Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Inżynieria materiałowa (S2)

Sylabus przedmiotu Zalecenia prawne UE:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Inżynieria materiałowa
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Zalecenia prawne UE
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Zarządzania Produkcją
Nauczyciel odpowiedzialny Edyta Engel-Babska <Edyta.Engel-Babska@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 1 Grupa obieralna 2

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW2 30 1,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Wiedza na poziomie szkoły średniej w zakresie społeczno - prawnej. Wiedza ogólna.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z podstawowymi uwarunkowaniami uczestnictwa Polski w strukturach Unii Europejskiej, korzyściami zeń wynikającymi. Wskazanie możliwości prawnych w dochodzeniu roszczeń w ramach Unii Europejskiej. Poznanie roli i zadań poszczególnych instytucji i organów Unii Eurpejjskich, źródeł finansowania i uwarunkowań prawnych Unii Europejskiej.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Zagadnienia wstępne, w tym: pojęcia instytucji europejskich, organizacji europejskich, struktury, cechy, funkcje2
T-W-2Zarys historii integracjii europejskiej, najważniejsze akty prawne, rola traktatów. Podstawy prawne Unii Eurpejskiej.2
T-W-3Unia Europejska jako organizacja międzynarodowa. Podtsawowe zasady, cele, źródła.2
T-W-4System instytucjonalny Unii Europejskiej. Parlament Europejski. Rada Europejska. Rada Unii Europejskiej. Rola i miejsca w systemie tych instytucji.2
T-W-5System instytucjonalny Unii Europejskiej, instytucje sądowe, organy finansowe, Trybunał Obrachunkowy, komitety doracze, zadania i miejsca w systemie.2
T-W-6Tworzenie prawa w Unii Europejskiej. Zagadnienia podstawowe.2
T-W-7Stosowanie prawa w Unii Europejskiej. Relacje między prawem krajowym RP a prawem Unii Eurpejskiej.2
T-W-8Swobody w Unii Europejskiej. Pojęcie. Podstawowe kategorie, w tym, przepływ osób, przedsiębiorczości i usług.2
T-W-9Działania wewnętrzne w Unii Europejskiej: zasady, cele, płaszczyzny.2
T-W-10Działania zewnętrzne Unii Europejskiej. Zasady, cele, płaszczyzny.2
T-W-11Finansowanie Unii Europejskiej. Dochody, wydatki, zasady budżetowe, kontrola.2
T-W-12Żródła prawa Unii Europejskiej. Pojęcie. Hierarchia. Akty prawodawcze i nieprawodawcze.2
T-W-13Sądowy sysytem ochrony prawnej. Ochrona praw jednostki, Trybunał Sprawiedliwości.2
T-W-14Pozasądowy system ochrony prawnej, w tym, pojęcie obywatelska europejskiego, praw obywatela.2
T-W-15Polska a Unia Europejska. Historia integracji. Rola Konstytucji.2
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w wykładach, przygoowanie do wykładów oraz do kolekwium, w tym opracowanie i prezentacja - 2 grupie 2-3 osobowej - tzw. kazusu.26
26

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny o charakterze pogadanki, objaśnienia i wyjaśnienia.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Kolokwium obejmujące materiał wykładowy, w postaci trzech zagradnień opisowych. Ocena końcowa jest średnią z ocen za poszczególne odpowiedzi na zagadnienia.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IM_2A_A03-1_W01
Student potrafi określić prawny charakter Unii Europejskiej, jej instytucje, cele Unii Europejskiej, potrafii określić relacje Polski z Unią Europejską z punktu widzenia reżimów prawnych, a także wskazać korzyści z tytułu prznależności Polski i Polaków do Unii.
IM_2A_W06, IM_2A_W07C-1T-W-1, T-W-5, T-W-4, T-W-6, T-W-7, T-W-8, T-W-9, T-W-10, T-W-11, T-W-12, T-W-2, T-W-3, T-W-13, T-W-14, T-W-15M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IM_2A_A03-1_U01
Student potrafi właściwie strukturyzować instytucje Unii Europejskiej, uporządować źródła prawa wg hierarchii, wykorzystać mechnizmy prawne z tytułu uczestnictwa Polski i Polaków w Unii Europejskiej.
C-1T-W-1, T-W-5, T-W-4, T-W-6, T-W-7, T-W-8, T-W-9, T-W-10, T-W-11, T-W-12, T-W-2, T-W-3, T-W-13, T-W-14, T-W-15M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IM_2A_A03-1_K01
Student nabędzie kompetencje do samodzielnego poruszania się po instytucjach Unii Europejskich znając ich zasady i cele funkcjonowania.
C-1T-W-1, T-W-5, T-W-4, T-W-6, T-W-7, T-W-8, T-W-9, T-W-10, T-W-11, T-W-12, T-W-2, T-W-3, T-W-14, T-W-15M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IM_2A_A03-1_W01
Student potrafi określić prawny charakter Unii Europejskiej, jej instytucje, cele Unii Europejskiej, potrafii określić relacje Polski z Unią Europejską z punktu widzenia reżimów prawnych, a także wskazać korzyści z tytułu prznależności Polski i Polaków do Unii.
2,0Student nie zna prawnego charakteru Unii Europejskiej.
3,0Student zna prawne podstawy Unii Europejskiej.
3,5Student zna dodatkowo cele Unii Eurpejskiej, zasady jej funkcjonowania.
4,0Jak wyżej, ale potrwafi dodatkowo wskazać korzyści z tytułu przynależności Polski i Polaków do UE.
4,5Jak wyżej, ale potrafi wskazać zagrożenia istnienia UE.
5,0Student znad bardzo dobrze materię wykładową wychodząc poza przedmiot wykładów, ale w ramach omawianej materii.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IM_2A_A03-1_U01
Student potrafi właściwie strukturyzować instytucje Unii Europejskiej, uporządować źródła prawa wg hierarchii, wykorzystać mechnizmy prawne z tytułu uczestnictwa Polski i Polaków w Unii Europejskiej.
2,0Student nie potrafi rozróznić i opisać poszczególnych instytucji UE.
3,0Student porafi w stopniu miernym opisać strukturę UE i ogólnie podać ich kompetencje.
3,5Jak wyżej, ale potrafi nadto wskazać zasady uwalniające społeczności poszczególnych krajów z ich granic w celu osiągnięcia zintegrowanych celów.
4,0Student, jak wyżej, a nadto, potrafi wskazać cele działania poszczególnych instytucji UE.
4,5Jak wyżej, ale dostrzega relacje przenikania się prawa krajowego i unijnego.
5,0Jak wyżej, ale potrafi krytycznie wskazać zagrożenia dla dalszego bytu UE.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IM_2A_A03-1_K01
Student nabędzie kompetencje do samodzielnego poruszania się po instytucjach Unii Europejskich znając ich zasady i cele funkcjonowania.
2,0Student nie zna zasad, celów i podstaw działania UE.
3,0Student zna zasady, cele i podstawy działania UE w stopniu miernym.
3,5Jak wyżej, ale nadto potrafi swobodnie określać powyższe kategorie.
4,0Jak wyżej, a nadto zna wzajemne relacje i zależności między UE a RP.
4,5Jak wyżej, a nadto student zna, potrafi wskazać korzyści i koszty przynależności Polski do UE.
5,0Student zna doskonale po materii przedmiotui potrafii samodzielnie określić rolę instytucji UE, zadania i miejsce w systemie.

Literatura podstawowa

  1. J. Barcik, A. Wentkowska, Prawo Unii Europejskiej po Traktacie z Lizbony, C.H. Beck, Warszawa, 2011, 2
  2. pod redakcją A. Kusia, Prawo Unii Europejskiej z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony, KUL, Lublin, 2010, 1
  3. J. Barcz, Prawo Unii Europejskiej zagadnienia systemowe, C.H. Beck, Warszawa, 2006, 3
  4. C. Mik, Europejskie prawo wspólnotowe, C.H. Beck, Warszawa, 2006, 1
  5. A. Wróbel, Wprowadzenie do prawa Wspólnot Europejski ch, Warszawa, 2006, 4

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Zagadnienia wstępne, w tym: pojęcia instytucji europejskich, organizacji europejskich, struktury, cechy, funkcje2
T-W-2Zarys historii integracjii europejskiej, najważniejsze akty prawne, rola traktatów. Podstawy prawne Unii Eurpejskiej.2
T-W-3Unia Europejska jako organizacja międzynarodowa. Podtsawowe zasady, cele, źródła.2
T-W-4System instytucjonalny Unii Europejskiej. Parlament Europejski. Rada Europejska. Rada Unii Europejskiej. Rola i miejsca w systemie tych instytucji.2
T-W-5System instytucjonalny Unii Europejskiej, instytucje sądowe, organy finansowe, Trybunał Obrachunkowy, komitety doracze, zadania i miejsca w systemie.2
T-W-6Tworzenie prawa w Unii Europejskiej. Zagadnienia podstawowe.2
T-W-7Stosowanie prawa w Unii Europejskiej. Relacje między prawem krajowym RP a prawem Unii Eurpejskiej.2
T-W-8Swobody w Unii Europejskiej. Pojęcie. Podstawowe kategorie, w tym, przepływ osób, przedsiębiorczości i usług.2
T-W-9Działania wewnętrzne w Unii Europejskiej: zasady, cele, płaszczyzny.2
T-W-10Działania zewnętrzne Unii Europejskiej. Zasady, cele, płaszczyzny.2
T-W-11Finansowanie Unii Europejskiej. Dochody, wydatki, zasady budżetowe, kontrola.2
T-W-12Żródła prawa Unii Europejskiej. Pojęcie. Hierarchia. Akty prawodawcze i nieprawodawcze.2
T-W-13Sądowy sysytem ochrony prawnej. Ochrona praw jednostki, Trybunał Sprawiedliwości.2
T-W-14Pozasądowy system ochrony prawnej, w tym, pojęcie obywatelska europejskiego, praw obywatela.2
T-W-15Polska a Unia Europejska. Historia integracji. Rola Konstytucji.2
30

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w wykładach, przygoowanie do wykładów oraz do kolekwium, w tym opracowanie i prezentacja - 2 grupie 2-3 osobowej - tzw. kazusu.26
26
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIM_2A_A03-1_W01Student potrafi określić prawny charakter Unii Europejskiej, jej instytucje, cele Unii Europejskiej, potrafii określić relacje Polski z Unią Europejską z punktu widzenia reżimów prawnych, a także wskazać korzyści z tytułu prznależności Polski i Polaków do Unii.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIM_2A_W06Ma wiedzę niezbędną do zrozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej oraz ich uwzględniania w praktyce
IM_2A_W07zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu wiedzy inżynierskiej właściwej dla studiowanego kierunku
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z podstawowymi uwarunkowaniami uczestnictwa Polski w strukturach Unii Europejskiej, korzyściami zeń wynikającymi. Wskazanie możliwości prawnych w dochodzeniu roszczeń w ramach Unii Europejskiej. Poznanie roli i zadań poszczególnych instytucji i organów Unii Eurpejjskich, źródeł finansowania i uwarunkowań prawnych Unii Europejskiej.
Treści programoweT-W-1Zagadnienia wstępne, w tym: pojęcia instytucji europejskich, organizacji europejskich, struktury, cechy, funkcje
T-W-5System instytucjonalny Unii Europejskiej, instytucje sądowe, organy finansowe, Trybunał Obrachunkowy, komitety doracze, zadania i miejsca w systemie.
T-W-4System instytucjonalny Unii Europejskiej. Parlament Europejski. Rada Europejska. Rada Unii Europejskiej. Rola i miejsca w systemie tych instytucji.
T-W-6Tworzenie prawa w Unii Europejskiej. Zagadnienia podstawowe.
T-W-7Stosowanie prawa w Unii Europejskiej. Relacje między prawem krajowym RP a prawem Unii Eurpejskiej.
T-W-8Swobody w Unii Europejskiej. Pojęcie. Podstawowe kategorie, w tym, przepływ osób, przedsiębiorczości i usług.
T-W-9Działania wewnętrzne w Unii Europejskiej: zasady, cele, płaszczyzny.
T-W-10Działania zewnętrzne Unii Europejskiej. Zasady, cele, płaszczyzny.
T-W-11Finansowanie Unii Europejskiej. Dochody, wydatki, zasady budżetowe, kontrola.
T-W-12Żródła prawa Unii Europejskiej. Pojęcie. Hierarchia. Akty prawodawcze i nieprawodawcze.
T-W-2Zarys historii integracjii europejskiej, najważniejsze akty prawne, rola traktatów. Podstawy prawne Unii Eurpejskiej.
T-W-3Unia Europejska jako organizacja międzynarodowa. Podtsawowe zasady, cele, źródła.
T-W-13Sądowy sysytem ochrony prawnej. Ochrona praw jednostki, Trybunał Sprawiedliwości.
T-W-14Pozasądowy system ochrony prawnej, w tym, pojęcie obywatelska europejskiego, praw obywatela.
T-W-15Polska a Unia Europejska. Historia integracji. Rola Konstytucji.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny o charakterze pogadanki, objaśnienia i wyjaśnienia.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Kolokwium obejmujące materiał wykładowy, w postaci trzech zagradnień opisowych. Ocena końcowa jest średnią z ocen za poszczególne odpowiedzi na zagadnienia.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie zna prawnego charakteru Unii Europejskiej.
3,0Student zna prawne podstawy Unii Europejskiej.
3,5Student zna dodatkowo cele Unii Eurpejskiej, zasady jej funkcjonowania.
4,0Jak wyżej, ale potrwafi dodatkowo wskazać korzyści z tytułu przynależności Polski i Polaków do UE.
4,5Jak wyżej, ale potrafi wskazać zagrożenia istnienia UE.
5,0Student znad bardzo dobrze materię wykładową wychodząc poza przedmiot wykładów, ale w ramach omawianej materii.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIM_2A_A03-1_U01Student potrafi właściwie strukturyzować instytucje Unii Europejskiej, uporządować źródła prawa wg hierarchii, wykorzystać mechnizmy prawne z tytułu uczestnictwa Polski i Polaków w Unii Europejskiej.
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z podstawowymi uwarunkowaniami uczestnictwa Polski w strukturach Unii Europejskiej, korzyściami zeń wynikającymi. Wskazanie możliwości prawnych w dochodzeniu roszczeń w ramach Unii Europejskiej. Poznanie roli i zadań poszczególnych instytucji i organów Unii Eurpejjskich, źródeł finansowania i uwarunkowań prawnych Unii Europejskiej.
Treści programoweT-W-1Zagadnienia wstępne, w tym: pojęcia instytucji europejskich, organizacji europejskich, struktury, cechy, funkcje
T-W-5System instytucjonalny Unii Europejskiej, instytucje sądowe, organy finansowe, Trybunał Obrachunkowy, komitety doracze, zadania i miejsca w systemie.
T-W-4System instytucjonalny Unii Europejskiej. Parlament Europejski. Rada Europejska. Rada Unii Europejskiej. Rola i miejsca w systemie tych instytucji.
T-W-6Tworzenie prawa w Unii Europejskiej. Zagadnienia podstawowe.
T-W-7Stosowanie prawa w Unii Europejskiej. Relacje między prawem krajowym RP a prawem Unii Eurpejskiej.
T-W-8Swobody w Unii Europejskiej. Pojęcie. Podstawowe kategorie, w tym, przepływ osób, przedsiębiorczości i usług.
T-W-9Działania wewnętrzne w Unii Europejskiej: zasady, cele, płaszczyzny.
T-W-10Działania zewnętrzne Unii Europejskiej. Zasady, cele, płaszczyzny.
T-W-11Finansowanie Unii Europejskiej. Dochody, wydatki, zasady budżetowe, kontrola.
T-W-12Żródła prawa Unii Europejskiej. Pojęcie. Hierarchia. Akty prawodawcze i nieprawodawcze.
T-W-2Zarys historii integracjii europejskiej, najważniejsze akty prawne, rola traktatów. Podstawy prawne Unii Eurpejskiej.
T-W-3Unia Europejska jako organizacja międzynarodowa. Podtsawowe zasady, cele, źródła.
T-W-13Sądowy sysytem ochrony prawnej. Ochrona praw jednostki, Trybunał Sprawiedliwości.
T-W-14Pozasądowy system ochrony prawnej, w tym, pojęcie obywatelska europejskiego, praw obywatela.
T-W-15Polska a Unia Europejska. Historia integracji. Rola Konstytucji.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny o charakterze pogadanki, objaśnienia i wyjaśnienia.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Kolokwium obejmujące materiał wykładowy, w postaci trzech zagradnień opisowych. Ocena końcowa jest średnią z ocen za poszczególne odpowiedzi na zagadnienia.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi rozróznić i opisać poszczególnych instytucji UE.
3,0Student porafi w stopniu miernym opisać strukturę UE i ogólnie podać ich kompetencje.
3,5Jak wyżej, ale potrafi nadto wskazać zasady uwalniające społeczności poszczególnych krajów z ich granic w celu osiągnięcia zintegrowanych celów.
4,0Student, jak wyżej, a nadto, potrafi wskazać cele działania poszczególnych instytucji UE.
4,5Jak wyżej, ale dostrzega relacje przenikania się prawa krajowego i unijnego.
5,0Jak wyżej, ale potrafi krytycznie wskazać zagrożenia dla dalszego bytu UE.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIM_2A_A03-1_K01Student nabędzie kompetencje do samodzielnego poruszania się po instytucjach Unii Europejskich znając ich zasady i cele funkcjonowania.
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z podstawowymi uwarunkowaniami uczestnictwa Polski w strukturach Unii Europejskiej, korzyściami zeń wynikającymi. Wskazanie możliwości prawnych w dochodzeniu roszczeń w ramach Unii Europejskiej. Poznanie roli i zadań poszczególnych instytucji i organów Unii Eurpejjskich, źródeł finansowania i uwarunkowań prawnych Unii Europejskiej.
Treści programoweT-W-1Zagadnienia wstępne, w tym: pojęcia instytucji europejskich, organizacji europejskich, struktury, cechy, funkcje
T-W-5System instytucjonalny Unii Europejskiej, instytucje sądowe, organy finansowe, Trybunał Obrachunkowy, komitety doracze, zadania i miejsca w systemie.
T-W-4System instytucjonalny Unii Europejskiej. Parlament Europejski. Rada Europejska. Rada Unii Europejskiej. Rola i miejsca w systemie tych instytucji.
T-W-6Tworzenie prawa w Unii Europejskiej. Zagadnienia podstawowe.
T-W-7Stosowanie prawa w Unii Europejskiej. Relacje między prawem krajowym RP a prawem Unii Eurpejskiej.
T-W-8Swobody w Unii Europejskiej. Pojęcie. Podstawowe kategorie, w tym, przepływ osób, przedsiębiorczości i usług.
T-W-9Działania wewnętrzne w Unii Europejskiej: zasady, cele, płaszczyzny.
T-W-10Działania zewnętrzne Unii Europejskiej. Zasady, cele, płaszczyzny.
T-W-11Finansowanie Unii Europejskiej. Dochody, wydatki, zasady budżetowe, kontrola.
T-W-12Żródła prawa Unii Europejskiej. Pojęcie. Hierarchia. Akty prawodawcze i nieprawodawcze.
T-W-2Zarys historii integracjii europejskiej, najważniejsze akty prawne, rola traktatów. Podstawy prawne Unii Eurpejskiej.
T-W-3Unia Europejska jako organizacja międzynarodowa. Podtsawowe zasady, cele, źródła.
T-W-14Pozasądowy system ochrony prawnej, w tym, pojęcie obywatelska europejskiego, praw obywatela.
T-W-15Polska a Unia Europejska. Historia integracji. Rola Konstytucji.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny o charakterze pogadanki, objaśnienia i wyjaśnienia.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Kolokwium obejmujące materiał wykładowy, w postaci trzech zagradnień opisowych. Ocena końcowa jest średnią z ocen za poszczególne odpowiedzi na zagadnienia.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie zna zasad, celów i podstaw działania UE.
3,0Student zna zasady, cele i podstawy działania UE w stopniu miernym.
3,5Jak wyżej, ale nadto potrafi swobodnie określać powyższe kategorie.
4,0Jak wyżej, a nadto zna wzajemne relacje i zależności między UE a RP.
4,5Jak wyżej, a nadto student zna, potrafi wskazać korzyści i koszty przynależności Polski do UE.
5,0Student zna doskonale po materii przedmiotui potrafii samodzielnie określić rolę instytucji UE, zadania i miejsce w systemie.