Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Inżynieria materiałowa (S2)

Sylabus przedmiotu Metoda elementów skończonych:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Inżynieria materiałowa
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Metoda elementów skończonych
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Mechaniki
Nauczyciel odpowiedzialny Mariusz Leus <Mariusz.Leus@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Kamil Urbanowicz <Kamil.Urbanowicz@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL1 30 1,20,38zaliczenie
wykładyW1 15 1,80,62zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Wymagane jest zaliczenie następujących przedmiotów: Matematyka I, Mechanika I, Matematyka II, Mechanika II, Wytrzymałość Materiałów I, Wytrzymałość Materiałów II

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Celem kształcenia jest zapoznanie studentów z podstawami metody elementów skończonych
C-2Celem kształcenia jest ukształtowanie umiejętności w zakresie tworzenia modeli obliczeniowych oraz obliczeń elementów maszyn w systemie MES NASTRAN

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Prezentacja systemu NASTRAN FX2
T-L-2Analiza statyczna płaskiej kratownicy2
T-L-3Analiza statyczna przestrzennej kratownicy2
T-L-4Tworzenie siatki elementów skończonych2
T-L-5Obliczenia wytrzymałościowe belki2
T-L-6Sprawdzian nr 12
T-L-7Analiza dokładności obliczeń2
T-L-8Analiza statyczna obciążonego kątownika2
T-L-9Obliczanie sztywności sprężyny płaskiej2
T-L-10Wykorzystanie operacji boolowskich przy tworzeniu bryły2
T-L-11Sprawdzian nr22
T-L-12Wyboczenie2
T-L-13Przepływ ciepła przez ścianę2
T-L-14Analiza naprężeń termicznych2
T-L-15Sprawdzian nr 32
30
wykłady
T-W-1Wstęp. Modelowanie układów mechanicznych1
T-W-2Macierz sztywności i podatności pręta, transformacja wektorów i macierzy1
T-W-3Kratownica jako bezpośrednia ilustracja MES2
T-W-4Podstawowe równania teorii sprężystości ,stan naprężenia i stan odkształcenia w punkcie2
T-W-5Fizyczne związki między stanem naprężenia i odkształcenia, energia odkształcenia sprężystego1
T-W-6Zasada minimum całkowitej energii potencjalnej układu1
T-W-7Koncepcja metody elementów skończonych2
T-W-8Klasyfikacja elementów skończonych1
T-W-9Analiza elementu skończonego prętowego.Wyznaczenie funkcji kształtu, macierzy odkształceń, macierzy sztywności1
T-W-10Analiza elementu skończonego belkowego.Wyznaczenie funkcji kształtu, macierzy odkształceń, macierzy sztywności1
T-W-11Podział konstrukcji na elementy skończone, budowa globalnej macierzy sztywności układu, wyznaczenie obciążeń ekwiwalentnych1
T-W-12Warunki brzegowe i metody rozwiązywania układów równań1
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach30
A-L-2Udział w konsultacjach1
31
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Przygotowanie do wykładu na podstawie zalecanej literatury20
A-W-3Udział w konsultacjach3
A-W-4Przygotowanie do zaliczenia7
45

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wykład informacyjny / typowe środki audiowizualne ( tablica, rzutnik)
M-2ćwiczenia laboratoryjne/ komputer z zainstalowanym programem MES, Nastran

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Warunkiem zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych jest uzyskanie pozytywnych ocen z 3-ch sprawdzianów
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie wykładów składa się z części pisemnej i części ustnej.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IM_2A_C04_W01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student uzyskuje podstawowe informacje dotyczące liniowej Teorii Sprężystości oraz Metody Elementów Skończonych
IM_2A_W01C-2, C-1T-W-1, T-W-2, T-W-6, T-W-8, T-W-9, T-W-10, T-W-5, T-W-11, T-W-12, T-W-7, T-W-4, T-W-3, T-L-13, T-L-10, T-L-9, T-L-8, T-L-7, T-L-3, T-L-2, T-L-5, T-L-12, T-L-4, T-L-1M-1, M-2S-2, S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IM_2A_C04_U01
W wyniku zaliczenia przedmiotu, student uzyskuje umiejętność praktycznego wykorzystania MES w obliczeniach elementów maszyn
IM_2A_U07C-2, C-1T-W-1, T-W-2, T-W-6, T-W-8, T-W-9, T-W-10, T-W-5, T-W-11, T-W-12, T-W-7, T-W-4, T-W-3, T-L-13, T-L-10, T-L-9, T-L-8, T-L-7, T-L-3, T-L-2, T-L-5, T-L-12, T-L-4, T-L-1, T-L-14M-1, M-2S-2, S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IM_2A_C04_K01
W wyniku przeprowadzonych (zaliczonych) zajęć student nabywa właściwą postawę do efektywnej pracy w zespole. Potrafi przeprowadzić konstruktywną krytykę wykonanych w zespole obliczeń wytrzymałościowych.
IM_2A_K01C-2, C-1T-W-1, T-W-2, T-W-6, T-W-8, T-W-9, T-W-10, T-W-5, T-W-11, T-W-12, T-W-7, T-W-4, T-W-3, T-L-13, T-L-10, T-L-9, T-L-8, T-L-7, T-L-3, T-L-2, T-L-5, T-L-12, T-L-4, T-L-1, T-L-14M-1, M-2S-2, S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IM_2A_C04_W01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student uzyskuje podstawowe informacje dotyczące liniowej Teorii Sprężystości oraz Metody Elementów Skończonych
2,0Student nie opanował podstawowej wiedzy z zakresu przedniotu
3,0Student opanował podstawowa wiedze z zakresu przedniotu. Nie potrafi jej wykorzystac w obliczeniach .
3,5Student opanował przedstawiona wiedzę i umie ja stosowac w stopniu posrednim miedzy ocena 3,0 a 4,0.
4,0Student opanował podstawowa wiedzę z zakresu przedmiotu. Potrafi ja wykorzystać w typowych obliczeniach elementów maszyn. Ma trudnosci z rozwiazywaniem zadan niestandardowych.
4,5Student opanował przedstawiona wiedzę i umie ja stosowac w stopniu pośrednim między ocena 4,0 a 5,0.
5,0Student opanował podstawowa wiedze z zakresu przedniotu. Posiada umiejetnosc rozwiazywania zadan nietypowych. Wykazuje zainteresowanie przedmiotem wykraczajace poza przedstawiona tematyke

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IM_2A_C04_U01
W wyniku zaliczenia przedmiotu, student uzyskuje umiejętność praktycznego wykorzystania MES w obliczeniach elementów maszyn
2,0Student nie potrafi wykorzystac wiedzy teoretycznej w praktyce. Student nie potrafi poprawnie posługiwać się programem MES NASTRAN.
3,0Student potrafi poprawnie posługiwać się programem MES NASTRAN, jednak czesto korzysta z pomocy innych. Popełnia pomyłki w obliczeniach
3,5Student wykazuje umiejetnosci posrednie miedzy ocena 3,0 a 4,0.
4,0Student potrafi poprawnie i samodzielnie posługiwać się programem MES NASTRAN Popełnia nieliczne pomyłki w obliczeniach.
4,5Student wykazuje umiejetnosci posrednie miedzy ocena 4,0 a 5,0.
5,0Student potrafi poprawnie i samodzielnie posługiwać się programem MES NASTRAN Wykazuje inicjatywe w stosowaniu własnych rozwiazań. Nie popełnia pomyłek w obliczeniach.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IM_2A_C04_K01
W wyniku przeprowadzonych (zaliczonych) zajęć student nabywa właściwą postawę do efektywnej pracy w zespole. Potrafi przeprowadzić konstruktywną krytykę wykonanych w zespole obliczeń wytrzymałościowych.
2,0Student nieaktywny. W pracy korzysta z postępów innych. Nie wykazuje zainteresowania przedmiotem.
3,0Student samodzielnie wykonujacy zadana prace. Nie wykazuje checi współpracy z innymi studentami i prowadzacym zajecia.
3,5Ocena posrednia pomiedzy postawa studenta oceniana na 3,0 i 4,0.
4,0Student samodzielnie wykonujacy zadana prace. Z checia przyłacza sie do zespołu i współpracuje z innymi studentami oraz prowadzacym zajecia
4,5Ocena posrednia pomiedzy postawa studenta oceniana na 4,0 i 5,0.
5,0Student wykazuje cechy przywódcze, organizuje prace zespołu w sposób podwyzszajacy jakosc zadanych prac. Wykazuje zainteresowanie wiedza wykraczajace poza ramy przedmiotu.

Literatura podstawowa

  1. Rakowski G., Kacprzyk Z, Metoda elementów skończonych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2005
  2. Z. Rusiński, J. Czmochowski, T. Smolnicki, Zaawansowana metoda elementów skończonych w konstrukcjach nośnych., Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 2000
  3. Zienkiewicz O.C.:, Metoda elementów skończonych., Arkady, Warszawa, 1972
  4. T. Łodygowski, W. Kąkol, Metoda elementów skończonych w wybranych zagadnieniach mechaniki konstrukcji inżynierskich, Skrypt Politechniki Poznańskiej, Poznań, 1994

Literatura dodatkowa

  1. Gawroński W., Kruszewski J., Ostachowicz W., Tarnowski J., Wittbrodt E, Metoda elementów skończonych w dynamice konstrukcji., Arkady, Warszawa, 1984
  2. Andrzej Jaworski, Metoda elementów skończonych w wytrzymałości konstrukcji, Politechniki Warszawskiej, Waeszawa, 1981
  3. Klaus Jurgen Bathe, Finite Element Procedures, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey 07632, 1996

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Prezentacja systemu NASTRAN FX2
T-L-2Analiza statyczna płaskiej kratownicy2
T-L-3Analiza statyczna przestrzennej kratownicy2
T-L-4Tworzenie siatki elementów skończonych2
T-L-5Obliczenia wytrzymałościowe belki2
T-L-6Sprawdzian nr 12
T-L-7Analiza dokładności obliczeń2
T-L-8Analiza statyczna obciążonego kątownika2
T-L-9Obliczanie sztywności sprężyny płaskiej2
T-L-10Wykorzystanie operacji boolowskich przy tworzeniu bryły2
T-L-11Sprawdzian nr22
T-L-12Wyboczenie2
T-L-13Przepływ ciepła przez ścianę2
T-L-14Analiza naprężeń termicznych2
T-L-15Sprawdzian nr 32
30

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Wstęp. Modelowanie układów mechanicznych1
T-W-2Macierz sztywności i podatności pręta, transformacja wektorów i macierzy1
T-W-3Kratownica jako bezpośrednia ilustracja MES2
T-W-4Podstawowe równania teorii sprężystości ,stan naprężenia i stan odkształcenia w punkcie2
T-W-5Fizyczne związki między stanem naprężenia i odkształcenia, energia odkształcenia sprężystego1
T-W-6Zasada minimum całkowitej energii potencjalnej układu1
T-W-7Koncepcja metody elementów skończonych2
T-W-8Klasyfikacja elementów skończonych1
T-W-9Analiza elementu skończonego prętowego.Wyznaczenie funkcji kształtu, macierzy odkształceń, macierzy sztywności1
T-W-10Analiza elementu skończonego belkowego.Wyznaczenie funkcji kształtu, macierzy odkształceń, macierzy sztywności1
T-W-11Podział konstrukcji na elementy skończone, budowa globalnej macierzy sztywności układu, wyznaczenie obciążeń ekwiwalentnych1
T-W-12Warunki brzegowe i metody rozwiązywania układów równań1
15

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach30
A-L-2Udział w konsultacjach1
31
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Przygotowanie do wykładu na podstawie zalecanej literatury20
A-W-3Udział w konsultacjach3
A-W-4Przygotowanie do zaliczenia7
45
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIM_2A_C04_W01W wyniku przeprowadzonych zajęć student uzyskuje podstawowe informacje dotyczące liniowej Teorii Sprężystości oraz Metody Elementów Skończonych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIM_2A_W01Ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu modelowania i optymalizacji niezbędną do projektowania nowoczesnych i zaawansowanych materiałów i/lub procesów technologicznych i/lub wyrobów
Cel przedmiotuC-2Celem kształcenia jest ukształtowanie umiejętności w zakresie tworzenia modeli obliczeniowych oraz obliczeń elementów maszyn w systemie MES NASTRAN
C-1Celem kształcenia jest zapoznanie studentów z podstawami metody elementów skończonych
Treści programoweT-W-1Wstęp. Modelowanie układów mechanicznych
T-W-2Macierz sztywności i podatności pręta, transformacja wektorów i macierzy
T-W-6Zasada minimum całkowitej energii potencjalnej układu
T-W-8Klasyfikacja elementów skończonych
T-W-9Analiza elementu skończonego prętowego.Wyznaczenie funkcji kształtu, macierzy odkształceń, macierzy sztywności
T-W-10Analiza elementu skończonego belkowego.Wyznaczenie funkcji kształtu, macierzy odkształceń, macierzy sztywności
T-W-5Fizyczne związki między stanem naprężenia i odkształcenia, energia odkształcenia sprężystego
T-W-11Podział konstrukcji na elementy skończone, budowa globalnej macierzy sztywności układu, wyznaczenie obciążeń ekwiwalentnych
T-W-12Warunki brzegowe i metody rozwiązywania układów równań
T-W-7Koncepcja metody elementów skończonych
T-W-4Podstawowe równania teorii sprężystości ,stan naprężenia i stan odkształcenia w punkcie
T-W-3Kratownica jako bezpośrednia ilustracja MES
T-L-13Przepływ ciepła przez ścianę
T-L-10Wykorzystanie operacji boolowskich przy tworzeniu bryły
T-L-9Obliczanie sztywności sprężyny płaskiej
T-L-8Analiza statyczna obciążonego kątownika
T-L-7Analiza dokładności obliczeń
T-L-3Analiza statyczna przestrzennej kratownicy
T-L-2Analiza statyczna płaskiej kratownicy
T-L-5Obliczenia wytrzymałościowe belki
T-L-12Wyboczenie
T-L-4Tworzenie siatki elementów skończonych
T-L-1Prezentacja systemu NASTRAN FX
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny / typowe środki audiowizualne ( tablica, rzutnik)
M-2ćwiczenia laboratoryjne/ komputer z zainstalowanym programem MES, Nastran
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie wykładów składa się z części pisemnej i części ustnej.
S-1Ocena podsumowująca: Warunkiem zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych jest uzyskanie pozytywnych ocen z 3-ch sprawdzianów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie opanował podstawowej wiedzy z zakresu przedniotu
3,0Student opanował podstawowa wiedze z zakresu przedniotu. Nie potrafi jej wykorzystac w obliczeniach .
3,5Student opanował przedstawiona wiedzę i umie ja stosowac w stopniu posrednim miedzy ocena 3,0 a 4,0.
4,0Student opanował podstawowa wiedzę z zakresu przedmiotu. Potrafi ja wykorzystać w typowych obliczeniach elementów maszyn. Ma trudnosci z rozwiazywaniem zadan niestandardowych.
4,5Student opanował przedstawiona wiedzę i umie ja stosowac w stopniu pośrednim między ocena 4,0 a 5,0.
5,0Student opanował podstawowa wiedze z zakresu przedniotu. Posiada umiejetnosc rozwiazywania zadan nietypowych. Wykazuje zainteresowanie przedmiotem wykraczajace poza przedstawiona tematyke
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIM_2A_C04_U01W wyniku zaliczenia przedmiotu, student uzyskuje umiejętność praktycznego wykorzystania MES w obliczeniach elementów maszyn
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIM_2A_U07Potrafi oceniać i porównać wyrób ze względu na zadane kryteria użytkowe z uwzględnieniem aspektów pozatechnicznych
Cel przedmiotuC-2Celem kształcenia jest ukształtowanie umiejętności w zakresie tworzenia modeli obliczeniowych oraz obliczeń elementów maszyn w systemie MES NASTRAN
C-1Celem kształcenia jest zapoznanie studentów z podstawami metody elementów skończonych
Treści programoweT-W-1Wstęp. Modelowanie układów mechanicznych
T-W-2Macierz sztywności i podatności pręta, transformacja wektorów i macierzy
T-W-6Zasada minimum całkowitej energii potencjalnej układu
T-W-8Klasyfikacja elementów skończonych
T-W-9Analiza elementu skończonego prętowego.Wyznaczenie funkcji kształtu, macierzy odkształceń, macierzy sztywności
T-W-10Analiza elementu skończonego belkowego.Wyznaczenie funkcji kształtu, macierzy odkształceń, macierzy sztywności
T-W-5Fizyczne związki między stanem naprężenia i odkształcenia, energia odkształcenia sprężystego
T-W-11Podział konstrukcji na elementy skończone, budowa globalnej macierzy sztywności układu, wyznaczenie obciążeń ekwiwalentnych
T-W-12Warunki brzegowe i metody rozwiązywania układów równań
T-W-7Koncepcja metody elementów skończonych
T-W-4Podstawowe równania teorii sprężystości ,stan naprężenia i stan odkształcenia w punkcie
T-W-3Kratownica jako bezpośrednia ilustracja MES
T-L-13Przepływ ciepła przez ścianę
T-L-10Wykorzystanie operacji boolowskich przy tworzeniu bryły
T-L-9Obliczanie sztywności sprężyny płaskiej
T-L-8Analiza statyczna obciążonego kątownika
T-L-7Analiza dokładności obliczeń
T-L-3Analiza statyczna przestrzennej kratownicy
T-L-2Analiza statyczna płaskiej kratownicy
T-L-5Obliczenia wytrzymałościowe belki
T-L-12Wyboczenie
T-L-4Tworzenie siatki elementów skończonych
T-L-1Prezentacja systemu NASTRAN FX
T-L-14Analiza naprężeń termicznych
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny / typowe środki audiowizualne ( tablica, rzutnik)
M-2ćwiczenia laboratoryjne/ komputer z zainstalowanym programem MES, Nastran
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie wykładów składa się z części pisemnej i części ustnej.
S-1Ocena podsumowująca: Warunkiem zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych jest uzyskanie pozytywnych ocen z 3-ch sprawdzianów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi wykorzystac wiedzy teoretycznej w praktyce. Student nie potrafi poprawnie posługiwać się programem MES NASTRAN.
3,0Student potrafi poprawnie posługiwać się programem MES NASTRAN, jednak czesto korzysta z pomocy innych. Popełnia pomyłki w obliczeniach
3,5Student wykazuje umiejetnosci posrednie miedzy ocena 3,0 a 4,0.
4,0Student potrafi poprawnie i samodzielnie posługiwać się programem MES NASTRAN Popełnia nieliczne pomyłki w obliczeniach.
4,5Student wykazuje umiejetnosci posrednie miedzy ocena 4,0 a 5,0.
5,0Student potrafi poprawnie i samodzielnie posługiwać się programem MES NASTRAN Wykazuje inicjatywe w stosowaniu własnych rozwiazań. Nie popełnia pomyłek w obliczeniach.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIM_2A_C04_K01W wyniku przeprowadzonych (zaliczonych) zajęć student nabywa właściwą postawę do efektywnej pracy w zespole. Potrafi przeprowadzić konstruktywną krytykę wykonanych w zespole obliczeń wytrzymałościowych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIM_2A_K01Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-2Celem kształcenia jest ukształtowanie umiejętności w zakresie tworzenia modeli obliczeniowych oraz obliczeń elementów maszyn w systemie MES NASTRAN
C-1Celem kształcenia jest zapoznanie studentów z podstawami metody elementów skończonych
Treści programoweT-W-1Wstęp. Modelowanie układów mechanicznych
T-W-2Macierz sztywności i podatności pręta, transformacja wektorów i macierzy
T-W-6Zasada minimum całkowitej energii potencjalnej układu
T-W-8Klasyfikacja elementów skończonych
T-W-9Analiza elementu skończonego prętowego.Wyznaczenie funkcji kształtu, macierzy odkształceń, macierzy sztywności
T-W-10Analiza elementu skończonego belkowego.Wyznaczenie funkcji kształtu, macierzy odkształceń, macierzy sztywności
T-W-5Fizyczne związki między stanem naprężenia i odkształcenia, energia odkształcenia sprężystego
T-W-11Podział konstrukcji na elementy skończone, budowa globalnej macierzy sztywności układu, wyznaczenie obciążeń ekwiwalentnych
T-W-12Warunki brzegowe i metody rozwiązywania układów równań
T-W-7Koncepcja metody elementów skończonych
T-W-4Podstawowe równania teorii sprężystości ,stan naprężenia i stan odkształcenia w punkcie
T-W-3Kratownica jako bezpośrednia ilustracja MES
T-L-13Przepływ ciepła przez ścianę
T-L-10Wykorzystanie operacji boolowskich przy tworzeniu bryły
T-L-9Obliczanie sztywności sprężyny płaskiej
T-L-8Analiza statyczna obciążonego kątownika
T-L-7Analiza dokładności obliczeń
T-L-3Analiza statyczna przestrzennej kratownicy
T-L-2Analiza statyczna płaskiej kratownicy
T-L-5Obliczenia wytrzymałościowe belki
T-L-12Wyboczenie
T-L-4Tworzenie siatki elementów skończonych
T-L-1Prezentacja systemu NASTRAN FX
T-L-14Analiza naprężeń termicznych
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny / typowe środki audiowizualne ( tablica, rzutnik)
M-2ćwiczenia laboratoryjne/ komputer z zainstalowanym programem MES, Nastran
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie wykładów składa się z części pisemnej i części ustnej.
S-1Ocena podsumowująca: Warunkiem zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych jest uzyskanie pozytywnych ocen z 3-ch sprawdzianów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nieaktywny. W pracy korzysta z postępów innych. Nie wykazuje zainteresowania przedmiotem.
3,0Student samodzielnie wykonujacy zadana prace. Nie wykazuje checi współpracy z innymi studentami i prowadzacym zajecia.
3,5Ocena posrednia pomiedzy postawa studenta oceniana na 3,0 i 4,0.
4,0Student samodzielnie wykonujacy zadana prace. Z checia przyłacza sie do zespołu i współpracuje z innymi studentami oraz prowadzacym zajecia
4,5Ocena posrednia pomiedzy postawa studenta oceniana na 4,0 i 5,0.
5,0Student wykazuje cechy przywódcze, organizuje prace zespołu w sposób podwyzszajacy jakosc zadanych prac. Wykazuje zainteresowanie wiedza wykraczajace poza ramy przedmiotu.