Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Inżynieria materiałowa (S2)

Sylabus przedmiotu Podstawy wykonywania form wtryskowych:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Inżynieria materiałowa
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Podstawy wykonywania form wtryskowych
Specjalność przetwórstwo tworzyw polimerowych
Jednostka prowadząca Katedra Technologii Wytwarzania
Nauczyciel odpowiedzialny Marek Zasada <Marek.Zasada@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Dariusz Grzesiak <Dariusz.Grzesiak@zut.edu.pl>, Wojciech Kwaczyński <Wojciech.Kwaczynski@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL1 30 1,40,38zaliczenie
wykładyW1 15 1,60,62egzamin

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość grafiki inżynierskiej oraz podstaw obróbki skrawaniem i technologii maszyn na poziomie przedmiotów „techniki wytwarzania” z I stopnia studiów.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zdobycie umiejętności oceny technologiczności części.
C-2Poznanie procesów technologicznych elementów form wtryskowych w szczególności operacji obróbki gniazd formujących.
C-3Umiejętność projektowania operacji na obrabiarkach CNC z użyciem systemów CAD/CAM w podstawowym zakresie.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Ćwiczenia laboratoryjne zgodne merytorycznie z treściami wykładu w zakresie związanym z projektowaniem CAD/CAM oraz realizacją operacji obróbkowych na maszynach CNC: frezarkach, tokarkach, elektrodrążarkach.30
30
wykłady
T-W-1Wybrane zagadnienia projektowania procesów technologicznych; przygotówki, naddatki obróbkowe, bazowanie przedmiotów obrabianych, technologiczność konstrukcji. Dobór obrabiarek i oprzyrządowania technologicznego. Dobór narzędzi, parametrów skrawania, problematyka skrawalności materiałów stosowanych na formy. Miejsce obróbki cieplnej w procesach technologicznych. Obróbka form z zastosowaniem obróbki elektroerozyjnej oraz szybkościowej (HSC, HSM). Ramowe procesy elementów form wtryskowych. Dokładność obróbki i montażu. Programowanie obrabiarek CNC ukierunkowane na obróbkę gniazd formujących. Wykorzystanie systemów CAM, strategie obróbkowe i problematyka optymalizacji obróbki złożonych powierzchni. Wybrane technologie regeneracji form wtryskowych15
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1uczestnictwo w zajęciach30
A-L-2przygotowanie3
A-L-3studium zalecanej literatury3
36
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2studium wskazanej literatury i materiałów zalecanych przez prowadzącego23
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia2
40

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład wspomagany technikami multimedialnymi. Projekt i laboratorium z obrabiarekami CNC oraz systemami CAD/CAM. Aktywny udział studentów w ćwiczeniach praktycznych z opracowaniem sprawozdań.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Na podstawie kolokwium z części wykładowej oraz pisemnych sprawozdań z ćwiczeń wyjaśnianych ustnie.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IM_2A_PTP/03_W01
Ma poszerzoną wiedzę z zakresu projektowania procesów technologicznych elementów form wtryskowych.
IM_2A_W04C-2, C-1, C-3T-W-1, T-L-1M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IM_2A_PTP/03_U01
Potrafi opracować szczegółową dokumentację zaprojektowanego procesu technologicznego
IM_2A_U03C-2, C-1, C-3T-W-1, T-L-1M-1S-1
IM_2A_PTP/03_U02
Potrafi przygotować prezentację i uzasadnić przyjętą konstrukcję formy z punktu widzenia jej technologiczności i proponowanych metod obróbki.
IM_2A_U04C-2, C-1, C-3T-W-1, T-L-1M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IM_2A_PTP/03_W01
Ma poszerzoną wiedzę z zakresu projektowania procesów technologicznych elementów form wtryskowych.
2,0potrafi wskazać obrabiarki stosowane w technologii form.
3,0potrafi przygotować marszrutę procesu technologicznego, zna podstawową technologie stosowane w produkcji form.
3,5potrafi prawidłowo odbierać stopnie swobody i mocować przedmiot podczas obróbki; opracowac proces montażowy z uwzględnieniem problematyki dokładności, dobrać obrabiarki, oprzyrządowanie i narzędzia.
4,0potrafi opracować program sterujący dla prostych części, zna możliwości technologiczne wybranych obrabiarek sterowanych numerycznie; orientuję się w problemach efektywności ekonomicznej obróbki elementów form
4,5potrafi ocenić technologiczność elementu formy, wybrać obrabiarkę sterowaną numerycznie, dobrać z katalogów oprzyrządowanie i narzędzia, opracować operację, dokumentację technologiczną; opracować program sterujący na proste elementy form.
5,0potrafi zaprojektować w systemach CAD/CAM prostą formę, ocenić technologiczność elemenntów formy, wytypować obrabiarkę zapewniającą prawidłowe wykonanie gniazda formującego, dobrać narzędzia, parametry skrawania, opracować dokumentację technologiczną.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IM_2A_PTP/03_U01
Potrafi opracować szczegółową dokumentację zaprojektowanego procesu technologicznego
2,0zna strukturę procesu technologicznego typowych elementów formy; rozumie znaczenie maszyn technologicznych sterowań numerycznych w technologii form.
3,0potrafi przyporządkować proces technologiczny do elementów formy, dobrać obrabiarki i podstawowe oprzyrządowanie
3,5zna podstawowe dokunenty technologiczne, potrafi opracwać strukturę procesy i podstawowe dokumenty technologiczne
4,0zna funkcjonowanie obrabiarek sterowanych numerycznie i opracować operację obróbki dolnej i górnej płyty formującej
4,5potrafi wykorzystać systemy CAD/CAM do projektowania elementów form oraz opracowania procesu technologicznego.
5,0potrafi analizować zagadnienia technologiczności elementów form, dobrać materiały formy, opracować dokumentację konstrukcyjną i technologiczną.z wykorzystaniem systemów CAD/CAM.
IM_2A_PTP/03_U02
Potrafi przygotować prezentację i uzasadnić przyjętą konstrukcję formy z punktu widzenia jej technologiczności i proponowanych metod obróbki.
2,0odróżnia odmiany konstrukcjyjne form, zna ogólnie środki techniczne stosowane w technologii form
3,0potrafi zaprojektować w sposób elementarny prostą formę i zaproponować elementarne metody obróbki, oracować dokumentację technologiczną.
3,5potrafi uwzględnić wymagania ekonomiczne w konstrukcji i technologii, dobrać materiały, obrabiarki i oprzyrządowanie technologiczne, opracować technologię, przygotować prezentację i uzasadnić przyjęte rozwiązanie.
4,0potrafi projektować proste rozwiązania form, opracować technologię, opracować dokumentację konstrukcyjno-technologiczną.
4,5potrafi wykorzystać wykorzystać systemy CAx na wszystkich etapach konstrukcji i technologii form, konstruować formy i projektować technologię z uwzględnieniem aspektów technicznych i ekonomicznych
5,0potrafi uzasadnić przyjętą konstrukcję formy, dokonać analizy technologiczności, dobrać materiały, zaplanować proces technologiczny z obróbką cieplną, zaproponować obrabiarki, oprzyrządowanie technologiczne i opracować graficznie dokumentację techniczną konstrukcyjną i technologiczną z propozycją programu sterującegoi OSN.

Literatura podstawowa

  1. Materiały firmy Sandvik, Wytwarzanie form i matryc, wyd. firmy Sandvik, wznawiane okresowo., 2011
  2. Grzesik W., Programowanie obrabiarek NC/CNC, WNT, Warszawa, 2006
  3. Kosmol J., Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2001

Literatura dodatkowa

  1. Chlebus E., Techniki komputerowe CAx w inżynierii produkcji, WNT, Warszawa, 2000
  2. Zawistowski H., Konstrukcja form wtryskowych do tworzyw termoplastycznych, WNT, Warszawa, 1984

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Ćwiczenia laboratoryjne zgodne merytorycznie z treściami wykładu w zakresie związanym z projektowaniem CAD/CAM oraz realizacją operacji obróbkowych na maszynach CNC: frezarkach, tokarkach, elektrodrążarkach.30
30

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Wybrane zagadnienia projektowania procesów technologicznych; przygotówki, naddatki obróbkowe, bazowanie przedmiotów obrabianych, technologiczność konstrukcji. Dobór obrabiarek i oprzyrządowania technologicznego. Dobór narzędzi, parametrów skrawania, problematyka skrawalności materiałów stosowanych na formy. Miejsce obróbki cieplnej w procesach technologicznych. Obróbka form z zastosowaniem obróbki elektroerozyjnej oraz szybkościowej (HSC, HSM). Ramowe procesy elementów form wtryskowych. Dokładność obróbki i montażu. Programowanie obrabiarek CNC ukierunkowane na obróbkę gniazd formujących. Wykorzystanie systemów CAM, strategie obróbkowe i problematyka optymalizacji obróbki złożonych powierzchni. Wybrane technologie regeneracji form wtryskowych15
15

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1uczestnictwo w zajęciach30
A-L-2przygotowanie3
A-L-3studium zalecanej literatury3
36
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2studium wskazanej literatury i materiałów zalecanych przez prowadzącego23
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia2
40
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIM_2A_PTP/03_W01Ma poszerzoną wiedzę z zakresu projektowania procesów technologicznych elementów form wtryskowych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIM_2A_W04Ma wiedzę z zakresu nowoczesnych technologii wytwarzania i przetwarzania materiałów niezbędną do projektowania procesu technologicznego i/lub wyrobu
Cel przedmiotuC-2Poznanie procesów technologicznych elementów form wtryskowych w szczególności operacji obróbki gniazd formujących.
C-1Zdobycie umiejętności oceny technologiczności części.
C-3Umiejętność projektowania operacji na obrabiarkach CNC z użyciem systemów CAD/CAM w podstawowym zakresie.
Treści programoweT-W-1Wybrane zagadnienia projektowania procesów technologicznych; przygotówki, naddatki obróbkowe, bazowanie przedmiotów obrabianych, technologiczność konstrukcji. Dobór obrabiarek i oprzyrządowania technologicznego. Dobór narzędzi, parametrów skrawania, problematyka skrawalności materiałów stosowanych na formy. Miejsce obróbki cieplnej w procesach technologicznych. Obróbka form z zastosowaniem obróbki elektroerozyjnej oraz szybkościowej (HSC, HSM). Ramowe procesy elementów form wtryskowych. Dokładność obróbki i montażu. Programowanie obrabiarek CNC ukierunkowane na obróbkę gniazd formujących. Wykorzystanie systemów CAM, strategie obróbkowe i problematyka optymalizacji obróbki złożonych powierzchni. Wybrane technologie regeneracji form wtryskowych
T-L-1Ćwiczenia laboratoryjne zgodne merytorycznie z treściami wykładu w zakresie związanym z projektowaniem CAD/CAM oraz realizacją operacji obróbkowych na maszynach CNC: frezarkach, tokarkach, elektrodrążarkach.
Metody nauczaniaM-1Wykład wspomagany technikami multimedialnymi. Projekt i laboratorium z obrabiarekami CNC oraz systemami CAD/CAM. Aktywny udział studentów w ćwiczeniach praktycznych z opracowaniem sprawozdań.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Na podstawie kolokwium z części wykładowej oraz pisemnych sprawozdań z ćwiczeń wyjaśnianych ustnie.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0potrafi wskazać obrabiarki stosowane w technologii form.
3,0potrafi przygotować marszrutę procesu technologicznego, zna podstawową technologie stosowane w produkcji form.
3,5potrafi prawidłowo odbierać stopnie swobody i mocować przedmiot podczas obróbki; opracowac proces montażowy z uwzględnieniem problematyki dokładności, dobrać obrabiarki, oprzyrządowanie i narzędzia.
4,0potrafi opracować program sterujący dla prostych części, zna możliwości technologiczne wybranych obrabiarek sterowanych numerycznie; orientuję się w problemach efektywności ekonomicznej obróbki elementów form
4,5potrafi ocenić technologiczność elementu formy, wybrać obrabiarkę sterowaną numerycznie, dobrać z katalogów oprzyrządowanie i narzędzia, opracować operację, dokumentację technologiczną; opracować program sterujący na proste elementy form.
5,0potrafi zaprojektować w systemach CAD/CAM prostą formę, ocenić technologiczność elemenntów formy, wytypować obrabiarkę zapewniającą prawidłowe wykonanie gniazda formującego, dobrać narzędzia, parametry skrawania, opracować dokumentację technologiczną.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIM_2A_PTP/03_U01Potrafi opracować szczegółową dokumentację zaprojektowanego procesu technologicznego
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIM_2A_U03Potrafi opracować szczegółową dokumentację wyników realizacji eksperymentu, zadania projektowego lub badawczego, potrafi przygotować opracowanie zawierające omówienie tych wyników
Cel przedmiotuC-2Poznanie procesów technologicznych elementów form wtryskowych w szczególności operacji obróbki gniazd formujących.
C-1Zdobycie umiejętności oceny technologiczności części.
C-3Umiejętność projektowania operacji na obrabiarkach CNC z użyciem systemów CAD/CAM w podstawowym zakresie.
Treści programoweT-W-1Wybrane zagadnienia projektowania procesów technologicznych; przygotówki, naddatki obróbkowe, bazowanie przedmiotów obrabianych, technologiczność konstrukcji. Dobór obrabiarek i oprzyrządowania technologicznego. Dobór narzędzi, parametrów skrawania, problematyka skrawalności materiałów stosowanych na formy. Miejsce obróbki cieplnej w procesach technologicznych. Obróbka form z zastosowaniem obróbki elektroerozyjnej oraz szybkościowej (HSC, HSM). Ramowe procesy elementów form wtryskowych. Dokładność obróbki i montażu. Programowanie obrabiarek CNC ukierunkowane na obróbkę gniazd formujących. Wykorzystanie systemów CAM, strategie obróbkowe i problematyka optymalizacji obróbki złożonych powierzchni. Wybrane technologie regeneracji form wtryskowych
T-L-1Ćwiczenia laboratoryjne zgodne merytorycznie z treściami wykładu w zakresie związanym z projektowaniem CAD/CAM oraz realizacją operacji obróbkowych na maszynach CNC: frezarkach, tokarkach, elektrodrążarkach.
Metody nauczaniaM-1Wykład wspomagany technikami multimedialnymi. Projekt i laboratorium z obrabiarekami CNC oraz systemami CAD/CAM. Aktywny udział studentów w ćwiczeniach praktycznych z opracowaniem sprawozdań.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Na podstawie kolokwium z części wykładowej oraz pisemnych sprawozdań z ćwiczeń wyjaśnianych ustnie.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0zna strukturę procesu technologicznego typowych elementów formy; rozumie znaczenie maszyn technologicznych sterowań numerycznych w technologii form.
3,0potrafi przyporządkować proces technologiczny do elementów formy, dobrać obrabiarki i podstawowe oprzyrządowanie
3,5zna podstawowe dokunenty technologiczne, potrafi opracwać strukturę procesy i podstawowe dokumenty technologiczne
4,0zna funkcjonowanie obrabiarek sterowanych numerycznie i opracować operację obróbki dolnej i górnej płyty formującej
4,5potrafi wykorzystać systemy CAD/CAM do projektowania elementów form oraz opracowania procesu technologicznego.
5,0potrafi analizować zagadnienia technologiczności elementów form, dobrać materiały formy, opracować dokumentację konstrukcyjną i technologiczną.z wykorzystaniem systemów CAD/CAM.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIM_2A_PTP/03_U02Potrafi przygotować prezentację i uzasadnić przyjętą konstrukcję formy z punktu widzenia jej technologiczności i proponowanych metod obróbki.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIM_2A_U04Potrafi przygotować i przedstawić prezentację na temat realizacji zadania projektowego lub badawczego oraz poprowadzić dyskusję przedstawionej prezentacji
Cel przedmiotuC-2Poznanie procesów technologicznych elementów form wtryskowych w szczególności operacji obróbki gniazd formujących.
C-1Zdobycie umiejętności oceny technologiczności części.
C-3Umiejętność projektowania operacji na obrabiarkach CNC z użyciem systemów CAD/CAM w podstawowym zakresie.
Treści programoweT-W-1Wybrane zagadnienia projektowania procesów technologicznych; przygotówki, naddatki obróbkowe, bazowanie przedmiotów obrabianych, technologiczność konstrukcji. Dobór obrabiarek i oprzyrządowania technologicznego. Dobór narzędzi, parametrów skrawania, problematyka skrawalności materiałów stosowanych na formy. Miejsce obróbki cieplnej w procesach technologicznych. Obróbka form z zastosowaniem obróbki elektroerozyjnej oraz szybkościowej (HSC, HSM). Ramowe procesy elementów form wtryskowych. Dokładność obróbki i montażu. Programowanie obrabiarek CNC ukierunkowane na obróbkę gniazd formujących. Wykorzystanie systemów CAM, strategie obróbkowe i problematyka optymalizacji obróbki złożonych powierzchni. Wybrane technologie regeneracji form wtryskowych
T-L-1Ćwiczenia laboratoryjne zgodne merytorycznie z treściami wykładu w zakresie związanym z projektowaniem CAD/CAM oraz realizacją operacji obróbkowych na maszynach CNC: frezarkach, tokarkach, elektrodrążarkach.
Metody nauczaniaM-1Wykład wspomagany technikami multimedialnymi. Projekt i laboratorium z obrabiarekami CNC oraz systemami CAD/CAM. Aktywny udział studentów w ćwiczeniach praktycznych z opracowaniem sprawozdań.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Na podstawie kolokwium z części wykładowej oraz pisemnych sprawozdań z ćwiczeń wyjaśnianych ustnie.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0odróżnia odmiany konstrukcjyjne form, zna ogólnie środki techniczne stosowane w technologii form
3,0potrafi zaprojektować w sposób elementarny prostą formę i zaproponować elementarne metody obróbki, oracować dokumentację technologiczną.
3,5potrafi uwzględnić wymagania ekonomiczne w konstrukcji i technologii, dobrać materiały, obrabiarki i oprzyrządowanie technologiczne, opracować technologię, przygotować prezentację i uzasadnić przyjęte rozwiązanie.
4,0potrafi projektować proste rozwiązania form, opracować technologię, opracować dokumentację konstrukcyjno-technologiczną.
4,5potrafi wykorzystać wykorzystać systemy CAx na wszystkich etapach konstrukcji i technologii form, konstruować formy i projektować technologię z uwzględnieniem aspektów technicznych i ekonomicznych
5,0potrafi uzasadnić przyjętą konstrukcję formy, dokonać analizy technologiczności, dobrać materiały, zaplanować proces technologiczny z obróbką cieplną, zaproponować obrabiarki, oprzyrządowanie technologiczne i opracować graficznie dokumentację techniczną konstrukcyjną i technologiczną z propozycją programu sterującegoi OSN.