Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Inżynieria materiałowa (S2)

Sylabus przedmiotu Praca przejściowa:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Inżynieria materiałowa
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Praca przejściowa
Specjalność konstrukcje lekkie
Jednostka prowadząca Katedra Technologii Materiałowych
Nauczyciel odpowiedzialny Elżbieta Piesowicz <Elzbieta.Senderek@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Magdalena Kwiatkowska <Magdalena.Kwiatkowska@zut.edu.pl>, Sandra Paszkiewicz <Sandra.Paszkiewicz@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 5,0 ECTS (formy) 5,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 4 Grupa obieralna 1

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
projektyP2 120 5,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość na poziomie zaawansowanym materiałów i procesów wytwarzania nowoczesnych kompozytów oraz komputerowych technik analiz konstrukcji

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Opanowanie przez studenta znajomości innowacyjnych materialów kompozytowych i umiejętności modelowania konstrukcji kompozytowych
C-2Opanowanie przez studenta umiejętności badania i analiz wytrzymałościowych zaawansowanych kompozytów także z wykorzystaniem technik komputerowych
C-3Opanowanie przez studenta umiejętności doboru materiałów, procesu wytwarzania i projektowania konstrukcji kompozytowych

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
projekty
T-P-1Omówienie tematyki i wyników pracy przejściowej120
120

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
projekty
A-P-1Realizacja zadań na potrzeby pracy przejściowej120
A-P-2Opracowanie wyników badań.5
125

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1metoda praktyczna - realizacja projektu

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: ocena bieżąca
S-2Ocena formująca: bieżąca identyfikacja realizacji pracy
S-3Ocena podsumowująca: ocena pracy przejściowej

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IM_2A_IK/06_W01
Student poszerzy wiedzę w zakresie: technik komputerowych wspomagających proces projektowania, analiz wytrzymałościowych materiałów i konstrukcji oraz zastosowania materiałów kompozytowych w budowie wyrobów i urządzeń technicznych w tym wielkogabarytowych
IM_2A_W01, IM_2A_W02, IM_2A_W04, IM_2A_W06C-1, C-2, C-3T-P-1M-1S-1, S-2, S-3

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IM_2A_IK/06_U01
Student opanuje na zaawansowanym poziomie umiejętności doboru nowoczenych materiałów, procesów wytwarzania oraz projektowania innowacyjnych konstrukcji kompozytowych
IM_2A_U02, IM_2A_U03, IM_2A_U16C-1, C-2, C-3T-P-1M-1S-1, S-2, S-3
IM_2A_IK/06_U02
Student opanuje umiejętności redagowania prac i artykułów naukowych, analiz i prezentacji wyników badań oraz rozwiązań konstrukcyjnych.
IM_2A_U02, IM_2A_U03, IM_2A_U08, IM_2A_U16C-1, C-2, C-3T-P-1M-1S-1, S-2, S-3

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IM_2A_IK/06_K01
Student staje się otwarty na zagadnienia związane z wykorzystaniem nowych materiałów, technik procesów wytwarzania oraz technik komputerowych wspomagających proces projektowania i wytwarzania innowacyjnych kompozytów
IM_2A_K01, IM_2A_K03C-1, C-2, C-3T-P-1M-1S-1, S-2
IM_2A_IK/06_K02
Student staje się odpowiedzialny za działania w zakresie decyzji doboru materiałów, procesu i zagadnień projektowych
IM_2A_K01, IM_2A_K03C-1, C-2, C-3T-P-1M-1S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IM_2A_IK/06_W01
Student poszerzy wiedzę w zakresie: technik komputerowych wspomagających proces projektowania, analiz wytrzymałościowych materiałów i konstrukcji oraz zastosowania materiałów kompozytowych w budowie wyrobów i urządzeń technicznych w tym wielkogabarytowych
2,0Student nie opanował podstawowej wiedzy z zakresu przedmiotu.
3,0Student opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu, jednak nie potrafi w pełni jej wykorzystać.
3,5Student opanował wiedzę w stopniu pośrednim pomiędzy oceną 3,0 a 4,0.
4,0Student dobrze opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu. Potrafi w większości samodzielnie wskazać sposoby rozwiązania zadanego problemu.
4,5Student opanował wiedzę w stopniu pośrednim między oceną 4,0 a 5,0.
5,0Student bardzo dobrze opanował wiedzę z zakresu przedmiotu. Potrafi wykorzystać nabytą wiedzę do wyboru najbardziej efektywnego rozwiązania zadanego problemu oraz umie uzasadnić ten wybór.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IM_2A_IK/06_U01
Student opanuje na zaawansowanym poziomie umiejętności doboru nowoczenych materiałów, procesów wytwarzania oraz projektowania innowacyjnych konstrukcji kompozytowych
2,0Student nie opanował na zaawansowanym poziomie umiejętności projektowania.
3,0Student opanował podstawowe umiejętności z zakresu przedmiotu.
3,5Student opanował umiejętności projektowania w stopniu pośrednim pomiędzy oceną 3,0 a 4,0.
4,0Student dobrze opanował podstawowe umiejętności z zakresu projektowania. Potrafi w większości samodzielnie rozwiązywać zadana projektowe.
4,5Student opanował umiejętności projektowania w stopniu pośrednim pomiędzy oceną 4,0 a 5,0.
5,0Student bardzo dobrze opanował wiedzę z zakresu przedmiotu. Potrafi wykorzystać nabytą wiedzę do wyboru najbardziej efektywnego rozwiązania zadanego problemu projektowego oraz umie uzasadnić ten wybór.
IM_2A_IK/06_U02
Student opanuje umiejętności redagowania prac i artykułów naukowych, analiz i prezentacji wyników badań oraz rozwiązań konstrukcyjnych.
2,0Student nie opanował podstawowych umiejetnosci z zakresu przedmiotu.
3,0Student wprawdzie opanował podstawowe umiejetności z zakresu przedmiotu, jednak nie potrafi w pełni ich wykorzystać.
3,5Student opanował umiejętności w stopniu pośrednim pomiędzy oceną 3,0 a 4,0.
4,0Student dobrze opanował podstawowe umiejętności z zakresu przedmiotu. Potrafi w większości samodzielnie redagować prace i artykuły naukowe oraz analizy i prezentace wyników badań.
4,5Student opanował umiejetności w stopniu pośrednim pomiędzy oceną 4,0 a 5,0.
5,0Student bardzo dobrze opanował umiejętności z zakresu przedmiotu. Potrafi wykorzystać nabytą wiedzę do redagowania prac i artykułów naukowych oraz analiz i prezentacji wyników badań oraz wybrać najlepsze rozwiązanie konstrukcyjne i umie uzasadnić ten wybór.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IM_2A_IK/06_K01
Student staje się otwarty na zagadnienia związane z wykorzystaniem nowych materiałów, technik procesów wytwarzania oraz technik komputerowych wspomagających proces projektowania i wytwarzania innowacyjnych kompozytów
2,0Student nieaktywny. Nie wykazuje zainteresowania przedmiotem. Nie wykazuje chęci współpracy z innymi studentami.
3,0Student w większości samodzielnie wykonuje zadane prace.
3,5Student posiadł kompetencje w stopniu pośrednim pomiędzy oceną 3,0 a 4,0.
4,0Student samodzielnie i poprawnie wykonuje zadane prace. Aktywnie uczestniczy w pracy zespołu.
4,5Student posiadł kompetencje w stopniu pośrednim pomiędzy oceną 4,0 a 5,0.
5,0Student wykazuje cechy lidera grupy i organizuje pracę całego zespołu. Świadomie i odpowiedzialnie wykonuje powierzone zadania.
IM_2A_IK/06_K02
Student staje się odpowiedzialny za działania w zakresie decyzji doboru materiałów, procesu i zagadnień projektowych
2,0Student nieaktywny. Nie wykazuje zainteresowania przedmiotem. Nie wykazuje chęci współpracy z innymi studentami.
3,0Student w większości samodzielnie wykonuje zadane prace.
3,5Student posiadł kompetencje w stopniu pośrednim pomiędzy oceną 3,0 a 4,0.
4,0Student samodzielnie i poprawnie wykonuje zadane prace. Aktywnie uczestniczy w pracy zespołu.
4,5Student posiadł kompetencje w stopniu pośrednim pomiędzy oceną 4,0 a 5,0.
5,0Student wykazuje cechy lidera grupy i organizuje pracę całego zespołu. Świadomie i odpowiedzialnie wykonuje powierzone zadania.

Literatura podstawowa

  1. G. Pahl, W. Beitz, Nauka konstruowania, WNT, Warszawa, 1984
  2. E. Rusiński, Metoda elementów skończonych COSMOS/M, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa, 1994
  3. W. Królikowski, Polimerowe kompozyty konstrukcyne, WNT, Warszawa, 2012
  4. W. Błażejewski, Kompozytowe zbiorniki wysokociśnieniowe wzmocnione włóknami według wzorów mozaikowych, Politechnika Wrocławska, Wrocław, 2013

Literatura dodatkowa

  1. E. Rusiński, J. Czmachowski, T. Smolnicki, Zaawansowana metoda elementów skończonych w konstrukcjach nośnych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 2010
  2. M. Kleiber, Efektywność technologii, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - Państwowego Instytutu Technologii Eksploatacji, Radom, 2012
  3. K. Czaplicka-Kolarz, Foresight polimerowy. Scenariusze rozwoju technologicznego materiałów polimerowych w Polsce, Instytut Włókien Naturalnych, Poznań, 2008
  4. A.P. Wilczyński, Polimerowe kompozyty włókniste, WNT, Warszawa, 1996

Treści programowe - projekty

KODTreść programowaGodziny
T-P-1Omówienie tematyki i wyników pracy przejściowej120
120

Formy aktywności - projekty

KODForma aktywnościGodziny
A-P-1Realizacja zadań na potrzeby pracy przejściowej120
A-P-2Opracowanie wyników badań.5
125
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIM_2A_IK/06_W01Student poszerzy wiedzę w zakresie: technik komputerowych wspomagających proces projektowania, analiz wytrzymałościowych materiałów i konstrukcji oraz zastosowania materiałów kompozytowych w budowie wyrobów i urządzeń technicznych w tym wielkogabarytowych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIM_2A_W01Ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu modelowania i optymalizacji niezbędną do projektowania nowoczesnych i zaawansowanych materiałów i/lub procesów technologicznych i/lub wyrobów
IM_2A_W02Ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu budowy, struktury i morfologii materiałów niezbędną do projektowania nowoczesnych i zaawansowanych materiałów w tym biomateriałów i/lub wyrobów
IM_2A_W04Ma wiedzę z zakresu nowoczesnych technologii wytwarzania i przetwarzania materiałów niezbędną do projektowania procesu technologicznego i/lub wyrobu
IM_2A_W06Ma wiedzę niezbędną do zrozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej oraz ich uwzględniania w praktyce
Cel przedmiotuC-1Opanowanie przez studenta znajomości innowacyjnych materialów kompozytowych i umiejętności modelowania konstrukcji kompozytowych
C-2Opanowanie przez studenta umiejętności badania i analiz wytrzymałościowych zaawansowanych kompozytów także z wykorzystaniem technik komputerowych
C-3Opanowanie przez studenta umiejętności doboru materiałów, procesu wytwarzania i projektowania konstrukcji kompozytowych
Treści programoweT-P-1Omówienie tematyki i wyników pracy przejściowej
Metody nauczaniaM-1metoda praktyczna - realizacja projektu
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: ocena bieżąca
S-2Ocena formująca: bieżąca identyfikacja realizacji pracy
S-3Ocena podsumowująca: ocena pracy przejściowej
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie opanował podstawowej wiedzy z zakresu przedmiotu.
3,0Student opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu, jednak nie potrafi w pełni jej wykorzystać.
3,5Student opanował wiedzę w stopniu pośrednim pomiędzy oceną 3,0 a 4,0.
4,0Student dobrze opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu. Potrafi w większości samodzielnie wskazać sposoby rozwiązania zadanego problemu.
4,5Student opanował wiedzę w stopniu pośrednim między oceną 4,0 a 5,0.
5,0Student bardzo dobrze opanował wiedzę z zakresu przedmiotu. Potrafi wykorzystać nabytą wiedzę do wyboru najbardziej efektywnego rozwiązania zadanego problemu oraz umie uzasadnić ten wybór.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIM_2A_IK/06_U01Student opanuje na zaawansowanym poziomie umiejętności doboru nowoczenych materiałów, procesów wytwarzania oraz projektowania innowacyjnych konstrukcji kompozytowych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIM_2A_U02Potrafi pracować indywidualnie i w zespole w sposób zapewniający realizację zadania w założonym terminie; potrafi ocenić czasochłonność zadania i jego aspekty ekonomiczne
IM_2A_U03Potrafi opracować szczegółową dokumentację wyników realizacji eksperymentu, zadania projektowego lub badawczego, potrafi przygotować opracowanie zawierające omówienie tych wyników
IM_2A_U16potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją, zaprojektować złożone narzędzie, obiekt, system lub proces, związany z zakresem studiowanego kierunku z uwzględnieniem aspektów pozatechnicznych, oraz zrealizować ten projekt - co najmniej w części - używając właściwych metod, technik i narzędzi w tym przystosowując do tego celu istniejące lub opracować nowe narzędzia.
Cel przedmiotuC-1Opanowanie przez studenta znajomości innowacyjnych materialów kompozytowych i umiejętności modelowania konstrukcji kompozytowych
C-2Opanowanie przez studenta umiejętności badania i analiz wytrzymałościowych zaawansowanych kompozytów także z wykorzystaniem technik komputerowych
C-3Opanowanie przez studenta umiejętności doboru materiałów, procesu wytwarzania i projektowania konstrukcji kompozytowych
Treści programoweT-P-1Omówienie tematyki i wyników pracy przejściowej
Metody nauczaniaM-1metoda praktyczna - realizacja projektu
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: ocena bieżąca
S-2Ocena formująca: bieżąca identyfikacja realizacji pracy
S-3Ocena podsumowująca: ocena pracy przejściowej
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie opanował na zaawansowanym poziomie umiejętności projektowania.
3,0Student opanował podstawowe umiejętności z zakresu przedmiotu.
3,5Student opanował umiejętności projektowania w stopniu pośrednim pomiędzy oceną 3,0 a 4,0.
4,0Student dobrze opanował podstawowe umiejętności z zakresu projektowania. Potrafi w większości samodzielnie rozwiązywać zadana projektowe.
4,5Student opanował umiejętności projektowania w stopniu pośrednim pomiędzy oceną 4,0 a 5,0.
5,0Student bardzo dobrze opanował wiedzę z zakresu przedmiotu. Potrafi wykorzystać nabytą wiedzę do wyboru najbardziej efektywnego rozwiązania zadanego problemu projektowego oraz umie uzasadnić ten wybór.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIM_2A_IK/06_U02Student opanuje umiejętności redagowania prac i artykułów naukowych, analiz i prezentacji wyników badań oraz rozwiązań konstrukcyjnych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIM_2A_U02Potrafi pracować indywidualnie i w zespole w sposób zapewniający realizację zadania w założonym terminie; potrafi ocenić czasochłonność zadania i jego aspekty ekonomiczne
IM_2A_U03Potrafi opracować szczegółową dokumentację wyników realizacji eksperymentu, zadania projektowego lub badawczego, potrafi przygotować opracowanie zawierające omówienie tych wyników
IM_2A_U08Potrafi zaplanować oraz przeprowadzić symulację i pomiary właściwości materiałów i/lub procesów technologicznych i/lub wyrobów
IM_2A_U16potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją, zaprojektować złożone narzędzie, obiekt, system lub proces, związany z zakresem studiowanego kierunku z uwzględnieniem aspektów pozatechnicznych, oraz zrealizować ten projekt - co najmniej w części - używając właściwych metod, technik i narzędzi w tym przystosowując do tego celu istniejące lub opracować nowe narzędzia.
Cel przedmiotuC-1Opanowanie przez studenta znajomości innowacyjnych materialów kompozytowych i umiejętności modelowania konstrukcji kompozytowych
C-2Opanowanie przez studenta umiejętności badania i analiz wytrzymałościowych zaawansowanych kompozytów także z wykorzystaniem technik komputerowych
C-3Opanowanie przez studenta umiejętności doboru materiałów, procesu wytwarzania i projektowania konstrukcji kompozytowych
Treści programoweT-P-1Omówienie tematyki i wyników pracy przejściowej
Metody nauczaniaM-1metoda praktyczna - realizacja projektu
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: ocena bieżąca
S-2Ocena formująca: bieżąca identyfikacja realizacji pracy
S-3Ocena podsumowująca: ocena pracy przejściowej
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie opanował podstawowych umiejetnosci z zakresu przedmiotu.
3,0Student wprawdzie opanował podstawowe umiejetności z zakresu przedmiotu, jednak nie potrafi w pełni ich wykorzystać.
3,5Student opanował umiejętności w stopniu pośrednim pomiędzy oceną 3,0 a 4,0.
4,0Student dobrze opanował podstawowe umiejętności z zakresu przedmiotu. Potrafi w większości samodzielnie redagować prace i artykuły naukowe oraz analizy i prezentace wyników badań.
4,5Student opanował umiejetności w stopniu pośrednim pomiędzy oceną 4,0 a 5,0.
5,0Student bardzo dobrze opanował umiejętności z zakresu przedmiotu. Potrafi wykorzystać nabytą wiedzę do redagowania prac i artykułów naukowych oraz analiz i prezentacji wyników badań oraz wybrać najlepsze rozwiązanie konstrukcyjne i umie uzasadnić ten wybór.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIM_2A_IK/06_K01Student staje się otwarty na zagadnienia związane z wykorzystaniem nowych materiałów, technik procesów wytwarzania oraz technik komputerowych wspomagających proces projektowania i wytwarzania innowacyjnych kompozytów
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIM_2A_K01Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy
IM_2A_K03Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu oraz ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje; rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się
Cel przedmiotuC-1Opanowanie przez studenta znajomości innowacyjnych materialów kompozytowych i umiejętności modelowania konstrukcji kompozytowych
C-2Opanowanie przez studenta umiejętności badania i analiz wytrzymałościowych zaawansowanych kompozytów także z wykorzystaniem technik komputerowych
C-3Opanowanie przez studenta umiejętności doboru materiałów, procesu wytwarzania i projektowania konstrukcji kompozytowych
Treści programoweT-P-1Omówienie tematyki i wyników pracy przejściowej
Metody nauczaniaM-1metoda praktyczna - realizacja projektu
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: ocena bieżąca
S-2Ocena formująca: bieżąca identyfikacja realizacji pracy
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nieaktywny. Nie wykazuje zainteresowania przedmiotem. Nie wykazuje chęci współpracy z innymi studentami.
3,0Student w większości samodzielnie wykonuje zadane prace.
3,5Student posiadł kompetencje w stopniu pośrednim pomiędzy oceną 3,0 a 4,0.
4,0Student samodzielnie i poprawnie wykonuje zadane prace. Aktywnie uczestniczy w pracy zespołu.
4,5Student posiadł kompetencje w stopniu pośrednim pomiędzy oceną 4,0 a 5,0.
5,0Student wykazuje cechy lidera grupy i organizuje pracę całego zespołu. Świadomie i odpowiedzialnie wykonuje powierzone zadania.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIM_2A_IK/06_K02Student staje się odpowiedzialny za działania w zakresie decyzji doboru materiałów, procesu i zagadnień projektowych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIM_2A_K01Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy
IM_2A_K03Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu oraz ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje; rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się
Cel przedmiotuC-1Opanowanie przez studenta znajomości innowacyjnych materialów kompozytowych i umiejętności modelowania konstrukcji kompozytowych
C-2Opanowanie przez studenta umiejętności badania i analiz wytrzymałościowych zaawansowanych kompozytów także z wykorzystaniem technik komputerowych
C-3Opanowanie przez studenta umiejętności doboru materiałów, procesu wytwarzania i projektowania konstrukcji kompozytowych
Treści programoweT-P-1Omówienie tematyki i wyników pracy przejściowej
Metody nauczaniaM-1metoda praktyczna - realizacja projektu
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: ocena bieżąca
S-2Ocena formująca: bieżąca identyfikacja realizacji pracy
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nieaktywny. Nie wykazuje zainteresowania przedmiotem. Nie wykazuje chęci współpracy z innymi studentami.
3,0Student w większości samodzielnie wykonuje zadane prace.
3,5Student posiadł kompetencje w stopniu pośrednim pomiędzy oceną 3,0 a 4,0.
4,0Student samodzielnie i poprawnie wykonuje zadane prace. Aktywnie uczestniczy w pracy zespołu.
4,5Student posiadł kompetencje w stopniu pośrednim pomiędzy oceną 4,0 a 5,0.
5,0Student wykazuje cechy lidera grupy i organizuje pracę całego zespołu. Świadomie i odpowiedzialnie wykonuje powierzone zadania.