Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Inżynieria materiałowa (S2)

Sylabus przedmiotu Trwałość eksploatacyjna wyrobów kompozytowych:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Inżynieria materiałowa
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Trwałość eksploatacyjna wyrobów kompozytowych
Specjalność konstrukcje lekkie
Jednostka prowadząca Katedra Technologii Materiałowych
Nauczyciel odpowiedzialny Magdalena Kwiatkowska <Magdalena.Kwiatkowska@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Sandra Paszkiewicz <Sandra.Paszkiewicz@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 4,0 ECTS (formy) 4,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
projektyP2 30 1,80,44zaliczenie
wykładyW2 15 2,20,56egzamin

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Zaliczony przedmiot Projektowanie form I

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1zapoznanie studentów z nowoczesnymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi znajdującymi zastosowanie przy projektowaniu specjalistycznych form wtryskowych
C-2zapoznanie studentów z zasadami projektowania form wtryskowych o szczególnych wymaganiach konstrukcyjnych w oparciu o normalia / katalogi
C-3ukształtowanie umiejętności tworzenia dokumentacji projektowej form wtryskowych dla narzędziowni

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
projekty
T-P-1Zaprojektowanie formy z systemem zimnych kanałów dla krótkich serii z wykorzystaniem oprogramowania CAD/CAM30
30
wykłady
T-W-1Specjalistyczne i zaawansowane technologicznie formy wtryskowe3
T-W-2Formy wtryskowe z systemami zimnych kanałów4
T-W-3Formy wtryskowe z systemami gorących kanałów4
T-W-4Projektowanie form wtryskowych w oparciu o komercyjnie dostępne normalia4
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
projekty
A-P-1Udział w zajęciach30
A-P-2Wyszukiwanie normaliów dot. konstrukcji form wtryskowych w katalogach2
A-P-3Wykonanie projektu formy zimnokanałowej6
A-P-4Wykonanie projektu formy gorącokanałowej7
45
wykłady
A-W-1Udział w zajęciach15
A-W-2Czytanie fachowej literatury30
A-W-3Przygotowanie się do pisemnego zaliczenia10
55

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny połączony z dyskusją, filmy, animacje
M-2Metody problemowe wymagające rozwiązania przez studentów, metoda projektów z wykorzystaniem oprogramowania komputerowego

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocena okresowa postępów w realizacji projektu
S-2Ocena podsumowująca: Ocena wykonania projektów
S-3Ocena podsumowująca: Ocena na podstwaie pisemnego zaliczenia przedmiotu

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IM_2A_KL/05_W01
Student powinien charakteryzować nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne, znajdujące zastosowanie przy projektowaniu specjalistycznych form wtryskowych oraz wskazać zasady projektowania form wtryskowych o szczególnych wymaganiach konstrukcyjnych w oparciu o normalia / katalogi
IM_2A_W04, IM_2A_W05C-2, C-1T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4M-1S-3

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IM_2A_KL/05_U01
Student powinien umieć zaprojektować formę wtryskową o szczególnych wymaganiach konstrukcyjnych w oparciu o normalia / katalogi z wykorzystaniem oprogramowania CAD/CAM oraz tworzyć dokumentację projektową formy wtryskowej dla narzędziowni
IM_2A_U01, IM_2A_U03, IM_2A_U11C-2, C-1, C-3T-P-1, T-W-4M-2S-2, S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IM_2A_KL/05_K01
Student ma świadomość potrzeby ciągłego kształcenia jako warunku niezbędnego do zostania wysokowykwalifikowanym konstruktorem
IM_2A_K01C-2, C-1, C-3T-P-1, T-W-4M-2S-2, S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IM_2A_KL/05_W01
Student powinien charakteryzować nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne, znajdujące zastosowanie przy projektowaniu specjalistycznych form wtryskowych oraz wskazać zasady projektowania form wtryskowych o szczególnych wymaganiach konstrukcyjnych w oparciu o normalia / katalogi
2,0poniżej 12 pkt
3,012 - 14 pkt Student potrafi charakteryzować nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne, znajdujące zastosowanie przy projektowaniu specjalistycznych form wtryskowych oraz wskazać zasady projektowania form wtryskowych o szczególnych wymaganiach konstrukcyjnych w oparciu o normalia / katalogi
3,515 - 16 pkt
4,017 pkt
4,518 pkt
5,019 - 20 pkt

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IM_2A_KL/05_U01
Student powinien umieć zaprojektować formę wtryskową o szczególnych wymaganiach konstrukcyjnych w oparciu o normalia / katalogi z wykorzystaniem oprogramowania CAD/CAM oraz tworzyć dokumentację projektową formy wtryskowej dla narzędziowni
2,0Student nie wykonał projektów lub wykonał tylko jeden z zadanych dwu
3,0Student wykonał projekty lecz są one niekompletne
3,5Ocena pośrednia pomiędzy postawą studenta ocenianą na 3,0 i 4,0.
4,0Student wykonał projekt wraz z wymaganą dokumentacją
4,5Ocena pośrednia pomiędzy postawą studenta ocenianą na 4,0 i 5,0.
5,0Student wykonał projekt wraz z wymaganą dokumentacją o czasie i potrafi aktywnie dyskutować nt. alternatywnych rozwiązań konstrukcyjnych

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IM_2A_KL/05_K01
Student ma świadomość potrzeby ciągłego kształcenia jako warunku niezbędnego do zostania wysokowykwalifikowanym konstruktorem
2,0Student jest nieaktywny i nie wykazuje zainteresowania przedmiotem.
3,0Student samodzielnie wykonuje zadaną prace, jednak nie wykazuje własnej inicjatywy w poszerzaniu wiedzy.
3,5Ocena pośrednia pomiędzy postawą studenta ocenianą na 3,0 i 4,0.
4,0Student samodzielnie wykonuje zadaną prace, przestrzega terminów realizacji kolejnych etapów zadań.
4,5Ocena pośrednia pomiędzy postawą studenta ocenianą na 4,0 i 5,0.
5,0Student samodzielnie i terminowo wykonuje zadaną prace, z dużą aktywnością konsultuje założone rozwiązania konstrukcyjne, prezentuje rozwiązania alternatywne, chętnie poszerza swoją wiedzę.

Literatura podstawowa

  1. Zawistowski H., Frenkler D., Konstrukcja form wtryskowych do tworzyw termoplastycznych, WNT, W-wa, 1984
  2. Zawistowski H., Frenkler D., Gorące kanały w formach wtryskowych, Plastech, 1998
  3. Zawistowski H., Zięba S., Ustawiani procesów wtrysku, Plastech, 1995

Literatura dodatkowa

  1. -, Katalogi normaliów STRACK, FCPK, WADIMPLAST, 2011

Treści programowe - projekty

KODTreść programowaGodziny
T-P-1Zaprojektowanie formy z systemem zimnych kanałów dla krótkich serii z wykorzystaniem oprogramowania CAD/CAM30
30

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Specjalistyczne i zaawansowane technologicznie formy wtryskowe3
T-W-2Formy wtryskowe z systemami zimnych kanałów4
T-W-3Formy wtryskowe z systemami gorących kanałów4
T-W-4Projektowanie form wtryskowych w oparciu o komercyjnie dostępne normalia4
15

Formy aktywności - projekty

KODForma aktywnościGodziny
A-P-1Udział w zajęciach30
A-P-2Wyszukiwanie normaliów dot. konstrukcji form wtryskowych w katalogach2
A-P-3Wykonanie projektu formy zimnokanałowej6
A-P-4Wykonanie projektu formy gorącokanałowej7
45
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Udział w zajęciach15
A-W-2Czytanie fachowej literatury30
A-W-3Przygotowanie się do pisemnego zaliczenia10
55
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIM_2A_KL/05_W01Student powinien charakteryzować nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne, znajdujące zastosowanie przy projektowaniu specjalistycznych form wtryskowych oraz wskazać zasady projektowania form wtryskowych o szczególnych wymaganiach konstrukcyjnych w oparciu o normalia / katalogi
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIM_2A_W04Ma wiedzę z zakresu nowoczesnych technologii wytwarzania i przetwarzania materiałów niezbędną do projektowania procesu technologicznego i/lub wyrobu
IM_2A_W05Ma wiedzę o trendach rozwojowych i najistotniejszych nowych osiągnięciach z zakresu inżynierii materiałowej niezbędną do zrozumienia zaawansowanych procesów technologicznych
Cel przedmiotuC-2zapoznanie studentów z zasadami projektowania form wtryskowych o szczególnych wymaganiach konstrukcyjnych w oparciu o normalia / katalogi
C-1zapoznanie studentów z nowoczesnymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi znajdującymi zastosowanie przy projektowaniu specjalistycznych form wtryskowych
Treści programoweT-W-1Specjalistyczne i zaawansowane technologicznie formy wtryskowe
T-W-2Formy wtryskowe z systemami zimnych kanałów
T-W-3Formy wtryskowe z systemami gorących kanałów
T-W-4Projektowanie form wtryskowych w oparciu o komercyjnie dostępne normalia
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny połączony z dyskusją, filmy, animacje
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Ocena na podstwaie pisemnego zaliczenia przedmiotu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0poniżej 12 pkt
3,012 - 14 pkt Student potrafi charakteryzować nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne, znajdujące zastosowanie przy projektowaniu specjalistycznych form wtryskowych oraz wskazać zasady projektowania form wtryskowych o szczególnych wymaganiach konstrukcyjnych w oparciu o normalia / katalogi
3,515 - 16 pkt
4,017 pkt
4,518 pkt
5,019 - 20 pkt
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIM_2A_KL/05_U01Student powinien umieć zaprojektować formę wtryskową o szczególnych wymaganiach konstrukcyjnych w oparciu o normalia / katalogi z wykorzystaniem oprogramowania CAD/CAM oraz tworzyć dokumentację projektową formy wtryskowej dla narzędziowni
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIM_2A_U01Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; także w języku obcym; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągnąć wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie
IM_2A_U03Potrafi opracować szczegółową dokumentację wyników realizacji eksperymentu, zadania projektowego lub badawczego, potrafi przygotować opracowanie zawierające omówienie tych wyników
IM_2A_U11Potrafi projektować wyrób z uwzględnieniem zadanych kryteriów użytkowych oraz z uwzględnieniem aspektów pozatechnicznych
Cel przedmiotuC-2zapoznanie studentów z zasadami projektowania form wtryskowych o szczególnych wymaganiach konstrukcyjnych w oparciu o normalia / katalogi
C-1zapoznanie studentów z nowoczesnymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi znajdującymi zastosowanie przy projektowaniu specjalistycznych form wtryskowych
C-3ukształtowanie umiejętności tworzenia dokumentacji projektowej form wtryskowych dla narzędziowni
Treści programoweT-P-1Zaprojektowanie formy z systemem zimnych kanałów dla krótkich serii z wykorzystaniem oprogramowania CAD/CAM
T-W-4Projektowanie form wtryskowych w oparciu o komercyjnie dostępne normalia
Metody nauczaniaM-2Metody problemowe wymagające rozwiązania przez studentów, metoda projektów z wykorzystaniem oprogramowania komputerowego
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Ocena wykonania projektów
S-1Ocena formująca: Ocena okresowa postępów w realizacji projektu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie wykonał projektów lub wykonał tylko jeden z zadanych dwu
3,0Student wykonał projekty lecz są one niekompletne
3,5Ocena pośrednia pomiędzy postawą studenta ocenianą na 3,0 i 4,0.
4,0Student wykonał projekt wraz z wymaganą dokumentacją
4,5Ocena pośrednia pomiędzy postawą studenta ocenianą na 4,0 i 5,0.
5,0Student wykonał projekt wraz z wymaganą dokumentacją o czasie i potrafi aktywnie dyskutować nt. alternatywnych rozwiązań konstrukcyjnych
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIM_2A_KL/05_K01Student ma świadomość potrzeby ciągłego kształcenia jako warunku niezbędnego do zostania wysokowykwalifikowanym konstruktorem
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIM_2A_K01Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-2zapoznanie studentów z zasadami projektowania form wtryskowych o szczególnych wymaganiach konstrukcyjnych w oparciu o normalia / katalogi
C-1zapoznanie studentów z nowoczesnymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi znajdującymi zastosowanie przy projektowaniu specjalistycznych form wtryskowych
C-3ukształtowanie umiejętności tworzenia dokumentacji projektowej form wtryskowych dla narzędziowni
Treści programoweT-P-1Zaprojektowanie formy z systemem zimnych kanałów dla krótkich serii z wykorzystaniem oprogramowania CAD/CAM
T-W-4Projektowanie form wtryskowych w oparciu o komercyjnie dostępne normalia
Metody nauczaniaM-2Metody problemowe wymagające rozwiązania przez studentów, metoda projektów z wykorzystaniem oprogramowania komputerowego
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Ocena wykonania projektów
S-1Ocena formująca: Ocena okresowa postępów w realizacji projektu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student jest nieaktywny i nie wykazuje zainteresowania przedmiotem.
3,0Student samodzielnie wykonuje zadaną prace, jednak nie wykazuje własnej inicjatywy w poszerzaniu wiedzy.
3,5Ocena pośrednia pomiędzy postawą studenta ocenianą na 3,0 i 4,0.
4,0Student samodzielnie wykonuje zadaną prace, przestrzega terminów realizacji kolejnych etapów zadań.
4,5Ocena pośrednia pomiędzy postawą studenta ocenianą na 4,0 i 5,0.
5,0Student samodzielnie i terminowo wykonuje zadaną prace, z dużą aktywnością konsultuje założone rozwiązania konstrukcyjne, prezentuje rozwiązania alternatywne, chętnie poszerza swoją wiedzę.