Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Inżynieria materiałowa (S2)

Sylabus przedmiotu Język obcy (niemiecki):

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Inżynieria materiałowa
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Język obcy (niemiecki)
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Studium Języków Obcych
Nauczyciel odpowiedzialny Anna Maziarz <Anna.Maziarz@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Katarzyna Głębocka <Katarzyna.Glebocka@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia egzamin Język niemiecki
Blok obieralny 51 Grupa obieralna 2

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
lektoratLK1 30 3,01,00egzamin

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość języka na poziomie B2 potwierdzona egzaminem uczelnianym bądź certyfikatem językowym na wymaganym poziomie.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych i językowych w zakresie języka specjalistycznego.
C-2Umiejętność samodzielnej pracy studenta z tekstami technicznymi, związanymi z jego specjalnością.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
lektorat
T-LK-1Metale und metaloznawstwo ( Metalle und Metallkunde)3
T-LK-2Szkło i materiały /tworzywa ceramiczne (Gläser und Keramiken) Typy czytania-strategie czytania tekstów fachowych (Lesestile und Lesestrategien)4
T-LK-3Półprzewodniki (Halbleiter) Strona bierna, formy zastępcze strony biernej (Passiv, alternative Formen zum Passiv)4
T-LK-4Verbundwerkstoffe (Materialy kompozytowe) Prezentacja plus ewaluacja w formie pytań, dyskusji i uzasadnienia swojego stanowiska. Rozważanie zalet i wad przedstawionych rozwiązań. (Präsentation und ihre Evaluation in Form von Fragen, einer Diskussion und Standpunktbegründung. Erwägung der Vor- und Nachteile in vorgelegten Lösungen.)4
T-LK-5Polimery ( Polymere) Spójniki i ich specyficzne użycie w tekstach fachowych (Konjunktionen, spezifische Anwendungen)4
T-LK-6Matematyka, fizyka, chemia ( Mathematik, Physik, Chemie) Zdania względne, przydawka rozszerzona (Relativsätze, erweitertes Attribut)4
T-LK-7Recycling (Recycling) Zwroty frazeologiczne (Nomen-Verb-Verbindungen)4
T-LK-8Elektrotechnika ( Elektrotechnik)3
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
lektorat
A-LK-1Uczestniczenie w zajęciach30
A-LK-2Przygotowanie do zajęć30
A-LK-3Udział w konsultacjach5
A-LK-4Przygotowanie do egzaminu10
75

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1zajęcia praktyczne
M-2praca w grupach
M-3prezentacja
M-4dyskusja
M-5praca z tekstem
M-6słuchanie ze zrozumieniem

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: prezentacja (F)
S-2Ocena formująca: egzamin pisemny (P)

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IM_2A_A01-N_W01
posiada wiedzę na temat struktur językowych stosowanych w tekstach specjalistycznych oraz wykazuje znajomość wybranego słownictwa specjalistycznego zgodnego z kierunkiem studiów
IM_2A_W06C-1T-LK-5, T-LK-7, T-LK-1, T-LK-2, T-LK-3, T-LK-6, T-LK-8, T-LK-4M-5, M-3, M-2, M-1S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IM_2A_A01-N_U01
potrafi wypowiadać się, w formie ustnej i pisemnej, na tematy techniczne, związane ze swoją specjalnością
IM_2A_U05, IM_2A_U14C-1T-LK-5, T-LK-7, T-LK-1, T-LK-2, T-LK-3, T-LK-6, T-LK-8, T-LK-4M-4, M-6, M-3, M-2, M-1S-1, S-2
IM_2A_A01-N_U02
posiada umiejętność rozumienia tekstów i użycia podstawowego słownictwa specjalistycznego ze swojej dziedziny
IM_2A_U01, IM_2A_U05, IM_2A_U14C-2T-LK-5, T-LK-7, T-LK-1, T-LK-2, T-LK-3, T-LK-6, T-LK-8, T-LK-4M-5, M-1S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IM_2A_A01-N_K01
ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie rozwijania kompetencji językowych
IM_2A_K03C-2T-LK-5, T-LK-7, T-LK-1, T-LK-2, T-LK-3, T-LK-6, T-LK-8, T-LK-4M-3, M-1S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IM_2A_A01-N_W01
posiada wiedzę na temat struktur językowych stosowanych w tekstach specjalistycznych oraz wykazuje znajomość wybranego słownictwa specjalistycznego zgodnego z kierunkiem studiów
2,0Student wykazuje znajomość materiału zdecydowanie poniżej założonych wymagań.
3,0Student posiada podstawową wiedzę w zakresie struktur językowych stosowanych w tekstach specjalistycznych i wykazuje ograniczoną znajomość wybranego słownictwa specjalistycznego.
3,5Student posiada podstawową wiedzę w zakresie struktur językowych stosowanych w tekstach specjalistycznych i wykazuje przeciętną znajomość wybranego słownictwa specjalistycznego.
4,0Student posiada dobrą znajomość wymaganego materiału z zakresu struktur językowych i słownictwa specjalistycznego zgodnego z kierunkiem studiów.
4,5Student posiada dobrą wiedzę w zakresie struktur językowych stosowanych w tekstach specjalistycznych i bardzo dobrą znajomość słownictwa specjalistycznego zgodnego z kierunkiem studiów.
5,0Student posiada bardzo dobrą wiedzę w zakresie struktur językowych stosowanych w tekstach specjalistycznych i doskonałą znajomość wybranego słownictwa specjalistycznego zgodnego z kierunkiem studiów.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IM_2A_A01-N_U01
potrafi wypowiadać się, w formie ustnej i pisemnej, na tematy techniczne, związane ze swoją specjalnością
2,0Umiejętności studenta zdecydowanie poniżej założonych wymagań, błędy praktycznie uniemożliwiają skuteczną komunikację zarówno pisemną jak i ustną, znaczne luki w materiale, nieopanowane lub nieznane zagadnienia.
3,0Wypowiedzi ustne i pisemne studenta są dosyć ograniczone, liczne błędy różnego rodzaju, jednak orientuje się on w zakresie omawianego materiału.
3,5Student potrafi formułować krótkie wypowiedzi na tematy techniczne, popełniając przy tym liczne błędy, nie wpływające na zrozumienie całości przekazu.
4,0Student umie formułować dłuższe wypowiedzi na tematy techniczne, popełniając przy tym błędy, nie wpływające na zrozumienie całości przekazu.
4,5Student potrafi płynnie, z drobnymi błędami wypowiadać się na tematy techniczne, związane ze swoją specjalnością.
5,0Student potrafi płynnie i praktycznie bezbłędnie wypowiadać się na tematy techniczne, związane ze swoją specjalnością.
IM_2A_A01-N_U02
posiada umiejętność rozumienia tekstów i użycia podstawowego słownictwa specjalistycznego ze swojej dziedziny
2,0Umiejętności studenta dotyczące rozumienia i użycia podstawowego słownictwa specjalistycznego ze swojej dziedziny zdecydowanie poniżej założonych wymagań, błędy praktycznie uniemożliwiają skuteczną komunikację zarówno pisemną jak i ustną, znaczne luki w materiale, nieopanowane lub nieznane zagadnienia.
3,0Student rozumie podstawowe słownictwo specjalistyczne w ograniczonym zakresie, jego wypowiedzi ustne i pisemne zawierają liczne błędy, jednak orientuje się on w zakresie omawianego materiału.
3,5Student rozumie podstawowe słownictwo specjalistyczne w przeciętnym zakresie, w swoich krótkich wypowiedziach popełnia liczne błędy, nie wpływające na zrozumienie całości przekazu.
4,0Student posiada dobrą znajomość wymaganego materiału, potrafi używać podstawowego słownictwa ze swojej dziedziny w krótkich wypowiedziach, zdarzają się pojedyncze poważniejsze błędy.
4,5Student dobrze rozumie czytane teksty i bez problemu używa podstawowego słownictwa ze swojej dziedziny formułując dłuższe wypowiedzi.
5,0Student doskonale rozumie czytane teksty specjalistyczne ze swojej dziedziny, formułuje wypowiedzi ustne i pisemne w sposób płynny i praktycznie bezbłędny.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IM_2A_A01-N_K01
ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie rozwijania kompetencji językowych
2,0Student nie rozumie potrzeby uczenia się i rozwijania kompetencji językowych.
3,0Student dostrzega świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie rozwijania kompetencji językowych.
3,5Student rozumie potrzebę uczenia się i podnoszenia swoich kompetencji językowych.
4,0Student dobrze rozumie potrzebę uczenia się i samodoskonalenia w zakresie rozwijania kompetencji językowych.
4,5Student bardzo dobrze rozumie potrzebę uczenia się i samodoskonalenia w zakresie rozwijania kompetencji językowych.
5,0Student doskonale rozumie potrzebę uczenia się i samodoskonalenia w zakresie rozwijania kompetencji językowych.

Literatura podstawowa

 1. Cornejska Irena, Micek Pavel, Vallauri Bernard, Deutsch im Maschinenbau, Vysoke uceni technicke, Brno, 2004
 2. Malerius S.,Wolski P, Deutsch kommunikativ.Übungen zum praktischen Sprachgebrauch, Wyd.Szkolne I Pedagogiczne, W-wa, 1994
 3. Zettl Erich,Janssen Joerg, Müller Heidrun, Aus moderner Technik Und Naturwissenschaft, Max Hueber Verlag, 1999

Literatura dodatkowa

 1. Fearns Anneliese, Kommunizieren in technischen Berufen, Goethe- Institut , München, 2010
 2. XYZ, Deutschland-Forum für Politik, Kultur und Wirtschaft, 2011
 3. http://de.wikipedia.org/wiki/Kunststoff, 2011
 4. Leonder Frank, Jank Hans Georg, Jank Inge, Scholz Helmut, Deutsch komplet.Chemie zur Studienvorbeeitung für Ausländer, VEB Verlag Enzyklopaedie Leipzig, 1982
 5. XYZ, http://www.keramverband.de/keramik/deutsch/fachinfo/werkstoffe.htm
 6. XYZ, http://www.friatec.de/content/friatec/de/Keramik/FRIALIT-DEGUSSIT-Oxidkeramik/Downloads/downloads/Keramische-Werkstoffe.pdf
 7. XYZ, http://de.wikipedia.org/wiki/Verbundwerkstoff
 8. XYZ, http://de.wikipedia.org/wiki/Recycling

Treści programowe - lektorat

KODTreść programowaGodziny
T-LK-1Metale und metaloznawstwo ( Metalle und Metallkunde)3
T-LK-2Szkło i materiały /tworzywa ceramiczne (Gläser und Keramiken) Typy czytania-strategie czytania tekstów fachowych (Lesestile und Lesestrategien)4
T-LK-3Półprzewodniki (Halbleiter) Strona bierna, formy zastępcze strony biernej (Passiv, alternative Formen zum Passiv)4
T-LK-4Verbundwerkstoffe (Materialy kompozytowe) Prezentacja plus ewaluacja w formie pytań, dyskusji i uzasadnienia swojego stanowiska. Rozważanie zalet i wad przedstawionych rozwiązań. (Präsentation und ihre Evaluation in Form von Fragen, einer Diskussion und Standpunktbegründung. Erwägung der Vor- und Nachteile in vorgelegten Lösungen.)4
T-LK-5Polimery ( Polymere) Spójniki i ich specyficzne użycie w tekstach fachowych (Konjunktionen, spezifische Anwendungen)4
T-LK-6Matematyka, fizyka, chemia ( Mathematik, Physik, Chemie) Zdania względne, przydawka rozszerzona (Relativsätze, erweitertes Attribut)4
T-LK-7Recycling (Recycling) Zwroty frazeologiczne (Nomen-Verb-Verbindungen)4
T-LK-8Elektrotechnika ( Elektrotechnik)3
30

Formy aktywności - lektorat

KODForma aktywnościGodziny
A-LK-1Uczestniczenie w zajęciach30
A-LK-2Przygotowanie do zajęć30
A-LK-3Udział w konsultacjach5
A-LK-4Przygotowanie do egzaminu10
75
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIM_2A_A01-N_W01posiada wiedzę na temat struktur językowych stosowanych w tekstach specjalistycznych oraz wykazuje znajomość wybranego słownictwa specjalistycznego zgodnego z kierunkiem studiów
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIM_2A_W06Ma wiedzę niezbędną do zrozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej oraz ich uwzględniania w praktyce
Cel przedmiotuC-1Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych i językowych w zakresie języka specjalistycznego.
Treści programoweT-LK-5Polimery ( Polymere) Spójniki i ich specyficzne użycie w tekstach fachowych (Konjunktionen, spezifische Anwendungen)
T-LK-7Recycling (Recycling) Zwroty frazeologiczne (Nomen-Verb-Verbindungen)
T-LK-1Metale und metaloznawstwo ( Metalle und Metallkunde)
T-LK-2Szkło i materiały /tworzywa ceramiczne (Gläser und Keramiken) Typy czytania-strategie czytania tekstów fachowych (Lesestile und Lesestrategien)
T-LK-3Półprzewodniki (Halbleiter) Strona bierna, formy zastępcze strony biernej (Passiv, alternative Formen zum Passiv)
T-LK-6Matematyka, fizyka, chemia ( Mathematik, Physik, Chemie) Zdania względne, przydawka rozszerzona (Relativsätze, erweitertes Attribut)
T-LK-8Elektrotechnika ( Elektrotechnik)
T-LK-4Verbundwerkstoffe (Materialy kompozytowe) Prezentacja plus ewaluacja w formie pytań, dyskusji i uzasadnienia swojego stanowiska. Rozważanie zalet i wad przedstawionych rozwiązań. (Präsentation und ihre Evaluation in Form von Fragen, einer Diskussion und Standpunktbegründung. Erwägung der Vor- und Nachteile in vorgelegten Lösungen.)
Metody nauczaniaM-5praca z tekstem
M-3prezentacja
M-2praca w grupach
M-1zajęcia praktyczne
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: prezentacja (F)
S-2Ocena formująca: egzamin pisemny (P)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student wykazuje znajomość materiału zdecydowanie poniżej założonych wymagań.
3,0Student posiada podstawową wiedzę w zakresie struktur językowych stosowanych w tekstach specjalistycznych i wykazuje ograniczoną znajomość wybranego słownictwa specjalistycznego.
3,5Student posiada podstawową wiedzę w zakresie struktur językowych stosowanych w tekstach specjalistycznych i wykazuje przeciętną znajomość wybranego słownictwa specjalistycznego.
4,0Student posiada dobrą znajomość wymaganego materiału z zakresu struktur językowych i słownictwa specjalistycznego zgodnego z kierunkiem studiów.
4,5Student posiada dobrą wiedzę w zakresie struktur językowych stosowanych w tekstach specjalistycznych i bardzo dobrą znajomość słownictwa specjalistycznego zgodnego z kierunkiem studiów.
5,0Student posiada bardzo dobrą wiedzę w zakresie struktur językowych stosowanych w tekstach specjalistycznych i doskonałą znajomość wybranego słownictwa specjalistycznego zgodnego z kierunkiem studiów.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIM_2A_A01-N_U01potrafi wypowiadać się, w formie ustnej i pisemnej, na tematy techniczne, związane ze swoją specjalnością
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIM_2A_U05Posługuje się j. angielskim w stopniu wystarczającym do porozumienia się, również w sprawach zawodowych, czytania ze zrozumieniem literatury fachowej, a także przygotowania i wygłaszania krótkiej prezentacji na temat realizacji zadania projektowego lub badawczego
IM_2A_U14Posiada umiejętności językowe w zakresie studiowanej dyscypliny zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ europejskiego systemu kształcenia językowego.
Cel przedmiotuC-1Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych i językowych w zakresie języka specjalistycznego.
Treści programoweT-LK-5Polimery ( Polymere) Spójniki i ich specyficzne użycie w tekstach fachowych (Konjunktionen, spezifische Anwendungen)
T-LK-7Recycling (Recycling) Zwroty frazeologiczne (Nomen-Verb-Verbindungen)
T-LK-1Metale und metaloznawstwo ( Metalle und Metallkunde)
T-LK-2Szkło i materiały /tworzywa ceramiczne (Gläser und Keramiken) Typy czytania-strategie czytania tekstów fachowych (Lesestile und Lesestrategien)
T-LK-3Półprzewodniki (Halbleiter) Strona bierna, formy zastępcze strony biernej (Passiv, alternative Formen zum Passiv)
T-LK-6Matematyka, fizyka, chemia ( Mathematik, Physik, Chemie) Zdania względne, przydawka rozszerzona (Relativsätze, erweitertes Attribut)
T-LK-8Elektrotechnika ( Elektrotechnik)
T-LK-4Verbundwerkstoffe (Materialy kompozytowe) Prezentacja plus ewaluacja w formie pytań, dyskusji i uzasadnienia swojego stanowiska. Rozważanie zalet i wad przedstawionych rozwiązań. (Präsentation und ihre Evaluation in Form von Fragen, einer Diskussion und Standpunktbegründung. Erwägung der Vor- und Nachteile in vorgelegten Lösungen.)
Metody nauczaniaM-4dyskusja
M-6słuchanie ze zrozumieniem
M-3prezentacja
M-2praca w grupach
M-1zajęcia praktyczne
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: prezentacja (F)
S-2Ocena formująca: egzamin pisemny (P)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Umiejętności studenta zdecydowanie poniżej założonych wymagań, błędy praktycznie uniemożliwiają skuteczną komunikację zarówno pisemną jak i ustną, znaczne luki w materiale, nieopanowane lub nieznane zagadnienia.
3,0Wypowiedzi ustne i pisemne studenta są dosyć ograniczone, liczne błędy różnego rodzaju, jednak orientuje się on w zakresie omawianego materiału.
3,5Student potrafi formułować krótkie wypowiedzi na tematy techniczne, popełniając przy tym liczne błędy, nie wpływające na zrozumienie całości przekazu.
4,0Student umie formułować dłuższe wypowiedzi na tematy techniczne, popełniając przy tym błędy, nie wpływające na zrozumienie całości przekazu.
4,5Student potrafi płynnie, z drobnymi błędami wypowiadać się na tematy techniczne, związane ze swoją specjalnością.
5,0Student potrafi płynnie i praktycznie bezbłędnie wypowiadać się na tematy techniczne, związane ze swoją specjalnością.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIM_2A_A01-N_U02posiada umiejętność rozumienia tekstów i użycia podstawowego słownictwa specjalistycznego ze swojej dziedziny
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIM_2A_U01Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; także w języku obcym; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągnąć wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie
IM_2A_U05Posługuje się j. angielskim w stopniu wystarczającym do porozumienia się, również w sprawach zawodowych, czytania ze zrozumieniem literatury fachowej, a także przygotowania i wygłaszania krótkiej prezentacji na temat realizacji zadania projektowego lub badawczego
IM_2A_U14Posiada umiejętności językowe w zakresie studiowanej dyscypliny zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ europejskiego systemu kształcenia językowego.
Cel przedmiotuC-2Umiejętność samodzielnej pracy studenta z tekstami technicznymi, związanymi z jego specjalnością.
Treści programoweT-LK-5Polimery ( Polymere) Spójniki i ich specyficzne użycie w tekstach fachowych (Konjunktionen, spezifische Anwendungen)
T-LK-7Recycling (Recycling) Zwroty frazeologiczne (Nomen-Verb-Verbindungen)
T-LK-1Metale und metaloznawstwo ( Metalle und Metallkunde)
T-LK-2Szkło i materiały /tworzywa ceramiczne (Gläser und Keramiken) Typy czytania-strategie czytania tekstów fachowych (Lesestile und Lesestrategien)
T-LK-3Półprzewodniki (Halbleiter) Strona bierna, formy zastępcze strony biernej (Passiv, alternative Formen zum Passiv)
T-LK-6Matematyka, fizyka, chemia ( Mathematik, Physik, Chemie) Zdania względne, przydawka rozszerzona (Relativsätze, erweitertes Attribut)
T-LK-8Elektrotechnika ( Elektrotechnik)
T-LK-4Verbundwerkstoffe (Materialy kompozytowe) Prezentacja plus ewaluacja w formie pytań, dyskusji i uzasadnienia swojego stanowiska. Rozważanie zalet i wad przedstawionych rozwiązań. (Präsentation und ihre Evaluation in Form von Fragen, einer Diskussion und Standpunktbegründung. Erwägung der Vor- und Nachteile in vorgelegten Lösungen.)
Metody nauczaniaM-5praca z tekstem
M-1zajęcia praktyczne
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: prezentacja (F)
S-2Ocena formująca: egzamin pisemny (P)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Umiejętności studenta dotyczące rozumienia i użycia podstawowego słownictwa specjalistycznego ze swojej dziedziny zdecydowanie poniżej założonych wymagań, błędy praktycznie uniemożliwiają skuteczną komunikację zarówno pisemną jak i ustną, znaczne luki w materiale, nieopanowane lub nieznane zagadnienia.
3,0Student rozumie podstawowe słownictwo specjalistyczne w ograniczonym zakresie, jego wypowiedzi ustne i pisemne zawierają liczne błędy, jednak orientuje się on w zakresie omawianego materiału.
3,5Student rozumie podstawowe słownictwo specjalistyczne w przeciętnym zakresie, w swoich krótkich wypowiedziach popełnia liczne błędy, nie wpływające na zrozumienie całości przekazu.
4,0Student posiada dobrą znajomość wymaganego materiału, potrafi używać podstawowego słownictwa ze swojej dziedziny w krótkich wypowiedziach, zdarzają się pojedyncze poważniejsze błędy.
4,5Student dobrze rozumie czytane teksty i bez problemu używa podstawowego słownictwa ze swojej dziedziny formułując dłuższe wypowiedzi.
5,0Student doskonale rozumie czytane teksty specjalistyczne ze swojej dziedziny, formułuje wypowiedzi ustne i pisemne w sposób płynny i praktycznie bezbłędny.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIM_2A_A01-N_K01ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie rozwijania kompetencji językowych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIM_2A_K03Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu oraz ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje; rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się
Cel przedmiotuC-2Umiejętność samodzielnej pracy studenta z tekstami technicznymi, związanymi z jego specjalnością.
Treści programoweT-LK-5Polimery ( Polymere) Spójniki i ich specyficzne użycie w tekstach fachowych (Konjunktionen, spezifische Anwendungen)
T-LK-7Recycling (Recycling) Zwroty frazeologiczne (Nomen-Verb-Verbindungen)
T-LK-1Metale und metaloznawstwo ( Metalle und Metallkunde)
T-LK-2Szkło i materiały /tworzywa ceramiczne (Gläser und Keramiken) Typy czytania-strategie czytania tekstów fachowych (Lesestile und Lesestrategien)
T-LK-3Półprzewodniki (Halbleiter) Strona bierna, formy zastępcze strony biernej (Passiv, alternative Formen zum Passiv)
T-LK-6Matematyka, fizyka, chemia ( Mathematik, Physik, Chemie) Zdania względne, przydawka rozszerzona (Relativsätze, erweitertes Attribut)
T-LK-8Elektrotechnika ( Elektrotechnik)
T-LK-4Verbundwerkstoffe (Materialy kompozytowe) Prezentacja plus ewaluacja w formie pytań, dyskusji i uzasadnienia swojego stanowiska. Rozważanie zalet i wad przedstawionych rozwiązań. (Präsentation und ihre Evaluation in Form von Fragen, einer Diskussion und Standpunktbegründung. Erwägung der Vor- und Nachteile in vorgelegten Lösungen.)
Metody nauczaniaM-3prezentacja
M-1zajęcia praktyczne
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: egzamin pisemny (P)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie rozumie potrzeby uczenia się i rozwijania kompetencji językowych.
3,0Student dostrzega świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie rozwijania kompetencji językowych.
3,5Student rozumie potrzebę uczenia się i podnoszenia swoich kompetencji językowych.
4,0Student dobrze rozumie potrzebę uczenia się i samodoskonalenia w zakresie rozwijania kompetencji językowych.
4,5Student bardzo dobrze rozumie potrzebę uczenia się i samodoskonalenia w zakresie rozwijania kompetencji językowych.
5,0Student doskonale rozumie potrzebę uczenia się i samodoskonalenia w zakresie rozwijania kompetencji językowych.