Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Inżynieria materiałowa (S2)

Sylabus przedmiotu Badania i odbiory konstrukcji spawanych:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Inżynieria materiałowa
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Badania i odbiory konstrukcji spawanych
Specjalność spawalnictwo i techniki łączenia
Jednostka prowadząca Katedra Technologii Materiałowych
Nauczyciel odpowiedzialny Michał Kawiak <Michal.Kawiak@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Adam Sajek <Adam.Sajek@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 4,0 ECTS (formy) 4,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL2 15 0,80,38zaliczenie
projektyP2 15 1,00,00zaliczenie
wykładyW2 30 2,20,62egzamin

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Techniki wytwarzania
W-2Spajanie i cięcie termiczne
W-3Techniki spajania w wytwarzaniu i naprawach
W-4Procesy spajania i cięcia materiałów
W-5Badania i odbiory konstrukcji spawanych

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z wymaganiami norm międznarodowych i przepisw towarzystw klasyfikacyjnych
C-2Ukształtowanie umiętności z zakresu kontrili i badań stalowych konstrukcji spawanych
C-3Ukształtowanie umiętności w zakresie badania technologii spajania
C-4Ukształtowanie umiejętności w zakresie opracowywania planów spawania
C-5Zapoznanie studentów z koniecznością prowadzenia badań złączy spawanych
C-6Przygotowanie studentów do prowadzenia nadzorów spawalniczych
C-7Ukszkałtowanie podstawowych umiejętności z zakresu badań nieniszczących

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Badania wizualne4
T-L-2Badania penetracyjne2
T-L-3Badania magnetyczno-proszkowe2
T-L-4Badania ultradźwiękowe2
T-L-5Badania radiograficzne3
T-L-6Badania technologii spawania2
15
projekty
T-P-1Badania technologii spawania łukowego5
T-P-2Plany spawania2
T-P-3Dzienniki spawania2
T-P-4kwalifikowanie technologii spawania prętów zbrojeniowych3
T-P-5Kwalifikowanie technologii lutowania twardego2
T-P-6Dokunentacja odbiorowa1
15
wykłady
T-W-1Podział kontroli prac spawalniczch1
T-W-2Zakres kontroli wstępnej4
T-W-3Kontrola bieżąca procesu spawania4
T-W-4Kontrola ostateczna procesu spawania4
T-W-5Klasy konstrukcji spawanych3
T-W-6Podział zakładów na grupy2
T-W-7Rodzaje odbiorów i dokumenty odbiorowe2
T-W-8Zakresy badań złczy spawanych2
T-W-9Zakresy badań stalowych konstrukcji budowlanych,ustrojów nośnych dźwignic i stalowych rurociągów gazowych4
T-W-10Kontrola metrologiczna przyrządów pomiarowych2
T-W-11Dokumenty kontrolne z badań przeprowadzonych przez wytwórcę i personel niezależny2
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Obowiązkowe ucestnictwo w zajęciach15
A-L-2Opracowywania sprawozdań z badań5
20
projekty
A-P-1Uczestnictwo w ćwiczeniach15
A-P-2Studiowanie aktualnych norm2
A-P-3studiowanie przepisów towarzystw klasyfikacyjnych2
A-P-4opracowywanie raportów i dokumentacji6
25
wykłady
A-W-1Obowiązkowy udział w wykładach30
A-W-2studiowanie zalecanej literatury20
A-W-3przygotowanie się do zaliczenia przedmiotu4
54

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metody podające -wykład informacyjny
M-2Metody eksponujące- film dydaktyczny
M-3Metody problemowe-metoda klasyczna
M-4Metody praktyczne-ćwiczenia przedmiotowe
M-5Metody podające-wykład informacyjny ,opis
M-6Metody eksponujące-film
M-7metody praktyczne-ćwiczenia przedmiotowe,ćwiczenia produkcyjne

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: kolokwium po zrealizowaniu 1/2 programu
S-2Ocena podsumowująca: Pisemne zaliczenie końcowe
S-3Ocena formująca: Kolokwium sprawdzające po zrealizowaniu1/3 wykladów
S-4Ocena podsumowująca: zaliczenie końcowe pisemne po zrealizowaniu całości programu wykładów

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IM_2A_S/02_W01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student potrafi definiować i rozpoznawać etapy kontroli prac spawalniczych , potrafi wybrać odpowiedni rodzaj kontroli dla konkretnej konstrukcji
IM_2A_W03C-1, C-2, C-4, C-3T-W-8, T-W-2, T-W-6, T-W-3, T-W-7, T-W-5, T-W-10, T-W-9, T-W-11, T-W-4, T-W-1, T-P-6, T-P-4, T-P-5, T-P-2, T-P-3, T-P-1M-2, M-4, M-3, M-1S-2, S-1
IM_2A_S/02_W02
W wyniku przeprowadzonych zajęć student jest w stanie rozpoznać i opisać prowadzone metody badań na konstrukcjach spawanych, potrafi zaproponować odpowiednią metodę badań złączy spawanych odpowiednio do wymagań zawartych w warunkacg technicznych wykonania i odbioru konstrukcji
IM_2A_W01C-5, C-6, C-7T-L-1, T-L-6, T-L-5, T-L-3, T-L-4, T-L-2M-7, M-6, M-5S-3, S-4

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IM_2A_S/02_U01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powiniem inicjować i formułować wymagania w zakresie badań i odbiorów konstrukcji spawanych
IM_2A_U01C-1, C-2, C-4, C-3T-W-8, T-W-6, T-W-7, T-W-10, T-W-9, T-W-11, T-P-6, T-P-4, T-P-5, T-P-2, T-P-3, T-P-1M-2, M-4, M-3, M-1S-2
IM_2A_S/02_U02
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć dobierać i koordynować medody badań złączy spawanych w oparciu ostosowne wymagania, powinien umieć opracowywać plany kontroli oraz rozwiązywać problemy z zakresu bezpieczeństwa technicznego konstrukcji
IM_2A_U03, IM_2A_U09C-5, C-6, C-7T-L-1, T-L-6, T-L-5, T-L-3, T-L-4, T-L-2M-7S-4

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IM_2A_S/02_K01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student nabędzie aktywnej postawy do zapewnienia wytwarznym konstrukcjom wysokiego stopnia bezpieczeństwa, będzie otwarty na postępowanie zgodne z wymaganiami norm i towarzystw klasyfikacyjnych
IM_2A_K03C-1, C-2, C-4, C-3T-W-8, T-W-2, T-W-6, T-W-3, T-W-7, T-W-5, T-W-10, T-W-9, T-W-11, T-W-4, T-W-1, T-P-6, T-P-4, T-P-5, T-P-2, T-P-3, T-P-1M-2, M-4, M-3, M-1S-2
IM_2A_S/02_K02
W wyniku przeprowadzonych zajęć student aktywnej postawy do celowości stosowania badań złączy spawanych, będie postępował zgodnie z zasadami etyki inżynierskiej, będzie świadomy i wrażliwy na zagadnienia jakości konstrukcji spawanych
IM_2A_K04C-5, C-6, C-7T-L-1, T-L-6, T-L-5, T-L-3, T-L-4, T-L-2M-7S-4

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IM_2A_S/02_W01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student potrafi definiować i rozpoznawać etapy kontroli prac spawalniczych , potrafi wybrać odpowiedni rodzaj kontroli dla konkretnej konstrukcji
2,0Student nie zna etapów kontrli prac spawalniczych ani rodzajów kontroli.
3,0Student potrafi wymienić etapy i rodzaje kontroli stosowanej na poszczególnych etapach wytwarzania.
3,5Student jest w stanie objaśniać oraz charakteryzować metody badań nieniszczących.
4,0Student posiada wiedzę z zakresu klas konstrukcji spawanych oraz potrafi określać zakresy badań na podstawie norm i wymagań odpowiednichsłużb nadzoru.
4,5Student posiada wiedzę z zakresu rodzju odbiorów oraz niezbędnej dokumentacji odbiorowej.
5,0Student potrafi zaproponować rodzaj odpowiednich badań w zależności od charakteru pracy konstrukcji, ma wiedzę z zakresu kontroli przyrządów pomiarowych oraz procedur badawczo-odbiorowych.
IM_2A_S/02_W02
W wyniku przeprowadzonych zajęć student jest w stanie rozpoznać i opisać prowadzone metody badań na konstrukcjach spawanych, potrafi zaproponować odpowiednią metodę badań złączy spawanych odpowiednio do wymagań zawartych w warunkacg technicznych wykonania i odbioru konstrukcji
2,0Student nie jest w stanie wymienić metod badań złączy spawanych .
3,0Student ma podstawową wiedzę na temat metod badań złączy spawanych.
3,5Student potrafi rozpoznać i opiać metody badań stosowane w polączeniach spawanych.
4,0Student ma wiedzę z zakresu wykorzystania badań nieniszczących i niszczących w wytwarzniu konstrukcji.
4,5Student potrafi zaproponować i scharakteryzować metody badań niezbędne przy produkcji spawalniczej.
5,0Student jest w stanie rozpoznać i opisać metody badań złączy spawanych ,potrafi zaproponować odpowiednią metodę badań oraz dokonać interpretacji wyników badań.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IM_2A_S/02_U01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powiniem inicjować i formułować wymagania w zakresie badań i odbiorów konstrukcji spawanych
2,0Student nie potrafi formułować celów kontroli ani wymienić podstawowe rodzaje kontroli.
3,0Student ma umiejętność nakreślać konieczność zastosowania określonej metody kontroli na poszczególnych etapach wytwarznia.
3,5Student ma umiejętność dobierać i zastosować odpowiedni rodzaj badań w zależności od rodzju złączy i spoin.
4,0Student posiada umiejętność samodzielnego przeprowadznia badań wizualnych i penetracyjnych.
4,5Student posiada umiejętność w zakresie formułowania wymagań badawco-odbiorowych.
5,0Student powinien umieć inicjować i formułować Wymagania w zakresie odbiorów konstrukcji spawanych oraz interpretować wyniki badań nieniszczących i niszczących.
IM_2A_S/02_U02
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć dobierać i koordynować medody badań złączy spawanych w oparciu ostosowne wymagania, powinien umieć opracowywać plany kontroli oraz rozwiązywać problemy z zakresu bezpieczeństwa technicznego konstrukcji
2,0Student nie umie wymienić podstawowych metod badań nieniszczących i niszczących.
3,0Student umie charakteryzować podstawowe metody badań stosowane w badaniach złączy spawanych.
3,5Student potrafi przeprowadzić badania powierzchniowe metodami nieniszczącymi.;
4,0Student potrafi zaplanować i przeprowadzić badania technologii spawania zgodnie z odpowiednimi wytyczymi i normami.
4,5Student potrafi przeprowadzić i dobrać metodę badań radiogaficznych i ultradźwiękowych.
5,0Studet potrafi interpretować wyniki badań niszczących i nieniszczących oraz opracowywać plany kotroli.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IM_2A_S/02_K01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student nabędzie aktywnej postawy do zapewnienia wytwarznym konstrukcjom wysokiego stopnia bezpieczeństwa, będzie otwarty na postępowanie zgodne z wymaganiami norm i towarzystw klasyfikacyjnych
2,0Student nie wykazuje aktywnej postawy w zakresie kontrli i obdiorów i nie jest w stanie postępować zgodnie z wymaganiami.
3,0Studet jest otwarty na przeprowadzanie badań konstrukcji przy małej kreatywności swoich działań.
3,5Student posiada podstawowe kompetencje w zakresie doboru rodzju konroli na poszczegolnych etapach wytwarzania.
4,0Student posiada kompetenje w zakresie badań nieniszczących powierzchniowych i badań niszczących.
4,5Student jest kompentny w zakresie dokumentacji odbiorowej i towarzystw klasyfikacyjnych .
5,0Student jest kompetentny w zakresie zapewnienia wytwarzanym konstrukcjom wysokiego stopnia bezpieczeństwa w oparciu o badania technologii wytwarzania oraz badania wytworzonych konstrukcji.
IM_2A_S/02_K02
W wyniku przeprowadzonych zajęć student aktywnej postawy do celowości stosowania badań złączy spawanych, będie postępował zgodnie z zasadami etyki inżynierskiej, będzie świadomy i wrażliwy na zagadnienia jakości konstrukcji spawanych
2,0Student nie nabył aktywnej postawy w zakresie celowości stosowania badań złączy spawanych.
3,0Student jest kompetentny w zakresie rozróżniania podstawowych metod kontroli.
3,5Student jest kompetentny w zakresie prowadzenia badań nieniszczących powierzniowych.
4,0Student jest kratywny w zakresie planowania i przeprowadzania badań i uznania technologii spawania.
4,5Student nabył podstawowych kompetencji w zakresie badań nieniszczących objętościowych i badań niszczących.
5,0Student jest wrażliwy na postępowanie zgodne z zasadami etyki inżynierskiej , jest kompetentny w zakresie opracowywania planów badań,kotroli i interpretacji wyników badań.

Literatura podstawowa

  1. Pilarczyk J., Poradnik Inżyniera "Spawalnictwo" TI i T II, WNT, Warszawa, 2003
  2. Czuchryj J.,Dębski E., Badania nieniszczące. Badania złączy spawanych wg. norm europejskich.Kontrola radiograficzna., Biuro Gamma, Warszawa, 2000
  3. SZYMAŃSKI A., Kontrola i zapewnienie jakości w spawalnictwie T II, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2002
  4. Czuchryj J.,Papkala H.,Winiowski A., Niezgodność w złączach spawanych, Instytut Spawalnictwa, Gliwice, 2003
  5. Lewińska A., Badania magnetyczne .Poradnik, Biuro Gamma, Warszawa, 1998

Literatura dodatkowa

  1. Czuchryj J., Wymagania odbiorcze konstrukcji spawanych według norm europejskich na podstawie powierzniowych metod badań nieniszczących, Badania materiałow, Gliwice, 2000, Nr1 (13)
  2. PN-EN ISO, Badania wizualne , badania penetracyjne,badania magnetyczno-proszkowe,badania ultradźwiękowe, badania radiograficzne, PKN, Warszawa, 2011, wymagane aktualne wydania norm

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Badania wizualne4
T-L-2Badania penetracyjne2
T-L-3Badania magnetyczno-proszkowe2
T-L-4Badania ultradźwiękowe2
T-L-5Badania radiograficzne3
T-L-6Badania technologii spawania2
15

Treści programowe - projekty

KODTreść programowaGodziny
T-P-1Badania technologii spawania łukowego5
T-P-2Plany spawania2
T-P-3Dzienniki spawania2
T-P-4kwalifikowanie technologii spawania prętów zbrojeniowych3
T-P-5Kwalifikowanie technologii lutowania twardego2
T-P-6Dokunentacja odbiorowa1
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Podział kontroli prac spawalniczch1
T-W-2Zakres kontroli wstępnej4
T-W-3Kontrola bieżąca procesu spawania4
T-W-4Kontrola ostateczna procesu spawania4
T-W-5Klasy konstrukcji spawanych3
T-W-6Podział zakładów na grupy2
T-W-7Rodzaje odbiorów i dokumenty odbiorowe2
T-W-8Zakresy badań złczy spawanych2
T-W-9Zakresy badań stalowych konstrukcji budowlanych,ustrojów nośnych dźwignic i stalowych rurociągów gazowych4
T-W-10Kontrola metrologiczna przyrządów pomiarowych2
T-W-11Dokumenty kontrolne z badań przeprowadzonych przez wytwórcę i personel niezależny2
30

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Obowiązkowe ucestnictwo w zajęciach15
A-L-2Opracowywania sprawozdań z badań5
20
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - projekty

KODForma aktywnościGodziny
A-P-1Uczestnictwo w ćwiczeniach15
A-P-2Studiowanie aktualnych norm2
A-P-3studiowanie przepisów towarzystw klasyfikacyjnych2
A-P-4opracowywanie raportów i dokumentacji6
25
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Obowiązkowy udział w wykładach30
A-W-2studiowanie zalecanej literatury20
A-W-3przygotowanie się do zaliczenia przedmiotu4
54
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIM_2A_S/02_W01W wyniku przeprowadzonych zajęć student potrafi definiować i rozpoznawać etapy kontroli prac spawalniczych , potrafi wybrać odpowiedni rodzaj kontroli dla konkretnej konstrukcji
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIM_2A_W03Ma wiedzę z zakresu nowoczesnych i zaawansowanych metod charakteryzowania niezbędną do doboru metod badawczych i interpretacji wyników
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z wymaganiami norm międznarodowych i przepisw towarzystw klasyfikacyjnych
C-2Ukształtowanie umiętności z zakresu kontrili i badań stalowych konstrukcji spawanych
C-4Ukształtowanie umiejętności w zakresie opracowywania planów spawania
C-3Ukształtowanie umiętności w zakresie badania technologii spajania
Treści programoweT-W-8Zakresy badań złczy spawanych
T-W-2Zakres kontroli wstępnej
T-W-6Podział zakładów na grupy
T-W-3Kontrola bieżąca procesu spawania
T-W-7Rodzaje odbiorów i dokumenty odbiorowe
T-W-5Klasy konstrukcji spawanych
T-W-10Kontrola metrologiczna przyrządów pomiarowych
T-W-9Zakresy badań stalowych konstrukcji budowlanych,ustrojów nośnych dźwignic i stalowych rurociągów gazowych
T-W-11Dokumenty kontrolne z badań przeprowadzonych przez wytwórcę i personel niezależny
T-W-4Kontrola ostateczna procesu spawania
T-W-1Podział kontroli prac spawalniczch
T-P-6Dokunentacja odbiorowa
T-P-4kwalifikowanie technologii spawania prętów zbrojeniowych
T-P-5Kwalifikowanie technologii lutowania twardego
T-P-2Plany spawania
T-P-3Dzienniki spawania
T-P-1Badania technologii spawania łukowego
Metody nauczaniaM-2Metody eksponujące- film dydaktyczny
M-4Metody praktyczne-ćwiczenia przedmiotowe
M-3Metody problemowe-metoda klasyczna
M-1Metody podające -wykład informacyjny
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Pisemne zaliczenie końcowe
S-1Ocena formująca: kolokwium po zrealizowaniu 1/2 programu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie zna etapów kontrli prac spawalniczych ani rodzajów kontroli.
3,0Student potrafi wymienić etapy i rodzaje kontroli stosowanej na poszczególnych etapach wytwarzania.
3,5Student jest w stanie objaśniać oraz charakteryzować metody badań nieniszczących.
4,0Student posiada wiedzę z zakresu klas konstrukcji spawanych oraz potrafi określać zakresy badań na podstawie norm i wymagań odpowiednichsłużb nadzoru.
4,5Student posiada wiedzę z zakresu rodzju odbiorów oraz niezbędnej dokumentacji odbiorowej.
5,0Student potrafi zaproponować rodzaj odpowiednich badań w zależności od charakteru pracy konstrukcji, ma wiedzę z zakresu kontroli przyrządów pomiarowych oraz procedur badawczo-odbiorowych.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIM_2A_S/02_W02W wyniku przeprowadzonych zajęć student jest w stanie rozpoznać i opisać prowadzone metody badań na konstrukcjach spawanych, potrafi zaproponować odpowiednią metodę badań złączy spawanych odpowiednio do wymagań zawartych w warunkacg technicznych wykonania i odbioru konstrukcji
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIM_2A_W01Ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu modelowania i optymalizacji niezbędną do projektowania nowoczesnych i zaawansowanych materiałów i/lub procesów technologicznych i/lub wyrobów
Cel przedmiotuC-5Zapoznanie studentów z koniecznością prowadzenia badań złączy spawanych
C-6Przygotowanie studentów do prowadzenia nadzorów spawalniczych
C-7Ukszkałtowanie podstawowych umiejętności z zakresu badań nieniszczących
Treści programoweT-L-1Badania wizualne
T-L-6Badania technologii spawania
T-L-5Badania radiograficzne
T-L-3Badania magnetyczno-proszkowe
T-L-4Badania ultradźwiękowe
T-L-2Badania penetracyjne
Metody nauczaniaM-7metody praktyczne-ćwiczenia przedmiotowe,ćwiczenia produkcyjne
M-6Metody eksponujące-film
M-5Metody podające-wykład informacyjny ,opis
Sposób ocenyS-3Ocena formująca: Kolokwium sprawdzające po zrealizowaniu1/3 wykladów
S-4Ocena podsumowująca: zaliczenie końcowe pisemne po zrealizowaniu całości programu wykładów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie jest w stanie wymienić metod badań złączy spawanych .
3,0Student ma podstawową wiedzę na temat metod badań złączy spawanych.
3,5Student potrafi rozpoznać i opiać metody badań stosowane w polączeniach spawanych.
4,0Student ma wiedzę z zakresu wykorzystania badań nieniszczących i niszczących w wytwarzniu konstrukcji.
4,5Student potrafi zaproponować i scharakteryzować metody badań niezbędne przy produkcji spawalniczej.
5,0Student jest w stanie rozpoznać i opisać metody badań złączy spawanych ,potrafi zaproponować odpowiednią metodę badań oraz dokonać interpretacji wyników badań.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIM_2A_S/02_U01W wyniku przeprowadzonych zajęć student powiniem inicjować i formułować wymagania w zakresie badań i odbiorów konstrukcji spawanych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIM_2A_U01Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; także w języku obcym; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągnąć wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z wymaganiami norm międznarodowych i przepisw towarzystw klasyfikacyjnych
C-2Ukształtowanie umiętności z zakresu kontrili i badań stalowych konstrukcji spawanych
C-4Ukształtowanie umiejętności w zakresie opracowywania planów spawania
C-3Ukształtowanie umiętności w zakresie badania technologii spajania
Treści programoweT-W-8Zakresy badań złczy spawanych
T-W-6Podział zakładów na grupy
T-W-7Rodzaje odbiorów i dokumenty odbiorowe
T-W-10Kontrola metrologiczna przyrządów pomiarowych
T-W-9Zakresy badań stalowych konstrukcji budowlanych,ustrojów nośnych dźwignic i stalowych rurociągów gazowych
T-W-11Dokumenty kontrolne z badań przeprowadzonych przez wytwórcę i personel niezależny
T-P-6Dokunentacja odbiorowa
T-P-4kwalifikowanie technologii spawania prętów zbrojeniowych
T-P-5Kwalifikowanie technologii lutowania twardego
T-P-2Plany spawania
T-P-3Dzienniki spawania
T-P-1Badania technologii spawania łukowego
Metody nauczaniaM-2Metody eksponujące- film dydaktyczny
M-4Metody praktyczne-ćwiczenia przedmiotowe
M-3Metody problemowe-metoda klasyczna
M-1Metody podające -wykład informacyjny
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Pisemne zaliczenie końcowe
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi formułować celów kontroli ani wymienić podstawowe rodzaje kontroli.
3,0Student ma umiejętność nakreślać konieczność zastosowania określonej metody kontroli na poszczególnych etapach wytwarznia.
3,5Student ma umiejętność dobierać i zastosować odpowiedni rodzaj badań w zależności od rodzju złączy i spoin.
4,0Student posiada umiejętność samodzielnego przeprowadznia badań wizualnych i penetracyjnych.
4,5Student posiada umiejętność w zakresie formułowania wymagań badawco-odbiorowych.
5,0Student powinien umieć inicjować i formułować Wymagania w zakresie odbiorów konstrukcji spawanych oraz interpretować wyniki badań nieniszczących i niszczących.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIM_2A_S/02_U02W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć dobierać i koordynować medody badań złączy spawanych w oparciu ostosowne wymagania, powinien umieć opracowywać plany kontroli oraz rozwiązywać problemy z zakresu bezpieczeństwa technicznego konstrukcji
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIM_2A_U03Potrafi opracować szczegółową dokumentację wyników realizacji eksperymentu, zadania projektowego lub badawczego, potrafi przygotować opracowanie zawierające omówienie tych wyników
IM_2A_U09Potrafi zaplanować proces badania wyrobu pod kątem właściwości użytkowych i cyklu życia oraz aspektów pozatechnicznych
Cel przedmiotuC-5Zapoznanie studentów z koniecznością prowadzenia badań złączy spawanych
C-6Przygotowanie studentów do prowadzenia nadzorów spawalniczych
C-7Ukszkałtowanie podstawowych umiejętności z zakresu badań nieniszczących
Treści programoweT-L-1Badania wizualne
T-L-6Badania technologii spawania
T-L-5Badania radiograficzne
T-L-3Badania magnetyczno-proszkowe
T-L-4Badania ultradźwiękowe
T-L-2Badania penetracyjne
Metody nauczaniaM-7metody praktyczne-ćwiczenia przedmiotowe,ćwiczenia produkcyjne
Sposób ocenyS-4Ocena podsumowująca: zaliczenie końcowe pisemne po zrealizowaniu całości programu wykładów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie umie wymienić podstawowych metod badań nieniszczących i niszczących.
3,0Student umie charakteryzować podstawowe metody badań stosowane w badaniach złączy spawanych.
3,5Student potrafi przeprowadzić badania powierzchniowe metodami nieniszczącymi.;
4,0Student potrafi zaplanować i przeprowadzić badania technologii spawania zgodnie z odpowiednimi wytyczymi i normami.
4,5Student potrafi przeprowadzić i dobrać metodę badań radiogaficznych i ultradźwiękowych.
5,0Studet potrafi interpretować wyniki badań niszczących i nieniszczących oraz opracowywać plany kotroli.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIM_2A_S/02_K01W wyniku przeprowadzonych zajęć student nabędzie aktywnej postawy do zapewnienia wytwarznym konstrukcjom wysokiego stopnia bezpieczeństwa, będzie otwarty na postępowanie zgodne z wymaganiami norm i towarzystw klasyfikacyjnych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIM_2A_K03Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu oraz ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje; rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z wymaganiami norm międznarodowych i przepisw towarzystw klasyfikacyjnych
C-2Ukształtowanie umiętności z zakresu kontrili i badań stalowych konstrukcji spawanych
C-4Ukształtowanie umiejętności w zakresie opracowywania planów spawania
C-3Ukształtowanie umiętności w zakresie badania technologii spajania
Treści programoweT-W-8Zakresy badań złczy spawanych
T-W-2Zakres kontroli wstępnej
T-W-6Podział zakładów na grupy
T-W-3Kontrola bieżąca procesu spawania
T-W-7Rodzaje odbiorów i dokumenty odbiorowe
T-W-5Klasy konstrukcji spawanych
T-W-10Kontrola metrologiczna przyrządów pomiarowych
T-W-9Zakresy badań stalowych konstrukcji budowlanych,ustrojów nośnych dźwignic i stalowych rurociągów gazowych
T-W-11Dokumenty kontrolne z badań przeprowadzonych przez wytwórcę i personel niezależny
T-W-4Kontrola ostateczna procesu spawania
T-W-1Podział kontroli prac spawalniczch
T-P-6Dokunentacja odbiorowa
T-P-4kwalifikowanie technologii spawania prętów zbrojeniowych
T-P-5Kwalifikowanie technologii lutowania twardego
T-P-2Plany spawania
T-P-3Dzienniki spawania
T-P-1Badania technologii spawania łukowego
Metody nauczaniaM-2Metody eksponujące- film dydaktyczny
M-4Metody praktyczne-ćwiczenia przedmiotowe
M-3Metody problemowe-metoda klasyczna
M-1Metody podające -wykład informacyjny
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Pisemne zaliczenie końcowe
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie wykazuje aktywnej postawy w zakresie kontrli i obdiorów i nie jest w stanie postępować zgodnie z wymaganiami.
3,0Studet jest otwarty na przeprowadzanie badań konstrukcji przy małej kreatywności swoich działań.
3,5Student posiada podstawowe kompetencje w zakresie doboru rodzju konroli na poszczegolnych etapach wytwarzania.
4,0Student posiada kompetenje w zakresie badań nieniszczących powierzchniowych i badań niszczących.
4,5Student jest kompentny w zakresie dokumentacji odbiorowej i towarzystw klasyfikacyjnych .
5,0Student jest kompetentny w zakresie zapewnienia wytwarzanym konstrukcjom wysokiego stopnia bezpieczeństwa w oparciu o badania technologii wytwarzania oraz badania wytworzonych konstrukcji.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIM_2A_S/02_K02W wyniku przeprowadzonych zajęć student aktywnej postawy do celowości stosowania badań złączy spawanych, będie postępował zgodnie z zasadami etyki inżynierskiej, będzie świadomy i wrażliwy na zagadnienia jakości konstrukcji spawanych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIM_2A_K04Potrafi współdziałać i pracować w grupie przyjmując w niej różne role oraz potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie i innych zadania.
Cel przedmiotuC-5Zapoznanie studentów z koniecznością prowadzenia badań złączy spawanych
C-6Przygotowanie studentów do prowadzenia nadzorów spawalniczych
C-7Ukszkałtowanie podstawowych umiejętności z zakresu badań nieniszczących
Treści programoweT-L-1Badania wizualne
T-L-6Badania technologii spawania
T-L-5Badania radiograficzne
T-L-3Badania magnetyczno-proszkowe
T-L-4Badania ultradźwiękowe
T-L-2Badania penetracyjne
Metody nauczaniaM-7metody praktyczne-ćwiczenia przedmiotowe,ćwiczenia produkcyjne
Sposób ocenyS-4Ocena podsumowująca: zaliczenie końcowe pisemne po zrealizowaniu całości programu wykładów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie nabył aktywnej postawy w zakresie celowości stosowania badań złączy spawanych.
3,0Student jest kompetentny w zakresie rozróżniania podstawowych metod kontroli.
3,5Student jest kompetentny w zakresie prowadzenia badań nieniszczących powierzniowych.
4,0Student jest kratywny w zakresie planowania i przeprowadzania badań i uznania technologii spawania.
4,5Student nabył podstawowych kompetencji w zakresie badań nieniszczących objętościowych i badań niszczących.
5,0Student jest wrażliwy na postępowanie zgodne z zasadami etyki inżynierskiej , jest kompetentny w zakresie opracowywania planów badań,kotroli i interpretacji wyników badań.