Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Inżynieria materiałowa (S2)

Sylabus przedmiotu Komunikacja społeczna i techniki negocjacji:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Inżynieria materiałowa
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Komunikacja społeczna i techniki negocjacji
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Studium Nauk Humanistycznych i Społecznych
Nauczyciel odpowiedzialny Dariusz Zienkiewicz <Dariusz.Zienkiewicz@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Marzena Zychowicz <Marzena-Zychowicz@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA1 15 0,80,50zaliczenie
wykładyW1 15 1,20,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawy psychologii i socjologii

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Uzyskanie sprawności w komunikacji interpersonalnej na podstawie wiedzy z zakresu psychologii społecznej.
C-2Teoretyczne i praktyczne rozpoznawanie oddziaływań perswazyjnych jako formy wywierania wpływu na ludzi.
C-3Umiejętność zastosowania w negocjacjach reguł oddziaływania perswazyjnego.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Podstawowe umiejętności w kontaktach interpersonalnych. Zasady poprawnej konwersacji.3
T-A-2Techniki autoprezentacji i przygotowania publicznych wystąpień.3
T-A-3Podstawowe umiejętności pomagające w radzeniu sobie w sytuacjach stresowych i podczas prowadzenia negocjacji.3
T-A-4Strategie negocjacyjne i techniki perswazyjne.3
T-A-5Negocjacje jako metoda rozwiązywania konfliktów.3
15
wykłady
T-W-1Podstawy komunikacji społecznej, jej cele i uwarunkowania. Analiza transakcyjna Bernea, typy i typowe zachowania komunikacyjne.4
T-W-2Pojęcie negocjacji, sytuacja negocjacyjna, kryteria oceny negocjacji. Fazy negocjacji. Styl rzeczowy, jego odmiany. Styl rywalizacyjny.3
T-W-3Negocjator - zespół cech i umiejętności.3
T-W-4Podstawy komunikacji perswazyjnej, negocjacje jako perswazja. Komunikacja werbalna - nadawca, przekaz, kanał, odbiorca.3
T-W-5Komunikacja niewerbalna, mimika, gesty, zachowania przestrzenne.2
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1uczestnictwo w zajęciach15
A-A-2Konsultacje2
A-A-3Przygotowanie do ćwiczeń.3
20
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Konsultacje2
A-W-3przygotowanie merytoryczne do zaliczenia.12
29

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wykład konwersatoryjny.
M-2prezentacja multimedialna.
M-3gry dydaktyczne.
M-4ćwiczenia przedmiotowe

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocena aktywności merytorycznej podczas ćwiczeń.
S-2Ocena podsumowująca: ocena przygotowanej prezentacji, inscenizacji lub innej aktywnej formy potwierdzającej praktyczne umiejętności i kompetencje studenta.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IM_2A_A05_W01
Student posiada wiedzę o regułach funcjonowania i obszarach zastosowań komunikacji perswazyjnej.
IM_2A_W06C-2, C-1T-A-5, T-A-2, T-A-4, T-A-1, T-A-3, T-W-1, T-W-2, T-W-4, T-W-3, T-W-5M-1, M-2S-2

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IM_2A_A05_U01
Student posiada umiejętność rozpoznawanie komunikatu perswazyjnego wśród innych oraz stosowania reguł perswazyjnych w negocjacjach.
IM_2A_U11, IM_2A_U13C-2, C-3T-A-5, T-A-2, T-A-4, T-A-1, T-A-3, T-W-1, T-W-2, T-W-4, T-W-3, T-W-5M-3, M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IM_2A_A05_K01
Student wykazuje kompetencje negocjacyjno-perswazyjne, które zwiększają jego umiejętności menadżerskie i sprawność na rynku pracy.
IM_2A_K04C-2, C-3T-A-5, T-A-2, T-A-4, T-A-1, T-A-3, T-W-1, T-W-2, T-W-4, T-W-3, T-W-5M-3, M-1, M-2S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IM_2A_A05_W01
Student posiada wiedzę o regułach funcjonowania i obszarach zastosowań komunikacji perswazyjnej.
2,0Student nie przyswoił podstawowych pojęć omawianych w trakcie wykładów i nie jest zainteresowany samodzielnym pogłębianiem wiedzy.
3,0Student posiada wiedzę o regułach funcjonowania i obszarach zastosowań komunikacji perswazyjnej.
3,5Student przyswoił podstawowy materiał programowy, sporadycznie popełnia błędy i wykazuje zainteresowanie samodzielnym zdobywaniem wiedzy.
4,0Student opanował materiał programowy, sporadycznie popełnia błędy, wykazuje duże zainteresowanie samodzielnym zdobywaniem wiedzy, podejmuje dyskusję i dzieli się z grupą swoimi przemyśleniami.
4,5Student opanował wszystkie treści programowe, nie popełnia błędów merytorycznych, wykazuje duże zainteresowanie samodzielnym zdobywaniem wiedzy, chętnie podejmuje dyskusję i dzieli się swoimi przemyśleniami z grupą.
5,0Student opanował wszystkie treści omawiane w trakcie wykładów oraz wykracza w zakresie wiadomości poza materiał programowy, nie popełnia żadnych błędów merytorycznych, wykazuje duże zainteresowanie samodzielnym zdobywaniem wiedzy, chętnie podejmuje dyskusję i dzieli się swoimi przemyśleniami.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IM_2A_A05_U01
Student posiada umiejętność rozpoznawanie komunikatu perswazyjnego wśród innych oraz stosowania reguł perswazyjnych w negocjacjach.
2,0Student nie posługuje się pojęciami z zakresu komunikacji społecznej i technik negocjacji i nie jest zainteresowany samodzielnym analizowaniem zagadnień dotyczących tematyki wykładów.
3,0Student posiada umiejętność rozpoznawanie komunikatu perswazyjnego wśród innych oraz stosowania reguł perswazyjnych w negocjacjach.
3,5Student posługuje się poprawnie wszystkimi poznanymi pojęciami omawianymi w trakcie wykładów, popełnia niewielkie błędy i sporadycznie wykazuje zainteresowanie samodzielnym zdobywaniem wiedzy.
4,0Student posługuje się poprawnie wszystkimi pojęciami omawianymi w trakcie wykładów, popełnia niewielkie błędy, samodzielnie analizuje opracowania dotyczące zagadnień z zakresu komunikacji społecznej i technik negocjacji i próbuje na ich podstawie formułować wnioski.
4,5Student posługuje się poprawnie wszystkimi pojęciami omawianymi w trakcie wykładów, nie popełnia błędów, samodzielnie analizuje opracowania dotyczące zagadnień z zakresu komunikacji społecznej i technik negocjacji i na ich podstawie formułuje wnioski. Podejmuje dyskusję i dzieli się z grupą swoimi przemyśleniami.
5,0Student posługuje się poprawnie wszystkimi pojęciami omawianymi w trakcie wykładów z oraz pojęciami wykraczającymi poza materiał programowy, nie popełnia żadnych błędów merytorycznych w zakresie treści, wykazuje duże zainteresowanie zdobywaniem wiedzy. Chętnie omawia analizowane samodzielnie opracowania, formułuje na ich podstawie wnioski oraz podejmuje dyskusję i dzieli się swoimi przemyśleniami.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IM_2A_A05_K01
Student wykazuje kompetencje negocjacyjno-perswazyjne, które zwiększają jego umiejętności menadżerskie i sprawność na rynku pracy.
2,0Student unika podejmowania samodzielnych działań, nie wykazuje inicjatywy i przejawia obojętną postawę wobec możliwości samokształcenia oraz poleceń osoby prowadzącej zajęcia.
3,0Student wykazuje kompetencje negocjacyjno-perswazyjne, które zwiększają jego umiejętności menadżerskie i sprawność na rynku pracy.
3,5Student nie unika podejmowania samodzielnych działań, ale sporadycznie podejmuje je z własnej woli. Akceptuje poglądy innych osób, ale niechętnie zabiera głos w dyskusji i wypowiada się na tematy poruszane w trakcie wykładów.
4,0Student szybko dostosowuje się do sytuacji dydaktycznych w trakcie wykładów. Chętnie podejmuje działania samokształceniowe, akceptuje poglądy innych osób, często zabiera głos w dyskusji i wypowiada się na tematy poruszane w trakcie zajęć.
4,5Student bardzo szybko dostosowuje się do sytuacji dydaktycznych w trakcie wykładów. Chętnie podejmuje działania samokształceniowe, jest dociekliwy poznawczo, akceptuje poglądy innych osób, bardzo często zabiera głos w dyskusji i wypowiada się na tematy poruszane w trakcie zajęć.
5,0Student bardzo szybko dostosowuje się do sytuacji dydaktycznych w trakcie wykładów. Chętnie podejmuje działania samokształceniowe, jest dociekliwy poznawczo, akceptuje poglądy innych osób, bardzo często zabiera głos w dyskusji i wypowiada się na tematy poruszane w trakcie zajęć. Zachęca inne osoby do podejmowania dyskusji.

Literatura podstawowa

  1. Berne E., W co grają ludzie. Psychologia stosunków międzyludzkich, PWN, Warszawa, 2014
  2. Cialdini R., Wywieranie wpływu na ludzi, teoria i praktyka, GWP, Gdańsk, 2009
  3. Hogan K., Psychologia perswazji, Wydawnictwo Czarna Owca, 2010

Literatura dodatkowa

  1. Thiel E., Mowa ciała zdradzi więcej niż tysiąc słów, Astrum, Wrocław, 2007
  2. Tokarz M., Argumentacja, perswazja, manipulacja. Wykłady z teorii komunikacji., GWP, Gdańsk, 2006

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Podstawowe umiejętności w kontaktach interpersonalnych. Zasady poprawnej konwersacji.3
T-A-2Techniki autoprezentacji i przygotowania publicznych wystąpień.3
T-A-3Podstawowe umiejętności pomagające w radzeniu sobie w sytuacjach stresowych i podczas prowadzenia negocjacji.3
T-A-4Strategie negocjacyjne i techniki perswazyjne.3
T-A-5Negocjacje jako metoda rozwiązywania konfliktów.3
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Podstawy komunikacji społecznej, jej cele i uwarunkowania. Analiza transakcyjna Bernea, typy i typowe zachowania komunikacyjne.4
T-W-2Pojęcie negocjacji, sytuacja negocjacyjna, kryteria oceny negocjacji. Fazy negocjacji. Styl rzeczowy, jego odmiany. Styl rywalizacyjny.3
T-W-3Negocjator - zespół cech i umiejętności.3
T-W-4Podstawy komunikacji perswazyjnej, negocjacje jako perswazja. Komunikacja werbalna - nadawca, przekaz, kanał, odbiorca.3
T-W-5Komunikacja niewerbalna, mimika, gesty, zachowania przestrzenne.2
15

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1uczestnictwo w zajęciach15
A-A-2Konsultacje2
A-A-3Przygotowanie do ćwiczeń.3
20
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Konsultacje2
A-W-3przygotowanie merytoryczne do zaliczenia.12
29
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIM_2A_A05_W01Student posiada wiedzę o regułach funcjonowania i obszarach zastosowań komunikacji perswazyjnej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIM_2A_W06Ma wiedzę niezbędną do zrozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej oraz ich uwzględniania w praktyce
Cel przedmiotuC-2Teoretyczne i praktyczne rozpoznawanie oddziaływań perswazyjnych jako formy wywierania wpływu na ludzi.
C-1Uzyskanie sprawności w komunikacji interpersonalnej na podstawie wiedzy z zakresu psychologii społecznej.
Treści programoweT-A-5Negocjacje jako metoda rozwiązywania konfliktów.
T-A-2Techniki autoprezentacji i przygotowania publicznych wystąpień.
T-A-4Strategie negocjacyjne i techniki perswazyjne.
T-A-1Podstawowe umiejętności w kontaktach interpersonalnych. Zasady poprawnej konwersacji.
T-A-3Podstawowe umiejętności pomagające w radzeniu sobie w sytuacjach stresowych i podczas prowadzenia negocjacji.
T-W-1Podstawy komunikacji społecznej, jej cele i uwarunkowania. Analiza transakcyjna Bernea, typy i typowe zachowania komunikacyjne.
T-W-2Pojęcie negocjacji, sytuacja negocjacyjna, kryteria oceny negocjacji. Fazy negocjacji. Styl rzeczowy, jego odmiany. Styl rywalizacyjny.
T-W-4Podstawy komunikacji perswazyjnej, negocjacje jako perswazja. Komunikacja werbalna - nadawca, przekaz, kanał, odbiorca.
T-W-3Negocjator - zespół cech i umiejętności.
T-W-5Komunikacja niewerbalna, mimika, gesty, zachowania przestrzenne.
Metody nauczaniaM-1wykład konwersatoryjny.
M-2prezentacja multimedialna.
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: ocena przygotowanej prezentacji, inscenizacji lub innej aktywnej formy potwierdzającej praktyczne umiejętności i kompetencje studenta.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie przyswoił podstawowych pojęć omawianych w trakcie wykładów i nie jest zainteresowany samodzielnym pogłębianiem wiedzy.
3,0Student posiada wiedzę o regułach funcjonowania i obszarach zastosowań komunikacji perswazyjnej.
3,5Student przyswoił podstawowy materiał programowy, sporadycznie popełnia błędy i wykazuje zainteresowanie samodzielnym zdobywaniem wiedzy.
4,0Student opanował materiał programowy, sporadycznie popełnia błędy, wykazuje duże zainteresowanie samodzielnym zdobywaniem wiedzy, podejmuje dyskusję i dzieli się z grupą swoimi przemyśleniami.
4,5Student opanował wszystkie treści programowe, nie popełnia błędów merytorycznych, wykazuje duże zainteresowanie samodzielnym zdobywaniem wiedzy, chętnie podejmuje dyskusję i dzieli się swoimi przemyśleniami z grupą.
5,0Student opanował wszystkie treści omawiane w trakcie wykładów oraz wykracza w zakresie wiadomości poza materiał programowy, nie popełnia żadnych błędów merytorycznych, wykazuje duże zainteresowanie samodzielnym zdobywaniem wiedzy, chętnie podejmuje dyskusję i dzieli się swoimi przemyśleniami.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIM_2A_A05_U01Student posiada umiejętność rozpoznawanie komunikatu perswazyjnego wśród innych oraz stosowania reguł perswazyjnych w negocjacjach.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIM_2A_U11Potrafi projektować wyrób z uwzględnieniem zadanych kryteriów użytkowych oraz z uwzględnieniem aspektów pozatechnicznych
IM_2A_U13Potrafi określić kierunki dalszego uczenia się i zrealizować samokształcenie
Cel przedmiotuC-2Teoretyczne i praktyczne rozpoznawanie oddziaływań perswazyjnych jako formy wywierania wpływu na ludzi.
C-3Umiejętność zastosowania w negocjacjach reguł oddziaływania perswazyjnego.
Treści programoweT-A-5Negocjacje jako metoda rozwiązywania konfliktów.
T-A-2Techniki autoprezentacji i przygotowania publicznych wystąpień.
T-A-4Strategie negocjacyjne i techniki perswazyjne.
T-A-1Podstawowe umiejętności w kontaktach interpersonalnych. Zasady poprawnej konwersacji.
T-A-3Podstawowe umiejętności pomagające w radzeniu sobie w sytuacjach stresowych i podczas prowadzenia negocjacji.
T-W-1Podstawy komunikacji społecznej, jej cele i uwarunkowania. Analiza transakcyjna Bernea, typy i typowe zachowania komunikacyjne.
T-W-2Pojęcie negocjacji, sytuacja negocjacyjna, kryteria oceny negocjacji. Fazy negocjacji. Styl rzeczowy, jego odmiany. Styl rywalizacyjny.
T-W-4Podstawy komunikacji perswazyjnej, negocjacje jako perswazja. Komunikacja werbalna - nadawca, przekaz, kanał, odbiorca.
T-W-3Negocjator - zespół cech i umiejętności.
T-W-5Komunikacja niewerbalna, mimika, gesty, zachowania przestrzenne.
Metody nauczaniaM-3gry dydaktyczne.
M-1wykład konwersatoryjny.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena aktywności merytorycznej podczas ćwiczeń.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie posługuje się pojęciami z zakresu komunikacji społecznej i technik negocjacji i nie jest zainteresowany samodzielnym analizowaniem zagadnień dotyczących tematyki wykładów.
3,0Student posiada umiejętność rozpoznawanie komunikatu perswazyjnego wśród innych oraz stosowania reguł perswazyjnych w negocjacjach.
3,5Student posługuje się poprawnie wszystkimi poznanymi pojęciami omawianymi w trakcie wykładów, popełnia niewielkie błędy i sporadycznie wykazuje zainteresowanie samodzielnym zdobywaniem wiedzy.
4,0Student posługuje się poprawnie wszystkimi pojęciami omawianymi w trakcie wykładów, popełnia niewielkie błędy, samodzielnie analizuje opracowania dotyczące zagadnień z zakresu komunikacji społecznej i technik negocjacji i próbuje na ich podstawie formułować wnioski.
4,5Student posługuje się poprawnie wszystkimi pojęciami omawianymi w trakcie wykładów, nie popełnia błędów, samodzielnie analizuje opracowania dotyczące zagadnień z zakresu komunikacji społecznej i technik negocjacji i na ich podstawie formułuje wnioski. Podejmuje dyskusję i dzieli się z grupą swoimi przemyśleniami.
5,0Student posługuje się poprawnie wszystkimi pojęciami omawianymi w trakcie wykładów z oraz pojęciami wykraczającymi poza materiał programowy, nie popełnia żadnych błędów merytorycznych w zakresie treści, wykazuje duże zainteresowanie zdobywaniem wiedzy. Chętnie omawia analizowane samodzielnie opracowania, formułuje na ich podstawie wnioski oraz podejmuje dyskusję i dzieli się swoimi przemyśleniami.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIM_2A_A05_K01Student wykazuje kompetencje negocjacyjno-perswazyjne, które zwiększają jego umiejętności menadżerskie i sprawność na rynku pracy.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIM_2A_K04Potrafi współdziałać i pracować w grupie przyjmując w niej różne role oraz potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie i innych zadania.
Cel przedmiotuC-2Teoretyczne i praktyczne rozpoznawanie oddziaływań perswazyjnych jako formy wywierania wpływu na ludzi.
C-3Umiejętność zastosowania w negocjacjach reguł oddziaływania perswazyjnego.
Treści programoweT-A-5Negocjacje jako metoda rozwiązywania konfliktów.
T-A-2Techniki autoprezentacji i przygotowania publicznych wystąpień.
T-A-4Strategie negocjacyjne i techniki perswazyjne.
T-A-1Podstawowe umiejętności w kontaktach interpersonalnych. Zasady poprawnej konwersacji.
T-A-3Podstawowe umiejętności pomagające w radzeniu sobie w sytuacjach stresowych i podczas prowadzenia negocjacji.
T-W-1Podstawy komunikacji społecznej, jej cele i uwarunkowania. Analiza transakcyjna Bernea, typy i typowe zachowania komunikacyjne.
T-W-2Pojęcie negocjacji, sytuacja negocjacyjna, kryteria oceny negocjacji. Fazy negocjacji. Styl rzeczowy, jego odmiany. Styl rywalizacyjny.
T-W-4Podstawy komunikacji perswazyjnej, negocjacje jako perswazja. Komunikacja werbalna - nadawca, przekaz, kanał, odbiorca.
T-W-3Negocjator - zespół cech i umiejętności.
T-W-5Komunikacja niewerbalna, mimika, gesty, zachowania przestrzenne.
Metody nauczaniaM-3gry dydaktyczne.
M-1wykład konwersatoryjny.
M-2prezentacja multimedialna.
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: ocena przygotowanej prezentacji, inscenizacji lub innej aktywnej formy potwierdzającej praktyczne umiejętności i kompetencje studenta.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student unika podejmowania samodzielnych działań, nie wykazuje inicjatywy i przejawia obojętną postawę wobec możliwości samokształcenia oraz poleceń osoby prowadzącej zajęcia.
3,0Student wykazuje kompetencje negocjacyjno-perswazyjne, które zwiększają jego umiejętności menadżerskie i sprawność na rynku pracy.
3,5Student nie unika podejmowania samodzielnych działań, ale sporadycznie podejmuje je z własnej woli. Akceptuje poglądy innych osób, ale niechętnie zabiera głos w dyskusji i wypowiada się na tematy poruszane w trakcie wykładów.
4,0Student szybko dostosowuje się do sytuacji dydaktycznych w trakcie wykładów. Chętnie podejmuje działania samokształceniowe, akceptuje poglądy innych osób, często zabiera głos w dyskusji i wypowiada się na tematy poruszane w trakcie zajęć.
4,5Student bardzo szybko dostosowuje się do sytuacji dydaktycznych w trakcie wykładów. Chętnie podejmuje działania samokształceniowe, jest dociekliwy poznawczo, akceptuje poglądy innych osób, bardzo często zabiera głos w dyskusji i wypowiada się na tematy poruszane w trakcie zajęć.
5,0Student bardzo szybko dostosowuje się do sytuacji dydaktycznych w trakcie wykładów. Chętnie podejmuje działania samokształceniowe, jest dociekliwy poznawczo, akceptuje poglądy innych osób, bardzo często zabiera głos w dyskusji i wypowiada się na tematy poruszane w trakcie zajęć. Zachęca inne osoby do podejmowania dyskusji.