Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Inżynieria materiałowa (S2)

Sylabus przedmiotu Materiały i procesy polimerowe:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Inżynieria materiałowa
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Materiały i procesy polimerowe
Specjalność przetwórstwo tworzyw polimerowych
Jednostka prowadząca Katedra Technologii Materiałowych
Nauczyciel odpowiedzialny Magdalena Kwiatkowska <Magdalena.Kwiatkowska@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Elżbieta Piesowicz <Elzbieta.Senderek@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 4,0 ECTS (formy) 4,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL1 30 2,00,38zaliczenie
wykładyW1 30 2,00,62egzamin

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1podstawowe wiadomości z fizykochemii polimerów, nauki o materiałach

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1zdobycie wiedzy w zakresie materiaów polimerowych, sposobów ich wytwarzania oraz procesów ich przetwarzania

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Badania własciwosci fizycznych,mechanicznych,przetwórczych,trybologicznych materiałów polimerowych10
T-L-2Przetwórstwo materiałow polimerowych: wtrysk,wytłaczanie, termoformowanie, laminowanie, odlewanie15
T-L-3Badania wyrobów z tworzyw polimerowych5
30
wykłady
T-W-1Tworzywa polimerowe,własciwości.Napełniacze nieorganiczne i organiczne do tworzyw. Kompozyty materiałowe,właściwości,technologie wytwarzania.10
T-W-2Przetwarzanie materiałów polimerowych niemodyfikowanych i modyfikowanych.Technologie przetwarzania tworzyw kompozytowych.Czynniki wpływajace na jakość wytwarzanych i przetwarzanych materiałów.15
T-W-3Techniki badawcze właściwosci przetwórczych materiałów polimerowych.Kontrola własciwości materiałów5
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1uczestnictwo w zajęciach30
A-L-2przygotowanie do laboratoriów10
A-L-3studia literaturowe10
50
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2Studia literaturowe12
A-W-3konsultacje2
A-W-4Przygotowanie do zaliczenia6
50

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wykład informacyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej,filmy tematyczne,wykład problemowy, dyskusja
M-2laboratoria - cwiczenia dla całej grupy

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: ocena na podstawie odpowiedzi w trakcie cwiczeń laboratoryjnych
S-2Ocena podsumowująca: zaliczenie wykładów na podstawie odpowiedzi ustnej

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IM_2A_PTP/01_W01
Student powinien byc w stanie zdefiniowac właściwości materiałów polimerowych, podstawowe metody przetwarzania materiałów polimerowych,opisac parametry prowadzenia procesów przetwórczych oraz wykazac się znajomością zasad ich doboru
IM_2A_W04, IM_2A_W05C-1T-W-1, T-W-3, T-W-2, T-L-1, T-L-3, T-L-2M-2, M-1S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IM_2A_PTP/01_U01
student winien umieć podejmować decyzje w zakresie doboru materiałów polimerowych oraz procesów ich przetwarzania,umieć interpretować wyniki, posługiwać się literaturą specjalistyczną
IM_2A_U01, IM_2A_U04, IM_2A_U10C-1T-W-1, T-W-3, T-W-2, T-L-1, T-L-3, T-L-2M-2, M-1S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IM_2A_PTP/01_K01
aktywna postawa,kreatywność,świadomość w wykorzystaniu wiedzy
IM_2A_K01, IM_2A_K03C-1T-W-1, T-W-3, T-W-2, T-L-1, T-L-3, T-L-2M-2, M-1S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IM_2A_PTP/01_W01
Student powinien byc w stanie zdefiniowac właściwości materiałów polimerowych, podstawowe metody przetwarzania materiałów polimerowych,opisac parametry prowadzenia procesów przetwórczych oraz wykazac się znajomością zasad ich doboru
2,0brak wystarczajacej wiedzy w zakresie przedmiotu
3,0wiedza w stopniu wystrczajacym na ocenę dosteczną
3,5wiedza w stopniu wystarczajacym na ocenę ponad dostateczną
4,0wiedza w stopniu wystarczajacym na ocenę dobrą,umiejętnoiść praktycznego wykorzystania wiedzy
4,5wiedza w stopniu wystrczajacym na ocenę ponad dobrą, zdolność do analizy procesów,wykorzystanie ich w praktyce
5,0wiedza w stopniu wystarczającym na ocenę bardzo dobrą, umiejetność praktycznego wykorzystania wiedzy ,analiza, rozwiazywanie problemów technologicznych

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IM_2A_PTP/01_U01
student winien umieć podejmować decyzje w zakresie doboru materiałów polimerowych oraz procesów ich przetwarzania,umieć interpretować wyniki, posługiwać się literaturą specjalistyczną
2,0brak umiejetności w zakresie doboru materiałów,brak umiejętności posługiwania się literaturą specjalistyczną
3,0student umie podejmować decyzje w zakresie doboru materiałów polimerowych oraz procesów ich przetwarzania w stopniu podstawowym
3,5Ocena pośrednia miedzy 3,0 a 4,0
4,0student umie podejmować decyzje w zakresie doboru materiałów polimerowych oraz procesów ich przetwarzania,umie interpretować wyniki, posługiwać się literaturą specjalistyczną
4,5Ocena pośrednia miedzy 4,0 a 5,0
5,0Student w stopniu bardzo dobrym nabył umiejętność doboru materiałów, korzystania z literatury oraz definiowania procesów

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IM_2A_PTP/01_K01
aktywna postawa,kreatywność,świadomość w wykorzystaniu wiedzy
2,0student nie wykazuje zainteresowania przedmiotem, jest nie aktywny
3,0student wykonuje polecenia,brak większego zaangazowania
3,5Ocena pośrednia miedzy 3,0 a 4,0
4,0student wykonuje polecenia, angażuje się w zajęcia, potrafi wykorzystywać swoją wiedzę
4,5Ocena pośrednia miedzy 4,0 a 5,0
5,0student wykazuje zdolność do samodzielnej pracy, jest aktywny,potrafi wykorzystać wiedzę,posiada świdomość wykonywanych zadań,

Literatura podstawowa

  1. W. Szlezinger, Tworzywa Sztuczne, wydawnictwo Oświatowe, Rzeszów, 1998
  2. J.F .Rabek, Wspólczesna wiedza o polimerach, PWN, Warszawa, 2008
  3. R.Sikora, Przetwórstwo Tworzyw Polimerowych, Politechnika Lubelska, Lublin, 2006

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Badania własciwosci fizycznych,mechanicznych,przetwórczych,trybologicznych materiałów polimerowych10
T-L-2Przetwórstwo materiałow polimerowych: wtrysk,wytłaczanie, termoformowanie, laminowanie, odlewanie15
T-L-3Badania wyrobów z tworzyw polimerowych5
30

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Tworzywa polimerowe,własciwości.Napełniacze nieorganiczne i organiczne do tworzyw. Kompozyty materiałowe,właściwości,technologie wytwarzania.10
T-W-2Przetwarzanie materiałów polimerowych niemodyfikowanych i modyfikowanych.Technologie przetwarzania tworzyw kompozytowych.Czynniki wpływajace na jakość wytwarzanych i przetwarzanych materiałów.15
T-W-3Techniki badawcze właściwosci przetwórczych materiałów polimerowych.Kontrola własciwości materiałów5
30

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1uczestnictwo w zajęciach30
A-L-2przygotowanie do laboratoriów10
A-L-3studia literaturowe10
50
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2Studia literaturowe12
A-W-3konsultacje2
A-W-4Przygotowanie do zaliczenia6
50
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIM_2A_PTP/01_W01Student powinien byc w stanie zdefiniowac właściwości materiałów polimerowych, podstawowe metody przetwarzania materiałów polimerowych,opisac parametry prowadzenia procesów przetwórczych oraz wykazac się znajomością zasad ich doboru
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIM_2A_W04Ma wiedzę z zakresu nowoczesnych technologii wytwarzania i przetwarzania materiałów niezbędną do projektowania procesu technologicznego i/lub wyrobu
IM_2A_W05Ma wiedzę o trendach rozwojowych i najistotniejszych nowych osiągnięciach z zakresu inżynierii materiałowej niezbędną do zrozumienia zaawansowanych procesów technologicznych
Cel przedmiotuC-1zdobycie wiedzy w zakresie materiaów polimerowych, sposobów ich wytwarzania oraz procesów ich przetwarzania
Treści programoweT-W-1Tworzywa polimerowe,własciwości.Napełniacze nieorganiczne i organiczne do tworzyw. Kompozyty materiałowe,właściwości,technologie wytwarzania.
T-W-3Techniki badawcze właściwosci przetwórczych materiałów polimerowych.Kontrola własciwości materiałów
T-W-2Przetwarzanie materiałów polimerowych niemodyfikowanych i modyfikowanych.Technologie przetwarzania tworzyw kompozytowych.Czynniki wpływajace na jakość wytwarzanych i przetwarzanych materiałów.
T-L-1Badania własciwosci fizycznych,mechanicznych,przetwórczych,trybologicznych materiałów polimerowych
T-L-3Badania wyrobów z tworzyw polimerowych
T-L-2Przetwórstwo materiałow polimerowych: wtrysk,wytłaczanie, termoformowanie, laminowanie, odlewanie
Metody nauczaniaM-2laboratoria - cwiczenia dla całej grupy
M-1wykład informacyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej,filmy tematyczne,wykład problemowy, dyskusja
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: ocena na podstawie odpowiedzi w trakcie cwiczeń laboratoryjnych
S-2Ocena podsumowująca: zaliczenie wykładów na podstawie odpowiedzi ustnej
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0brak wystarczajacej wiedzy w zakresie przedmiotu
3,0wiedza w stopniu wystrczajacym na ocenę dosteczną
3,5wiedza w stopniu wystarczajacym na ocenę ponad dostateczną
4,0wiedza w stopniu wystarczajacym na ocenę dobrą,umiejętnoiść praktycznego wykorzystania wiedzy
4,5wiedza w stopniu wystrczajacym na ocenę ponad dobrą, zdolność do analizy procesów,wykorzystanie ich w praktyce
5,0wiedza w stopniu wystarczającym na ocenę bardzo dobrą, umiejetność praktycznego wykorzystania wiedzy ,analiza, rozwiazywanie problemów technologicznych
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIM_2A_PTP/01_U01student winien umieć podejmować decyzje w zakresie doboru materiałów polimerowych oraz procesów ich przetwarzania,umieć interpretować wyniki, posługiwać się literaturą specjalistyczną
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIM_2A_U01Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; także w języku obcym; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągnąć wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie
IM_2A_U04Potrafi przygotować i przedstawić prezentację na temat realizacji zadania projektowego lub badawczego oraz poprowadzić dyskusję przedstawionej prezentacji
IM_2A_U10Potrafi dokonywać oceny nowoczesności rozwiązania technologicznego i materiałowego wyrobu z punktu widzenia własności intelektualnej oraz ochrony środowiska a także uwzględniając inne aspekty pozatechniczne.
Cel przedmiotuC-1zdobycie wiedzy w zakresie materiaów polimerowych, sposobów ich wytwarzania oraz procesów ich przetwarzania
Treści programoweT-W-1Tworzywa polimerowe,własciwości.Napełniacze nieorganiczne i organiczne do tworzyw. Kompozyty materiałowe,właściwości,technologie wytwarzania.
T-W-3Techniki badawcze właściwosci przetwórczych materiałów polimerowych.Kontrola własciwości materiałów
T-W-2Przetwarzanie materiałów polimerowych niemodyfikowanych i modyfikowanych.Technologie przetwarzania tworzyw kompozytowych.Czynniki wpływajace na jakość wytwarzanych i przetwarzanych materiałów.
T-L-1Badania własciwosci fizycznych,mechanicznych,przetwórczych,trybologicznych materiałów polimerowych
T-L-3Badania wyrobów z tworzyw polimerowych
T-L-2Przetwórstwo materiałow polimerowych: wtrysk,wytłaczanie, termoformowanie, laminowanie, odlewanie
Metody nauczaniaM-2laboratoria - cwiczenia dla całej grupy
M-1wykład informacyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej,filmy tematyczne,wykład problemowy, dyskusja
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: ocena na podstawie odpowiedzi w trakcie cwiczeń laboratoryjnych
S-2Ocena podsumowująca: zaliczenie wykładów na podstawie odpowiedzi ustnej
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0brak umiejetności w zakresie doboru materiałów,brak umiejętności posługiwania się literaturą specjalistyczną
3,0student umie podejmować decyzje w zakresie doboru materiałów polimerowych oraz procesów ich przetwarzania w stopniu podstawowym
3,5Ocena pośrednia miedzy 3,0 a 4,0
4,0student umie podejmować decyzje w zakresie doboru materiałów polimerowych oraz procesów ich przetwarzania,umie interpretować wyniki, posługiwać się literaturą specjalistyczną
4,5Ocena pośrednia miedzy 4,0 a 5,0
5,0Student w stopniu bardzo dobrym nabył umiejętność doboru materiałów, korzystania z literatury oraz definiowania procesów
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIM_2A_PTP/01_K01aktywna postawa,kreatywność,świadomość w wykorzystaniu wiedzy
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIM_2A_K01Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy
IM_2A_K03Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu oraz ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje; rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się
Cel przedmiotuC-1zdobycie wiedzy w zakresie materiaów polimerowych, sposobów ich wytwarzania oraz procesów ich przetwarzania
Treści programoweT-W-1Tworzywa polimerowe,własciwości.Napełniacze nieorganiczne i organiczne do tworzyw. Kompozyty materiałowe,właściwości,technologie wytwarzania.
T-W-3Techniki badawcze właściwosci przetwórczych materiałów polimerowych.Kontrola własciwości materiałów
T-W-2Przetwarzanie materiałów polimerowych niemodyfikowanych i modyfikowanych.Technologie przetwarzania tworzyw kompozytowych.Czynniki wpływajace na jakość wytwarzanych i przetwarzanych materiałów.
T-L-1Badania własciwosci fizycznych,mechanicznych,przetwórczych,trybologicznych materiałów polimerowych
T-L-3Badania wyrobów z tworzyw polimerowych
T-L-2Przetwórstwo materiałow polimerowych: wtrysk,wytłaczanie, termoformowanie, laminowanie, odlewanie
Metody nauczaniaM-2laboratoria - cwiczenia dla całej grupy
M-1wykład informacyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej,filmy tematyczne,wykład problemowy, dyskusja
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: ocena na podstawie odpowiedzi w trakcie cwiczeń laboratoryjnych
S-2Ocena podsumowująca: zaliczenie wykładów na podstawie odpowiedzi ustnej
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0student nie wykazuje zainteresowania przedmiotem, jest nie aktywny
3,0student wykonuje polecenia,brak większego zaangazowania
3,5Ocena pośrednia miedzy 3,0 a 4,0
4,0student wykonuje polecenia, angażuje się w zajęcia, potrafi wykorzystywać swoją wiedzę
4,5Ocena pośrednia miedzy 4,0 a 5,0
5,0student wykazuje zdolność do samodzielnej pracy, jest aktywny,potrafi wykorzystać wiedzę,posiada świdomość wykonywanych zadań,