Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Mechatronika (S1)

Sylabus przedmiotu Komputerowe projektowanie konstrukcji mechanicznych:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Mechatronika
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Komputerowe projektowanie konstrukcji mechanicznych
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Mechatroniki
Nauczyciel odpowiedzialny Daniel Jastrzębski <Daniel.Jastrzebski@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Michał Dolata <Michal.Dolata@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 4,0 ECTS (formy) 4,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 9 Grupa obieralna 2

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
projektyP5 30 2,70,44zaliczenie
wykładyW5 15 1,30,56zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawowa wiedza z: maszynoznawstwa, mechaniki, wytrzymałości materiałów, technik wytwarzania i sterowania urządzeniami.
W-2Podstawowa umiejętność stosowania technik komputerowego zapisu konstrukcji

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Student powinien znać strukturę procesu projektowania i dostrzegać jego holistyczny charakter
C-2Student powinien umieć opracować konstrukcyjną dokumentację techniczną

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
projekty
T-P-1Obsługa systemu komputerowego wspomagania projektowania konstrukcji mechanicznych2
T-P-2Wybór projektowanego obiektu i sformułowanie listy wymagań projektowych4
T-P-3Koncypowanie, wartościowanie rozwiązań i wybór rozwiązania konstrukcyjnego4
T-P-4Analiza możliwości zastosowania gotowych komponentów w projektowanym obiekcie2
T-P-5Modelowanie części nietypowych4
T-P-6Analiza możliwości sparametryzowania modeli części – intencja projektu2
T-P-7Analiza technologiczności konstrukcji4
T-P-8Modelowanie podzespołów i zespołów4
T-P-9Opracowywanie dokumentacji technicznej projektowanego obiektu4
30
wykłady
T-W-1Projektowanie konstrukcji mechanicznych: struktura procesu projektowo-konstrukcyjnego, formułowanie i analiza problemu, wymagania projektowe, koncypowanie, wartościowanie, ocena i wybór rozwiązań konstrukcyjnych4
T-W-2Techniki projektowania części i złożeń2
T-W-3Projektowanie z zastosowaniem gotowych komponentów2
T-W-4Projektowanie z zastosowaniem zmiennej konfiguracji części2
T-W-5Opracowywanie dokumentacji technicznej w systemach komputerowego wspomagania projektowania konstrukcji mechanicznych2
T-W-6Przykład opracowania projektu podzespołu maszyny3
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
projekty
A-P-1Uczestnictwo w zajęciach30
A-P-2Samodzielna praca koncepcyjna10
A-P-3Opracowanie projektowej dokumentacji technicznej urządzenia18
A-P-4Konsultacje projektów10
68
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach wykładowych15
A-W-2Przygotowanie do zaliczenia10
A-W-3Konsultacje5
A-W-4Udział w zaliczeniu2
32

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny z użyciem prezentacji multimedialnych
M-2Wykład problemowy z pokazem użytkowania programu komputerowego wspomagana projektowania
M-3Dyskusja nad problematyką realizowanych projektów

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: W połowie semestru ocena stanu realizacji projektu
S-2Ocena podsumowująca: Końcowa ocena projektu
S-3Ocena podsumowująca: Na podstawie dyskusji dotyczącej wykonanych projektów ocena wiedzy z problematyki wykładów

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ME_1A_C14-1_W01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie: sformułować problem projektowy, scharakteryzować strukturę procesu projektowania, dobierać narzędzia wspomagające proces projektowania, opracować projekt w zakresie wybranych elementów jego konstrukcji mechanicznej, a także rozumieć holistyczny charakter działań projektowych.
ME_1A_W04, ME_1A_W05, ME_1A_W07, ME_1A_W08, ME_1A_W10C-1T-W-5, T-W-4, T-W-6, T-W-3, T-W-1, T-W-2M-1, M-2S-2, S-3

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ME_1A_C14-1_U01
Student nabywa umiejętność: pozyskiwania informacji z różnych źródeł, integracji tych informacji, formułowania opinii a także formułowania i rozwiązywania zadań w obszarze projektowania konstrukcji mechanicznych. Nabywa umiejętności obsługi programu komputerowego wspomagania projektowania w zakresie opracowania projektowej dokumentacji technicznej.
ME_1A_U06, ME_1A_U10, ME_1A_U13, ME_1A_U15C-2T-P-5, T-P-1, T-P-2, T-P-3, T-P-4, T-P-6, T-P-7, T-P-8, T-P-9M-3S-2

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ME_1A_C14-1_K01
Student rozumie potrzebę ciągłego podnoszenia kwalifikacji nie tylko we własnym obszarze działalności zawodowej ale i poszerzania wiedzy w zakresie dziadzin pokrewnych.
ME_1A_K01, ME_1A_K02C-1T-P-2, T-P-3M-3S-3

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ME_1A_C14-1_W01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie: sformułować problem projektowy, scharakteryzować strukturę procesu projektowania, dobierać narzędzia wspomagające proces projektowania, opracować projekt w zakresie wybranych elementów jego konstrukcji mechanicznej, a także rozumieć holistyczny charakter działań projektowych.
2,0Student nie opanował podstawowej wiedzy z zakresu przedmiotu.
3,0Student opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu.
3,5Student opanował zasadniczą wiedzę z zakresu przedmiotu.
4,0Student opanował większość wiedzy z zakresu przedmiotu.
4,5Student w pełni opanował wiedzę z zakresu przedmiotu.
5,0Student opanował wiedzę rozszerzoną z zakresu przedmiotu.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ME_1A_C14-1_U01
Student nabywa umiejętność: pozyskiwania informacji z różnych źródeł, integracji tych informacji, formułowania opinii a także formułowania i rozwiązywania zadań w obszarze projektowania konstrukcji mechanicznych. Nabywa umiejętności obsługi programu komputerowego wspomagania projektowania w zakresie opracowania projektowej dokumentacji technicznej.
2,0Student nie opracował projektu.
3,0Student opracował projekt w minimalny sposób spełniający wymagania formalne projektowania – tylko analiza funkcjonalne i niezbędna dokumentacja techniczna.
3,5Student opracował projekt zawierający udokumentowaną analizę funkcjonalną i właściwie wykonaną dokumentację techniczną.
4,0Student opracował projekt zawierający prawidłowo udokumentowaną analizę funkcjonalną oraz elementy analizy możliwych rozwiązań a także prawidłowo wykonaną dokumentację techniczną.
4,5Student opracował projekt zawierający prawidłowo udokumentowaną analizę funkcjonalną oraz analizę i ocenę możliwych rozwiązań a także fachowo wykonaną dokumentację techniczną.
5,0Student opracował projekt zawierający prawidłowo udokumentowaną analizę funkcjonalną oraz analizę, wartościowanie i ocenę możliwych rozwiązań a także profesjonalnie wykonaną dokumentację techniczną..

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ME_1A_C14-1_K01
Student rozumie potrzebę ciągłego podnoszenia kwalifikacji nie tylko we własnym obszarze działalności zawodowej ale i poszerzania wiedzy w zakresie dziadzin pokrewnych.
2,0Student nie wykazuje zainteresowania wiedzą z zakresu problematyki projektowanego obiektu.
3,0Student w minimalnym stopniu wykazuje zainteresowanie wiedzą z zakresu problematyki projektowanego obiektu.
3,5Student wykazuje zainteresowanie tylko wiedzą szczegółową dotyczącą projektowanego obiektu.
4,0Student wykazuje zainteresowanie wiedzą szczegółową dotyczącą projektowanego obiektu oraz dostrzega potrzebę bardziej kompleksowego podejścia do problematyki projektowania konstrukcji mechanicznych.
4,5Student wykazuje zainteresowanie ogólną problematyką projektowania konstrukcji mechanicznych oraz wiedzą szczegółową dotyczącą projektowanego obiektu.
5,0Student wykazuje zainteresowanie problematyką projektowania konstrukcji mechanicznych w ujęciu holistycznym oraz pogłębioną wiedzą szczegółową dotyczącą projektowanego obiektu.

Literatura podstawowa

  1. Tarnowski W., Podstawy projektowania technicznego, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 1997
  2. Gąsiorek E, Podstawy projektowania inżynierskiego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław, 2006
  3. Babiuch M., SolidWorks 2009 PL ćwiczenia, Helion, Gliwice, 2009

Literatura dodatkowa

  1. Chlebus E., Techniki komputerowe CAx w inżynierii produkcji, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2000
  2. Babiuch M., SolidWorks 2006 w praktyce, Helion, Gliwice, 2007

Treści programowe - projekty

KODTreść programowaGodziny
T-P-1Obsługa systemu komputerowego wspomagania projektowania konstrukcji mechanicznych2
T-P-2Wybór projektowanego obiektu i sformułowanie listy wymagań projektowych4
T-P-3Koncypowanie, wartościowanie rozwiązań i wybór rozwiązania konstrukcyjnego4
T-P-4Analiza możliwości zastosowania gotowych komponentów w projektowanym obiekcie2
T-P-5Modelowanie części nietypowych4
T-P-6Analiza możliwości sparametryzowania modeli części – intencja projektu2
T-P-7Analiza technologiczności konstrukcji4
T-P-8Modelowanie podzespołów i zespołów4
T-P-9Opracowywanie dokumentacji technicznej projektowanego obiektu4
30

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Projektowanie konstrukcji mechanicznych: struktura procesu projektowo-konstrukcyjnego, formułowanie i analiza problemu, wymagania projektowe, koncypowanie, wartościowanie, ocena i wybór rozwiązań konstrukcyjnych4
T-W-2Techniki projektowania części i złożeń2
T-W-3Projektowanie z zastosowaniem gotowych komponentów2
T-W-4Projektowanie z zastosowaniem zmiennej konfiguracji części2
T-W-5Opracowywanie dokumentacji technicznej w systemach komputerowego wspomagania projektowania konstrukcji mechanicznych2
T-W-6Przykład opracowania projektu podzespołu maszyny3
15

Formy aktywności - projekty

KODForma aktywnościGodziny
A-P-1Uczestnictwo w zajęciach30
A-P-2Samodzielna praca koncepcyjna10
A-P-3Opracowanie projektowej dokumentacji technicznej urządzenia18
A-P-4Konsultacje projektów10
68
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach wykładowych15
A-W-2Przygotowanie do zaliczenia10
A-W-3Konsultacje5
A-W-4Udział w zaliczeniu2
32
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięME_1A_C14-1_W01W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie: sformułować problem projektowy, scharakteryzować strukturę procesu projektowania, dobierać narzędzia wspomagające proces projektowania, opracować projekt w zakresie wybranych elementów jego konstrukcji mechanicznej, a także rozumieć holistyczny charakter działań projektowych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówME_1A_W04Ma szczegółową wiedzę umożliwiającą opis zagadnień oraz formułowanie wniosków w zakresie: • projektowania (wytrzymałości konstrukcji, grafiki inżynierskiej, systemów dynamicznych, statystyki, symulacji komputerowych, materiałoznawstwa), • technik programowania: komputerów osobistych, mikrokontrolerów, sterowników PLC, układów sterowania CNC obrabiarek i robotów, systemów wizyjnych i rozpoznawania obrazów, • szybkiego prototypowania, • pomiaru wielkości elektrycznych i mechanicznych, doboru układów pomiarowych.
ME_1A_W05Orientuje się w obecnym stanie oraz trendach rozwojowych w obszarach elektroniki, informatyki i budowy maszyn.
ME_1A_W07Dysponuje wiedzą umożliwiającą dobór metod, technik, materiałów i narzędzi niezbędnych do rozwiązywania prostych problemów i zadań inżynierskich w zakresie projektowania układów mechatronicznych, technik programowania, doboru sterowania, układów pomiarowych i szybkiego prototypowania oraz technologii wytwarzania urządzeń mechatronicznych.
ME_1A_W08Ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej.
ME_1A_W10Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego. Potrafi korzystać z zasobów informacji.
Cel przedmiotuC-1Student powinien znać strukturę procesu projektowania i dostrzegać jego holistyczny charakter
Treści programoweT-W-5Opracowywanie dokumentacji technicznej w systemach komputerowego wspomagania projektowania konstrukcji mechanicznych
T-W-4Projektowanie z zastosowaniem zmiennej konfiguracji części
T-W-6Przykład opracowania projektu podzespołu maszyny
T-W-3Projektowanie z zastosowaniem gotowych komponentów
T-W-1Projektowanie konstrukcji mechanicznych: struktura procesu projektowo-konstrukcyjnego, formułowanie i analiza problemu, wymagania projektowe, koncypowanie, wartościowanie, ocena i wybór rozwiązań konstrukcyjnych
T-W-2Techniki projektowania części i złożeń
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny z użyciem prezentacji multimedialnych
M-2Wykład problemowy z pokazem użytkowania programu komputerowego wspomagana projektowania
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Końcowa ocena projektu
S-3Ocena podsumowująca: Na podstawie dyskusji dotyczącej wykonanych projektów ocena wiedzy z problematyki wykładów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie opanował podstawowej wiedzy z zakresu przedmiotu.
3,0Student opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu.
3,5Student opanował zasadniczą wiedzę z zakresu przedmiotu.
4,0Student opanował większość wiedzy z zakresu przedmiotu.
4,5Student w pełni opanował wiedzę z zakresu przedmiotu.
5,0Student opanował wiedzę rozszerzoną z zakresu przedmiotu.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięME_1A_C14-1_U01Student nabywa umiejętność: pozyskiwania informacji z różnych źródeł, integracji tych informacji, formułowania opinii a także formułowania i rozwiązywania zadań w obszarze projektowania konstrukcji mechanicznych. Nabywa umiejętności obsługi programu komputerowego wspomagania projektowania w zakresie opracowania projektowej dokumentacji technicznej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówME_1A_U06Potrafi posługiwać się oprogramowaniem wspomagającym procesy projektowania, symulacji i badań układów mechanicznych, elektrycznych i mechatronicznych.
ME_1A_U10Potrafi, przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań w obszarze mechatroniki, dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne.
ME_1A_U13Potrafi sformułować proste zadania inżynierskie oraz poprawnie ocenić przydatność różnych metod i narzędzi do ich rozwiązania.
ME_1A_U15Potrafi zaprojektować i zrealizować proste urządzenie mechatroniczne oraz ocenić uzyskany wynik stosując właściwe metody, techniki i narzędzia.
Cel przedmiotuC-2Student powinien umieć opracować konstrukcyjną dokumentację techniczną
Treści programoweT-P-5Modelowanie części nietypowych
T-P-1Obsługa systemu komputerowego wspomagania projektowania konstrukcji mechanicznych
T-P-2Wybór projektowanego obiektu i sformułowanie listy wymagań projektowych
T-P-3Koncypowanie, wartościowanie rozwiązań i wybór rozwiązania konstrukcyjnego
T-P-4Analiza możliwości zastosowania gotowych komponentów w projektowanym obiekcie
T-P-6Analiza możliwości sparametryzowania modeli części – intencja projektu
T-P-7Analiza technologiczności konstrukcji
T-P-8Modelowanie podzespołów i zespołów
T-P-9Opracowywanie dokumentacji technicznej projektowanego obiektu
Metody nauczaniaM-3Dyskusja nad problematyką realizowanych projektów
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Końcowa ocena projektu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie opracował projektu.
3,0Student opracował projekt w minimalny sposób spełniający wymagania formalne projektowania – tylko analiza funkcjonalne i niezbędna dokumentacja techniczna.
3,5Student opracował projekt zawierający udokumentowaną analizę funkcjonalną i właściwie wykonaną dokumentację techniczną.
4,0Student opracował projekt zawierający prawidłowo udokumentowaną analizę funkcjonalną oraz elementy analizy możliwych rozwiązań a także prawidłowo wykonaną dokumentację techniczną.
4,5Student opracował projekt zawierający prawidłowo udokumentowaną analizę funkcjonalną oraz analizę i ocenę możliwych rozwiązań a także fachowo wykonaną dokumentację techniczną.
5,0Student opracował projekt zawierający prawidłowo udokumentowaną analizę funkcjonalną oraz analizę, wartościowanie i ocenę możliwych rozwiązań a także profesjonalnie wykonaną dokumentację techniczną..
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięME_1A_C14-1_K01Student rozumie potrzebę ciągłego podnoszenia kwalifikacji nie tylko we własnym obszarze działalności zawodowej ale i poszerzania wiedzy w zakresie dziadzin pokrewnych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówME_1A_K01Rozumie potrzebę ciągłego uczenia się celem utrzymania poziomu i podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych.
ME_1A_K02Ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżyniera, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Cel przedmiotuC-1Student powinien znać strukturę procesu projektowania i dostrzegać jego holistyczny charakter
Treści programoweT-P-2Wybór projektowanego obiektu i sformułowanie listy wymagań projektowych
T-P-3Koncypowanie, wartościowanie rozwiązań i wybór rozwiązania konstrukcyjnego
Metody nauczaniaM-3Dyskusja nad problematyką realizowanych projektów
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Na podstawie dyskusji dotyczącej wykonanych projektów ocena wiedzy z problematyki wykładów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie wykazuje zainteresowania wiedzą z zakresu problematyki projektowanego obiektu.
3,0Student w minimalnym stopniu wykazuje zainteresowanie wiedzą z zakresu problematyki projektowanego obiektu.
3,5Student wykazuje zainteresowanie tylko wiedzą szczegółową dotyczącą projektowanego obiektu.
4,0Student wykazuje zainteresowanie wiedzą szczegółową dotyczącą projektowanego obiektu oraz dostrzega potrzebę bardziej kompleksowego podejścia do problematyki projektowania konstrukcji mechanicznych.
4,5Student wykazuje zainteresowanie ogólną problematyką projektowania konstrukcji mechanicznych oraz wiedzą szczegółową dotyczącą projektowanego obiektu.
5,0Student wykazuje zainteresowanie problematyką projektowania konstrukcji mechanicznych w ujęciu holistycznym oraz pogłębioną wiedzą szczegółową dotyczącą projektowanego obiektu.