Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Inżynieria materiałowa (S2)

Sylabus przedmiotu Zarządzanie projektami innowacyjnymi:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Inżynieria materiałowa
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Zarządzanie projektami innowacyjnymi
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Technologii Materiałowych
Nauczyciel odpowiedzialny Jolanta Baranowska <Jolanta.Baranowska@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA3 15 1,00,41zaliczenie
wykładyW3 15 1,00,59zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość podstawowych pojęć z zarządzania produkcją i usługami.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Umiejętność dostrzegania potrzeby zmian w wyrobach oraz formach organizacyjnych

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-11. Ocena innowacyjności w wybranych zagadnieniach badawczych 2. Przygotowanie założeń projektu innowacyjnego 3. Określenie celów projektu innowacyjnego i metodyki pracy 4. Identyfikacja interesariuszy 5. Budowanie harmonogramu i kosztorysu projektu innowacyjnego 6. Analiza ryzyka 7. Prezentacja projektu15
15
wykłady
T-W-11. Innowacje, ich istota, rodzaje i klasyfikacja. 2. Źródła innowacji, procesy innowacyjne w przedsiębiorstwie i ich modele. 3. Metodyka przygotywania projektów innowacyjnych 4. Analiza interesariuszy 5. Analiza SWOT 6. Finanse w projektach innowacyjnych 7. Ryzyko w projekcie innowacyjnym 8. Metodyka zarządzania projektem innowacyjnym15
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1uczesniczenie w zająciach15
A-A-2opracowania projektowe6
A-A-3konsultacje1
A-A-4praca z literaturą4
26
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2konsultacje1
A-W-3praca za literaturą10
26

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład oparty na studiowaniu literatury przedmiotu, studium przypadków, zajęcia interaktywne.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Zajęcia interaktywne.
S-2Ocena formująca: ocena aktywności w trakcie zajęć
S-3Ocena formująca: ocena opracowań cząstkowych w trakcie zajęć

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IM_2A_C03_W01
Student powinien znać procesy oraz podstawowe pojęcia z zakresu innowacji i innowacyjności. Powinien posiadać podstwową wiedze z zakresu przygotowania i realizacji projektu innowacyjnego.
IM_2A_W06C-1T-A-1, T-W-1M-1S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IM_2A_C03_U01
Student powinien rozumieć i umieć zinterpretować procesy oraz podstawowe pojęcia z zakresu innowacji i innowacyjności, umieć zidentyfikować elementy innowacyjne. Powinien także umieć przygotować i przedstawić projekt z zakresu wdrażania innowacyjnych rozwiązań.
IM_2A_U04, IM_2A_U16C-1T-A-1M-1S-2, S-3

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IM_2A_C03_K01
Student jest kreatywny w zakresie identyfikacji aspektów innowacyjnych, rozumie różnice komunikacyjne w kontaktach z interesariuszami, rozumie pozatechniczne aspekty wpływu innowacji na otoczenie społeczno-gospodarcze oraz potrafii odgrywać różne role przy realizacji projektu.
IM_2A_K01, IM_2A_K02, IM_2A_K04, IM_2A_K03C-1T-A-1, T-W-1M-1S-1, S-2, S-3

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IM_2A_C03_W01
Student powinien znać procesy oraz podstawowe pojęcia z zakresu innowacji i innowacyjności. Powinien posiadać podstwową wiedze z zakresu przygotowania i realizacji projektu innowacyjnego.
2,0Student nie osiągnął min. 50% pkt z tego zakresu
3,0Student osiągnął min. 50% pkt z tego zakresu
3,5Student osiągnął min. 60% pkt z tego zakresu
4,0Student osiągnął min. 70% pkt z tego zakresu
4,5Student osiągnął min. 80% pkt z tego zakresu
5,0Student osiągnął min. 90% pkt z tego zakresu

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IM_2A_C03_U01
Student powinien rozumieć i umieć zinterpretować procesy oraz podstawowe pojęcia z zakresu innowacji i innowacyjności, umieć zidentyfikować elementy innowacyjne. Powinien także umieć przygotować i przedstawić projekt z zakresu wdrażania innowacyjnych rozwiązań.
2,0Student nie osiągnął min. 50% pkt z tego zakresu
3,0Student osiągnął min. 50% pkt z tego zakresu
3,5Student osiągnął min. 60% pkt z tego zakresu
4,0Student osiągnął min. 70% pkt z tego zakresu
4,5Student osiągnął min. 80% pkt z tego zakresu
5,0Student osiągnął min. 90% pkt z tego zakresu

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IM_2A_C03_K01
Student jest kreatywny w zakresie identyfikacji aspektów innowacyjnych, rozumie różnice komunikacyjne w kontaktach z interesariuszami, rozumie pozatechniczne aspekty wpływu innowacji na otoczenie społeczno-gospodarcze oraz potrafii odgrywać różne role przy realizacji projektu.
2,0Student nie osiągnął kompetencji w stopniu dostatecznym
3,0Student osiągnął kompetencje w stopniu dostatecznym
3,5Student osiągnął kompetencje w stopniu dość dobrym
4,0Student osiągnął kompetencje w stopniu dobrym
4,5Student osiągnął kompetencje w stopniu ponad dobrym
5,0Student osiągnął kompetencje w stopniu bardzo dobrym

Literatura podstawowa

  1. 1. Brzeziński M. (red.), Zarządzanie innowacjami technicznymi i organizacyjnymi. Difin, Warszawa 2001. 2. Janasz W., Kozioł K., Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw. PWE, Warszawa 2007. 3. Pomykalski A., Zarządzanie innowacjami. PWN, Warszawa 2001. 4. Świtalski W., Innowacje i konkurencyjność. Wydawnictwo UW, Warszawa 2005., ., ., ., 2011, ., .

Literatura dodatkowa

  1. 1. Drucker P. F., Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady. PWE, Warszawa 1992. 2. Mroczko F., Przedsiębiorstwo przyszłości – w kierunku organizacji innowacyjnej. (red.), J. Skalika, Zmiana warunkiem sukcesu. Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 1045, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004. 3. Mroczko F., Wybrane uwarunkowania i problemy zarządzania innowacjami w przedsiębiorstwie. (red) H.Jagoda, J.Lichtarski, Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem – między teorią a praktyką. Wydawnictwo AE Wrocław, Wrocław 2004. 4. Mroczko F., Zarządzanie ryzykiem innowacji. (red.) J. Stankiewicz, Organizacja w warunkach nasilającej się konkurencji. Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2004., ., ., ., 2011, ., .

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-11. Ocena innowacyjności w wybranych zagadnieniach badawczych 2. Przygotowanie założeń projektu innowacyjnego 3. Określenie celów projektu innowacyjnego i metodyki pracy 4. Identyfikacja interesariuszy 5. Budowanie harmonogramu i kosztorysu projektu innowacyjnego 6. Analiza ryzyka 7. Prezentacja projektu15
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-11. Innowacje, ich istota, rodzaje i klasyfikacja. 2. Źródła innowacji, procesy innowacyjne w przedsiębiorstwie i ich modele. 3. Metodyka przygotywania projektów innowacyjnych 4. Analiza interesariuszy 5. Analiza SWOT 6. Finanse w projektach innowacyjnych 7. Ryzyko w projekcie innowacyjnym 8. Metodyka zarządzania projektem innowacyjnym15
15

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1uczesniczenie w zająciach15
A-A-2opracowania projektowe6
A-A-3konsultacje1
A-A-4praca z literaturą4
26
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2konsultacje1
A-W-3praca za literaturą10
26
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIM_2A_C03_W01Student powinien znać procesy oraz podstawowe pojęcia z zakresu innowacji i innowacyjności. Powinien posiadać podstwową wiedze z zakresu przygotowania i realizacji projektu innowacyjnego.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIM_2A_W06Ma wiedzę niezbędną do zrozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej oraz ich uwzględniania w praktyce
Cel przedmiotuC-1Umiejętność dostrzegania potrzeby zmian w wyrobach oraz formach organizacyjnych
Treści programoweT-A-11. Ocena innowacyjności w wybranych zagadnieniach badawczych 2. Przygotowanie założeń projektu innowacyjnego 3. Określenie celów projektu innowacyjnego i metodyki pracy 4. Identyfikacja interesariuszy 5. Budowanie harmonogramu i kosztorysu projektu innowacyjnego 6. Analiza ryzyka 7. Prezentacja projektu
T-W-11. Innowacje, ich istota, rodzaje i klasyfikacja. 2. Źródła innowacji, procesy innowacyjne w przedsiębiorstwie i ich modele. 3. Metodyka przygotywania projektów innowacyjnych 4. Analiza interesariuszy 5. Analiza SWOT 6. Finanse w projektach innowacyjnych 7. Ryzyko w projekcie innowacyjnym 8. Metodyka zarządzania projektem innowacyjnym
Metody nauczaniaM-1Wykład oparty na studiowaniu literatury przedmiotu, studium przypadków, zajęcia interaktywne.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Zajęcia interaktywne.
S-2Ocena formująca: ocena aktywności w trakcie zajęć
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie osiągnął min. 50% pkt z tego zakresu
3,0Student osiągnął min. 50% pkt z tego zakresu
3,5Student osiągnął min. 60% pkt z tego zakresu
4,0Student osiągnął min. 70% pkt z tego zakresu
4,5Student osiągnął min. 80% pkt z tego zakresu
5,0Student osiągnął min. 90% pkt z tego zakresu
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIM_2A_C03_U01Student powinien rozumieć i umieć zinterpretować procesy oraz podstawowe pojęcia z zakresu innowacji i innowacyjności, umieć zidentyfikować elementy innowacyjne. Powinien także umieć przygotować i przedstawić projekt z zakresu wdrażania innowacyjnych rozwiązań.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIM_2A_U04Potrafi przygotować i przedstawić prezentację na temat realizacji zadania projektowego lub badawczego oraz poprowadzić dyskusję przedstawionej prezentacji
IM_2A_U16potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją, zaprojektować złożone narzędzie, obiekt, system lub proces, związany z zakresem studiowanego kierunku z uwzględnieniem aspektów pozatechnicznych, oraz zrealizować ten projekt - co najmniej w części - używając właściwych metod, technik i narzędzi w tym przystosowując do tego celu istniejące lub opracować nowe narzędzia.
Cel przedmiotuC-1Umiejętność dostrzegania potrzeby zmian w wyrobach oraz formach organizacyjnych
Treści programoweT-A-11. Ocena innowacyjności w wybranych zagadnieniach badawczych 2. Przygotowanie założeń projektu innowacyjnego 3. Określenie celów projektu innowacyjnego i metodyki pracy 4. Identyfikacja interesariuszy 5. Budowanie harmonogramu i kosztorysu projektu innowacyjnego 6. Analiza ryzyka 7. Prezentacja projektu
Metody nauczaniaM-1Wykład oparty na studiowaniu literatury przedmiotu, studium przypadków, zajęcia interaktywne.
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: ocena aktywności w trakcie zajęć
S-3Ocena formująca: ocena opracowań cząstkowych w trakcie zajęć
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie osiągnął min. 50% pkt z tego zakresu
3,0Student osiągnął min. 50% pkt z tego zakresu
3,5Student osiągnął min. 60% pkt z tego zakresu
4,0Student osiągnął min. 70% pkt z tego zakresu
4,5Student osiągnął min. 80% pkt z tego zakresu
5,0Student osiągnął min. 90% pkt z tego zakresu
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIM_2A_C03_K01Student jest kreatywny w zakresie identyfikacji aspektów innowacyjnych, rozumie różnice komunikacyjne w kontaktach z interesariuszami, rozumie pozatechniczne aspekty wpływu innowacji na otoczenie społeczno-gospodarcze oraz potrafii odgrywać różne role przy realizacji projektu.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIM_2A_K01Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy
IM_2A_K02Rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu – m.in. poprzez środki masowego przekazu – informacji i opinii dotyczących osiągnięć inżynierii materiałowej i innych aspektów działalności inżyniera – technologa materiałów; podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały, przedstawiając różne punkty widzenia
IM_2A_K04Potrafi współdziałać i pracować w grupie przyjmując w niej różne role oraz potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie i innych zadania.
IM_2A_K03Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu oraz ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje; rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się
Cel przedmiotuC-1Umiejętność dostrzegania potrzeby zmian w wyrobach oraz formach organizacyjnych
Treści programoweT-A-11. Ocena innowacyjności w wybranych zagadnieniach badawczych 2. Przygotowanie założeń projektu innowacyjnego 3. Określenie celów projektu innowacyjnego i metodyki pracy 4. Identyfikacja interesariuszy 5. Budowanie harmonogramu i kosztorysu projektu innowacyjnego 6. Analiza ryzyka 7. Prezentacja projektu
T-W-11. Innowacje, ich istota, rodzaje i klasyfikacja. 2. Źródła innowacji, procesy innowacyjne w przedsiębiorstwie i ich modele. 3. Metodyka przygotywania projektów innowacyjnych 4. Analiza interesariuszy 5. Analiza SWOT 6. Finanse w projektach innowacyjnych 7. Ryzyko w projekcie innowacyjnym 8. Metodyka zarządzania projektem innowacyjnym
Metody nauczaniaM-1Wykład oparty na studiowaniu literatury przedmiotu, studium przypadków, zajęcia interaktywne.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Zajęcia interaktywne.
S-2Ocena formująca: ocena aktywności w trakcie zajęć
S-3Ocena formująca: ocena opracowań cząstkowych w trakcie zajęć
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie osiągnął kompetencji w stopniu dostatecznym
3,0Student osiągnął kompetencje w stopniu dostatecznym
3,5Student osiągnął kompetencje w stopniu dość dobrym
4,0Student osiągnął kompetencje w stopniu dobrym
4,5Student osiągnął kompetencje w stopniu ponad dobrym
5,0Student osiągnął kompetencje w stopniu bardzo dobrym