Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Inżynieria materiałowa (S2)

Sylabus przedmiotu Kształtowanie właściwości materiałów:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Inżynieria materiałowa
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Kształtowanie właściwości materiałów
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Technologii Materiałowych
Nauczyciel odpowiedzialny Sandra Paszkiewicz <Sandra.Paszkiewicz@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Anna Biedunkiewicz <Anna.Biedunkiewicz@zut.edu.pl>, Małgorzata Garbiak <Malgorzata.Garbiak@zut.edu.pl>, Walenty Jasiński <Walenty.Jasinski@zut.edu.pl>, Magdalena Kwiatkowska <Magdalena.Kwiatkowska@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 4,0 ECTS (formy) 4,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL1 15 1,30,38zaliczenie
wykładyW1 30 2,70,62egzamin

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Wiedza z zakresu nauki o materiałach, mechaniki, wytrzymałości materiałów i technik wytwarzania

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Ukształtowanie umiejętności doboru materiału dla rozwiązania konstrukcyjnego z uwzględnieniem jego właściwości fizycznych w warunkach eksploatacji oraz kosztów wytwarzania
C-2Ukształtowanie świadomości zjawisk zachodzących w materiałach podczas eksploatacji
C-3Ukształtowanie umiejętności analizy pożądanych właściwości fizycznych materiałów w oparciu o informacje nt. warunków eksploatacji i technologii wytwarzania wyrobu

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Dobór materiałów polimerowych na detale wykonywane dotychczas z metalu, spełniających założenia konstrukcyjne,5
T-L-2Opracowanie procesu technologicznego modyfikacji właściwości materiału polimerowego na detal pracujący w zadanych warunkach eksploatacyjnych5
T-L-3Obliczenia i symulacje danych parametrów funkcjonalnych wyrobu z tworzywa polimerowego / metalicznego5
15
wykłady
T-W-1Wprowadzenie do materiałów inżynierskich, definicje, klasyfikacja, czynniki wpływające na właściwości materiałów4
T-W-2Struktura i uporządkowanie bliskiego i dalekiego zasięgu w materiałach4
T-W-3Właściwości mechaniczne materiałów: fizyczne podstawy modułów sprężystości, wytrzymałości na rozciąganie, granicy plastyczności, twardości, ciągliwości, mechanizmy odkształceń, zużycia ściernego i nieszczenia materiałów8
T-W-4Metody umacniania i plastyczności polikryształów, plastyczne płynięcie w ośrodku ciągłym5
T-W-5Technologia materiałów kompozytowych4
T-W-6Kryteria i przykłady kształtowania właściwości materiałów polimerowych w odniesieniu do konkretnych aplikacji5
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-L-2Opracowanie pisemnego raportu z realizacji zadania projektowego17
32
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w wykładach30
A-W-2Przygotowanie się do pisemnej formy zaliczenia20
A-W-3Zapoznanie się ze wskazaną literaturą17
67

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny, film / prezentacja multimedialna, tablica
M-2Metoda projektów, dyskusja, burza mózgów

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie przedmiotu w postaci testu sprawdzającego
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie zajęć projektowych na podstawie poprawnie zrealizowanego zadania w postaci pisemnie opracowanego raportu

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IM_2A_C01_W01
Po zakończeniu kursu student powinien: definiować właściwości materiałów oraz czynniki wpływające na kierunek zmian tych właściwości, charakteryzować / opisywać zjawiska zachodzące w strukturze materiału podczas jego eksploatacji, znać kryteria doboru materiałów w zależności od rozwiązań konstrukcyjnych oraz warunków eksploatacji
IM_2A_W01, IM_2A_W02, IM_2A_W05C-3, C-1, C-2T-W-1, T-W-3, T-W-5, T-W-6, T-W-4, T-W-2M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IM_2A_C01_U01
Po zokończeniu kursu student powinien umieć: analizować wpływ warunków eksploatacji materiału na jego właściwości fizyczne, dobierać materiał do konkretnych rozwiązań konstrukcyjnych z uwzględnieniem technik i kosztów wytworzenia, planować proces technologiczny obróbki / modyfikacji materiałów pod kątem uzyskania konkretnych cech użytkowych
IM_2A_U01, IM_2A_U02, IM_2A_U04C-3, C-1, C-2T-L-1, T-L-2, T-L-3M-2S-2

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IM_2A_C01_K01
Student nabędzie umiejętności w podejmowaniu decyzji o doborze i kształtowaniu właściwości materiałów do konkretnych zastosowań oraz samodzielności w realizacji powierzonych zadań
IM_2A_K01C-3, C-1, C-2T-L-1, T-L-2, T-L-3M-2S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IM_2A_C01_W01
Po zakończeniu kursu student powinien: definiować właściwości materiałów oraz czynniki wpływające na kierunek zmian tych właściwości, charakteryzować / opisywać zjawiska zachodzące w strukturze materiału podczas jego eksploatacji, znać kryteria doboru materiałów w zależności od rozwiązań konstrukcyjnych oraz warunków eksploatacji
2,0poniżej 12 pkt
3,012 - 14 pkt student potrafi definiować właściwości materiałów oraz czynniki wpływające na kierunek zmian tych właściwości, charakteryzować / opisywać zjawiska zachodzące w strukturze materiału podczas jego eksploatacji, znać kryteria doboru materiałów w zależności od rozwiązań konstrukcyjnych oraz warunków eksploatacji
3,515 - 16 pkt
4,017 pkt
4,518 pkt
5,019 - 20 pkt

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IM_2A_C01_U01
Po zokończeniu kursu student powinien umieć: analizować wpływ warunków eksploatacji materiału na jego właściwości fizyczne, dobierać materiał do konkretnych rozwiązań konstrukcyjnych z uwzględnieniem technik i kosztów wytworzenia, planować proces technologiczny obróbki / modyfikacji materiałów pod kątem uzyskania konkretnych cech użytkowych
2,0Student nie przedstawił raportu z rezlizacji zadania projektowego w formie opisowej
3,0Przedstawiony raport zawiera jedynie lakoniczny opis rozwiązania postawionego zadania projektowego, brak jest rysunków, komentarzy, obliczeń
3,5Raport zawiera uszczegółowiony opis rozwiązania bez dodatkowych elementów
4,0Raport zawiera szczegółwy opis rozwiązania, komentarz oraz wymagane obliczenia, brak jest rysunków i odnośników literaturowych
4,5Raport zawiera opis rozwiązania, komentarz, wymagane obliczenia oraz rysunki
5,0Raport zawiera szczegółowy opis proponowanego przez studenta rozwiązania, opatrzony rysunkami, niezbędnymi obliczeniami jeśli są wymagane, komentarzem, analizą kosztów oraz odnośnikami literaturowymi

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IM_2A_C01_K01
Student nabędzie umiejętności w podejmowaniu decyzji o doborze i kształtowaniu właściwości materiałów do konkretnych zastosowań oraz samodzielności w realizacji powierzonych zadań
2,0Student jest nieaktywny i nie wykazuje zainteresowania przedmiotem.
3,0Student samodzielnie wykonuje zadaną prace, jednak nie wykazuje własnej inicjatywy w poszerzaniu wiedzy.
3,5Ocena pośrednia pomiędzy postawą studenta ocenianą na 3,0 i 4,0.
4,0Student samodzielnie wykonuje zadaną prace, przestrzega terminów realizacji kolejnych etapów zadań.
4,5Ocena pośrednia pomiędzy postawą studenta ocenianą na 4,0 i 5,0.
5,0Student samodzielnie i terminowo wykonuje zadaną prace, z dużą aktywnością konsultuje założone rozwiązania konstrukcyjne, prezentuje rozwiązania alternatywne, chętnie poszerza swoją wiedzę.

Literatura podstawowa

  1. Ashby M.F., Jones D.R.H, Materiały inżynierskie. Właściwości i zastosowanie, WNT, 1995
  2. Ashby M.F., Jones D.R.H., Materiały inżynierskie. Kształtowanie struktury i właściwości, dobór materiałów, WNT, 1995
  3. Ciszewski B., Przetakiewicz W., Nowoczesne materiały w technice, Bellona, 1993
  4. Ashby M., Shercliff H., Cebon D., Jnżynieria materiałowa tom 1 i 2, Wydawnictwo Galaktyka Sp. z o.o., Łódź, 2011, 2

Literatura dodatkowa

  1. Przygocki W., Włochowicz A, Fizyka polimerów, PWN, 2001
  2. Dobrzański L.A., Zasady doboru materiałów inżynierskich z kartami charakterystyk, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2000

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Dobór materiałów polimerowych na detale wykonywane dotychczas z metalu, spełniających założenia konstrukcyjne,5
T-L-2Opracowanie procesu technologicznego modyfikacji właściwości materiału polimerowego na detal pracujący w zadanych warunkach eksploatacyjnych5
T-L-3Obliczenia i symulacje danych parametrów funkcjonalnych wyrobu z tworzywa polimerowego / metalicznego5
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Wprowadzenie do materiałów inżynierskich, definicje, klasyfikacja, czynniki wpływające na właściwości materiałów4
T-W-2Struktura i uporządkowanie bliskiego i dalekiego zasięgu w materiałach4
T-W-3Właściwości mechaniczne materiałów: fizyczne podstawy modułów sprężystości, wytrzymałości na rozciąganie, granicy plastyczności, twardości, ciągliwości, mechanizmy odkształceń, zużycia ściernego i nieszczenia materiałów8
T-W-4Metody umacniania i plastyczności polikryształów, plastyczne płynięcie w ośrodku ciągłym5
T-W-5Technologia materiałów kompozytowych4
T-W-6Kryteria i przykłady kształtowania właściwości materiałów polimerowych w odniesieniu do konkretnych aplikacji5
30

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-L-2Opracowanie pisemnego raportu z realizacji zadania projektowego17
32
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w wykładach30
A-W-2Przygotowanie się do pisemnej formy zaliczenia20
A-W-3Zapoznanie się ze wskazaną literaturą17
67
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIM_2A_C01_W01Po zakończeniu kursu student powinien: definiować właściwości materiałów oraz czynniki wpływające na kierunek zmian tych właściwości, charakteryzować / opisywać zjawiska zachodzące w strukturze materiału podczas jego eksploatacji, znać kryteria doboru materiałów w zależności od rozwiązań konstrukcyjnych oraz warunków eksploatacji
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIM_2A_W01Ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu modelowania i optymalizacji niezbędną do projektowania nowoczesnych i zaawansowanych materiałów i/lub procesów technologicznych i/lub wyrobów
IM_2A_W02Ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu budowy, struktury i morfologii materiałów niezbędną do projektowania nowoczesnych i zaawansowanych materiałów w tym biomateriałów i/lub wyrobów
IM_2A_W05Ma wiedzę o trendach rozwojowych i najistotniejszych nowych osiągnięciach z zakresu inżynierii materiałowej niezbędną do zrozumienia zaawansowanych procesów technologicznych
Cel przedmiotuC-3Ukształtowanie umiejętności analizy pożądanych właściwości fizycznych materiałów w oparciu o informacje nt. warunków eksploatacji i technologii wytwarzania wyrobu
C-1Ukształtowanie umiejętności doboru materiału dla rozwiązania konstrukcyjnego z uwzględnieniem jego właściwości fizycznych w warunkach eksploatacji oraz kosztów wytwarzania
C-2Ukształtowanie świadomości zjawisk zachodzących w materiałach podczas eksploatacji
Treści programoweT-W-1Wprowadzenie do materiałów inżynierskich, definicje, klasyfikacja, czynniki wpływające na właściwości materiałów
T-W-3Właściwości mechaniczne materiałów: fizyczne podstawy modułów sprężystości, wytrzymałości na rozciąganie, granicy plastyczności, twardości, ciągliwości, mechanizmy odkształceń, zużycia ściernego i nieszczenia materiałów
T-W-5Technologia materiałów kompozytowych
T-W-6Kryteria i przykłady kształtowania właściwości materiałów polimerowych w odniesieniu do konkretnych aplikacji
T-W-4Metody umacniania i plastyczności polikryształów, plastyczne płynięcie w ośrodku ciągłym
T-W-2Struktura i uporządkowanie bliskiego i dalekiego zasięgu w materiałach
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny, film / prezentacja multimedialna, tablica
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie przedmiotu w postaci testu sprawdzającego
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0poniżej 12 pkt
3,012 - 14 pkt student potrafi definiować właściwości materiałów oraz czynniki wpływające na kierunek zmian tych właściwości, charakteryzować / opisywać zjawiska zachodzące w strukturze materiału podczas jego eksploatacji, znać kryteria doboru materiałów w zależności od rozwiązań konstrukcyjnych oraz warunków eksploatacji
3,515 - 16 pkt
4,017 pkt
4,518 pkt
5,019 - 20 pkt
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIM_2A_C01_U01Po zokończeniu kursu student powinien umieć: analizować wpływ warunków eksploatacji materiału na jego właściwości fizyczne, dobierać materiał do konkretnych rozwiązań konstrukcyjnych z uwzględnieniem technik i kosztów wytworzenia, planować proces technologiczny obróbki / modyfikacji materiałów pod kątem uzyskania konkretnych cech użytkowych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIM_2A_U01Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; także w języku obcym; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągnąć wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie
IM_2A_U02Potrafi pracować indywidualnie i w zespole w sposób zapewniający realizację zadania w założonym terminie; potrafi ocenić czasochłonność zadania i jego aspekty ekonomiczne
IM_2A_U04Potrafi przygotować i przedstawić prezentację na temat realizacji zadania projektowego lub badawczego oraz poprowadzić dyskusję przedstawionej prezentacji
Cel przedmiotuC-3Ukształtowanie umiejętności analizy pożądanych właściwości fizycznych materiałów w oparciu o informacje nt. warunków eksploatacji i technologii wytwarzania wyrobu
C-1Ukształtowanie umiejętności doboru materiału dla rozwiązania konstrukcyjnego z uwzględnieniem jego właściwości fizycznych w warunkach eksploatacji oraz kosztów wytwarzania
C-2Ukształtowanie świadomości zjawisk zachodzących w materiałach podczas eksploatacji
Treści programoweT-L-1Dobór materiałów polimerowych na detale wykonywane dotychczas z metalu, spełniających założenia konstrukcyjne,
T-L-2Opracowanie procesu technologicznego modyfikacji właściwości materiału polimerowego na detal pracujący w zadanych warunkach eksploatacyjnych
T-L-3Obliczenia i symulacje danych parametrów funkcjonalnych wyrobu z tworzywa polimerowego / metalicznego
Metody nauczaniaM-2Metoda projektów, dyskusja, burza mózgów
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie zajęć projektowych na podstawie poprawnie zrealizowanego zadania w postaci pisemnie opracowanego raportu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie przedstawił raportu z rezlizacji zadania projektowego w formie opisowej
3,0Przedstawiony raport zawiera jedynie lakoniczny opis rozwiązania postawionego zadania projektowego, brak jest rysunków, komentarzy, obliczeń
3,5Raport zawiera uszczegółowiony opis rozwiązania bez dodatkowych elementów
4,0Raport zawiera szczegółwy opis rozwiązania, komentarz oraz wymagane obliczenia, brak jest rysunków i odnośników literaturowych
4,5Raport zawiera opis rozwiązania, komentarz, wymagane obliczenia oraz rysunki
5,0Raport zawiera szczegółowy opis proponowanego przez studenta rozwiązania, opatrzony rysunkami, niezbędnymi obliczeniami jeśli są wymagane, komentarzem, analizą kosztów oraz odnośnikami literaturowymi
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIM_2A_C01_K01Student nabędzie umiejętności w podejmowaniu decyzji o doborze i kształtowaniu właściwości materiałów do konkretnych zastosowań oraz samodzielności w realizacji powierzonych zadań
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIM_2A_K01Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-3Ukształtowanie umiejętności analizy pożądanych właściwości fizycznych materiałów w oparciu o informacje nt. warunków eksploatacji i technologii wytwarzania wyrobu
C-1Ukształtowanie umiejętności doboru materiału dla rozwiązania konstrukcyjnego z uwzględnieniem jego właściwości fizycznych w warunkach eksploatacji oraz kosztów wytwarzania
C-2Ukształtowanie świadomości zjawisk zachodzących w materiałach podczas eksploatacji
Treści programoweT-L-1Dobór materiałów polimerowych na detale wykonywane dotychczas z metalu, spełniających założenia konstrukcyjne,
T-L-2Opracowanie procesu technologicznego modyfikacji właściwości materiału polimerowego na detal pracujący w zadanych warunkach eksploatacyjnych
T-L-3Obliczenia i symulacje danych parametrów funkcjonalnych wyrobu z tworzywa polimerowego / metalicznego
Metody nauczaniaM-2Metoda projektów, dyskusja, burza mózgów
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie zajęć projektowych na podstawie poprawnie zrealizowanego zadania w postaci pisemnie opracowanego raportu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student jest nieaktywny i nie wykazuje zainteresowania przedmiotem.
3,0Student samodzielnie wykonuje zadaną prace, jednak nie wykazuje własnej inicjatywy w poszerzaniu wiedzy.
3,5Ocena pośrednia pomiędzy postawą studenta ocenianą na 3,0 i 4,0.
4,0Student samodzielnie wykonuje zadaną prace, przestrzega terminów realizacji kolejnych etapów zadań.
4,5Ocena pośrednia pomiędzy postawą studenta ocenianą na 4,0 i 5,0.
5,0Student samodzielnie i terminowo wykonuje zadaną prace, z dużą aktywnością konsultuje założone rozwiązania konstrukcyjne, prezentuje rozwiązania alternatywne, chętnie poszerza swoją wiedzę.