Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Inżynieria materiałowa (S2)

Sylabus przedmiotu Inżynieria powierzchni i techniki spawalnicze w inżynierii powierzchni:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Inżynieria materiałowa
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Inżynieria powierzchni i techniki spawalnicze w inżynierii powierzchni
Specjalność spawalnictwo i techniki łączenia
Jednostka prowadząca Katedra Technologii Materiałowych
Nauczyciel odpowiedzialny Jolanta Baranowska <Jolanta.Baranowska@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Jolanta Baranowska <Jolanta.Baranowska@zut.edu.pl>, Paweł Figiel <Pawel.Figiel@zut.edu.pl>, Michał Kawiak <Michal.Kawiak@zut.edu.pl>, Agnieszka Kochmańska <Agnieszka.Kochmanska@zut.edu.pl>, Paweł Kochmański <Pawel.Kochmanski@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL2 30 1,20,38zaliczenie
wykładyW2 30 1,80,62zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawowa wiedza z zakresu struktury materiałów i przemian fazowych,
W-2Podstawowa wiedza z zakresu zmian mikrostruktury w wyniku procesów technologicznych (obróbki cieplnej, obróbki plastycznej, procesów spawania, obróbki mechanicznej),
W-3wiedza z zakresu podstaw elektrochemii i korozji,
W-4wiedza z zakresu podstaw mechaniki i wytrzymałości materiałów,
W-5wiedza z zakresu podstaw inżynierii powierzchni.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1przekazanie zaawansowanej wiedzy z zakresu zjawisk zachodzacych na powierzchni w trakcie jej eksploatacji oraz w trakcie technologicznych procesów jej kształtowania
C-2Przekazanie zaawansowanej wiedzy z zakresu charakterystyki właściwości warstw powierzchniowych.
C-3przekazanie zaawansowanej wiedzy o procesach wytwarzania warstw powierzchniowych.
C-4Ukształtowanie umiejętności w zakresie doboru procesu technologicznego obróbki powierzchniowej do zastosowań

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Technologie wytwarzania warstw powierzchniowych8
T-L-2Przygotowanie materiału z warstwami powierzchniowymii do badań oraz badania właściwosci warstw powierzchniowych8
T-L-3Badania zużycia tribologicznego warstw powierzchniowych2
T-L-4Badania korozyjne warstw powierzchniowych10
T-L-5Zaliczenie końcowe2
30
wykłady
T-W-1Analiza zjawisk występujących w warunkach eksploatacyjnych warstw powierzchniowych oraz mechanizmów zużycia.8
T-W-2Właściwości eksploatacyjne warstw powierzchniowych - analiza przyczyn i mechanizmów zużycia korozyjnego11
T-W-3Techniki spawalnicze w inzynierii powierzchni5
T-W-4Powłoki w konstrukcjach spawanych5
T-W-5Zaliczenie częściowe1
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1uczestnictwo w zajęciach30
30
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach27
A-W-2udział w zaliczeniu2
A-W-3Studiowanie wskazanej literatury15
A-W-4Konsultacje2
46

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wykład informacyjny, opis, objaśnienie lub wyjaśnienie
M-2dyskusja dydaktyczna związana z wykładem
M-3ćwiczenia laboratoryjne

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: zadawanie pytań problemowych
S-2Ocena formująca: zaliczenie pisemne
S-3Ocena formująca: Sprawozdanie
S-4Ocena formująca: stawianie pytań problemowych podczas wykładu

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IM_2A_BMP/09-1_W01
Zna i posługuje się pojeciami związanymi z powierzchnią i jej właściwościami
IM_2A_W02C-3T-W-2M-1, M-2S-2, S-1
IM_2A_BMP/09-1_W02
Potrafi scharakteryzować właściwości warstwy powierzchniowej wyrobu z punktu widzenia warunków jego eksploatacji
IM_2A_W02C-3T-W-1, T-W-2, T-L-3, T-L-2, T-L-4M-1, M-2S-2, S-1
IM_2A_BMP/09-1_W03
Posiada wiedzę z zakresu nowoczesnych procesów kształtowania warstwy powierzchniowej
IM_2A_W04, IM_2A_W05C-3T-W-3, T-W-4, T-L-1M-3, M-1, M-2S-2, S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IM_2A_BMP/09-1_U01
Potrafi dobrać właściwości warstwy powierzchnioiwej i proces technologiczny do warunków eksploatacji wyrobu
IM_2A_U07, IM_2A_U11C-1, C-3, C-4, C-2T-W-4, T-L-3, T-L-1, T-L-2, T-L-4M-3, M-1S-2, S-3

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IM_2A_S/08_K01
Prawidłowo identyfikuje i rozstryga dylematy związane z praca inżyniera
IM_2A_K03

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IM_2A_BMP/09-1_W01
Zna i posługuje się pojeciami związanymi z powierzchnią i jej właściwościami
2,0Student nie osiągnął min. 50% pkt z tego zakresu
3,0Student osiągnął min. 50% pkt z tego zakresu
3,5Student osiągnął min. 60% pkt z tego zakresu
4,0Student osiągnął min. 70% pkt z tego zakresu
4,5Student osiągnął min. 80% pkt z tego zakresu
5,0Student osiągnął min. 90% pkt z tego zakresu
IM_2A_BMP/09-1_W02
Potrafi scharakteryzować właściwości warstwy powierzchniowej wyrobu z punktu widzenia warunków jego eksploatacji
2,0Student nie osiągnął min. 50% pkt z tego zakresu
3,0Student osiągnął min. 50% pkt z tego zakresu
3,5Student osiągnął min. 60% pkt z tego zakresu
4,0Student osiągnął min. 70% pkt z tego zakresu
4,5Student osiągnął min. 80% pkt z tego zakresu
5,0Student osiągnął min. 90% pkt z tego zakresu
IM_2A_BMP/09-1_W03
Posiada wiedzę z zakresu nowoczesnych procesów kształtowania warstwy powierzchniowej
2,0Student nie osiągnął min. 50% pkt z tego zakresu
3,0Student osiągnął min. 50% pkt z tego zakresu
3,5Student osiągnął min. 60% pkt z tego zakresu
4,0Student osiągnął min. 70% pkt z tego zakresu
4,5Student osiągnął min. 80% pkt z tego zakresu
5,0Student osiągnął min. 90% pkt z tego zakresu

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IM_2A_BMP/09-1_U01
Potrafi dobrać właściwości warstwy powierzchnioiwej i proces technologiczny do warunków eksploatacji wyrobu
2,0Student nie osiągnął min. 50% pkt z tego zakresu
3,0Student osiągnął min. 50% pkt z tego zakresu
3,5Student osiągnął min. 60% pkt z tego zakresu
4,0Student osiągnął min. 70% pkt z tego zakresu
4,5Student osiągnął min. 80% pkt z tego zakresu
5,0Student osiągnął min. 90% pkt z tego zakresu

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IM_2A_S/08_K01
Prawidłowo identyfikuje i rozstryga dylematy związane z praca inżyniera
2,0Student nie osiągnął kompetencje w stopniu dostatecznym
3,0Student osiągnął kompetencje w stopniu dostatecznym
3,5Student osiągnął kompetencje w stopniu dość dobrym
4,0Student osiągnął kompetencje w stopniu dobrym
4,5Student osiągnął kompetencje w stopniu ponad dobrym
5,0Student osiągnął kompetencje w stopniu bardzo dobrym

Literatura podstawowa

  1. M.Blicharski, Inzynieria Powierzchni, WNT, Warszawa, 2009
  2. T. Hryniewicz, Technologia powierzchni i powłok, Politechnika Koszalinska, Koszalin, 1999
  3. Praca zb., Nowe kierunki w inzynierii powierzchni: Techniki wytwarzania i badania własnosci warstw powierzchniowych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 1997
  4. T. Burakowski, T. Wierzchon, Inzynieria powierzchni metali: podstawy, urzadzenia, technologie, WN-T, Warszawa, 1995
  5. D. Kotnarowska, M. Wojtyniak, Metody badan jakosci powłok ochronnych, Politechnika Radomska, Radom, 2007

Literatura dodatkowa

  1. M. Kupczyk, Inzynieria powierzchni: powłoki przeciwzuzyciowe na ostrza skrawajace, Wydaw. Politechniki Poznanskiej, Poznań, 2004

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Technologie wytwarzania warstw powierzchniowych8
T-L-2Przygotowanie materiału z warstwami powierzchniowymii do badań oraz badania właściwosci warstw powierzchniowych8
T-L-3Badania zużycia tribologicznego warstw powierzchniowych2
T-L-4Badania korozyjne warstw powierzchniowych10
T-L-5Zaliczenie końcowe2
30

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Analiza zjawisk występujących w warunkach eksploatacyjnych warstw powierzchniowych oraz mechanizmów zużycia.8
T-W-2Właściwości eksploatacyjne warstw powierzchniowych - analiza przyczyn i mechanizmów zużycia korozyjnego11
T-W-3Techniki spawalnicze w inzynierii powierzchni5
T-W-4Powłoki w konstrukcjach spawanych5
T-W-5Zaliczenie częściowe1
30

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1uczestnictwo w zajęciach30
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach27
A-W-2udział w zaliczeniu2
A-W-3Studiowanie wskazanej literatury15
A-W-4Konsultacje2
46
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIM_2A_BMP/09-1_W01Zna i posługuje się pojeciami związanymi z powierzchnią i jej właściwościami
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIM_2A_W02Ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu budowy, struktury i morfologii materiałów niezbędną do projektowania nowoczesnych i zaawansowanych materiałów w tym biomateriałów i/lub wyrobów
Cel przedmiotuC-3przekazanie zaawansowanej wiedzy o procesach wytwarzania warstw powierzchniowych.
Treści programoweT-W-2Właściwości eksploatacyjne warstw powierzchniowych - analiza przyczyn i mechanizmów zużycia korozyjnego
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny, opis, objaśnienie lub wyjaśnienie
M-2dyskusja dydaktyczna związana z wykładem
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: zaliczenie pisemne
S-1Ocena formująca: zadawanie pytań problemowych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie osiągnął min. 50% pkt z tego zakresu
3,0Student osiągnął min. 50% pkt z tego zakresu
3,5Student osiągnął min. 60% pkt z tego zakresu
4,0Student osiągnął min. 70% pkt z tego zakresu
4,5Student osiągnął min. 80% pkt z tego zakresu
5,0Student osiągnął min. 90% pkt z tego zakresu
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIM_2A_BMP/09-1_W02Potrafi scharakteryzować właściwości warstwy powierzchniowej wyrobu z punktu widzenia warunków jego eksploatacji
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIM_2A_W02Ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu budowy, struktury i morfologii materiałów niezbędną do projektowania nowoczesnych i zaawansowanych materiałów w tym biomateriałów i/lub wyrobów
Cel przedmiotuC-3przekazanie zaawansowanej wiedzy o procesach wytwarzania warstw powierzchniowych.
Treści programoweT-W-1Analiza zjawisk występujących w warunkach eksploatacyjnych warstw powierzchniowych oraz mechanizmów zużycia.
T-W-2Właściwości eksploatacyjne warstw powierzchniowych - analiza przyczyn i mechanizmów zużycia korozyjnego
T-L-3Badania zużycia tribologicznego warstw powierzchniowych
T-L-2Przygotowanie materiału z warstwami powierzchniowymii do badań oraz badania właściwosci warstw powierzchniowych
T-L-4Badania korozyjne warstw powierzchniowych
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny, opis, objaśnienie lub wyjaśnienie
M-2dyskusja dydaktyczna związana z wykładem
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: zaliczenie pisemne
S-1Ocena formująca: zadawanie pytań problemowych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie osiągnął min. 50% pkt z tego zakresu
3,0Student osiągnął min. 50% pkt z tego zakresu
3,5Student osiągnął min. 60% pkt z tego zakresu
4,0Student osiągnął min. 70% pkt z tego zakresu
4,5Student osiągnął min. 80% pkt z tego zakresu
5,0Student osiągnął min. 90% pkt z tego zakresu
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIM_2A_BMP/09-1_W03Posiada wiedzę z zakresu nowoczesnych procesów kształtowania warstwy powierzchniowej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIM_2A_W04Ma wiedzę z zakresu nowoczesnych technologii wytwarzania i przetwarzania materiałów niezbędną do projektowania procesu technologicznego i/lub wyrobu
IM_2A_W05Ma wiedzę o trendach rozwojowych i najistotniejszych nowych osiągnięciach z zakresu inżynierii materiałowej niezbędną do zrozumienia zaawansowanych procesów technologicznych
Cel przedmiotuC-3przekazanie zaawansowanej wiedzy o procesach wytwarzania warstw powierzchniowych.
Treści programoweT-W-3Techniki spawalnicze w inzynierii powierzchni
T-W-4Powłoki w konstrukcjach spawanych
T-L-1Technologie wytwarzania warstw powierzchniowych
Metody nauczaniaM-3ćwiczenia laboratoryjne
M-1wykład informacyjny, opis, objaśnienie lub wyjaśnienie
M-2dyskusja dydaktyczna związana z wykładem
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: zaliczenie pisemne
S-1Ocena formująca: zadawanie pytań problemowych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie osiągnął min. 50% pkt z tego zakresu
3,0Student osiągnął min. 50% pkt z tego zakresu
3,5Student osiągnął min. 60% pkt z tego zakresu
4,0Student osiągnął min. 70% pkt z tego zakresu
4,5Student osiągnął min. 80% pkt z tego zakresu
5,0Student osiągnął min. 90% pkt z tego zakresu
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIM_2A_BMP/09-1_U01Potrafi dobrać właściwości warstwy powierzchnioiwej i proces technologiczny do warunków eksploatacji wyrobu
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIM_2A_U07Potrafi oceniać i porównać wyrób ze względu na zadane kryteria użytkowe z uwzględnieniem aspektów pozatechnicznych
IM_2A_U11Potrafi projektować wyrób z uwzględnieniem zadanych kryteriów użytkowych oraz z uwzględnieniem aspektów pozatechnicznych
Cel przedmiotuC-1przekazanie zaawansowanej wiedzy z zakresu zjawisk zachodzacych na powierzchni w trakcie jej eksploatacji oraz w trakcie technologicznych procesów jej kształtowania
C-3przekazanie zaawansowanej wiedzy o procesach wytwarzania warstw powierzchniowych.
C-4Ukształtowanie umiejętności w zakresie doboru procesu technologicznego obróbki powierzchniowej do zastosowań
C-2Przekazanie zaawansowanej wiedzy z zakresu charakterystyki właściwości warstw powierzchniowych.
Treści programoweT-W-4Powłoki w konstrukcjach spawanych
T-L-3Badania zużycia tribologicznego warstw powierzchniowych
T-L-1Technologie wytwarzania warstw powierzchniowych
T-L-2Przygotowanie materiału z warstwami powierzchniowymii do badań oraz badania właściwosci warstw powierzchniowych
T-L-4Badania korozyjne warstw powierzchniowych
Metody nauczaniaM-3ćwiczenia laboratoryjne
M-1wykład informacyjny, opis, objaśnienie lub wyjaśnienie
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: zaliczenie pisemne
S-3Ocena formująca: Sprawozdanie
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie osiągnął min. 50% pkt z tego zakresu
3,0Student osiągnął min. 50% pkt z tego zakresu
3,5Student osiągnął min. 60% pkt z tego zakresu
4,0Student osiągnął min. 70% pkt z tego zakresu
4,5Student osiągnął min. 80% pkt z tego zakresu
5,0Student osiągnął min. 90% pkt z tego zakresu
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIM_2A_S/08_K01Prawidłowo identyfikuje i rozstryga dylematy związane z praca inżyniera
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIM_2A_K03Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu oraz ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje; rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie osiągnął kompetencje w stopniu dostatecznym
3,0Student osiągnął kompetencje w stopniu dostatecznym
3,5Student osiągnął kompetencje w stopniu dość dobrym
4,0Student osiągnął kompetencje w stopniu dobrym
4,5Student osiągnął kompetencje w stopniu ponad dobrym
5,0Student osiągnął kompetencje w stopniu bardzo dobrym