Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Inżynieria materiałowa (S2)

Sylabus przedmiotu Badania nieniszczące kompozytów:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Inżynieria materiałowa
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Badania nieniszczące kompozytów
Specjalność konstrukcje lekkie
Jednostka prowadząca Katedra Technologii Materiałowych
Nauczyciel odpowiedzialny Magdalena Kwiatkowska <Magdalena.Kwiatkowska@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Tomasz Chady <Tomasz.Chady@zut.edu.pl>, Barbara Grochowalska <Barbara.Szymanik@zut.edu.pl>, Przemysław Łopato <Przemyslaw.Lopato@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL1 15 1,30,38zaliczenie
wykładyW1 30 1,70,62egzamin

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Kurs matematyki na poziomie akademickim
W-2Kurs fizyki na poziomie akademickim

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zdobycie przez studenta wiedzy związanej z realizowanymi treściami programowymi
C-2Wykształcenie umiejętności doboru właściwej metody rozwiązywania postawionego problemu w zakresie badań nieniszczących
C-3Ukształtowanie umiejętności samodoskonalenia i pracy z literaturą

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Badanie materiałów z wykorzystaniem fal elektromagnetycznych o częstotliwości w paśmie THz6
T-L-2Badania struktur z wykorzystaniem systemu radiografii komputerowej i cyfrowej4
T-L-3Badania nieniszczące materiałów z wykorzystaniem metody termografii aktywnej3
T-L-4Badanie materiałów z wykorzystaniem metody magnetycznej2
15
wykłady
T-W-1Badania nieniszczące – wprowadzenie, pojęcia podstawowe, rys historyczny1
T-W-2Przegląd różnych metod badań nieniszczących, obszary zastosowań, charakterystyka porównawcza2
T-W-3Metoda prądów wirowych2
T-W-4Metoda strumienia rozproszenia i inne metody magnetyczne1
T-W-5Badanie materiałów z wykorzystaniem fal elektromagnetycznych o wysokiej częstotliwości3
T-W-6Radiografia komputerowa i cyfrowa3
T-W-7Termografia aktywna3
T-W-8Metoda ultradźwiękowa4
T-W-9Badania wizualne i powierzchniowe2
T-W-10Systemy permamentnego monitoringu stanu konstrukcji (SHM - Structural Helth Monitoring)2
T-W-11Modelowanie w badaniach nieniszczących3
T-W-12Algorytmy automatycznej identyfikacji defektów w badaniach nieniszczących3
T-W-13Algorytmy łączenia danych pomiarowych uzyskiwanych za pomocą różnych metod testowania (fuzja danych)1
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Uczestniczenie w ćwiczeniach laboratoryjnych.15
A-L-2Przygotowanie do ćwiczeń laboratoryjnych na podstawie wykładów i wskazanej literatury.4
A-L-3Przygotowanie sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych.6
A-L-4Przygotowanie się do sprawdzianów.8
33
wykłady
A-W-1Uczestniczenie w wykładach.30
A-W-2Studiowanie wskazanej literatury.7
A-W-3Przygotowanie do egzaminu.4
A-W-4Konsultacje.2
43

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej.
M-2Technologiczne ćwiczenia laboratoryjne.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocena na podstawie odpowiedzi w trakcie trwania ćwiczeń laboratoryjnych i na podstawie przygotowanych sprawozdań.
S-2Ocena podsumowująca: Egzamin końcowy: można przystąpić dopiero po uzyskaniu zaliczenia z ćwiczeń laboratoryjnych.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IM_2A_IK/03_W01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien posiąść podstawową wiedzę w zakresie różnych metod badań nieniszczących i ich zastosowania
IM_2A_W03C-1, C-2, C-3T-W-3, T-W-1, T-W-2, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-8, T-W-9, T-W-10, T-W-11, T-W-7, T-W-12, T-W-13, T-L-1, T-L-3, T-L-4, T-L-2M-1, M-2S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IM_2A_IK/03_U01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien potrafić dobrać odpowiednią do wymagań metodę pomiarową.
IM_2A_U01, IM_2A_U02, IM_2A_U12C-2, C-3T-W-3, T-W-1, T-W-2, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-8, T-W-9, T-W-10, T-W-11, T-W-7, T-W-12, T-W-13, T-L-1, T-L-3, T-L-4, T-L-2M-2S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IM_2A_IK/03_K01
Student nabywa interaktywną i kreatywną postawę do pracy w zespole. Świadomość potrzeby poszerzania własnej wiedzy i umiejętności. Świadomość odpowiedzlaności za poprawność wykonanych zadań.
IM_2A_K01, IM_2A_K03C-2, C-3T-W-3, T-W-1, T-W-2, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-8, T-W-9, T-W-10, T-W-11, T-W-7, T-W-12, T-W-13, T-L-1, T-L-3, T-L-4, T-L-2M-1, M-2S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IM_2A_IK/03_W01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien posiąść podstawową wiedzę w zakresie różnych metod badań nieniszczących i ich zastosowania
2,0Student nie opanował podstawowej wiedzy z przedmiotu
3,0Student opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu, jednak nie potrafi w pełni jej wykorzystać.
3,5Ocena pośrednia miedzy 3,0 a 4,0.
4,0Student opanował wiedzę z zakresu przedmiotu w stopniu dobrym, potrafi scharakteryzować metody badań nieniszczących w badaniach materiałów
4,5Ocena pośrednia miedzy 4,0 a 5,0.
5,0Student opanował wiedzę z zakresu przedmiotu w stopniu bardzo dobrym, potrafi scharakteryzować metody badań nieniszczących w badaniach materiałów, dobrać je do określonych celów i zinterpretować uzyskane wyniki

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IM_2A_IK/03_U01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien potrafić dobrać odpowiednią do wymagań metodę pomiarową.
2,0Student nie opanował podstawowej wiedzy z zakresu technologicznych ćwiczeń laboratoryjnych.
3,0Student wprawdzie opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu, jednak nie potrafi w pełni jej wykorzystać w praktyce laboratoryjnej.
3,5Student opanował wiedzę w stopniu pośrednim pomiędzy oceną 3,0 a 4,0.
4,0Student dobrze opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu. Potrafi w większości samodzielnie rozwiązywać zadane problemy w laboratorium technologicznym.
4,5Student opanował wiedzę w stopniu pośrednim pomiędzy oceną 4,0 a 5,0.
5,0Student bardzo dobrze opanował wiedzę z zakresu przedmiotu. Potrafi wykorzystać nabytą wiedzę do wyboru najbardziej efektywnego rozwiązania zadanego problemu w laboratorium technologicznym oraz umie uzasadnić ten wybór.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IM_2A_IK/03_K01
Student nabywa interaktywną i kreatywną postawę do pracy w zespole. Świadomość potrzeby poszerzania własnej wiedzy i umiejętności. Świadomość odpowiedzlaności za poprawność wykonanych zadań.
2,0Student nieaktywny. Nie wykazuje zainteresowania przedmiotem. Nie wykazuje chęci współpracy z innymi studentami.
3,0Student w większości samodzielnie wykonuje zadane prace.
3,5Student posiadł kompetencje w stopniu pośrednim pomiędzy oceną 3,0 a 4,0.
4,0Student samodzielnie i poprawnie wykonuje zadane prace. Aktywnie uczestniczy w pracy zespołu.
4,5Student posiadł kompetencje w stopniu pośrednim pomiędzy oceną 4,0 a 5,0.
5,0Student wykazuje cechy lidera grupy i organizuje pracę całego zespołu. Świadomie i odpowiedzialnie wykonuje powierzone zadania.

Literatura podstawowa

  1. Lewińska-Romicka A, Badania nieniszczące. Podstawy defektoskopii, WNT, Warszawa, 2001
  2. Senczyk D., Radiografia przemysłowa, Biuro Gamma, 2005
  3. Hellier C. J., Handbook of Nondestructive Evaluation, McGrown-Hill, 2003

Literatura dodatkowa

  1. Mester M. L., McIntire P, Nondestructive Testing Handbook Volume 4 Electromagnetic Testing, ASNT, 1996

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Badanie materiałów z wykorzystaniem fal elektromagnetycznych o częstotliwości w paśmie THz6
T-L-2Badania struktur z wykorzystaniem systemu radiografii komputerowej i cyfrowej4
T-L-3Badania nieniszczące materiałów z wykorzystaniem metody termografii aktywnej3
T-L-4Badanie materiałów z wykorzystaniem metody magnetycznej2
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Badania nieniszczące – wprowadzenie, pojęcia podstawowe, rys historyczny1
T-W-2Przegląd różnych metod badań nieniszczących, obszary zastosowań, charakterystyka porównawcza2
T-W-3Metoda prądów wirowych2
T-W-4Metoda strumienia rozproszenia i inne metody magnetyczne1
T-W-5Badanie materiałów z wykorzystaniem fal elektromagnetycznych o wysokiej częstotliwości3
T-W-6Radiografia komputerowa i cyfrowa3
T-W-7Termografia aktywna3
T-W-8Metoda ultradźwiękowa4
T-W-9Badania wizualne i powierzchniowe2
T-W-10Systemy permamentnego monitoringu stanu konstrukcji (SHM - Structural Helth Monitoring)2
T-W-11Modelowanie w badaniach nieniszczących3
T-W-12Algorytmy automatycznej identyfikacji defektów w badaniach nieniszczących3
T-W-13Algorytmy łączenia danych pomiarowych uzyskiwanych za pomocą różnych metod testowania (fuzja danych)1
30

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Uczestniczenie w ćwiczeniach laboratoryjnych.15
A-L-2Przygotowanie do ćwiczeń laboratoryjnych na podstawie wykładów i wskazanej literatury.4
A-L-3Przygotowanie sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych.6
A-L-4Przygotowanie się do sprawdzianów.8
33
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestniczenie w wykładach.30
A-W-2Studiowanie wskazanej literatury.7
A-W-3Przygotowanie do egzaminu.4
A-W-4Konsultacje.2
43
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIM_2A_IK/03_W01W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien posiąść podstawową wiedzę w zakresie różnych metod badań nieniszczących i ich zastosowania
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIM_2A_W03Ma wiedzę z zakresu nowoczesnych i zaawansowanych metod charakteryzowania niezbędną do doboru metod badawczych i interpretacji wyników
Cel przedmiotuC-1Zdobycie przez studenta wiedzy związanej z realizowanymi treściami programowymi
C-2Wykształcenie umiejętności doboru właściwej metody rozwiązywania postawionego problemu w zakresie badań nieniszczących
C-3Ukształtowanie umiejętności samodoskonalenia i pracy z literaturą
Treści programoweT-W-3Metoda prądów wirowych
T-W-1Badania nieniszczące – wprowadzenie, pojęcia podstawowe, rys historyczny
T-W-2Przegląd różnych metod badań nieniszczących, obszary zastosowań, charakterystyka porównawcza
T-W-4Metoda strumienia rozproszenia i inne metody magnetyczne
T-W-5Badanie materiałów z wykorzystaniem fal elektromagnetycznych o wysokiej częstotliwości
T-W-6Radiografia komputerowa i cyfrowa
T-W-8Metoda ultradźwiękowa
T-W-9Badania wizualne i powierzchniowe
T-W-10Systemy permamentnego monitoringu stanu konstrukcji (SHM - Structural Helth Monitoring)
T-W-11Modelowanie w badaniach nieniszczących
T-W-7Termografia aktywna
T-W-12Algorytmy automatycznej identyfikacji defektów w badaniach nieniszczących
T-W-13Algorytmy łączenia danych pomiarowych uzyskiwanych za pomocą różnych metod testowania (fuzja danych)
T-L-1Badanie materiałów z wykorzystaniem fal elektromagnetycznych o częstotliwości w paśmie THz
T-L-3Badania nieniszczące materiałów z wykorzystaniem metody termografii aktywnej
T-L-4Badanie materiałów z wykorzystaniem metody magnetycznej
T-L-2Badania struktur z wykorzystaniem systemu radiografii komputerowej i cyfrowej
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej.
M-2Technologiczne ćwiczenia laboratoryjne.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena na podstawie odpowiedzi w trakcie trwania ćwiczeń laboratoryjnych i na podstawie przygotowanych sprawozdań.
S-2Ocena podsumowująca: Egzamin końcowy: można przystąpić dopiero po uzyskaniu zaliczenia z ćwiczeń laboratoryjnych.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie opanował podstawowej wiedzy z przedmiotu
3,0Student opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu, jednak nie potrafi w pełni jej wykorzystać.
3,5Ocena pośrednia miedzy 3,0 a 4,0.
4,0Student opanował wiedzę z zakresu przedmiotu w stopniu dobrym, potrafi scharakteryzować metody badań nieniszczących w badaniach materiałów
4,5Ocena pośrednia miedzy 4,0 a 5,0.
5,0Student opanował wiedzę z zakresu przedmiotu w stopniu bardzo dobrym, potrafi scharakteryzować metody badań nieniszczących w badaniach materiałów, dobrać je do określonych celów i zinterpretować uzyskane wyniki
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIM_2A_IK/03_U01W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien potrafić dobrać odpowiednią do wymagań metodę pomiarową.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIM_2A_U01Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; także w języku obcym; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągnąć wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie
IM_2A_U02Potrafi pracować indywidualnie i w zespole w sposób zapewniający realizację zadania w założonym terminie; potrafi ocenić czasochłonność zadania i jego aspekty ekonomiczne
IM_2A_U12Potrafi obsługiwać wybrane urządzenia technologiczne i pomiarowe
Cel przedmiotuC-2Wykształcenie umiejętności doboru właściwej metody rozwiązywania postawionego problemu w zakresie badań nieniszczących
C-3Ukształtowanie umiejętności samodoskonalenia i pracy z literaturą
Treści programoweT-W-3Metoda prądów wirowych
T-W-1Badania nieniszczące – wprowadzenie, pojęcia podstawowe, rys historyczny
T-W-2Przegląd różnych metod badań nieniszczących, obszary zastosowań, charakterystyka porównawcza
T-W-4Metoda strumienia rozproszenia i inne metody magnetyczne
T-W-5Badanie materiałów z wykorzystaniem fal elektromagnetycznych o wysokiej częstotliwości
T-W-6Radiografia komputerowa i cyfrowa
T-W-8Metoda ultradźwiękowa
T-W-9Badania wizualne i powierzchniowe
T-W-10Systemy permamentnego monitoringu stanu konstrukcji (SHM - Structural Helth Monitoring)
T-W-11Modelowanie w badaniach nieniszczących
T-W-7Termografia aktywna
T-W-12Algorytmy automatycznej identyfikacji defektów w badaniach nieniszczących
T-W-13Algorytmy łączenia danych pomiarowych uzyskiwanych za pomocą różnych metod testowania (fuzja danych)
T-L-1Badanie materiałów z wykorzystaniem fal elektromagnetycznych o częstotliwości w paśmie THz
T-L-3Badania nieniszczące materiałów z wykorzystaniem metody termografii aktywnej
T-L-4Badanie materiałów z wykorzystaniem metody magnetycznej
T-L-2Badania struktur z wykorzystaniem systemu radiografii komputerowej i cyfrowej
Metody nauczaniaM-2Technologiczne ćwiczenia laboratoryjne.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena na podstawie odpowiedzi w trakcie trwania ćwiczeń laboratoryjnych i na podstawie przygotowanych sprawozdań.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie opanował podstawowej wiedzy z zakresu technologicznych ćwiczeń laboratoryjnych.
3,0Student wprawdzie opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu, jednak nie potrafi w pełni jej wykorzystać w praktyce laboratoryjnej.
3,5Student opanował wiedzę w stopniu pośrednim pomiędzy oceną 3,0 a 4,0.
4,0Student dobrze opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu. Potrafi w większości samodzielnie rozwiązywać zadane problemy w laboratorium technologicznym.
4,5Student opanował wiedzę w stopniu pośrednim pomiędzy oceną 4,0 a 5,0.
5,0Student bardzo dobrze opanował wiedzę z zakresu przedmiotu. Potrafi wykorzystać nabytą wiedzę do wyboru najbardziej efektywnego rozwiązania zadanego problemu w laboratorium technologicznym oraz umie uzasadnić ten wybór.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIM_2A_IK/03_K01Student nabywa interaktywną i kreatywną postawę do pracy w zespole. Świadomość potrzeby poszerzania własnej wiedzy i umiejętności. Świadomość odpowiedzlaności za poprawność wykonanych zadań.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIM_2A_K01Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy
IM_2A_K03Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu oraz ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje; rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się
Cel przedmiotuC-2Wykształcenie umiejętności doboru właściwej metody rozwiązywania postawionego problemu w zakresie badań nieniszczących
C-3Ukształtowanie umiejętności samodoskonalenia i pracy z literaturą
Treści programoweT-W-3Metoda prądów wirowych
T-W-1Badania nieniszczące – wprowadzenie, pojęcia podstawowe, rys historyczny
T-W-2Przegląd różnych metod badań nieniszczących, obszary zastosowań, charakterystyka porównawcza
T-W-4Metoda strumienia rozproszenia i inne metody magnetyczne
T-W-5Badanie materiałów z wykorzystaniem fal elektromagnetycznych o wysokiej częstotliwości
T-W-6Radiografia komputerowa i cyfrowa
T-W-8Metoda ultradźwiękowa
T-W-9Badania wizualne i powierzchniowe
T-W-10Systemy permamentnego monitoringu stanu konstrukcji (SHM - Structural Helth Monitoring)
T-W-11Modelowanie w badaniach nieniszczących
T-W-7Termografia aktywna
T-W-12Algorytmy automatycznej identyfikacji defektów w badaniach nieniszczących
T-W-13Algorytmy łączenia danych pomiarowych uzyskiwanych za pomocą różnych metod testowania (fuzja danych)
T-L-1Badanie materiałów z wykorzystaniem fal elektromagnetycznych o częstotliwości w paśmie THz
T-L-3Badania nieniszczące materiałów z wykorzystaniem metody termografii aktywnej
T-L-4Badanie materiałów z wykorzystaniem metody magnetycznej
T-L-2Badania struktur z wykorzystaniem systemu radiografii komputerowej i cyfrowej
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej.
M-2Technologiczne ćwiczenia laboratoryjne.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena na podstawie odpowiedzi w trakcie trwania ćwiczeń laboratoryjnych i na podstawie przygotowanych sprawozdań.
S-2Ocena podsumowująca: Egzamin końcowy: można przystąpić dopiero po uzyskaniu zaliczenia z ćwiczeń laboratoryjnych.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nieaktywny. Nie wykazuje zainteresowania przedmiotem. Nie wykazuje chęci współpracy z innymi studentami.
3,0Student w większości samodzielnie wykonuje zadane prace.
3,5Student posiadł kompetencje w stopniu pośrednim pomiędzy oceną 3,0 a 4,0.
4,0Student samodzielnie i poprawnie wykonuje zadane prace. Aktywnie uczestniczy w pracy zespołu.
4,5Student posiadł kompetencje w stopniu pośrednim pomiędzy oceną 4,0 a 5,0.
5,0Student wykazuje cechy lidera grupy i organizuje pracę całego zespołu. Świadomie i odpowiedzialnie wykonuje powierzone zadania.