Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Inżynieria materiałowa (S2)

Sylabus przedmiotu BHP:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Inżynieria materiałowa
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot BHP
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Zakład Projektowania Jachtów i Statków
Nauczyciel odpowiedzialny Zbigniew Łosiewicz <Zbigniew.Losiewicz@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW3 15 1,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Brak wymagań wstępnych

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z podstawami BHP na warsztatach uczelnianych i w zakładach przemysłowych, zapoznanie z podstawowymi aktami prawnymi dotyczącymi zagadnień BHP, zapoznanie studentów z zasadami tworzenia instrukcji BHP na podstawie zanajomości obiektu lub procesu zgodnie z obowiązującym prawem

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Zasady zachowania się w laboratoriach i warsztatach uczelni. Zdatność do pracy, higiena pracy i odpoczynku. Zachowanie czystości osobistej i otoczenia miejsca pracy. Zachowanie bezpieczeństwa w laboratoriach, warsztatach ( szczególnie urządzenia pod napięciem, maszyny stwarzające zagrozenie z powodu ruchomych części, wysokiej temperatury, obchodzenie się z otwartym ogniem, itp.). Zagrożenia podczas pracy spowodowane spożywaniem alkoholu, paleniem tytoniu, zażywaniem narkotyków.3
T-W-2Instrukcja BHP na wybranym stanowisku pracy . Podstawowe zasady związane z obsługą wybranych typów urządzeń technicznych.3
T-W-3Zagrożenia pożarowe. Podstawowe przepisy i zasady bezpieczeństwa pożarowego.Drogi ewakuacji. Zasady bezpieczeństwa podczas ewakuacji. Zasady użycia podręcznego sprzętu gaśniczego (gaśnica, koc, piasek, woda, części garderoby...). Wykrycie zagrożenia pożarowego, metody postępowania, alarm, eliminowanie zagrożenia lub gaszenie.5
T-W-4Rola znajomości przepisów BHP w kształtowaniu wzorców zachowań oraz kształtowania sylwetki absolwenta wyższej uczelni technicznej jako przyszłego lidera zespołów pracowniczych. Zapoznanie ze strukturami przykładowych zakladów pracy i ich specyfiką w aspekcie BHP (np. biuro projektowe ,fabryka mebli, stocznia, zaklady chemiczne).4
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1Udział w zajęciach15
A-W-2Przygotowanie przykładowej instrukcji BHP10
25

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wykład problemowy

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocena podsumowująca

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IM_2A_C07_W01
Zna przepisy p.Poż
C-1T-W-2, T-W-1M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IM_2A_C07_U15
Potrafi przygotować instrukcję BHP
IM_2A_U15C-1T-W-1, T-W-4, T-W-3M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IM_2A_C07_K01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student nabędzie następujące postawy: postępowanie zgodne, z zasadami BHP, świadomość zagrożeń ze strony otaczajacego go środowiska jak i zagrozeń, które sam może stwarzać
C-1M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IM_2A_C07_W01
Zna przepisy p.Poż
2,0Student nie posiada odpowiedniej wiedzy
3,0Student opanował podstawowy zakres wiedzy, ale popełnia błędy i nie potrafi wykorzystać nabytej wiedzy w bardziej złożonych problemach niż podane na wykładach
3,5Student opanował ponadpodstawowy zakres wiedzy, ale popełnia błędy i nie potrafi wykorzystać nabytej wiedzy w bardziej złozonych problemach niż podane na wykładach
4,0Student opanował dobrze wymagany zakres wiedzy, sporadycznie popełnia błędy i potrafi wykorzystać nabytą wiedzę w bardziej złozonych problemach niż podane na wykładach w oparciu o narzędzia poznane na wykładach
4,5Student opanował dobrze wymagany zakres wiedzy i potrafi wykorzystać nabytą wiedzę w bardziej złozonych problemach niż podane na wykładach w oparciu o narzędzia poznane na wykładach, potrafi dokonać wyboru optymalnych narzędzi
5,0Student opanował bardzo dobrze wymagany zakres wiedzy i potrafi wykorzystać nabytą wiedzę w bardziej złozonych problemach niż podane na wykładach stosując kilka wariantów narzędzi oraz potrafi wyszukiwac nowe narzędzia

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IM_2A_C07_U15
Potrafi przygotować instrukcję BHP
2,0Student nie zna zasad BHP, nie potrafi dobrać właściwej informacji o właściwym postępowaniu w środowisku pracy, zinterpretować jej i wykorzystać dla oceny występującego zagrożenia zewnętrznego jak i zagrożenia stwarzanego przez niewłaściwe postępowanie studenta.
3,0Student zna zasady BHP w stopniu dostatecznym, ale nie potrafi odpowiednio dobrać właściwej informacji o właściwym postępowaniu w środowisku pracy, zinterpretować jej i wykorzystać dla oceny występującego zagrożenia zewnętrznego jak i zagrożenia stwarzanego przez niewłaściwe postępowanie studenta, popełnia dużą ilość błędów.
3,5Student zna zasady BHP w stopniu dostatecznym, potrafi dobrać właściwe informacje o właściwym postępowaniu w środowisku pracy, zinterpretować jej i wykorzystać dla oceny występującego zagrożenia zewnętrznego jak i zagrożenia stwarzanego przez niewłaściwe postępowanie studenta, popełnia sporadycznie błędy.
4,0Student zna zasady BHP w stopniu dobrym, potrafi dobrać właściwe informacje o właściwym postępowaniu w środowisku pracy, zinterpretować jej i wykorzystać dla oceny występującego zagrożenia zewnętrznego jak i zagrożenia stwarzanego przez niewłaściwe postępowanie studenta, stosując poznane na wykładach wzorce postępowania.
4,5Student zna, rozróżnia i potrafi zastosować praktycznie kilka metod doboru lub źródeł właściwej informacji BHP i potrafi wykorzystać je dla celów uzyskania właściwej informacji o właściwym postępowaniu w środowisku pracy, zinterpretować ją i wykorzystać dla oceny występującego zagrożenia zewnętrznego jak i zagrożenia stwarzanego przez niewłaściwe postępowanie studenta i potrafi wykorzystać je dla celów rozwiązania zadanego problemu. Prawidłowo dobiera informacje dla określonego przypadku i potrafi to uzasadnić.
5,0Student zna, rozróżnia i potrafi zastosować praktycznie kilka metod doboru lub źródeł właściwej informacji BHP i potrafi wykorzystać je dla celów uzyskania właściwej informacji o właściwym postępowaniu w środowisku pracy, zinterpretować ją i wykorzystać dla oceny występującego zagrożenia zewnętrznego jak i zagrożenia stwarzanego przez niewłaściwe postępowanie studenta, i potrafi wykorzystać je dla celów rozwiązania zadanego problemu. Prawidłowo dobiera informacje dla określonego przypadku i potrafi to uzasadnić. Potrafi wymienić zalety i wady metod pozyskania lub źródeł informacji które mogą mieć wpływ na możliwy błąd uzyskanej informacji, wytłumaczyć oraz uzasadnić swoją opinię.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IM_2A_C07_K01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student nabędzie następujące postawy: postępowanie zgodne, z zasadami BHP, świadomość zagrożeń ze strony otaczajacego go środowiska jak i zagrozeń, które sam może stwarzać
2,0Student nie stosuje w praktyce zasad odpowiedzialnego podejścia do rozwiązania poleconego zadania, nie przykłada staranności do wykonywanej pracy; nie współpracuje z zespołem w trakcie wykonywania nałożonego zadania
3,0Student stosuje w stopniu podstawowym w praktyce zasady odpowiedzialnego podejścia do rozwiązania poleconego zadania i wykonania własnej pracy, ale pomimo to popełnia błędy w tym postępowaniu wymagające kontroli i korekt, Współpracuje z zespołem w trakcie wykonywania badań jedynie w formie odtwórczej, nie ma zdolności ani predyspozycji do funkcji kierowania zespołem.
3,5Student stosuje w stopniu podstawowym w praktyce zasady odpowiedzialnego podejścia do rozwiązania poleconego zadania i wykonania własnej pracy - popełnia jednak sporadyczne błędy w tym postępowaniu wymagające kontroli i korekt, Współpracuje z zespołem w trakcie wykonywania badań jedynie w formie odtwórczej, nie ma zdolności ani predyspozycji do funkcji kierowania zespołem.
4,0Student stosuje w stopniu dobrym w praktyce zasady odpowiedzialnego podejścia do rozwiązania poleconego zadania i własnej pracy, dokładnego wykonywania zadań - nie popełnia błędów w tym postępowaniu. Współpracuje z zespołem w trakcie wykonywania zadań, ma podstawowe zdolności do kierowania zespołem.
4,5Student stosuje w stopniu dobrym w praktyce zasady odpowiedzialnego podejścia do rozwiązania poleconego zadania i własnej pracy; do starannego i dokładnego wykonywania zadań - nie popełnia błędów w tym postępowaniu. Współpracuje z zespołem w trakcie wykonywania zadań, ma wyróżniające zdolności do kierowania zespołem.
5,0Student stosuje w stopniu wzorowym w praktyce zasady odpowiedzialnego podejścia do rozwiązania poleconego zadania oceny zagrożen i ryzyka, w tym starannego doboru narzędzi i metod , starannego i dokładnego wykonywania zadań, starannego wykonywania własnej pracy. - nie popełnia błędów w tym postępowaniu. Współpracuje z zespołem w trakcie wykonywania zadań. W pracy zespołowej wykazuje wyróżniające zdolności i predyspozycje do funkcji kierowania zespołem - z reguły samoistnie lub z wyboru członków grupy kieruje pracą zespołową.

Literatura podstawowa

  1. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, z 2007 r. Nr 49, poz. 330, z 2008 r. Nr 108, poz. 690), 2008

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Zasady zachowania się w laboratoriach i warsztatach uczelni. Zdatność do pracy, higiena pracy i odpoczynku. Zachowanie czystości osobistej i otoczenia miejsca pracy. Zachowanie bezpieczeństwa w laboratoriach, warsztatach ( szczególnie urządzenia pod napięciem, maszyny stwarzające zagrozenie z powodu ruchomych części, wysokiej temperatury, obchodzenie się z otwartym ogniem, itp.). Zagrożenia podczas pracy spowodowane spożywaniem alkoholu, paleniem tytoniu, zażywaniem narkotyków.3
T-W-2Instrukcja BHP na wybranym stanowisku pracy . Podstawowe zasady związane z obsługą wybranych typów urządzeń technicznych.3
T-W-3Zagrożenia pożarowe. Podstawowe przepisy i zasady bezpieczeństwa pożarowego.Drogi ewakuacji. Zasady bezpieczeństwa podczas ewakuacji. Zasady użycia podręcznego sprzętu gaśniczego (gaśnica, koc, piasek, woda, części garderoby...). Wykrycie zagrożenia pożarowego, metody postępowania, alarm, eliminowanie zagrożenia lub gaszenie.5
T-W-4Rola znajomości przepisów BHP w kształtowaniu wzorców zachowań oraz kształtowania sylwetki absolwenta wyższej uczelni technicznej jako przyszłego lidera zespołów pracowniczych. Zapoznanie ze strukturami przykładowych zakladów pracy i ich specyfiką w aspekcie BHP (np. biuro projektowe ,fabryka mebli, stocznia, zaklady chemiczne).4
15

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Udział w zajęciach15
A-W-2Przygotowanie przykładowej instrukcji BHP10
25
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIM_2A_C07_W01Zna przepisy p.Poż
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z podstawami BHP na warsztatach uczelnianych i w zakładach przemysłowych, zapoznanie z podstawowymi aktami prawnymi dotyczącymi zagadnień BHP, zapoznanie studentów z zasadami tworzenia instrukcji BHP na podstawie zanajomości obiektu lub procesu zgodnie z obowiązującym prawem
Treści programoweT-W-2Instrukcja BHP na wybranym stanowisku pracy . Podstawowe zasady związane z obsługą wybranych typów urządzeń technicznych.
T-W-1Zasady zachowania się w laboratoriach i warsztatach uczelni. Zdatność do pracy, higiena pracy i odpoczynku. Zachowanie czystości osobistej i otoczenia miejsca pracy. Zachowanie bezpieczeństwa w laboratoriach, warsztatach ( szczególnie urządzenia pod napięciem, maszyny stwarzające zagrozenie z powodu ruchomych części, wysokiej temperatury, obchodzenie się z otwartym ogniem, itp.). Zagrożenia podczas pracy spowodowane spożywaniem alkoholu, paleniem tytoniu, zażywaniem narkotyków.
Metody nauczaniaM-1wykład problemowy
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena podsumowująca
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie posiada odpowiedniej wiedzy
3,0Student opanował podstawowy zakres wiedzy, ale popełnia błędy i nie potrafi wykorzystać nabytej wiedzy w bardziej złożonych problemach niż podane na wykładach
3,5Student opanował ponadpodstawowy zakres wiedzy, ale popełnia błędy i nie potrafi wykorzystać nabytej wiedzy w bardziej złozonych problemach niż podane na wykładach
4,0Student opanował dobrze wymagany zakres wiedzy, sporadycznie popełnia błędy i potrafi wykorzystać nabytą wiedzę w bardziej złozonych problemach niż podane na wykładach w oparciu o narzędzia poznane na wykładach
4,5Student opanował dobrze wymagany zakres wiedzy i potrafi wykorzystać nabytą wiedzę w bardziej złozonych problemach niż podane na wykładach w oparciu o narzędzia poznane na wykładach, potrafi dokonać wyboru optymalnych narzędzi
5,0Student opanował bardzo dobrze wymagany zakres wiedzy i potrafi wykorzystać nabytą wiedzę w bardziej złozonych problemach niż podane na wykładach stosując kilka wariantów narzędzi oraz potrafi wyszukiwac nowe narzędzia
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIM_2A_C07_U15Potrafi przygotować instrukcję BHP
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIM_2A_U15Potrafi dokonać analizy zagrożeń w miejscu pracy i określić środki zaradcze
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z podstawami BHP na warsztatach uczelnianych i w zakładach przemysłowych, zapoznanie z podstawowymi aktami prawnymi dotyczącymi zagadnień BHP, zapoznanie studentów z zasadami tworzenia instrukcji BHP na podstawie zanajomości obiektu lub procesu zgodnie z obowiązującym prawem
Treści programoweT-W-1Zasady zachowania się w laboratoriach i warsztatach uczelni. Zdatność do pracy, higiena pracy i odpoczynku. Zachowanie czystości osobistej i otoczenia miejsca pracy. Zachowanie bezpieczeństwa w laboratoriach, warsztatach ( szczególnie urządzenia pod napięciem, maszyny stwarzające zagrozenie z powodu ruchomych części, wysokiej temperatury, obchodzenie się z otwartym ogniem, itp.). Zagrożenia podczas pracy spowodowane spożywaniem alkoholu, paleniem tytoniu, zażywaniem narkotyków.
T-W-4Rola znajomości przepisów BHP w kształtowaniu wzorców zachowań oraz kształtowania sylwetki absolwenta wyższej uczelni technicznej jako przyszłego lidera zespołów pracowniczych. Zapoznanie ze strukturami przykładowych zakladów pracy i ich specyfiką w aspekcie BHP (np. biuro projektowe ,fabryka mebli, stocznia, zaklady chemiczne).
T-W-3Zagrożenia pożarowe. Podstawowe przepisy i zasady bezpieczeństwa pożarowego.Drogi ewakuacji. Zasady bezpieczeństwa podczas ewakuacji. Zasady użycia podręcznego sprzętu gaśniczego (gaśnica, koc, piasek, woda, części garderoby...). Wykrycie zagrożenia pożarowego, metody postępowania, alarm, eliminowanie zagrożenia lub gaszenie.
Metody nauczaniaM-1wykład problemowy
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena podsumowująca
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie zna zasad BHP, nie potrafi dobrać właściwej informacji o właściwym postępowaniu w środowisku pracy, zinterpretować jej i wykorzystać dla oceny występującego zagrożenia zewnętrznego jak i zagrożenia stwarzanego przez niewłaściwe postępowanie studenta.
3,0Student zna zasady BHP w stopniu dostatecznym, ale nie potrafi odpowiednio dobrać właściwej informacji o właściwym postępowaniu w środowisku pracy, zinterpretować jej i wykorzystać dla oceny występującego zagrożenia zewnętrznego jak i zagrożenia stwarzanego przez niewłaściwe postępowanie studenta, popełnia dużą ilość błędów.
3,5Student zna zasady BHP w stopniu dostatecznym, potrafi dobrać właściwe informacje o właściwym postępowaniu w środowisku pracy, zinterpretować jej i wykorzystać dla oceny występującego zagrożenia zewnętrznego jak i zagrożenia stwarzanego przez niewłaściwe postępowanie studenta, popełnia sporadycznie błędy.
4,0Student zna zasady BHP w stopniu dobrym, potrafi dobrać właściwe informacje o właściwym postępowaniu w środowisku pracy, zinterpretować jej i wykorzystać dla oceny występującego zagrożenia zewnętrznego jak i zagrożenia stwarzanego przez niewłaściwe postępowanie studenta, stosując poznane na wykładach wzorce postępowania.
4,5Student zna, rozróżnia i potrafi zastosować praktycznie kilka metod doboru lub źródeł właściwej informacji BHP i potrafi wykorzystać je dla celów uzyskania właściwej informacji o właściwym postępowaniu w środowisku pracy, zinterpretować ją i wykorzystać dla oceny występującego zagrożenia zewnętrznego jak i zagrożenia stwarzanego przez niewłaściwe postępowanie studenta i potrafi wykorzystać je dla celów rozwiązania zadanego problemu. Prawidłowo dobiera informacje dla określonego przypadku i potrafi to uzasadnić.
5,0Student zna, rozróżnia i potrafi zastosować praktycznie kilka metod doboru lub źródeł właściwej informacji BHP i potrafi wykorzystać je dla celów uzyskania właściwej informacji o właściwym postępowaniu w środowisku pracy, zinterpretować ją i wykorzystać dla oceny występującego zagrożenia zewnętrznego jak i zagrożenia stwarzanego przez niewłaściwe postępowanie studenta, i potrafi wykorzystać je dla celów rozwiązania zadanego problemu. Prawidłowo dobiera informacje dla określonego przypadku i potrafi to uzasadnić. Potrafi wymienić zalety i wady metod pozyskania lub źródeł informacji które mogą mieć wpływ na możliwy błąd uzyskanej informacji, wytłumaczyć oraz uzasadnić swoją opinię.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIM_2A_C07_K01W wyniku przeprowadzonych zajęć student nabędzie następujące postawy: postępowanie zgodne, z zasadami BHP, świadomość zagrożeń ze strony otaczajacego go środowiska jak i zagrozeń, które sam może stwarzać
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z podstawami BHP na warsztatach uczelnianych i w zakładach przemysłowych, zapoznanie z podstawowymi aktami prawnymi dotyczącymi zagadnień BHP, zapoznanie studentów z zasadami tworzenia instrukcji BHP na podstawie zanajomości obiektu lub procesu zgodnie z obowiązującym prawem
Metody nauczaniaM-1wykład problemowy
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena podsumowująca
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie stosuje w praktyce zasad odpowiedzialnego podejścia do rozwiązania poleconego zadania, nie przykłada staranności do wykonywanej pracy; nie współpracuje z zespołem w trakcie wykonywania nałożonego zadania
3,0Student stosuje w stopniu podstawowym w praktyce zasady odpowiedzialnego podejścia do rozwiązania poleconego zadania i wykonania własnej pracy, ale pomimo to popełnia błędy w tym postępowaniu wymagające kontroli i korekt, Współpracuje z zespołem w trakcie wykonywania badań jedynie w formie odtwórczej, nie ma zdolności ani predyspozycji do funkcji kierowania zespołem.
3,5Student stosuje w stopniu podstawowym w praktyce zasady odpowiedzialnego podejścia do rozwiązania poleconego zadania i wykonania własnej pracy - popełnia jednak sporadyczne błędy w tym postępowaniu wymagające kontroli i korekt, Współpracuje z zespołem w trakcie wykonywania badań jedynie w formie odtwórczej, nie ma zdolności ani predyspozycji do funkcji kierowania zespołem.
4,0Student stosuje w stopniu dobrym w praktyce zasady odpowiedzialnego podejścia do rozwiązania poleconego zadania i własnej pracy, dokładnego wykonywania zadań - nie popełnia błędów w tym postępowaniu. Współpracuje z zespołem w trakcie wykonywania zadań, ma podstawowe zdolności do kierowania zespołem.
4,5Student stosuje w stopniu dobrym w praktyce zasady odpowiedzialnego podejścia do rozwiązania poleconego zadania i własnej pracy; do starannego i dokładnego wykonywania zadań - nie popełnia błędów w tym postępowaniu. Współpracuje z zespołem w trakcie wykonywania zadań, ma wyróżniające zdolności do kierowania zespołem.
5,0Student stosuje w stopniu wzorowym w praktyce zasady odpowiedzialnego podejścia do rozwiązania poleconego zadania oceny zagrożen i ryzyka, w tym starannego doboru narzędzi i metod , starannego i dokładnego wykonywania zadań, starannego wykonywania własnej pracy. - nie popełnia błędów w tym postępowaniu. Współpracuje z zespołem w trakcie wykonywania zadań. W pracy zespołowej wykazuje wyróżniające zdolności i predyspozycje do funkcji kierowania zespołem - z reguły samoistnie lub z wyboru członków grupy kieruje pracą zespołową.