Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Inżynieria materiałowa (S2)

Sylabus przedmiotu Formy wtryskowe II:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Inżynieria materiałowa
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Formy wtryskowe II
Specjalność przetwórstwo tworzyw polimerowych
Jednostka prowadząca Katedra Technologii Materiałowych
Nauczyciel odpowiedzialny Magdalena Kwiatkowska <Magdalena.Kwiatkowska@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Sandra Paszkiewicz <Sandra.Paszkiewicz@zut.edu.pl>, Elżbieta Piesowicz <Elzbieta.Senderek@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 4,0 ECTS (formy) 4,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
projektyP2 30 1,80,44zaliczenie
wykładyW2 15 2,20,56egzamin

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Zaliczenie przedmiotu Formy wtryskowe I

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Ukształtowanie umiejętności projektowania form wtryskowych w oparciu o wytyczne konstrukcyjne i technologiczne oraz przygotowania dokumentacji projektowej
C-2Zapoznanie studentów z nowoczesnymi rozwiązaniami konstrucyjnymi w projektowaniu form wtryskowych oraz wpływem właściwości tw. polimerowych na procesy wtryskiwania
C-3Ukształtowanie umiejętności analizy warunków procesów przetwórczych w oparciu o symulacje komputerowe

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
projekty
T-P-1Projektowanie procesów przetwórczych z wykorzystaniem symulacji komputerowych i metod analitycznych10
T-P-2Projektowanie formy wtryskowej o zadanych parametrach konstrukcyjnych z wykorzystaniem oprogramowania CAD/CAM20
30
wykłady
T-W-1Materiały polimerowe w aspekcie trudności przetwórczych, reologia, orientacja, krystalizacja, zeszklenie4
T-W-2Właściwości fizyczne polimerów w kontekście wpływu na konstrukcję układów wlewowych i chłodzenia form wtryskowych4
T-W-3Nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne form wtryskowych, formy do wtrysku reaktywnego, gorąco kanałowe, wtrysk wielokomponentowy, wtrysk z gazem, wodą,4
T-W-4Konstrukcja form do wysokowydajnej produkcji3
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
projekty
A-P-1Udział w zajęciach30
A-P-2Realizacja zadania projektowego15
45
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Czytanie fachowej literatury, normaliów30
A-W-3Przygotowanie się do pisemenej formy zaliczenia10
55

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny, film / prezentacja multimedialna, tablica
M-2Metoda projektów, dyskusja, burza mózgów

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Okresowa ocena z postępu w realizacji zadania projektowego
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie przedmiotu w postaci testu sprawdzającego
S-3Ocena podsumowująca: Zaliczenie zajęć projektowych na podstawie poprawnie zrealizowanego zadania w postaci pisemnie opracowanego raportu

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IM_2A_PTP/05_W01
Student powinien umieć charakteryzować wpływ właściwości tworzyw polimerowych na przetwórstwo wtryskowe w aspekcie technologicznym i konstrukcji form wtryskowych oraz wskazać nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne form wtryskowych
IM_2A_W02, IM_2A_W04, IM_2A_W05C-2, C-1, C-3T-W-2, T-W-1, T-W-3, T-W-4M-1S-2

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IM_2A_PTP/05_U01
Student powinien mieć umiejętność analizowania procesów przetwórczych na podstwaie symulacji komputerowych oraz projektowania / konstruowania prostych form wtryskowych w oparciu o wytyczne konstrukcyjne i technologiczne oraz normalia, z wykorzystaniem oprogramowania CAD/CAM
IM_2A_U01, IM_2A_U03, IM_2A_U06, IM_2A_U11C-2, C-1, C-3T-P-1, T-P-2M-2S-1, S-3

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IM_2A_PTP/05_K01
Student ma świadomość potrzeby ciągłego kształcenia jako warunku niezbędnego do zostania wysokowykwalifikowanym konstruktorem
IM_2A_K01C-2, C-1, C-3T-P-1, T-P-2M-2S-1, S-3

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IM_2A_PTP/05_W01
Student powinien umieć charakteryzować wpływ właściwości tworzyw polimerowych na przetwórstwo wtryskowe w aspekcie technologicznym i konstrukcji form wtryskowych oraz wskazać nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne form wtryskowych
2,0poniżej 12 pkt
3,012 - 14 pkt Student umie charakteryzować wpływ właściwości tworzyw polimerowych na przetwórstwo wtryskowe w aspekcie technologicznym i konstrukcji form wtryskowych oraz wskazać nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne form wtryskowych
3,515 - 16 pkt
4,017 pkt
4,518 pkt
5,019 - 20 pkt

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IM_2A_PTP/05_U01
Student powinien mieć umiejętność analizowania procesów przetwórczych na podstwaie symulacji komputerowych oraz projektowania / konstruowania prostych form wtryskowych w oparciu o wytyczne konstrukcyjne i technologiczne oraz normalia, z wykorzystaniem oprogramowania CAD/CAM
2,0Student nie wykonał projektu
3,0Student wykonał projekt lecz jest on niekompletny
3,5Ocena pośrednia pomiędzy postawą studenta ocenianą na 3,0 i 4,0.
4,0Student wykonał projekt wraz z wymaganą dokumentacją
4,5Ocena pośrednia pomiędzy postawą studenta ocenianą na 4,0 i 5,0.
5,0student wykonał projekt wraz z wymaganą dokumentacją o czasie i potrafi aktywnie dyskutować nt. alternatywnych rozwiązań konstrukcyjnych

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IM_2A_PTP/05_K01
Student ma świadomość potrzeby ciągłego kształcenia jako warunku niezbędnego do zostania wysokowykwalifikowanym konstruktorem
2,0Student jest nieaktywny i nie wykazuje zainteresowania przedmiotem.
3,0Student samodzielnie wykonuje zadaną prace, jednak nie wykazuje własnej inicjatywy w poszerzaniu wiedzy.
3,5Ocena pośrednia pomiędzy postawą studenta ocenianą na 3,0 i 4,0.
4,0Student samodzielnie wykonuje zadaną prace, przestrzega terminów realizacji kolejnych etapów zadań.
4,5Ocena pośrednia pomiędzy postawą studenta ocenianą na 4,0 i 5,0.
5,0Student samodzielnie i terminowo wykonuje zadaną prace, z dużą aktywnością konsultuje założone rozwiązania konstrukcyjne, prezentuje rozwiązania alternatywne, chętnie poszerza swoją wiedzę.

Literatura podstawowa

  1. Zawistowski H., Frenkler D., Konstrukcja form wtryskowych do tworzyw termoplastycznych, WNT, 1984
  2. Johannaber F., Wtryskarki – poradnik użytkownika, Plastech, 2000
  3. Bociąga E., Specjalne metody wtryskiwania tworzyw polimerowych, WNT, 2008

Literatura dodatkowa

  1. Malloy R.A., Plastic parts design for injection molding, Hanser, 1994
  2. Kazmer D.O., Injection mold designe engineering, Hanser, 2007

Treści programowe - projekty

KODTreść programowaGodziny
T-P-1Projektowanie procesów przetwórczych z wykorzystaniem symulacji komputerowych i metod analitycznych10
T-P-2Projektowanie formy wtryskowej o zadanych parametrach konstrukcyjnych z wykorzystaniem oprogramowania CAD/CAM20
30

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Materiały polimerowe w aspekcie trudności przetwórczych, reologia, orientacja, krystalizacja, zeszklenie4
T-W-2Właściwości fizyczne polimerów w kontekście wpływu na konstrukcję układów wlewowych i chłodzenia form wtryskowych4
T-W-3Nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne form wtryskowych, formy do wtrysku reaktywnego, gorąco kanałowe, wtrysk wielokomponentowy, wtrysk z gazem, wodą,4
T-W-4Konstrukcja form do wysokowydajnej produkcji3
15

Formy aktywności - projekty

KODForma aktywnościGodziny
A-P-1Udział w zajęciach30
A-P-2Realizacja zadania projektowego15
45
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Czytanie fachowej literatury, normaliów30
A-W-3Przygotowanie się do pisemenej formy zaliczenia10
55
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIM_2A_PTP/05_W01Student powinien umieć charakteryzować wpływ właściwości tworzyw polimerowych na przetwórstwo wtryskowe w aspekcie technologicznym i konstrukcji form wtryskowych oraz wskazać nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne form wtryskowych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIM_2A_W02Ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu budowy, struktury i morfologii materiałów niezbędną do projektowania nowoczesnych i zaawansowanych materiałów w tym biomateriałów i/lub wyrobów
IM_2A_W04Ma wiedzę z zakresu nowoczesnych technologii wytwarzania i przetwarzania materiałów niezbędną do projektowania procesu technologicznego i/lub wyrobu
IM_2A_W05Ma wiedzę o trendach rozwojowych i najistotniejszych nowych osiągnięciach z zakresu inżynierii materiałowej niezbędną do zrozumienia zaawansowanych procesów technologicznych
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie studentów z nowoczesnymi rozwiązaniami konstrucyjnymi w projektowaniu form wtryskowych oraz wpływem właściwości tw. polimerowych na procesy wtryskiwania
C-1Ukształtowanie umiejętności projektowania form wtryskowych w oparciu o wytyczne konstrukcyjne i technologiczne oraz przygotowania dokumentacji projektowej
C-3Ukształtowanie umiejętności analizy warunków procesów przetwórczych w oparciu o symulacje komputerowe
Treści programoweT-W-2Właściwości fizyczne polimerów w kontekście wpływu na konstrukcję układów wlewowych i chłodzenia form wtryskowych
T-W-1Materiały polimerowe w aspekcie trudności przetwórczych, reologia, orientacja, krystalizacja, zeszklenie
T-W-3Nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne form wtryskowych, formy do wtrysku reaktywnego, gorąco kanałowe, wtrysk wielokomponentowy, wtrysk z gazem, wodą,
T-W-4Konstrukcja form do wysokowydajnej produkcji
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny, film / prezentacja multimedialna, tablica
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie przedmiotu w postaci testu sprawdzającego
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0poniżej 12 pkt
3,012 - 14 pkt Student umie charakteryzować wpływ właściwości tworzyw polimerowych na przetwórstwo wtryskowe w aspekcie technologicznym i konstrukcji form wtryskowych oraz wskazać nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne form wtryskowych
3,515 - 16 pkt
4,017 pkt
4,518 pkt
5,019 - 20 pkt
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIM_2A_PTP/05_U01Student powinien mieć umiejętność analizowania procesów przetwórczych na podstwaie symulacji komputerowych oraz projektowania / konstruowania prostych form wtryskowych w oparciu o wytyczne konstrukcyjne i technologiczne oraz normalia, z wykorzystaniem oprogramowania CAD/CAM
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIM_2A_U01Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; także w języku obcym; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągnąć wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie
IM_2A_U03Potrafi opracować szczegółową dokumentację wyników realizacji eksperymentu, zadania projektowego lub badawczego, potrafi przygotować opracowanie zawierające omówienie tych wyników
IM_2A_U06Potrafi wykorzystać poznane metody i modele matematyczne - w razie potrzeby odpowiednio je modyfikując – do analizy, projektowania i optymalizacji materiałów i/lub procesów technologicznych i/lub wyrobów
IM_2A_U11Potrafi projektować wyrób z uwzględnieniem zadanych kryteriów użytkowych oraz z uwzględnieniem aspektów pozatechnicznych
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie studentów z nowoczesnymi rozwiązaniami konstrucyjnymi w projektowaniu form wtryskowych oraz wpływem właściwości tw. polimerowych na procesy wtryskiwania
C-1Ukształtowanie umiejętności projektowania form wtryskowych w oparciu o wytyczne konstrukcyjne i technologiczne oraz przygotowania dokumentacji projektowej
C-3Ukształtowanie umiejętności analizy warunków procesów przetwórczych w oparciu o symulacje komputerowe
Treści programoweT-P-1Projektowanie procesów przetwórczych z wykorzystaniem symulacji komputerowych i metod analitycznych
T-P-2Projektowanie formy wtryskowej o zadanych parametrach konstrukcyjnych z wykorzystaniem oprogramowania CAD/CAM
Metody nauczaniaM-2Metoda projektów, dyskusja, burza mózgów
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Okresowa ocena z postępu w realizacji zadania projektowego
S-3Ocena podsumowująca: Zaliczenie zajęć projektowych na podstawie poprawnie zrealizowanego zadania w postaci pisemnie opracowanego raportu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie wykonał projektu
3,0Student wykonał projekt lecz jest on niekompletny
3,5Ocena pośrednia pomiędzy postawą studenta ocenianą na 3,0 i 4,0.
4,0Student wykonał projekt wraz z wymaganą dokumentacją
4,5Ocena pośrednia pomiędzy postawą studenta ocenianą na 4,0 i 5,0.
5,0student wykonał projekt wraz z wymaganą dokumentacją o czasie i potrafi aktywnie dyskutować nt. alternatywnych rozwiązań konstrukcyjnych
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIM_2A_PTP/05_K01Student ma świadomość potrzeby ciągłego kształcenia jako warunku niezbędnego do zostania wysokowykwalifikowanym konstruktorem
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIM_2A_K01Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie studentów z nowoczesnymi rozwiązaniami konstrucyjnymi w projektowaniu form wtryskowych oraz wpływem właściwości tw. polimerowych na procesy wtryskiwania
C-1Ukształtowanie umiejętności projektowania form wtryskowych w oparciu o wytyczne konstrukcyjne i technologiczne oraz przygotowania dokumentacji projektowej
C-3Ukształtowanie umiejętności analizy warunków procesów przetwórczych w oparciu o symulacje komputerowe
Treści programoweT-P-1Projektowanie procesów przetwórczych z wykorzystaniem symulacji komputerowych i metod analitycznych
T-P-2Projektowanie formy wtryskowej o zadanych parametrach konstrukcyjnych z wykorzystaniem oprogramowania CAD/CAM
Metody nauczaniaM-2Metoda projektów, dyskusja, burza mózgów
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Okresowa ocena z postępu w realizacji zadania projektowego
S-3Ocena podsumowująca: Zaliczenie zajęć projektowych na podstawie poprawnie zrealizowanego zadania w postaci pisemnie opracowanego raportu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student jest nieaktywny i nie wykazuje zainteresowania przedmiotem.
3,0Student samodzielnie wykonuje zadaną prace, jednak nie wykazuje własnej inicjatywy w poszerzaniu wiedzy.
3,5Ocena pośrednia pomiędzy postawą studenta ocenianą na 3,0 i 4,0.
4,0Student samodzielnie wykonuje zadaną prace, przestrzega terminów realizacji kolejnych etapów zadań.
4,5Ocena pośrednia pomiędzy postawą studenta ocenianą na 4,0 i 5,0.
5,0Student samodzielnie i terminowo wykonuje zadaną prace, z dużą aktywnością konsultuje założone rozwiązania konstrukcyjne, prezentuje rozwiązania alternatywne, chętnie poszerza swoją wiedzę.