1A_K03Potrafi pracować i współdziałać w grupie.
Cel przedmiotuC-1Celem poznawczym tego przedmiotu jest uzyskanie podstawowej wiedzy z zakresu budowy i działania głównych zespołów konstrukcyjnych maszyn technologicznych.
Treści programoweT-W-1Pojęcia podstawowe. Definicja maszyny technologicznej. Układ funkcjonalno-konstrukcyjny maszyny technologicznej. Podstawowe elementy i zespoły maszyn technologicznych.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny, ilustrowany przykładami rozwiązań technicznych.
M-2Ćwiczenia projektowe o charakterze konstrukcyjnym, pozwalające utrwalić, rozszerzyć i doskonalić wiedzę przekazaną w ramach wykładu.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Egzamin sprawdzający stopień opanowania wiedzy przekazanej na wykładach. Zaliczenia projektów konstrukcyjnych, sprawdzające wiedzę i umiejętności nabyte w czasie ćwiczeń projektowych.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu. Jednak jest to wiedza powierzchowna, której nie potrafi twórczo analizować.
3,5
4,0
4,5
5,0