Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Inżynieria materiałowa (S2)

Sylabus przedmiotu Praktyczne aspekty doboru materiałów i technologii:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Inżynieria materiałowa
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Praktyczne aspekty doboru materiałów i technologii
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Technologii Materiałowych
Nauczyciel odpowiedzialny Anna Biedunkiewicz <Anna.Biedunkiewicz@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Witold Biedunkiewicz <Witold.Biedunkiewicz@zut.edu.pl>, Bogdan Piekarski <Bogdan.Piekarski@zut.edu.pl>, Elżbieta Piesowicz <Elzbieta.Senderek@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
projektyP2 15 0,80,44zaliczenie
wykładyW2 30 1,20,56zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawowa wiedza z zakresu: inżynierii materiałowej, wytrzymałości materiałów; technologii produkcji i obróbki materiałów; metod badań struktury i właściwości materiałów.
W-2Podstawowawiedza z wiedzy o korozji, tribo-korozji materiałów i sposobów zapobiegania tym zjawiskom.
W-3Umiejętność korzystania z informacji naukowej i technicznej.
W-4Umiejętność obsługi specjalistycznych programów komputerowych.
W-5Wiedza z zakresu technik komputerowych.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Student zdobywa umiejętności doboru materiałów inżynierskich do stosowania w określonych warunkach eksploatacyjnych.
C-2Student zdobywa umiejętność projektowania składu chemicznego i struktury materiałów inżynierskich o założonych fizykochemicznych, mechanicznych i eksploatacyjnych właściwościach.
C-3Student zdobywa umiejetność diagnostyki degradacji materiałów i projektowania procesów podwyżających trwałość wyrobu.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
projekty
T-P-1Projektowanie i modelowanie materiałów o znaczeniu technologicznym.10
T-P-2Dobór materiału na wybrany element konstrukcyjny.5
15
wykłady
T-W-1Wprowadzenie do projektowania materiałów konstrukcyjnych. Wpływ właściwości składu chemicznego, struktury, technologii i przetwórstwa produkcji materiałów. Projektowanie i wybór nowoczesnych materiałów dla wybranych branż.8
T-W-2Podstawy projektowania kompozytów.6
T-W-3Zużycie i degradacja materiałów w warunkach eksploatacji, ich diagnostyka i projektowanie procesów zwiększających trwałość produktów.8
T-W-4Wprowadzenie do projektowania konstrukcyjnych materiałów polimerowych i kompozytów polimerowych. Wpływ właściwości składu chemicznego, struktury, technologii i przetwórstwa produkcji materiałów. Projektowanie i wybór nowoczesnych materiałów dla wybranych branż.6
T-W-5Zaliczenie pisemne2
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
projekty
A-P-1Uczestnictwo w zajęciach.15
A-P-2Przygotowanie i opracowanie projektu z wykorzystaniem licencjonowanych programów komputerowych ZUT bądź z wykorzystaniem zestawów zadań do rozwiązania dostępnych w literaturze.2
A-P-3Przygotowanie prezentacji komputerowej projektu w ramach godzin niekontaktowych.2
A-P-4Prezentacja projektu1
20
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w wykładach.30
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny z użyciem narzędzi audiowizualnych, tj. specjalistyczne programy komputerowe i prezentacje komputerowe.
M-2Metody projektowania z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania komputerowego.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Egzamin pisemny.
S-2Ocena formująca: Na podstawie projektów i sposobu ich prezentacji.
S-3Ocena formująca: Pytania problemowe.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IM_2A_C05_W01
Student posiada zaawansowaną wiedzę na temat relacji pomiędzy strukturą i właściwościami materiału oraz sposobów podwyższania ich trwałości i praktycznego ich zastosowania w warunkach eksploatacji.
IM_2A_W01, IM_2A_W02, IM_2A_W03C-1, C-2T-P-1, T-W-2, T-W-1, T-W-3M-1, M-2S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IM_2A_C05_U01
Student zna kryteria i metodologię doboru materiałów i może uczestniczyć w procesie projektowania inżynierskiego.
IM_2A_U01, IM_2A_U06, IM_2A_U11C-1, C-2T-P-1, T-W-2, T-W-1M-1, M-2S-1, S-2
IM_2A_C05_U02
Student potrafi zaprojektować strukturę materiału, aby uzyskać wymagane fizyko-chemiczne, mechaniczne oraz eksploatacyjne wyrobu.
IM_2A_U02, IM_2A_U03, IM_2A_U06, IM_2A_U11C-1, C-2T-P-1, T-W-2, T-W-1M-1, M-2S-1, S-2
IM_2A_C05_U03
Student posiada umiejętność analizowania zjawisk destrukcji materiałów oraz projektowania procesów podwyższania ich trwałości.
IM_2A_U04, IM_2A_U05, IM_2A_U07, IM_2A_U11C-3T-W-3M-1S-2

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IM_2A_C05_K01
Student potrafi przedstawić opracowane zagadnienia związane z projektowaniem materiałów.
IM_2A_K01, IM_2A_K02C-1, C-2T-P-1, T-W-1M-1, M-2S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IM_2A_C05_W01
Student posiada zaawansowaną wiedzę na temat relacji pomiędzy strukturą i właściwościami materiału oraz sposobów podwyższania ich trwałości i praktycznego ich zastosowania w warunkach eksploatacji.
2,0Student nie posiada zaawansowanej wiedzy na temat relacji pomiędzy strukturą i właściwościami materiału oraz sposobów podwyższania ich trwałości i praktycznego ich zastosowania w warunkach eksploatacji.
3,0Student posiada wiedzę na temat relacji pomiędzy strukturą i właściwościami materiału oraz sposobów podwyższania ich trwałości i praktycznego ich zastosowania w warunkach eksploatacji.
3,5Student posiada poszerzoną wiedzę na temat relacji pomiędzy strukturą i właściwościami materiału oraz sposobów podwyższania ich trwałości i praktycznego ich zastosowania w warunkach eksploatacji.
4,0Student posiada szeroką wiedzę na temat relacji pomiędzy strukturą i właściwościami materiału oraz sposobów podwyższania ich trwałości i praktycznego ich zastosowania w warunkach eksploatacji.
4,5Student posiada zaawansowaną wiedzę na temat relacji pomiędzy strukturą i właściwościami materiału, sposobach podwyższania ich trwałości ioraz praktycznego ich zastosowania w warunkach eksploatacji. Student posiada wiedzę o możliwościach zastosowania wiedzy o materiałach oraz nowoczesnych metod komputerowych w procesie doboru materiałów do zastosowań konstrukcyjnych.
5,0Student posiada zaawansowaną wiedzę o możliwościach zastosowania wiedzy o materiałach i nowoczesnych metod komputerowych w procesie doboru materiałów do zastosowań konstrukcyjnych.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IM_2A_C05_U01
Student zna kryteria i metodologię doboru materiałów i może uczestniczyć w procesie projektowania inżynierskiego.
2,0Student nie zna kryteriów i metodologii doboru materiałów i nie może uczestniczyć w procesie projektowania inżynierskiego.
3,0Student zna kryteria i metodologię doboru materiałów i może uczestniczyć w procesie projektowania inżynierskiego.
3,5Student posiada dobrze opanowaną wiedzę na temat kryteriów i metodologii doboru materiałów i może uczestniczyć w procesie projektowania inżynierskiego.
4,0Student posiada dobrze opanowaną wiedzę na temat kryteriów i metodologii doboru materiałów zaawansowanych i może uczestniczyć w procesie projektowania inżynierskiego.
4,5Student posiada dobrze opanowaną wiedzę na temat kryteriów i metodologii doboru materiałów zaawansowanych i może uczestniczyć w procesie projektowania inżynierskiego w wielu obszarach przemysłowych.
5,0Student posiada bardzo dobrze opanowaną wiedzę na temat kryteriów i metodologii doboru materiałów zaawansowanych i może uczestniczyć w procesie projektowania inżynierskiego w wielu obszarach przemysłowych.
IM_2A_C05_U02
Student potrafi zaprojektować strukturę materiału, aby uzyskać wymagane fizyko-chemiczne, mechaniczne oraz eksploatacyjne wyrobu.
2,0Student nie potrafi zaprojektować struktury materiału, aby uzyskać wymagane fizyko-chemiczne, mechaniczne oraz eksploatacyjne wyrobu.
3,0Student potrafi zaprojektować strukturę materiału, aby uzyskać wymagane fizyko-chemiczne, mechaniczne oraz eksploatacyjne wyrobu.
3,5Student posiada dobrze opanowaną umiejętność projektowania wyrobu do konkretnych zastosowań eksploatacyjnych opartą na zdefiniowanych jego cechach strukturalnych i morfologicznych. potrafi zaprojektować strukturę materiału, aby uzyskać wymagane fizyko-chemiczne, mechaniczne oraz eksploatacyjne wyrobu.
4,0Student posiada dobrze opanowaną umiejętność projektowania wyrobu do konkretnych zastosowań eksploatacyjnych opartą na dobrze zdefiniowanych jego cechach strukturalnych i morfologicznych.
4,5Student posiada dobrze opanowaną umiejętność projektowania wyrobu do konkretnych zastosowań eksploatacyjnych opartą na dobrze zdefiniowanych jego cechach strukturalnych i morfologicznych.
5,0Student posiada bardzo dobrze opanowaną umiejętność projektowania wyrobu do konkretnych zastosowań eksploatacyjnych opartą na dobrze zdefiniowanych jego cechach strukturalnych i morfologicznych.
IM_2A_C05_U03
Student posiada umiejętność analizowania zjawisk destrukcji materiałów oraz projektowania procesów podwyższania ich trwałości.
2,0Student nie posiada umiejętności analizowania zjawisk destrukcji materiałów oraz projektowania procesów podwyższania ich trwałości.
3,0Student posiada umiejętność analizowania zjawisk destrukcji materiałów oraz projektowania procesów podwyższania ich trwałości.
3,5Student posiada dobrą umiejętność analizowania zjawisk destrukcji materiałów oraz projektowania procesów podwyższania ich trwałości.
4,0Student posiada dobrą umiejętność analizowania zjawisk destrukcji materiałów oraz projektowania procesów podwyższania ich trwałości.
4,5Student posiada bardzo dobrą umiejętność analizowania zjawisk destrukcji materiałów oraz projektowania procesów podwyższania ich trwałości.
5,0Student posiada bardzo dobrą umiejętność analizowania zjawisk destrukcji oraz projektowania procesów podwyższania ich trwałości materiałów, w tym materiałów zaawansowanych.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IM_2A_C05_K01
Student potrafi przedstawić opracowane zagadnienia związane z projektowaniem materiałów.
2,0W wyniku przeprowadzonych zajęć student nie nabędzie aktywnej postawy wobec rozwoju nowoczesnego podejścia do projektowania zaawansowanych materiałów oraz stosowania nowoczesnych narzędzi analitycznych i projektowych.
3,0W wyniku przeprowadzonych zajęć student nabędzie aktywną postawę wobec rozwoju nowoczesnego podejścia do projektowania zaawansowanych materiałów oraz stosowania nowoczesnych narzędzi analitycznych i projektowych w celu dynamicznego rozwoju inżynierii materiałowej.
3,5W wyniku przeprowadzonych zajęć student nabędzie aktywną postawę wobec rozwoju nowoczesnego podejścia do projektowania zaawansowanych materiałów oraz stosowania nowoczesnych narzędzi analitycznych i projektowych w celu dynamicznego rozwoju inżynierii materiałowej.
4,0W wyniku przeprowadzonych zajęć student nabędzie aktywną postawę wobec rozwoju nowoczesnego podejścia do projektowania zaawansowanych materiałów oraz stosowania nowoczesnych narzędzi analitycznych i projektowych w celu dynamicznego rozwoju inżynierii materiałowej.
4,5W wyniku przeprowadzonych zajęć student nabędzie aktywną postawę wobec rozwoju nowoczesnego podejścia do projektowania zaawansowanych materiałów oraz stosowania nowoczesnych narzędzi analitycznych i projektowych w celu dynamicznego rozwoju inżynierii materiałowej.
5,0W wyniku przeprowadzonych zajęć student nabędzie aktywną postawę wobec rozwoju nowoczesnego podejścia do projektowania zaawansowanych materiałów oraz stosowania nowoczesnych narzędzi analitycznych i projektowych w celu dynamicznego rozwoju inżynierii materiałowej.

Literatura podstawowa

  1. M. F. Ashby, Dobór materiałów w projektowaniu inżynierskim, WNT, Warszawa, 1998
  2. M. F. Ashby, D. R. H. Jones, Materiały inżynierskie 1 - właściwości i zastosowania, WNT, Warszawa, 1995
  3. L.A.Dobrzański, Materiały inżynierskie i projektowanie materiałowe, WNT, Warszawa, 2006
  4. Dobrzański L., Sitek W., Trzaska J., Golombek K., Hajduczek E., Zasady doboru materiałów inżynierskich z kartami charakterystyk, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2001
  5. D. Felhos, R. Prehn, K. Varadi, A.K. Schlarb, FE simulation of the indentatiofied vinylester composites in respect to their abrasive wear performance, EXPRESS Polymer Letters, EXPRESS Polymer Letters, 2008, Vol.2, No.10, 705-717
  6. M. F. Ashby, D. R. H. Jones, Materiały inżynierskie 2 - kształtowanie struktury i właściwości, dobór materiałów, WNT, Warszawa, 1995
  7. W.Kucharczyk, A.Mazurkiewicz, W.Żurawski, Nowoczesne materiały konstrukcyjne. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom, 2008
  8. Computer Aided Modelling - software
  9. Computer Aided Materials Selection - software, 2016

Literatura dodatkowa

  1. Artykułuy naukowe recomendowane przez prowadzącego nauczyciela.

Treści programowe - projekty

KODTreść programowaGodziny
T-P-1Projektowanie i modelowanie materiałów o znaczeniu technologicznym.10
T-P-2Dobór materiału na wybrany element konstrukcyjny.5
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Wprowadzenie do projektowania materiałów konstrukcyjnych. Wpływ właściwości składu chemicznego, struktury, technologii i przetwórstwa produkcji materiałów. Projektowanie i wybór nowoczesnych materiałów dla wybranych branż.8
T-W-2Podstawy projektowania kompozytów.6
T-W-3Zużycie i degradacja materiałów w warunkach eksploatacji, ich diagnostyka i projektowanie procesów zwiększających trwałość produktów.8
T-W-4Wprowadzenie do projektowania konstrukcyjnych materiałów polimerowych i kompozytów polimerowych. Wpływ właściwości składu chemicznego, struktury, technologii i przetwórstwa produkcji materiałów. Projektowanie i wybór nowoczesnych materiałów dla wybranych branż.6
T-W-5Zaliczenie pisemne2
30

Formy aktywności - projekty

KODForma aktywnościGodziny
A-P-1Uczestnictwo w zajęciach.15
A-P-2Przygotowanie i opracowanie projektu z wykorzystaniem licencjonowanych programów komputerowych ZUT bądź z wykorzystaniem zestawów zadań do rozwiązania dostępnych w literaturze.2
A-P-3Przygotowanie prezentacji komputerowej projektu w ramach godzin niekontaktowych.2
A-P-4Prezentacja projektu1
20
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w wykładach.30
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIM_2A_C05_W01Student posiada zaawansowaną wiedzę na temat relacji pomiędzy strukturą i właściwościami materiału oraz sposobów podwyższania ich trwałości i praktycznego ich zastosowania w warunkach eksploatacji.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIM_2A_W01Ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu modelowania i optymalizacji niezbędną do projektowania nowoczesnych i zaawansowanych materiałów i/lub procesów technologicznych i/lub wyrobów
IM_2A_W02Ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu budowy, struktury i morfologii materiałów niezbędną do projektowania nowoczesnych i zaawansowanych materiałów w tym biomateriałów i/lub wyrobów
IM_2A_W03Ma wiedzę z zakresu nowoczesnych i zaawansowanych metod charakteryzowania niezbędną do doboru metod badawczych i interpretacji wyników
Cel przedmiotuC-1Student zdobywa umiejętności doboru materiałów inżynierskich do stosowania w określonych warunkach eksploatacyjnych.
C-2Student zdobywa umiejętność projektowania składu chemicznego i struktury materiałów inżynierskich o założonych fizykochemicznych, mechanicznych i eksploatacyjnych właściwościach.
Treści programoweT-P-1Projektowanie i modelowanie materiałów o znaczeniu technologicznym.
T-W-2Podstawy projektowania kompozytów.
T-W-1Wprowadzenie do projektowania materiałów konstrukcyjnych. Wpływ właściwości składu chemicznego, struktury, technologii i przetwórstwa produkcji materiałów. Projektowanie i wybór nowoczesnych materiałów dla wybranych branż.
T-W-3Zużycie i degradacja materiałów w warunkach eksploatacji, ich diagnostyka i projektowanie procesów zwiększających trwałość produktów.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny z użyciem narzędzi audiowizualnych, tj. specjalistyczne programy komputerowe i prezentacje komputerowe.
M-2Metody projektowania z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania komputerowego.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Egzamin pisemny.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie posiada zaawansowanej wiedzy na temat relacji pomiędzy strukturą i właściwościami materiału oraz sposobów podwyższania ich trwałości i praktycznego ich zastosowania w warunkach eksploatacji.
3,0Student posiada wiedzę na temat relacji pomiędzy strukturą i właściwościami materiału oraz sposobów podwyższania ich trwałości i praktycznego ich zastosowania w warunkach eksploatacji.
3,5Student posiada poszerzoną wiedzę na temat relacji pomiędzy strukturą i właściwościami materiału oraz sposobów podwyższania ich trwałości i praktycznego ich zastosowania w warunkach eksploatacji.
4,0Student posiada szeroką wiedzę na temat relacji pomiędzy strukturą i właściwościami materiału oraz sposobów podwyższania ich trwałości i praktycznego ich zastosowania w warunkach eksploatacji.
4,5Student posiada zaawansowaną wiedzę na temat relacji pomiędzy strukturą i właściwościami materiału, sposobach podwyższania ich trwałości ioraz praktycznego ich zastosowania w warunkach eksploatacji. Student posiada wiedzę o możliwościach zastosowania wiedzy o materiałach oraz nowoczesnych metod komputerowych w procesie doboru materiałów do zastosowań konstrukcyjnych.
5,0Student posiada zaawansowaną wiedzę o możliwościach zastosowania wiedzy o materiałach i nowoczesnych metod komputerowych w procesie doboru materiałów do zastosowań konstrukcyjnych.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIM_2A_C05_U01Student zna kryteria i metodologię doboru materiałów i może uczestniczyć w procesie projektowania inżynierskiego.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIM_2A_U01Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; także w języku obcym; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągnąć wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie
IM_2A_U06Potrafi wykorzystać poznane metody i modele matematyczne - w razie potrzeby odpowiednio je modyfikując – do analizy, projektowania i optymalizacji materiałów i/lub procesów technologicznych i/lub wyrobów
IM_2A_U11Potrafi projektować wyrób z uwzględnieniem zadanych kryteriów użytkowych oraz z uwzględnieniem aspektów pozatechnicznych
Cel przedmiotuC-1Student zdobywa umiejętności doboru materiałów inżynierskich do stosowania w określonych warunkach eksploatacyjnych.
C-2Student zdobywa umiejętność projektowania składu chemicznego i struktury materiałów inżynierskich o założonych fizykochemicznych, mechanicznych i eksploatacyjnych właściwościach.
Treści programoweT-P-1Projektowanie i modelowanie materiałów o znaczeniu technologicznym.
T-W-2Podstawy projektowania kompozytów.
T-W-1Wprowadzenie do projektowania materiałów konstrukcyjnych. Wpływ właściwości składu chemicznego, struktury, technologii i przetwórstwa produkcji materiałów. Projektowanie i wybór nowoczesnych materiałów dla wybranych branż.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny z użyciem narzędzi audiowizualnych, tj. specjalistyczne programy komputerowe i prezentacje komputerowe.
M-2Metody projektowania z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania komputerowego.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Egzamin pisemny.
S-2Ocena formująca: Na podstawie projektów i sposobu ich prezentacji.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie zna kryteriów i metodologii doboru materiałów i nie może uczestniczyć w procesie projektowania inżynierskiego.
3,0Student zna kryteria i metodologię doboru materiałów i może uczestniczyć w procesie projektowania inżynierskiego.
3,5Student posiada dobrze opanowaną wiedzę na temat kryteriów i metodologii doboru materiałów i może uczestniczyć w procesie projektowania inżynierskiego.
4,0Student posiada dobrze opanowaną wiedzę na temat kryteriów i metodologii doboru materiałów zaawansowanych i może uczestniczyć w procesie projektowania inżynierskiego.
4,5Student posiada dobrze opanowaną wiedzę na temat kryteriów i metodologii doboru materiałów zaawansowanych i może uczestniczyć w procesie projektowania inżynierskiego w wielu obszarach przemysłowych.
5,0Student posiada bardzo dobrze opanowaną wiedzę na temat kryteriów i metodologii doboru materiałów zaawansowanych i może uczestniczyć w procesie projektowania inżynierskiego w wielu obszarach przemysłowych.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIM_2A_C05_U02Student potrafi zaprojektować strukturę materiału, aby uzyskać wymagane fizyko-chemiczne, mechaniczne oraz eksploatacyjne wyrobu.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIM_2A_U02Potrafi pracować indywidualnie i w zespole w sposób zapewniający realizację zadania w założonym terminie; potrafi ocenić czasochłonność zadania i jego aspekty ekonomiczne
IM_2A_U03Potrafi opracować szczegółową dokumentację wyników realizacji eksperymentu, zadania projektowego lub badawczego, potrafi przygotować opracowanie zawierające omówienie tych wyników
IM_2A_U06Potrafi wykorzystać poznane metody i modele matematyczne - w razie potrzeby odpowiednio je modyfikując – do analizy, projektowania i optymalizacji materiałów i/lub procesów technologicznych i/lub wyrobów
IM_2A_U11Potrafi projektować wyrób z uwzględnieniem zadanych kryteriów użytkowych oraz z uwzględnieniem aspektów pozatechnicznych
Cel przedmiotuC-1Student zdobywa umiejętności doboru materiałów inżynierskich do stosowania w określonych warunkach eksploatacyjnych.
C-2Student zdobywa umiejętność projektowania składu chemicznego i struktury materiałów inżynierskich o założonych fizykochemicznych, mechanicznych i eksploatacyjnych właściwościach.
Treści programoweT-P-1Projektowanie i modelowanie materiałów o znaczeniu technologicznym.
T-W-2Podstawy projektowania kompozytów.
T-W-1Wprowadzenie do projektowania materiałów konstrukcyjnych. Wpływ właściwości składu chemicznego, struktury, technologii i przetwórstwa produkcji materiałów. Projektowanie i wybór nowoczesnych materiałów dla wybranych branż.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny z użyciem narzędzi audiowizualnych, tj. specjalistyczne programy komputerowe i prezentacje komputerowe.
M-2Metody projektowania z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania komputerowego.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Egzamin pisemny.
S-2Ocena formująca: Na podstawie projektów i sposobu ich prezentacji.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi zaprojektować struktury materiału, aby uzyskać wymagane fizyko-chemiczne, mechaniczne oraz eksploatacyjne wyrobu.
3,0Student potrafi zaprojektować strukturę materiału, aby uzyskać wymagane fizyko-chemiczne, mechaniczne oraz eksploatacyjne wyrobu.
3,5Student posiada dobrze opanowaną umiejętność projektowania wyrobu do konkretnych zastosowań eksploatacyjnych opartą na zdefiniowanych jego cechach strukturalnych i morfologicznych. potrafi zaprojektować strukturę materiału, aby uzyskać wymagane fizyko-chemiczne, mechaniczne oraz eksploatacyjne wyrobu.
4,0Student posiada dobrze opanowaną umiejętność projektowania wyrobu do konkretnych zastosowań eksploatacyjnych opartą na dobrze zdefiniowanych jego cechach strukturalnych i morfologicznych.
4,5Student posiada dobrze opanowaną umiejętność projektowania wyrobu do konkretnych zastosowań eksploatacyjnych opartą na dobrze zdefiniowanych jego cechach strukturalnych i morfologicznych.
5,0Student posiada bardzo dobrze opanowaną umiejętność projektowania wyrobu do konkretnych zastosowań eksploatacyjnych opartą na dobrze zdefiniowanych jego cechach strukturalnych i morfologicznych.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIM_2A_C05_U03Student posiada umiejętność analizowania zjawisk destrukcji materiałów oraz projektowania procesów podwyższania ich trwałości.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIM_2A_U04Potrafi przygotować i przedstawić prezentację na temat realizacji zadania projektowego lub badawczego oraz poprowadzić dyskusję przedstawionej prezentacji
IM_2A_U05Posługuje się j. angielskim w stopniu wystarczającym do porozumienia się, również w sprawach zawodowych, czytania ze zrozumieniem literatury fachowej, a także przygotowania i wygłaszania krótkiej prezentacji na temat realizacji zadania projektowego lub badawczego
IM_2A_U07Potrafi oceniać i porównać wyrób ze względu na zadane kryteria użytkowe z uwzględnieniem aspektów pozatechnicznych
IM_2A_U11Potrafi projektować wyrób z uwzględnieniem zadanych kryteriów użytkowych oraz z uwzględnieniem aspektów pozatechnicznych
Cel przedmiotuC-3Student zdobywa umiejetność diagnostyki degradacji materiałów i projektowania procesów podwyżających trwałość wyrobu.
Treści programoweT-W-3Zużycie i degradacja materiałów w warunkach eksploatacji, ich diagnostyka i projektowanie procesów zwiększających trwałość produktów.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny z użyciem narzędzi audiowizualnych, tj. specjalistyczne programy komputerowe i prezentacje komputerowe.
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Na podstawie projektów i sposobu ich prezentacji.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie posiada umiejętności analizowania zjawisk destrukcji materiałów oraz projektowania procesów podwyższania ich trwałości.
3,0Student posiada umiejętność analizowania zjawisk destrukcji materiałów oraz projektowania procesów podwyższania ich trwałości.
3,5Student posiada dobrą umiejętność analizowania zjawisk destrukcji materiałów oraz projektowania procesów podwyższania ich trwałości.
4,0Student posiada dobrą umiejętność analizowania zjawisk destrukcji materiałów oraz projektowania procesów podwyższania ich trwałości.
4,5Student posiada bardzo dobrą umiejętność analizowania zjawisk destrukcji materiałów oraz projektowania procesów podwyższania ich trwałości.
5,0Student posiada bardzo dobrą umiejętność analizowania zjawisk destrukcji oraz projektowania procesów podwyższania ich trwałości materiałów, w tym materiałów zaawansowanych.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIM_2A_C05_K01Student potrafi przedstawić opracowane zagadnienia związane z projektowaniem materiałów.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIM_2A_K01Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy
IM_2A_K02Rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu – m.in. poprzez środki masowego przekazu – informacji i opinii dotyczących osiągnięć inżynierii materiałowej i innych aspektów działalności inżyniera – technologa materiałów; podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały, przedstawiając różne punkty widzenia
Cel przedmiotuC-1Student zdobywa umiejętności doboru materiałów inżynierskich do stosowania w określonych warunkach eksploatacyjnych.
C-2Student zdobywa umiejętność projektowania składu chemicznego i struktury materiałów inżynierskich o założonych fizykochemicznych, mechanicznych i eksploatacyjnych właściwościach.
Treści programoweT-P-1Projektowanie i modelowanie materiałów o znaczeniu technologicznym.
T-W-1Wprowadzenie do projektowania materiałów konstrukcyjnych. Wpływ właściwości składu chemicznego, struktury, technologii i przetwórstwa produkcji materiałów. Projektowanie i wybór nowoczesnych materiałów dla wybranych branż.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny z użyciem narzędzi audiowizualnych, tj. specjalistyczne programy komputerowe i prezentacje komputerowe.
M-2Metody projektowania z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania komputerowego.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Egzamin pisemny.
S-2Ocena formująca: Na podstawie projektów i sposobu ich prezentacji.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0W wyniku przeprowadzonych zajęć student nie nabędzie aktywnej postawy wobec rozwoju nowoczesnego podejścia do projektowania zaawansowanych materiałów oraz stosowania nowoczesnych narzędzi analitycznych i projektowych.
3,0W wyniku przeprowadzonych zajęć student nabędzie aktywną postawę wobec rozwoju nowoczesnego podejścia do projektowania zaawansowanych materiałów oraz stosowania nowoczesnych narzędzi analitycznych i projektowych w celu dynamicznego rozwoju inżynierii materiałowej.
3,5W wyniku przeprowadzonych zajęć student nabędzie aktywną postawę wobec rozwoju nowoczesnego podejścia do projektowania zaawansowanych materiałów oraz stosowania nowoczesnych narzędzi analitycznych i projektowych w celu dynamicznego rozwoju inżynierii materiałowej.
4,0W wyniku przeprowadzonych zajęć student nabędzie aktywną postawę wobec rozwoju nowoczesnego podejścia do projektowania zaawansowanych materiałów oraz stosowania nowoczesnych narzędzi analitycznych i projektowych w celu dynamicznego rozwoju inżynierii materiałowej.
4,5W wyniku przeprowadzonych zajęć student nabędzie aktywną postawę wobec rozwoju nowoczesnego podejścia do projektowania zaawansowanych materiałów oraz stosowania nowoczesnych narzędzi analitycznych i projektowych w celu dynamicznego rozwoju inżynierii materiałowej.
5,0W wyniku przeprowadzonych zajęć student nabędzie aktywną postawę wobec rozwoju nowoczesnego podejścia do projektowania zaawansowanych materiałów oraz stosowania nowoczesnych narzędzi analitycznych i projektowych w celu dynamicznego rozwoju inżynierii materiałowej.