Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Inżynieria materiałowa (S2)

Sylabus przedmiotu Praca przejściowa:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Inżynieria materiałowa
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Praca przejściowa
Specjalność spawalnictwo i techniki łączenia
Jednostka prowadząca Katedra Technologii Materiałowych
Nauczyciel odpowiedzialny Adam Sajek <Adam.Sajek@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Michał Kawiak <Michal.Kawiak@zut.edu.pl>, Sławomir Krajewski <Slawomir.Krajewski@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 4 Grupa obieralna 1

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
projektyP2 90 3,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Pogłębione wiadomości o właściwościach materiałów, w tym biomateriałów i materiałów opakowaniowych.
W-2podstawy chemii, fizyki i nauki o materiałach oraz podstawy inżynierii spawania

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Realizacja pracy badawczej stanowiącej wprowadzenie do pracy dyplomowej.
C-2zapoznanie sie z metodyką opracowania aktualnego problemu z obszaru technik spawania
C-3ukształtowanie umiejetności analizy aktualnego problemu i dyskusji na temat prezentowanych tez i wyników analizy

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
projekty
T-P-1Metodyka poszukiwania informacji z zastosowaniem baz danych i internetu20
T-P-2Metodyka pracy z materiałami źródłowymi oraz opracowania pracy przejściowej10
T-P-3Opracowanie konstrukcyjne i technologiczne zadanego elementu zgodnie z tematem pracy przejściowej25
T-P-4Opracowanie wyników i wniosków na podstawie realizacji zadań pracy przejściowej25
T-P-5Opracowanie końcowe10
90

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
projekty
A-P-1Konsultacje15
A-P-2Realizacja zadań wynikajacych z tematu pracy przejściowej60
75

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Zajęcia laboratoryjne.
M-2pogadanka
M-3ćwiczenia laboratoryjne
M-4ćwiczenia projektowe
M-5dyskusja

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocena poziomu zrealizowanych zadań.
S-2Ocena formująca: ocena okresowych osiągnięć
S-3Ocena podsumowująca: ocena osiągnięć pod koniec semestru

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IM_2A_S/06_W01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie: objaśniać metody i program badań do wymaganego zakresu prac, rozpoznać literaturę naukową, wybrać metody badań, zaproponować program eksperymentu.
IM_2A_W02, IM_2A_W03C-1T-P-3M-1S-1
IM_2A_S/06_W02
zna metody i techniki spajania i regeneracji elementów metodami spawalniczymi
C-3, C-2T-P-1, T-P-3, T-P-2, T-P-4, T-P-5M-3, M-5, M-2, M-4S-3, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IM_2A_S/06_U01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć: dobierać metody eksperymentu do zakresu pracy, korzystać z dostępnej literatury naukowej , obsługiwać, oceniać aparatutę badawczą planować eksperyment.
IM_2A_U01, IM_2A_U02, IM_2A_U04, IM_2A_U09C-1M-1S-1
IM_2A_S/06_U02
potrafi formułować i testować hipotezy zwiazane z problemami inzynierskimi i prostymi problemami badawczymi w zakresie inzynierii spawania
C-3, C-2T-P-1, T-P-3, T-P-2, T-P-4, T-P-5M-3, M-5, M-2, M-4S-3, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IM_2A_S/06_K01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student nabędzie następujące postawy: aktywna postawa w planowaniu i realizacji rozpoznania stanu wiedzy oraz badań własnych.
IM_2A_K01, IM_2A_K03C-1T-P-1, T-P-3, T-P-2, T-P-4M-1S-1
IM_2A_S/06_K02
potrafi prawidłowo określić priorytety realizowanego zadania
C-3, C-2T-P-1, T-P-3, T-P-2, T-P-4, T-P-5M-3, M-5, M-2, M-4S-3, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IM_2A_S/06_W01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie: objaśniać metody i program badań do wymaganego zakresu prac, rozpoznać literaturę naukową, wybrać metody badań, zaproponować program eksperymentu.
2,0Nie zrealizowano zadań programowych.
3,0Zadania programowe zrealizowane w stopniu odpowiednim do oceny dostatecznej.
3,5Zadania programowe zrealizowane w stopniu odpowiednim do oceny wyżej niż dostateczna.
4,0Zadania programowe zrealizowane w stopniu odpowiadającym ocenie dobrej.
4,5Zadania programowe zrealizowane w stopniu odpowiednim do oceny wyżej niż dobry.
5,0Zadania programowe zrealizowane w stopniu odpowiadającym ocenie bardzo dobrej.
IM_2A_S/06_W02
zna metody i techniki spajania i regeneracji elementów metodami spawalniczymi
2,0niewypełnienie krterium uzyskania oceny 3
3,0umiejetność zcharakteryzowania technik spajania
3,5umiejętność zcharakterysowania wraz z analizą zalet i ograniczeń technik spajania
4,0umiejętność zcharakteryzowania wraz z oceną możliwości technik spajania
4,5umiejętność wyrobu alternatywnychi technik spajania
5,0umiejętość porównaia efektów osiagnietych różnymi technikami spajania

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IM_2A_S/06_U01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć: dobierać metody eksperymentu do zakresu pracy, korzystać z dostępnej literatury naukowej , obsługiwać, oceniać aparatutę badawczą planować eksperyment.
2,0Nie zrealizowano zadań programowych.
3,0Zadania programowe zrealizowane w stopniu odpowiednim do oceny dostatecznej.
3,5Zadania programowe zrealizowane w stopniu odpowiednim do oceny wyżej niż dostateczna.
4,0Zadania programowe zrealizowane w stopniu odpowiadającym ocenie dobrej.
4,5Zadania programowe zrealizowane w stopniu odpowiednim do oceny wyżej niż dobry.
5,0Zadania programowe zrealizowane w stopniu odpowiadającym ocenie bardzo dobrej.
IM_2A_S/06_U02
potrafi formułować i testować hipotezy zwiazane z problemami inzynierskimi i prostymi problemami badawczymi w zakresie inzynierii spawania
2,0niewypełnienie krterium umiejetności na ocene 3
3,0umiejętność prezentowania wyniku bez jego analizy
3,5umiejętność prezentowania wyniku wraz z analizą
4,0umiejętność prezentacji wyniku wraz z analizą i dyskusja o wyniku
4,5umiejętność prezentowania, analizy dyskusji i oszacowania błędu
5,0spełnienie kryterium na ocenę 4,5 wraz umiejetnością prozpozycji modyfikacji rozwiązania

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IM_2A_S/06_K01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student nabędzie następujące postawy: aktywna postawa w planowaniu i realizacji rozpoznania stanu wiedzy oraz badań własnych.
2,0Brak nabytych podstaw.
3,0Student nabył chęci do realizacji zadań badawczych i zdolności do wykonania eksperymentu i opracowania wyników badań w stopniu dostatecznym.
3,5Student nabył chęci do realizacji zadań badawczych i zdolności do wykonania eksperymentu i opracowania wyników badań w stopniu dość dobrym.
4,0Student nabył chęci do realizacji zadań badawczych i zdolności do wykonania eksperymentu i opracowania wyników badań w stopniu dobrym.
4,5Student nabył chęci do realizacji zadań badawczych i zdolności do wykonania eksperymentu i opracowania wyników badań w stopniu ponad dobrym.
5,0Student nabył chęci do realizacji zadań badawczych i zdolności do wykonania eksperymentu i opracowania wyników badań w stopniu bardzo dobrym.
IM_2A_S/06_K02
potrafi prawidłowo określić priorytety realizowanego zadania
2,0student nie spełnia wymagań uzyskania oceny 3
3,0student prezentuje schematyczną i podstawową wiedzę i kompetencje z zakresu przedmiotu
3,5student prezentuje ogólną wiedzę i kompetencje z zakresu przedmiotu
4,0student wykazuje dobrą wiedzę i kompetencje z zakresu przedmiotu umożliwiającą przeprowadzenia podstawowej analizy związków czynników wyjściowych i skutków
4,5student wykazuje ponad dobrą wiedzę i kompetencje z zakresu przedmiotu umożliwiającą przeprowadzenia średnio trudnej analizy związków czynników wyjściowych i skutków
5,0student wykazuje bardzo dobrą wiedzę i kompetencje z zakresu przedmiotu umożliwiającą interpretację związków czynników wyjściowych i skutków

Literatura podstawowa

 1. Indywidualne rozpoznanie literaturowe z uczelnianych baz danych dot. tematyki pracy dyplomowej., x, x, x, 2011
 2. Tasak E., Spawalność stali, Fotobit, Karaków, 2008
 3. Klimpel A., Spawanie, zgrzewanie i cięcie metali, WNT, Warszawa, 2009
 4. Klimpel A., Napawanie i natryskiwanie cieplne, WNT, Warszawa, 2000
 5. Nowacki J., Chudziński M., Zmitrowicz P., Lutowanie w budowie Maszyn, WNT, Warszawa, 2007
 6. Blicharski M., Wprowadzenie do inżynierii Materiałowej, WNT, Warszawa, 2003
 7. Papkala H., Zgrzewanie oporowe metal, Wyd. KaBe, Krosno, 2003
 8. Nowacki J., Stal dupleks i jej spawalność, WNT, Warszawa, 2009
 9. Praca zbiorowa pod red. J. Pilarczyka, Poradnik Inżyniera – Spawalnictwo, WNT, Warszawaa, 2003
 10. Nowacki J., Spiekane metale i kompozyty o osnowie metalicznej, WNT, Warszawa, 2005
 11. Dobrzański L., Podstawy nauki o materiałach i metaloznawstwo, WNT, Warszawa, 2003

Literatura dodatkowa

 1. Lancaster J. F., Metalurgy of welding, Abington Publishing, Cambridge, 2000
 2. Kurzydłowski J. K., Lewandowska M., Nanomateriały Inżynierskie, PWN, Warszawa, 2009

Treści programowe - projekty

KODTreść programowaGodziny
T-P-1Metodyka poszukiwania informacji z zastosowaniem baz danych i internetu20
T-P-2Metodyka pracy z materiałami źródłowymi oraz opracowania pracy przejściowej10
T-P-3Opracowanie konstrukcyjne i technologiczne zadanego elementu zgodnie z tematem pracy przejściowej25
T-P-4Opracowanie wyników i wniosków na podstawie realizacji zadań pracy przejściowej25
T-P-5Opracowanie końcowe10
90

Formy aktywności - projekty

KODForma aktywnościGodziny
A-P-1Konsultacje15
A-P-2Realizacja zadań wynikajacych z tematu pracy przejściowej60
75
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIM_2A_S/06_W01W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie: objaśniać metody i program badań do wymaganego zakresu prac, rozpoznać literaturę naukową, wybrać metody badań, zaproponować program eksperymentu.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIM_2A_W02Ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu budowy, struktury i morfologii materiałów niezbędną do projektowania nowoczesnych i zaawansowanych materiałów w tym biomateriałów i/lub wyrobów
IM_2A_W03Ma wiedzę z zakresu nowoczesnych i zaawansowanych metod charakteryzowania niezbędną do doboru metod badawczych i interpretacji wyników
Cel przedmiotuC-1Realizacja pracy badawczej stanowiącej wprowadzenie do pracy dyplomowej.
Treści programoweT-P-3Opracowanie konstrukcyjne i technologiczne zadanego elementu zgodnie z tematem pracy przejściowej
Metody nauczaniaM-1Zajęcia laboratoryjne.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena poziomu zrealizowanych zadań.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie zrealizowano zadań programowych.
3,0Zadania programowe zrealizowane w stopniu odpowiednim do oceny dostatecznej.
3,5Zadania programowe zrealizowane w stopniu odpowiednim do oceny wyżej niż dostateczna.
4,0Zadania programowe zrealizowane w stopniu odpowiadającym ocenie dobrej.
4,5Zadania programowe zrealizowane w stopniu odpowiednim do oceny wyżej niż dobry.
5,0Zadania programowe zrealizowane w stopniu odpowiadającym ocenie bardzo dobrej.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIM_2A_S/06_W02zna metody i techniki spajania i regeneracji elementów metodami spawalniczymi
Cel przedmiotuC-3ukształtowanie umiejetności analizy aktualnego problemu i dyskusji na temat prezentowanych tez i wyników analizy
C-2zapoznanie sie z metodyką opracowania aktualnego problemu z obszaru technik spawania
Treści programoweT-P-1Metodyka poszukiwania informacji z zastosowaniem baz danych i internetu
T-P-3Opracowanie konstrukcyjne i technologiczne zadanego elementu zgodnie z tematem pracy przejściowej
T-P-2Metodyka pracy z materiałami źródłowymi oraz opracowania pracy przejściowej
T-P-4Opracowanie wyników i wniosków na podstawie realizacji zadań pracy przejściowej
T-P-5Opracowanie końcowe
Metody nauczaniaM-3ćwiczenia laboratoryjne
M-5dyskusja
M-2pogadanka
M-4ćwiczenia projektowe
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: ocena osiągnięć pod koniec semestru
S-2Ocena formująca: ocena okresowych osiągnięć
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0niewypełnienie krterium uzyskania oceny 3
3,0umiejetność zcharakteryzowania technik spajania
3,5umiejętność zcharakterysowania wraz z analizą zalet i ograniczeń technik spajania
4,0umiejętność zcharakteryzowania wraz z oceną możliwości technik spajania
4,5umiejętność wyrobu alternatywnychi technik spajania
5,0umiejętość porównaia efektów osiagnietych różnymi technikami spajania
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIM_2A_S/06_U01W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć: dobierać metody eksperymentu do zakresu pracy, korzystać z dostępnej literatury naukowej , obsługiwać, oceniać aparatutę badawczą planować eksperyment.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIM_2A_U01Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; także w języku obcym; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągnąć wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie
IM_2A_U02Potrafi pracować indywidualnie i w zespole w sposób zapewniający realizację zadania w założonym terminie; potrafi ocenić czasochłonność zadania i jego aspekty ekonomiczne
IM_2A_U04Potrafi przygotować i przedstawić prezentację na temat realizacji zadania projektowego lub badawczego oraz poprowadzić dyskusję przedstawionej prezentacji
IM_2A_U09Potrafi zaplanować proces badania wyrobu pod kątem właściwości użytkowych i cyklu życia oraz aspektów pozatechnicznych
Cel przedmiotuC-1Realizacja pracy badawczej stanowiącej wprowadzenie do pracy dyplomowej.
Metody nauczaniaM-1Zajęcia laboratoryjne.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena poziomu zrealizowanych zadań.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie zrealizowano zadań programowych.
3,0Zadania programowe zrealizowane w stopniu odpowiednim do oceny dostatecznej.
3,5Zadania programowe zrealizowane w stopniu odpowiednim do oceny wyżej niż dostateczna.
4,0Zadania programowe zrealizowane w stopniu odpowiadającym ocenie dobrej.
4,5Zadania programowe zrealizowane w stopniu odpowiednim do oceny wyżej niż dobry.
5,0Zadania programowe zrealizowane w stopniu odpowiadającym ocenie bardzo dobrej.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIM_2A_S/06_U02potrafi formułować i testować hipotezy zwiazane z problemami inzynierskimi i prostymi problemami badawczymi w zakresie inzynierii spawania
Cel przedmiotuC-3ukształtowanie umiejetności analizy aktualnego problemu i dyskusji na temat prezentowanych tez i wyników analizy
C-2zapoznanie sie z metodyką opracowania aktualnego problemu z obszaru technik spawania
Treści programoweT-P-1Metodyka poszukiwania informacji z zastosowaniem baz danych i internetu
T-P-3Opracowanie konstrukcyjne i technologiczne zadanego elementu zgodnie z tematem pracy przejściowej
T-P-2Metodyka pracy z materiałami źródłowymi oraz opracowania pracy przejściowej
T-P-4Opracowanie wyników i wniosków na podstawie realizacji zadań pracy przejściowej
T-P-5Opracowanie końcowe
Metody nauczaniaM-3ćwiczenia laboratoryjne
M-5dyskusja
M-2pogadanka
M-4ćwiczenia projektowe
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: ocena osiągnięć pod koniec semestru
S-2Ocena formująca: ocena okresowych osiągnięć
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0niewypełnienie krterium umiejetności na ocene 3
3,0umiejętność prezentowania wyniku bez jego analizy
3,5umiejętność prezentowania wyniku wraz z analizą
4,0umiejętność prezentacji wyniku wraz z analizą i dyskusja o wyniku
4,5umiejętność prezentowania, analizy dyskusji i oszacowania błędu
5,0spełnienie kryterium na ocenę 4,5 wraz umiejetnością prozpozycji modyfikacji rozwiązania
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIM_2A_S/06_K01W wyniku przeprowadzonych zajęć student nabędzie następujące postawy: aktywna postawa w planowaniu i realizacji rozpoznania stanu wiedzy oraz badań własnych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIM_2A_K01Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy
IM_2A_K03Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu oraz ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje; rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się
Cel przedmiotuC-1Realizacja pracy badawczej stanowiącej wprowadzenie do pracy dyplomowej.
Treści programoweT-P-1Metodyka poszukiwania informacji z zastosowaniem baz danych i internetu
T-P-3Opracowanie konstrukcyjne i technologiczne zadanego elementu zgodnie z tematem pracy przejściowej
T-P-2Metodyka pracy z materiałami źródłowymi oraz opracowania pracy przejściowej
T-P-4Opracowanie wyników i wniosków na podstawie realizacji zadań pracy przejściowej
Metody nauczaniaM-1Zajęcia laboratoryjne.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena poziomu zrealizowanych zadań.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Brak nabytych podstaw.
3,0Student nabył chęci do realizacji zadań badawczych i zdolności do wykonania eksperymentu i opracowania wyników badań w stopniu dostatecznym.
3,5Student nabył chęci do realizacji zadań badawczych i zdolności do wykonania eksperymentu i opracowania wyników badań w stopniu dość dobrym.
4,0Student nabył chęci do realizacji zadań badawczych i zdolności do wykonania eksperymentu i opracowania wyników badań w stopniu dobrym.
4,5Student nabył chęci do realizacji zadań badawczych i zdolności do wykonania eksperymentu i opracowania wyników badań w stopniu ponad dobrym.
5,0Student nabył chęci do realizacji zadań badawczych i zdolności do wykonania eksperymentu i opracowania wyników badań w stopniu bardzo dobrym.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIM_2A_S/06_K02potrafi prawidłowo określić priorytety realizowanego zadania
Cel przedmiotuC-3ukształtowanie umiejetności analizy aktualnego problemu i dyskusji na temat prezentowanych tez i wyników analizy
C-2zapoznanie sie z metodyką opracowania aktualnego problemu z obszaru technik spawania
Treści programoweT-P-1Metodyka poszukiwania informacji z zastosowaniem baz danych i internetu
T-P-3Opracowanie konstrukcyjne i technologiczne zadanego elementu zgodnie z tematem pracy przejściowej
T-P-2Metodyka pracy z materiałami źródłowymi oraz opracowania pracy przejściowej
T-P-4Opracowanie wyników i wniosków na podstawie realizacji zadań pracy przejściowej
T-P-5Opracowanie końcowe
Metody nauczaniaM-3ćwiczenia laboratoryjne
M-5dyskusja
M-2pogadanka
M-4ćwiczenia projektowe
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: ocena osiągnięć pod koniec semestru
S-2Ocena formująca: ocena okresowych osiągnięć
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0student nie spełnia wymagań uzyskania oceny 3
3,0student prezentuje schematyczną i podstawową wiedzę i kompetencje z zakresu przedmiotu
3,5student prezentuje ogólną wiedzę i kompetencje z zakresu przedmiotu
4,0student wykazuje dobrą wiedzę i kompetencje z zakresu przedmiotu umożliwiającą przeprowadzenia podstawowej analizy związków czynników wyjściowych i skutków
4,5student wykazuje ponad dobrą wiedzę i kompetencje z zakresu przedmiotu umożliwiającą przeprowadzenia średnio trudnej analizy związków czynników wyjściowych i skutków
5,0student wykazuje bardzo dobrą wiedzę i kompetencje z zakresu przedmiotu umożliwiającą interpretację związków czynników wyjściowych i skutków