Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Inżynieria materiałowa (S2)

Sylabus przedmiotu Innowacyjne materiały kompozytowe:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Inżynieria materiałowa
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Innowacyjne materiały kompozytowe
Specjalność konstrukcje lekkie
Jednostka prowadząca Katedra Technologii Materiałowych
Nauczyciel odpowiedzialny Elżbieta Piesowicz <Elzbieta.Senderek@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Sandra Paszkiewicz <Sandra.Paszkiewicz@zut.edu.pl>, Magdalena Urbaniak <Magdalena.Urbaniak@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 4,0 ECTS (formy) 4,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL1 30 2,00,38zaliczenie
wykładyW1 30 2,00,62egzamin

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Pogłębione wiadomości o właściwościach materiałów

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Poznanie budowy i właściwości innowacyjnych materiałów kompozytowych
C-2Ukształtowanie umiejętności prztwórstwa i oceny właściwosci innowacyjnych kompozytów
C-3Zapoznanie studentów z metodami przetwórstwa i oceny kompozytów

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Infuzja8
T-L-2RTM (Resin Transfer Moulding)3
T-L-3Modyfikacja powierzchni napełniaczy i włókien plazmą niskotemperaturową3
T-L-4Kompaundowanie biokompozytów3
T-L-5Wtrysk biokompozytów3
T-L-6Oznaczanie statycznych właściwości mechanicznych różnych kompozytów4
T-L-7Oznaczanie właściwości dynamicznych i udarowych różnych kompozytów4
T-L-8Oznaczanie zawartości wilgoci i gęstości napełniaczy, włókien i kompozytów2
30
wykłady
T-W-1Wprowadzenie, podstawowe pojęcia, terminologia kompozytów polimerowych2
T-W-2Syntetyczne i naturalne włókna wzmacniające2
T-W-3Matryce polimerowe2
T-W-4Nanokompozyty2
T-W-5Samowzmocnienie polimerów2
T-W-6Innowacyjne metody przetwórstwa4
T-W-7Badanie właściwości mechanicznych kompozytów polimerowych2
T-W-8Biopolimery i biokompozyty4
T-W-9Mikroporowate matriały i struktury syntetyczne i naturalne2
T-W-10Bionika2
T-W-11Lekkie konstrukcje w systemach mobilnych4
T-W-12Elektrownie wiatrowe2
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Uczestniczenie w ćwiczeniach laboratoryjnych30
A-L-2Przygotowanie do ćwiczeń laboratoryjnych na podstawie wykładów i wskazanej literatury6
A-L-3Przygotowanie sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych8
A-L-4Konsultacje2
A-L-5Przygotowanie do sprawdzianów5
51
wykłady
A-W-1Uczestnczenie w wykładach30
A-W-2Studiowanie wskazanej literatury15
A-W-3Przygotowanie do egzaminu6
51

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny z wykorzystaniem prezetacji multimedialnych
M-2Technologiczne ćwiczenia laboratoryjne

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocena na podstawie odpowiedzi w trakcie trwania ćwiczeń laboratorynych i na podstawie przygotowanych sprawozdań
S-2Ocena podsumowująca: Egzamin końcowy: mozna przystąpić dopiero po uzyskaniu zaliczenia z ćwiczeń laboratoryjnych

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IM_2A_KL/01_W01
W wyniku przprowadzanych zajeć student powinien być w stanie zdefiniować podstawowe pojęcia związane z budową i właściwościami innowacyjnych kompozytów Powinien umieć opisać budowę i właściwości włókien wzmacniających Powinien umieć opisać budowę i właściwości matryc polimerowych Powinien być w stanie objaśnić znaczenie nanokompozytów. Powinien umieć sformułować uwarunkowania związane z przetwórstwem kompozytów Powinien umieć porównać właściwości różnych innowacyjnych kompozytów Powinien być w stanie zdefiniować różne właściwości mechaniczne innowacyjnych kompozytów Powinien umieć wyjaśnić koncepcję samowzmocnienia polimerów Powinien umieć opisać możliwości wytwarzania i zastosowania biokompozytów Powinien umieć opisać strukturę i właściwości materiałów i kompozytów mikroporowatych Powinien umieć podać przykłady wyorzystania innowacyjnych kompozytów w systemach mobilnych i elektrowniach wiatrowych Powinien umieć wyjaśnić pojęcie bioniki
IM_2A_W02, IM_2A_W03, IM_2A_W04, IM_2A_W05, IM_2A_W06C-1T-W-1, T-W-3, T-W-5, T-W-7, T-W-8, T-W-9, T-W-11, T-W-12, T-W-10, T-W-6, T-W-2, T-W-4M-1S-2

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IM_2A_KL/01_U01
W wyniku przeprowadzanych zajęć powinien być w stanie opisać metodę infuzji i RTM Powinien umieć przygotować biokompozyt Powinien umieć scharakteryzować wtrysk kompozytów Powinien umieć oznaczyć właściwości termomechaniczne kompozytów Powinien umieć scharakteryzować możliwości modyfikacji powierzchniowej napełniaczy i włókien.
IM_2A_U01, IM_2A_U02, IM_2A_U03, IM_2A_U04, IM_2A_U07, IM_2A_U09, IM_2A_U12, IM_2A_U13C-3, C-2T-L-1, T-L-4, T-L-5, T-L-7, T-L-8, T-L-3, T-L-2, T-L-6M-2S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IM_2A_KL/01_K01
Student nabywa interaktywną i kreatywną postawę do pracy w zespole. Świadomość potrzeby poszerzania własnej wiedzy i umiejętności. Świadomość odpowiedzialności za poprawność wykonanych zadań.
IM_2A_K01, IM_2A_K02, IM_2A_K04, IM_2A_K03C-1, C-3, C-2T-L-1, T-L-4, T-L-5, T-L-7, T-L-8, T-L-3, T-L-2, T-L-6M-2S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IM_2A_KL/01_W01
W wyniku przprowadzanych zajeć student powinien być w stanie zdefiniować podstawowe pojęcia związane z budową i właściwościami innowacyjnych kompozytów Powinien umieć opisać budowę i właściwości włókien wzmacniających Powinien umieć opisać budowę i właściwości matryc polimerowych Powinien być w stanie objaśnić znaczenie nanokompozytów. Powinien umieć sformułować uwarunkowania związane z przetwórstwem kompozytów Powinien umieć porównać właściwości różnych innowacyjnych kompozytów Powinien być w stanie zdefiniować różne właściwości mechaniczne innowacyjnych kompozytów Powinien umieć wyjaśnić koncepcję samowzmocnienia polimerów Powinien umieć opisać możliwości wytwarzania i zastosowania biokompozytów Powinien umieć opisać strukturę i właściwości materiałów i kompozytów mikroporowatych Powinien umieć podać przykłady wyorzystania innowacyjnych kompozytów w systemach mobilnych i elektrowniach wiatrowych Powinien umieć wyjaśnić pojęcie bioniki
2,0Student nie opanował podstawowej wiedzy z zakresu przedmiotu.
3,0Student opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu, jednak nie potrafi w pełni jej wykorzystać.
3,5Student opanował wiedzę w stopniu pośrednim pomiędzy oceną 3,0 a 4,0.
4,0Student dobrze opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu. Potrafi w większości samodzielnie wskazać sposoby rozwiązania zadanego problemu.
4,5Student opanował wiedzę w stopniu pośrednim między oceną 4,0 a 5,0.
5,0Student bardzo dobrze opanował wiedzę z zakresu przedmiotu. Potrafi wykorzystać nabytą wiedzę do wyboru najbardziej efektywnego rozwiązania zadanego problemu oraz umie uzasadnić ten wybór.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IM_2A_KL/01_U01
W wyniku przeprowadzanych zajęć powinien być w stanie opisać metodę infuzji i RTM Powinien umieć przygotować biokompozyt Powinien umieć scharakteryzować wtrysk kompozytów Powinien umieć oznaczyć właściwości termomechaniczne kompozytów Powinien umieć scharakteryzować możliwości modyfikacji powierzchniowej napełniaczy i włókien.
2,0Student nie opanował podstawowej wiedzy z zakresu technologicznych ćwiczeń laboratoryjnych.
3,0Student wprawdzie opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu, jednak nie potrafi w pełni jej wykorzystać w praktyce laboratoryjnej.
3,5Student opanował wiedzę w stopniu pośrednim pomiędzy oceną 3,0 a 4,0.
4,0Student dobrze opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu. Potrafi w większości samodzielnie rozwiązywać zadane problemy w laboratorium technologicznym.
4,5Student opanował wiedzę w stopniu pośrednim pomiędzy oceną 4,0 a 5,0.
5,0Student bardzo dobrze opanował wiedzę z zakresu przedmiotu. Potrafi wykorzystać nabytą wiedzę do wyboru najbardziej efektywnego rozwiązania zadanego problemu w laboratorium technologicznym oraz umie uzasadnić ten wybór.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IM_2A_KL/01_K01
Student nabywa interaktywną i kreatywną postawę do pracy w zespole. Świadomość potrzeby poszerzania własnej wiedzy i umiejętności. Świadomość odpowiedzialności za poprawność wykonanych zadań.
2,0Student nieaktywny. Nie wykazuje zainteresowania przedmiotem. Nie wykazuje chęci współpracy z innymi studentami.
3,0Student w większości samodzielnie wykonuje zadane prace.
3,5Student posiadł kompetencje w stopniu pośrednim pomiędzy oceną 3,0 a 4,0.
4,0Student samodzielnie i poprawnie wykonuje zadane prace. Aktywnie uczestniczy w pracy zespołowej.
4,5Student posiadł kompetencje w stopniu pośrednim między oceną 4,0 a 5,0.
5,0Student wykazuje cechy lidera grupy i organizuje pracę całego zespołu. Świadomie i opowiedzialnie wykonuje powierzone zadania.

Literatura podstawowa

  1. Wacław Królikowski, Polimerowe kompozyty konstrukcyne, WNT, Warszawa, 2012
  2. Z. Kłosowska-Wołkowicz, P. Czub, J. Pielichowski, R. Ostrysz, Nienasycone żywice poliestrowe, WNT, Warszawa, 2010
  3. S. Kuciel. H. Rydarowski, Biokompozyty z surowców odnawialnych, Politechnika Krakowska, Kraków, 2012

Literatura dodatkowa

  1. W. Błażejewski, Kompozytowe zbiorniki wysokociśnieniowe wzmocnione włóknami według wzorów mozaikowych, Politechnika Wrocławska, Wrocław, 2013
  2. D. Bhattacharyya, S. Fakirov, Synthetic Polymer Polymer Composites, Carl Hanser Verlag, Monachium, 2012

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Infuzja8
T-L-2RTM (Resin Transfer Moulding)3
T-L-3Modyfikacja powierzchni napełniaczy i włókien plazmą niskotemperaturową3
T-L-4Kompaundowanie biokompozytów3
T-L-5Wtrysk biokompozytów3
T-L-6Oznaczanie statycznych właściwości mechanicznych różnych kompozytów4
T-L-7Oznaczanie właściwości dynamicznych i udarowych różnych kompozytów4
T-L-8Oznaczanie zawartości wilgoci i gęstości napełniaczy, włókien i kompozytów2
30

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Wprowadzenie, podstawowe pojęcia, terminologia kompozytów polimerowych2
T-W-2Syntetyczne i naturalne włókna wzmacniające2
T-W-3Matryce polimerowe2
T-W-4Nanokompozyty2
T-W-5Samowzmocnienie polimerów2
T-W-6Innowacyjne metody przetwórstwa4
T-W-7Badanie właściwości mechanicznych kompozytów polimerowych2
T-W-8Biopolimery i biokompozyty4
T-W-9Mikroporowate matriały i struktury syntetyczne i naturalne2
T-W-10Bionika2
T-W-11Lekkie konstrukcje w systemach mobilnych4
T-W-12Elektrownie wiatrowe2
30

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Uczestniczenie w ćwiczeniach laboratoryjnych30
A-L-2Przygotowanie do ćwiczeń laboratoryjnych na podstawie wykładów i wskazanej literatury6
A-L-3Przygotowanie sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych8
A-L-4Konsultacje2
A-L-5Przygotowanie do sprawdzianów5
51
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnczenie w wykładach30
A-W-2Studiowanie wskazanej literatury15
A-W-3Przygotowanie do egzaminu6
51
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIM_2A_KL/01_W01W wyniku przprowadzanych zajeć student powinien być w stanie zdefiniować podstawowe pojęcia związane z budową i właściwościami innowacyjnych kompozytów Powinien umieć opisać budowę i właściwości włókien wzmacniających Powinien umieć opisać budowę i właściwości matryc polimerowych Powinien być w stanie objaśnić znaczenie nanokompozytów. Powinien umieć sformułować uwarunkowania związane z przetwórstwem kompozytów Powinien umieć porównać właściwości różnych innowacyjnych kompozytów Powinien być w stanie zdefiniować różne właściwości mechaniczne innowacyjnych kompozytów Powinien umieć wyjaśnić koncepcję samowzmocnienia polimerów Powinien umieć opisać możliwości wytwarzania i zastosowania biokompozytów Powinien umieć opisać strukturę i właściwości materiałów i kompozytów mikroporowatych Powinien umieć podać przykłady wyorzystania innowacyjnych kompozytów w systemach mobilnych i elektrowniach wiatrowych Powinien umieć wyjaśnić pojęcie bioniki
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIM_2A_W02Ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu budowy, struktury i morfologii materiałów niezbędną do projektowania nowoczesnych i zaawansowanych materiałów w tym biomateriałów i/lub wyrobów
IM_2A_W03Ma wiedzę z zakresu nowoczesnych i zaawansowanych metod charakteryzowania niezbędną do doboru metod badawczych i interpretacji wyników
IM_2A_W04Ma wiedzę z zakresu nowoczesnych technologii wytwarzania i przetwarzania materiałów niezbędną do projektowania procesu technologicznego i/lub wyrobu
IM_2A_W05Ma wiedzę o trendach rozwojowych i najistotniejszych nowych osiągnięciach z zakresu inżynierii materiałowej niezbędną do zrozumienia zaawansowanych procesów technologicznych
IM_2A_W06Ma wiedzę niezbędną do zrozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej oraz ich uwzględniania w praktyce
Cel przedmiotuC-1Poznanie budowy i właściwości innowacyjnych materiałów kompozytowych
Treści programoweT-W-1Wprowadzenie, podstawowe pojęcia, terminologia kompozytów polimerowych
T-W-3Matryce polimerowe
T-W-5Samowzmocnienie polimerów
T-W-7Badanie właściwości mechanicznych kompozytów polimerowych
T-W-8Biopolimery i biokompozyty
T-W-9Mikroporowate matriały i struktury syntetyczne i naturalne
T-W-11Lekkie konstrukcje w systemach mobilnych
T-W-12Elektrownie wiatrowe
T-W-10Bionika
T-W-6Innowacyjne metody przetwórstwa
T-W-2Syntetyczne i naturalne włókna wzmacniające
T-W-4Nanokompozyty
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny z wykorzystaniem prezetacji multimedialnych
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Egzamin końcowy: mozna przystąpić dopiero po uzyskaniu zaliczenia z ćwiczeń laboratoryjnych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie opanował podstawowej wiedzy z zakresu przedmiotu.
3,0Student opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu, jednak nie potrafi w pełni jej wykorzystać.
3,5Student opanował wiedzę w stopniu pośrednim pomiędzy oceną 3,0 a 4,0.
4,0Student dobrze opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu. Potrafi w większości samodzielnie wskazać sposoby rozwiązania zadanego problemu.
4,5Student opanował wiedzę w stopniu pośrednim między oceną 4,0 a 5,0.
5,0Student bardzo dobrze opanował wiedzę z zakresu przedmiotu. Potrafi wykorzystać nabytą wiedzę do wyboru najbardziej efektywnego rozwiązania zadanego problemu oraz umie uzasadnić ten wybór.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIM_2A_KL/01_U01W wyniku przeprowadzanych zajęć powinien być w stanie opisać metodę infuzji i RTM Powinien umieć przygotować biokompozyt Powinien umieć scharakteryzować wtrysk kompozytów Powinien umieć oznaczyć właściwości termomechaniczne kompozytów Powinien umieć scharakteryzować możliwości modyfikacji powierzchniowej napełniaczy i włókien.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIM_2A_U01Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; także w języku obcym; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągnąć wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie
IM_2A_U02Potrafi pracować indywidualnie i w zespole w sposób zapewniający realizację zadania w założonym terminie; potrafi ocenić czasochłonność zadania i jego aspekty ekonomiczne
IM_2A_U03Potrafi opracować szczegółową dokumentację wyników realizacji eksperymentu, zadania projektowego lub badawczego, potrafi przygotować opracowanie zawierające omówienie tych wyników
IM_2A_U04Potrafi przygotować i przedstawić prezentację na temat realizacji zadania projektowego lub badawczego oraz poprowadzić dyskusję przedstawionej prezentacji
IM_2A_U07Potrafi oceniać i porównać wyrób ze względu na zadane kryteria użytkowe z uwzględnieniem aspektów pozatechnicznych
IM_2A_U09Potrafi zaplanować proces badania wyrobu pod kątem właściwości użytkowych i cyklu życia oraz aspektów pozatechnicznych
IM_2A_U12Potrafi obsługiwać wybrane urządzenia technologiczne i pomiarowe
IM_2A_U13Potrafi określić kierunki dalszego uczenia się i zrealizować samokształcenie
Cel przedmiotuC-3Zapoznanie studentów z metodami przetwórstwa i oceny kompozytów
C-2Ukształtowanie umiejętności prztwórstwa i oceny właściwosci innowacyjnych kompozytów
Treści programoweT-L-1Infuzja
T-L-4Kompaundowanie biokompozytów
T-L-5Wtrysk biokompozytów
T-L-7Oznaczanie właściwości dynamicznych i udarowych różnych kompozytów
T-L-8Oznaczanie zawartości wilgoci i gęstości napełniaczy, włókien i kompozytów
T-L-3Modyfikacja powierzchni napełniaczy i włókien plazmą niskotemperaturową
T-L-2RTM (Resin Transfer Moulding)
T-L-6Oznaczanie statycznych właściwości mechanicznych różnych kompozytów
Metody nauczaniaM-2Technologiczne ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena na podstawie odpowiedzi w trakcie trwania ćwiczeń laboratorynych i na podstawie przygotowanych sprawozdań
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie opanował podstawowej wiedzy z zakresu technologicznych ćwiczeń laboratoryjnych.
3,0Student wprawdzie opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu, jednak nie potrafi w pełni jej wykorzystać w praktyce laboratoryjnej.
3,5Student opanował wiedzę w stopniu pośrednim pomiędzy oceną 3,0 a 4,0.
4,0Student dobrze opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu. Potrafi w większości samodzielnie rozwiązywać zadane problemy w laboratorium technologicznym.
4,5Student opanował wiedzę w stopniu pośrednim pomiędzy oceną 4,0 a 5,0.
5,0Student bardzo dobrze opanował wiedzę z zakresu przedmiotu. Potrafi wykorzystać nabytą wiedzę do wyboru najbardziej efektywnego rozwiązania zadanego problemu w laboratorium technologicznym oraz umie uzasadnić ten wybór.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIM_2A_KL/01_K01Student nabywa interaktywną i kreatywną postawę do pracy w zespole. Świadomość potrzeby poszerzania własnej wiedzy i umiejętności. Świadomość odpowiedzialności za poprawność wykonanych zadań.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIM_2A_K01Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy
IM_2A_K02Rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu – m.in. poprzez środki masowego przekazu – informacji i opinii dotyczących osiągnięć inżynierii materiałowej i innych aspektów działalności inżyniera – technologa materiałów; podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały, przedstawiając różne punkty widzenia
IM_2A_K04Potrafi współdziałać i pracować w grupie przyjmując w niej różne role oraz potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie i innych zadania.
IM_2A_K03Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu oraz ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje; rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się
Cel przedmiotuC-1Poznanie budowy i właściwości innowacyjnych materiałów kompozytowych
C-3Zapoznanie studentów z metodami przetwórstwa i oceny kompozytów
C-2Ukształtowanie umiejętności prztwórstwa i oceny właściwosci innowacyjnych kompozytów
Treści programoweT-L-1Infuzja
T-L-4Kompaundowanie biokompozytów
T-L-5Wtrysk biokompozytów
T-L-7Oznaczanie właściwości dynamicznych i udarowych różnych kompozytów
T-L-8Oznaczanie zawartości wilgoci i gęstości napełniaczy, włókien i kompozytów
T-L-3Modyfikacja powierzchni napełniaczy i włókien plazmą niskotemperaturową
T-L-2RTM (Resin Transfer Moulding)
T-L-6Oznaczanie statycznych właściwości mechanicznych różnych kompozytów
Metody nauczaniaM-2Technologiczne ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena na podstawie odpowiedzi w trakcie trwania ćwiczeń laboratorynych i na podstawie przygotowanych sprawozdań
S-2Ocena podsumowująca: Egzamin końcowy: mozna przystąpić dopiero po uzyskaniu zaliczenia z ćwiczeń laboratoryjnych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nieaktywny. Nie wykazuje zainteresowania przedmiotem. Nie wykazuje chęci współpracy z innymi studentami.
3,0Student w większości samodzielnie wykonuje zadane prace.
3,5Student posiadł kompetencje w stopniu pośrednim pomiędzy oceną 3,0 a 4,0.
4,0Student samodzielnie i poprawnie wykonuje zadane prace. Aktywnie uczestniczy w pracy zespołowej.
4,5Student posiadł kompetencje w stopniu pośrednim między oceną 4,0 a 5,0.
5,0Student wykazuje cechy lidera grupy i organizuje pracę całego zespołu. Świadomie i opowiedzialnie wykonuje powierzone zadania.