Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Inżynieria materiałowa (S2)

Sylabus przedmiotu Praca dyplomowa:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Inżynieria materiałowa
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Praca dyplomowa
Specjalność spawalnictwo i techniki łączenia
Jednostka prowadząca Katedra Technologii Materiałowych
Nauczyciel odpowiedzialny Michał Kawiak <Michal.Kawiak@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Jolanta Baranowska <Jolanta.Baranowska@zut.edu.pl>, Anna Biedunkiewicz <Anna.Biedunkiewicz@zut.edu.pl>, Sandra Paszkiewicz <Sandra.Paszkiewicz@zut.edu.pl>, Elżbieta Piesowicz <Elzbieta.Senderek@zut.edu.pl>, Adam Sajek <Adam.Sajek@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 20,0 ECTS (formy) 20,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
praca dyplomowaPD3 0 20,01,00egzamin

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Pogłębione wiadomości o właściwościach materiałów, w tym biomateriałów i materiałów opakowaniowych.
W-2podstawy chemii, fizyki i nauki o materiałach oraz podstawy inżynierii spawania

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Realizacja i obrona pracy dyplomowej.
C-2zapoznanie sie z metodyką opracowania aktualnego problemu z obszaru technik spawania
C-3ukształtowanie umiejetności analizy aktualnego problemu i dyskusji na temat prezentowanych tez i wyników analizy

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
praca dyplomowa
T-PD-1Metodyka poszukiwania informacji źródłowych0
T-PD-2Metodyka pracy z materiałami źródłowymi i metodyka analizy stanu zagadnienia0
T-PD-3Realizacja badań eksperymentalnych, analitycznych, projektów konstrukcji lub technologii zgodnie z tematem pracy dyplomowej0
T-PD-4Opracowanie wyników i wniosków na podstawie realizacji planu pracy dyplomowej0
T-PD-5Opracowanie końcowe0
0

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
praca dyplomowa
A-PD-1uczestnictwo w konsultacjach15
A-PD-2czytanie wskazanej literatury80
A-PD-3realizacja zadań wynikających z tematu i planu pracy dyplomowej150
A-PD-4opracowanie wyników i wniosków70
A-PD-5redakcja pracy dyplomowej120
A-PD-6przygotowanie się do egzaminu dyplomowego70
505

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Nadzór nad przygotowaniem pracy dyplomowej.
M-2pogadanka
M-3ćwiczenia laboratoryjne
M-4ćwiczenia projektowe
M-5dyskusja

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Student realizuje rozpoznanie literaturowe, badania eksperymentalne i opracowanie wyników badań w formie pracy dyplomowej magisterskiej.
S-2Ocena formująca: Ocena poprawności przygotowanego tekstu: merytoryczna i techniczna.
S-3Ocena formująca: ocena okresowych osiągnięć
S-4Ocena podsumowująca: ocena osiągnięć pod koniec semestru

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IM_2A_S/12_W01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie: opisać zakres, metody i wyniki badań, podsumować rezultaty, wytłumaczyć przebieg prowadzonego eksperymentu.
IM_2A_W02, IM_2A_W03, IM_2A_W05C-1T-PD-2, T-PD-3, T-PD-4, T-PD-1M-1S-1, S-2
IM_2A_S/12_W02
ma poszerzoną wiedzę i zna trendy rozwojowe i główne osiągnięcia naukowe w swojej specjalności w obszarach konstrukcji, technologii i eksploatacji konstrukcjii, maszyn i urządzeń
C-3, C-2M-4, M-3, M-2, M-5S-3, S-4

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IM_2A_S/12_U01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć: formułować tezy i wnioski, interpretować wyniki eksperymentu, planować eksperyment, szacować błędy pomiarów, weryfikować rezultaty pomiarów, zorganizować stanowisko badawcze.
IM_2A_U01, IM_2A_U02, IM_2A_U03, IM_2A_U08, IM_2A_U09C-1M-1S-1, S-2
IM_2A_S/12_U02
potrafi formulować i testować hipotezy związanie z problemami inżynierskimi i prostymi problemami badawczymi w zakresie inżynierii spawania
C-3, C-2M-4, M-3, M-2, M-5S-3, S-4

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IM_2A_S/12_K01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie: formułować tezy i wnioski badawcze, opisać dane literaturowe i wyniki eksperymentów,
IM_2A_K01, IM_2A_K03C-1M-1S-1, S-2
IM_2A_S/12_K02
potrafi odpowiednio określić priorytety zadań służące realizacji określonego zadania
C-3, C-2T-PD-2, T-PD-3, T-PD-4, T-PD-5, T-PD-1M-4, M-3, M-2, M-5S-3, S-4

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IM_2A_S/12_W01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie: opisać zakres, metody i wyniki badań, podsumować rezultaty, wytłumaczyć przebieg prowadzonego eksperymentu.
2,0Nie zrealizował badań i nie przygotował pracy dyplomowej magisterskiej.
3,0Zrealizował program badań i przygotował pracę dyplomową magisterską w zakresie dostatecznym.
3,5Zrealizował program badań i przygotował pracę dyplomową magisterską w zakresie dość dobrym.
4,0Zrealizował program badań i przygotował pracę dyplomową magisterską w zakresie dobrym.
4,5Zrealizował program badań i przygotował pracę dyplomową magisterską w zakresie ponad dobrym.
5,0Zrealizował program badań i przygotował pracę dyplomową magisterską w zakresie bardzo dobrym.
IM_2A_S/12_W02
ma poszerzoną wiedzę i zna trendy rozwojowe i główne osiągnięcia naukowe w swojej specjalności w obszarach konstrukcji, technologii i eksploatacji konstrukcjii, maszyn i urządzeń
2,0student nie spełnia wymagań uzyskania oceny 3
3,0student prezentuje schematyczną i podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu
3,5student prezentuje ogólną wiedzę z zakresu przedmiotu
4,0student wykazuje dobrą wiedzę z zakresu przedmiotu umożliwiającą przeprowadzenia podstawowej analizy związków czynników wyjściowych i skutków
4,5student wykazuje ponad dobrą wiedzę z zakresu przedmiotu umożliwiającą przeprowadzenia średnio trudnej analizy związków czynników wyjściowych i skutków
5,0student wykazuje bardzo dobrą wiedzę z zakresu przedmiotu umożliwiającą interpretację związków czynników wyjściowych i skutków

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IM_2A_S/12_U01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć: formułować tezy i wnioski, interpretować wyniki eksperymentu, planować eksperyment, szacować błędy pomiarów, weryfikować rezultaty pomiarów, zorganizować stanowisko badawcze.
2,0Nie umie sformułować tez i zrealizować prac badawczych.
3,0Sformułował tezy, zrealizował i opisał wyniki badań, wyprowadził wnioski w sposób dostateczny.
3,5Sformułował tezy, zrealizował i opisał wyniki badań, wyprowadził wnioski w sposób dość dobry.
4,0Sformułował tezy, zrealizował i opisał wyniki badań, wyprowadził wnioski w sposób dobry.
4,5Sformułował tezy, zrealizował i opisał wyniki badań, wyprowadził wnioski w sposób ponad dobry.
5,0Sformułował tezy, zrealizował i opisał wyniki badań, wyprowadził wnioski w sposób bardzo dobry.
IM_2A_S/12_U02
potrafi formulować i testować hipotezy związanie z problemami inżynierskimi i prostymi problemami badawczymi w zakresie inżynierii spawania
2,0student nie spełnia wymagań uzyskania oceny 3
3,0student prezentuje schematyczne i podstawowe umiejętności z zakresu przedmiotu
3,5student prezentuje ogólne umiejętności z zakresu przedmiotu
4,0student wykazuje dobre umiejętności z zakresu przedmiotu umożliwiającą przeprowadzenia podstawowej analizy związków czynników wyjściowych i skutków
4,5student wykazuje ponad dobre umiejętności z zakresu przedmiotu umożliwiającą przeprowadzenia średnio trudnej analizy związków czynników wyjściowych i skutków
5,0student wykazuje bardzo dobre umiejętności z zakresu przedmiotu umożliwiającą interpretację związków czynników wyjściowych i skutków

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IM_2A_S/12_K01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie: formułować tezy i wnioski badawcze, opisać dane literaturowe i wyniki eksperymentów,
2,0Nie potrafił zrealizować i opisać wyników eksperymentów.
3,0Potrafił zrealizować plan badań i opisać wyniki eksperymentów w stopniu dostatecnym.
3,5Potrafił zrealizować plan badań i opisać wyniki eksperymentów w stopniu dość dobrym.
4,0Potrafił zrealizować plan badań i opisać wyniki eksperymentów w stopniu dobrym.
4,5Potrafił zrealizować plan badań i opisać wyniki eksperymentów w stopniu ponad dobrym.
5,0Potrafił zrealizować plan badań i opisać wyniki eksperymentów w stopniu bardzo. dobrym.
IM_2A_S/12_K02
potrafi odpowiednio określić priorytety zadań służące realizacji określonego zadania
2,0student nie spełnia wymagań uzyskania oceny 3
3,0student prezentuje schematyczne i podstawowe kompetencje z zakresu przedmiotu
3,5student prezentuje ogólne kompetencje z zakresu przedmiotu
4,0student wykazuje dobre kompetencje z zakresu przedmiotu umożliwiającą przeprowadzenia podstawowej analizy związków czynników wyjściowych i skutków
4,5student wykazuje ponad dobre kompetencje z zakresu przedmiotu umożliwiającą przeprowadzenia średnio trudnej analizy związków czynników wyjściowych i skutków
5,0student wykazuje bardzo dobre kompetencje z zakresu przedmiotu umożliwiającą interpretację związków czynników wyjściowych i skutków

Literatura podstawowa

 1. X, Przykład struktury pracy dyplomowej magisterskiej: www.ztp.zut.edu.pl, X, X, 2011
 2. Tasak E., Spawalność stali, Fotobit, Kraków, 2008
 3. Klimpel A., Spawanie, zgrzewanie i cięcie metali, WNT, Warszawa, 2009
 4. Klimpel A., Napawanie i natryskiwanie cieplne, WNT, Warszawa, 2000
 5. Nowacki J., Chudziński M., Zmitrowicz P., Lutowanie w budowie Maszyn, WNT, Warszawa, 2007
 6. Blicharski M., Wprowadzenie do Inżynierii Materiałowej, WNT, Warszawa, 2003
 7. Papkala H., Zgrzewanie oporowe metal, Wyd. KaBe, Krosno, 2003
 8. Nowacki J., Stal dupleks i jej spawalność, WNT, Warszawa, 2009
 9. Praca zbiorowa pod red. J. Pilarczyka, Poradnik Inżyniera – Spawalnictwo, WNT, Warszawaa, 2003
 10. Nowacki J., Spiekane metale i kompozyty o osnowie metalicznej, WNT, Warszawa, 2005
 11. Dobrzański L., Podstawy nauki o materiałach i metaloznawstwo, WNT, Warszawa, 2003

Literatura dodatkowa

 1. Lancaster J. F., Metalurgy of welding, Abington Publishing, Cambridge, 2000
 2. Kurzydłowski J. K., Lewandowska M., Nanomateriały Inżynierskie, PWN, Warszawa, 2009

Treści programowe - praca dyplomowa

KODTreść programowaGodziny
T-PD-1Metodyka poszukiwania informacji źródłowych0
T-PD-2Metodyka pracy z materiałami źródłowymi i metodyka analizy stanu zagadnienia0
T-PD-3Realizacja badań eksperymentalnych, analitycznych, projektów konstrukcji lub technologii zgodnie z tematem pracy dyplomowej0
T-PD-4Opracowanie wyników i wniosków na podstawie realizacji planu pracy dyplomowej0
T-PD-5Opracowanie końcowe0
0

Formy aktywności - praca dyplomowa

KODForma aktywnościGodziny
A-PD-1uczestnictwo w konsultacjach15
A-PD-2czytanie wskazanej literatury80
A-PD-3realizacja zadań wynikających z tematu i planu pracy dyplomowej150
A-PD-4opracowanie wyników i wniosków70
A-PD-5redakcja pracy dyplomowej120
A-PD-6przygotowanie się do egzaminu dyplomowego70
505
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIM_2A_S/12_W01W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie: opisać zakres, metody i wyniki badań, podsumować rezultaty, wytłumaczyć przebieg prowadzonego eksperymentu.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIM_2A_W02Ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu budowy, struktury i morfologii materiałów niezbędną do projektowania nowoczesnych i zaawansowanych materiałów w tym biomateriałów i/lub wyrobów
IM_2A_W03Ma wiedzę z zakresu nowoczesnych i zaawansowanych metod charakteryzowania niezbędną do doboru metod badawczych i interpretacji wyników
IM_2A_W05Ma wiedzę o trendach rozwojowych i najistotniejszych nowych osiągnięciach z zakresu inżynierii materiałowej niezbędną do zrozumienia zaawansowanych procesów technologicznych
Cel przedmiotuC-1Realizacja i obrona pracy dyplomowej.
Treści programoweT-PD-2Metodyka pracy z materiałami źródłowymi i metodyka analizy stanu zagadnienia
T-PD-3Realizacja badań eksperymentalnych, analitycznych, projektów konstrukcji lub technologii zgodnie z tematem pracy dyplomowej
T-PD-4Opracowanie wyników i wniosków na podstawie realizacji planu pracy dyplomowej
T-PD-1Metodyka poszukiwania informacji źródłowych
Metody nauczaniaM-1Nadzór nad przygotowaniem pracy dyplomowej.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Student realizuje rozpoznanie literaturowe, badania eksperymentalne i opracowanie wyników badań w formie pracy dyplomowej magisterskiej.
S-2Ocena formująca: Ocena poprawności przygotowanego tekstu: merytoryczna i techniczna.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie zrealizował badań i nie przygotował pracy dyplomowej magisterskiej.
3,0Zrealizował program badań i przygotował pracę dyplomową magisterską w zakresie dostatecznym.
3,5Zrealizował program badań i przygotował pracę dyplomową magisterską w zakresie dość dobrym.
4,0Zrealizował program badań i przygotował pracę dyplomową magisterską w zakresie dobrym.
4,5Zrealizował program badań i przygotował pracę dyplomową magisterską w zakresie ponad dobrym.
5,0Zrealizował program badań i przygotował pracę dyplomową magisterską w zakresie bardzo dobrym.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIM_2A_S/12_W02ma poszerzoną wiedzę i zna trendy rozwojowe i główne osiągnięcia naukowe w swojej specjalności w obszarach konstrukcji, technologii i eksploatacji konstrukcjii, maszyn i urządzeń
Cel przedmiotuC-3ukształtowanie umiejetności analizy aktualnego problemu i dyskusji na temat prezentowanych tez i wyników analizy
C-2zapoznanie sie z metodyką opracowania aktualnego problemu z obszaru technik spawania
Metody nauczaniaM-4ćwiczenia projektowe
M-3ćwiczenia laboratoryjne
M-2pogadanka
M-5dyskusja
Sposób ocenyS-3Ocena formująca: ocena okresowych osiągnięć
S-4Ocena podsumowująca: ocena osiągnięć pod koniec semestru
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0student nie spełnia wymagań uzyskania oceny 3
3,0student prezentuje schematyczną i podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu
3,5student prezentuje ogólną wiedzę z zakresu przedmiotu
4,0student wykazuje dobrą wiedzę z zakresu przedmiotu umożliwiającą przeprowadzenia podstawowej analizy związków czynników wyjściowych i skutków
4,5student wykazuje ponad dobrą wiedzę z zakresu przedmiotu umożliwiającą przeprowadzenia średnio trudnej analizy związków czynników wyjściowych i skutków
5,0student wykazuje bardzo dobrą wiedzę z zakresu przedmiotu umożliwiającą interpretację związków czynników wyjściowych i skutków
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIM_2A_S/12_U01W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć: formułować tezy i wnioski, interpretować wyniki eksperymentu, planować eksperyment, szacować błędy pomiarów, weryfikować rezultaty pomiarów, zorganizować stanowisko badawcze.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIM_2A_U01Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; także w języku obcym; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągnąć wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie
IM_2A_U02Potrafi pracować indywidualnie i w zespole w sposób zapewniający realizację zadania w założonym terminie; potrafi ocenić czasochłonność zadania i jego aspekty ekonomiczne
IM_2A_U03Potrafi opracować szczegółową dokumentację wyników realizacji eksperymentu, zadania projektowego lub badawczego, potrafi przygotować opracowanie zawierające omówienie tych wyników
IM_2A_U08Potrafi zaplanować oraz przeprowadzić symulację i pomiary właściwości materiałów i/lub procesów technologicznych i/lub wyrobów
IM_2A_U09Potrafi zaplanować proces badania wyrobu pod kątem właściwości użytkowych i cyklu życia oraz aspektów pozatechnicznych
Cel przedmiotuC-1Realizacja i obrona pracy dyplomowej.
Metody nauczaniaM-1Nadzór nad przygotowaniem pracy dyplomowej.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Student realizuje rozpoznanie literaturowe, badania eksperymentalne i opracowanie wyników badań w formie pracy dyplomowej magisterskiej.
S-2Ocena formująca: Ocena poprawności przygotowanego tekstu: merytoryczna i techniczna.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie umie sformułować tez i zrealizować prac badawczych.
3,0Sformułował tezy, zrealizował i opisał wyniki badań, wyprowadził wnioski w sposób dostateczny.
3,5Sformułował tezy, zrealizował i opisał wyniki badań, wyprowadził wnioski w sposób dość dobry.
4,0Sformułował tezy, zrealizował i opisał wyniki badań, wyprowadził wnioski w sposób dobry.
4,5Sformułował tezy, zrealizował i opisał wyniki badań, wyprowadził wnioski w sposób ponad dobry.
5,0Sformułował tezy, zrealizował i opisał wyniki badań, wyprowadził wnioski w sposób bardzo dobry.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIM_2A_S/12_U02potrafi formulować i testować hipotezy związanie z problemami inżynierskimi i prostymi problemami badawczymi w zakresie inżynierii spawania
Cel przedmiotuC-3ukształtowanie umiejetności analizy aktualnego problemu i dyskusji na temat prezentowanych tez i wyników analizy
C-2zapoznanie sie z metodyką opracowania aktualnego problemu z obszaru technik spawania
Metody nauczaniaM-4ćwiczenia projektowe
M-3ćwiczenia laboratoryjne
M-2pogadanka
M-5dyskusja
Sposób ocenyS-3Ocena formująca: ocena okresowych osiągnięć
S-4Ocena podsumowująca: ocena osiągnięć pod koniec semestru
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0student nie spełnia wymagań uzyskania oceny 3
3,0student prezentuje schematyczne i podstawowe umiejętności z zakresu przedmiotu
3,5student prezentuje ogólne umiejętności z zakresu przedmiotu
4,0student wykazuje dobre umiejętności z zakresu przedmiotu umożliwiającą przeprowadzenia podstawowej analizy związków czynników wyjściowych i skutków
4,5student wykazuje ponad dobre umiejętności z zakresu przedmiotu umożliwiającą przeprowadzenia średnio trudnej analizy związków czynników wyjściowych i skutków
5,0student wykazuje bardzo dobre umiejętności z zakresu przedmiotu umożliwiającą interpretację związków czynników wyjściowych i skutków
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIM_2A_S/12_K01W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie: formułować tezy i wnioski badawcze, opisać dane literaturowe i wyniki eksperymentów,
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIM_2A_K01Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy
IM_2A_K03Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu oraz ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje; rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się
Cel przedmiotuC-1Realizacja i obrona pracy dyplomowej.
Metody nauczaniaM-1Nadzór nad przygotowaniem pracy dyplomowej.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Student realizuje rozpoznanie literaturowe, badania eksperymentalne i opracowanie wyników badań w formie pracy dyplomowej magisterskiej.
S-2Ocena formująca: Ocena poprawności przygotowanego tekstu: merytoryczna i techniczna.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie potrafił zrealizować i opisać wyników eksperymentów.
3,0Potrafił zrealizować plan badań i opisać wyniki eksperymentów w stopniu dostatecnym.
3,5Potrafił zrealizować plan badań i opisać wyniki eksperymentów w stopniu dość dobrym.
4,0Potrafił zrealizować plan badań i opisać wyniki eksperymentów w stopniu dobrym.
4,5Potrafił zrealizować plan badań i opisać wyniki eksperymentów w stopniu ponad dobrym.
5,0Potrafił zrealizować plan badań i opisać wyniki eksperymentów w stopniu bardzo. dobrym.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIM_2A_S/12_K02potrafi odpowiednio określić priorytety zadań służące realizacji określonego zadania
Cel przedmiotuC-3ukształtowanie umiejetności analizy aktualnego problemu i dyskusji na temat prezentowanych tez i wyników analizy
C-2zapoznanie sie z metodyką opracowania aktualnego problemu z obszaru technik spawania
Treści programoweT-PD-2Metodyka pracy z materiałami źródłowymi i metodyka analizy stanu zagadnienia
T-PD-3Realizacja badań eksperymentalnych, analitycznych, projektów konstrukcji lub technologii zgodnie z tematem pracy dyplomowej
T-PD-4Opracowanie wyników i wniosków na podstawie realizacji planu pracy dyplomowej
T-PD-5Opracowanie końcowe
T-PD-1Metodyka poszukiwania informacji źródłowych
Metody nauczaniaM-4ćwiczenia projektowe
M-3ćwiczenia laboratoryjne
M-2pogadanka
M-5dyskusja
Sposób ocenyS-3Ocena formująca: ocena okresowych osiągnięć
S-4Ocena podsumowująca: ocena osiągnięć pod koniec semestru
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0student nie spełnia wymagań uzyskania oceny 3
3,0student prezentuje schematyczne i podstawowe kompetencje z zakresu przedmiotu
3,5student prezentuje ogólne kompetencje z zakresu przedmiotu
4,0student wykazuje dobre kompetencje z zakresu przedmiotu umożliwiającą przeprowadzenia podstawowej analizy związków czynników wyjściowych i skutków
4,5student wykazuje ponad dobre kompetencje z zakresu przedmiotu umożliwiającą przeprowadzenia średnio trudnej analizy związków czynników wyjściowych i skutków
5,0student wykazuje bardzo dobre kompetencje z zakresu przedmiotu umożliwiającą interpretację związków czynników wyjściowych i skutków