Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Inżynieria materiałowa (S2)

Sylabus przedmiotu Technologie nanokompozytów polimerowych:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Inżynieria materiałowa
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Technologie nanokompozytów polimerowych
Specjalność przetwórstwo tworzyw polimerowych
Jednostka prowadząca Katedra Technologii Materiałowych
Nauczyciel odpowiedzialny Sandra Paszkiewicz <Sandra.Paszkiewicz@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Magdalena Kwiatkowska <Magdalena.Kwiatkowska@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA2 15 0,80,30zaliczenie
wykładyW2 15 1,20,70zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Pogłebienie wiadomości na temat nanomateriałów: 1D, 2D oraz 3D
W-2Zwiekszenie stanu wiedzy na temat podstawowych informacji w zakresie nanotechnologi, nanomateriałów, fizyki, chemii, inżynierii materiałowej i nauk pokrewnych
W-3Zapoznanie się z technologią przetwórstwa nanokompozytów polimerowych

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Poznanie budowy oraz zapoznanie sie ze szczegółową charakterystyką nanomateriałów
C-2Zapoznanie się z metodami syntezy nanokompozytów polimerowych

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Ćwiczenia dotyczące syntezy i badania właściwości materiałów i nanokompozytów polimerowych dyskutowanych na wykładach15
15
wykłady
T-W-1Interakcje polimer--napełniacz, charakterystyki dyspersji nanonapełniaczy w polimerze, nanonapełniacze o cząstkach 3D (proszkowe) i nanokompozyty z ich udziałem, nanonapełniaczne warstwowe (2D) i nanokompozyty z ich udziałem, nanonapełniacze o cząstkach 1D (pręty, rurki) i nanokompozyty z ich udziałem, sposoby modyfikacji tych nanonapełniaczy i właściwości otrzymanych z ich udziałem nanokompozytów, metody otrzymywania nanokompozytów polimerowych15
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1uczestnictwo w zajęciach praktycznych15
A-A-2przygotowywanie sprawozdań5
20
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2studia literaturowe12
A-W-3konsultacje3
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykłąd informujący wykorzystujący prezentacje multimedialne
M-2Technologiczne ćwiczenia laboratoryjne

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocena na podstawie odpowiedzi w trakcie trwania ćwiczeń laboratoryjnych oraz na podstawie przygotowywanych sprawozdań
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie końcowe: do którego student przystępuje po zaliczeniu zajęć laboratoryjnych

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IM_2A_PTP/13_W01
opisuje relacje między ekonomią i funkcjonowaniem przemysłu chemicznego
C-1T-W-1M-1S-2
IM_2A_PTP/13_W02
ma wiedzę z zakresu budowy materii, mechanizmów procesów chemicznych i ich aplikacji w nanotechnologii wytwarzania nowoczesnych materiałów
C-1T-W-1M-1S-2
IM_2A_PTP/13_W03
ma wiedzę z zakresu technik oraz metod identyfikacji i charakteryzowania nanomateriałów, a także ma wiedzę o surowcach, produktach i procesach stosowanych w przemyśle chemicznym związanym z nanotechnologią
C-1, C-2T-W-1M-1S-2
IM_2A_PTP/13_W04
ma wiedzę o cyklu życia materiałów oraz zna zasady funkcjonowania i eksploatacji aparatury, urządzeń i systemów wykorzystujących metody technologii chemicznej i fizyki technicznej, szczególnie w aspekcie wytwarzania nanomateriałów
C-2, C-1T-W-1M-1S-2
IM_2A_PTP/13_W05
ma wiedze na temat metod dyspersji nanomateriałów, stosowanych urządzeń do dyspersji oraz wpływu parametrów dyspersji na końcową jakość dyspersji
C-1T-W-1M-1S-2
IM_2A_PTP/13_W06
ma wiedze na temat metod otrzymywania nanokompozytów polimerowych, zna podstawowe zagadanienia związane z procesem otrzymywania nanokompozytów, rozumie problemy techniczne związane z procesem przetwórczym
C-1, C-2T-W-1M-1S-2
IM_2A_PTP/13_W07
ma podstawową wiedzę dotyczącą etyki zawodowej w zakresie jakości wykonania i zasad eksploatacji urządzeń technicznych do otrzymywania nanokompozytów polimerowych oraz podstaw BHP
IM_2A_PTP/13_W08
ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, prowadzenia działalności gospodarczej i transferu technologii do praktyki przemysłowej

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IM_2A_PTP/13_U01
potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie nanotechnologi, nanomateriałów, nanokompozytów, fizyki, chemii, inżynierii materiałowej i nauk pokrewnych; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie
IM_2A_PTP/13_U02
potrafi przygotować w języku polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych dla kierunku nanotechnologii dobrze udokumentowane opracowanie zagadnień z zakresu nanotechnologii, nanokompozytów i nanomateriałów
IM_2A_PTP/13_U03
potrafi przygotować i przedstawić w języku polskim i języku obcym prezentację ustną, dotyczącą szczegółowych zagadnień związanych tematycznie z treściami programowymi studiów
IM_2A_PTP/13_U04
ma umiejętność samokształcenia się, m. in. w celu podnoszenia kompetencji zawodowych
IM_2A_PTP/13_U05
potrafi zaprojektować prosty proces technologiczny, zgodnie z zadaną specyfiką, charakterystyczny dla ukończonej specjalności oraz ocenić jego poprawność przy użyciu właściwych metod, technik i urządzeń

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IM_2A_PTP/13_K01
rozumie potrzebę podnoszenia swoich kwalifikacji, rozumie konieczność nieustannej adaptacji swojej wiedzy i umiejętności do zmian zachodzących w technice i nanotechnologii, potrafi organizować proces zdobywania wiedzy przez inne osoby oraz zachęcać je do pracy samodzielnej
IM_2A_PTP/13_K02
ma świadomość pozatechnicznych konsekwencji zastosowania nanomateriałow do otrzymania nanokompozytów polimerowych ze szczególnym uwzględnieniem wpływu na środowisko i organizm człowieka, rozumie wagę odpowiedzialności za podejmowane decyzje
C-1T-A-1, T-W-1M-2S-1
IM_2A_PTP/13_K03
potrafi pracować zespołowo; rozumie odpowiedzialność za działania własne i innych osób
C-2T-A-1M-2S-1
IM_2A_PTP/13_K04
potrafi odpowiednio określić zadania priorytetowe służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania i dążyć do ich wykonania, potrafi dostosowywać działania do pojawiających się niespodziewanych problemów
T-A-1
IM_2A_PTP/13_K05
rozumie potrzebę przekazywania społeczeństwu – m.in. poprzez środki masowego przekazu informacji o najnowszych osiągnięciach technologii nanokompozytów polimerowych i związanych z nimi korzyści oraz problemów, potrafi przekazać takie informacje w sposób powszechnie zrozumiały
C-2, C-1T-A-1M-2S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IM_2A_PTP/13_W01
opisuje relacje między ekonomią i funkcjonowaniem przemysłu chemicznego
2,0Student nie osiągnął efektów kształcenia na ocene dostateczną.
3,0Student potrafi na poziomie dostatecznym opisać relacje ekonomia-przemysl chemiczny
3,5
4,0
4,5
5,0
IM_2A_PTP/13_W02
ma wiedzę z zakresu budowy materii, mechanizmów procesów chemicznych i ich aplikacji w nanotechnologii wytwarzania nowoczesnych materiałów
2,0Student nie osiągnął efektów kształcenia na ocene dostateczną.
3,0Student ma podstawowa wiedze z zakresu budowy materii, mechanizmow procesów chemicznych i aplikacji nanokompozytów
3,5
4,0
4,5
5,0
IM_2A_PTP/13_W03
ma wiedzę z zakresu technik oraz metod identyfikacji i charakteryzowania nanomateriałów, a także ma wiedzę o surowcach, produktach i procesach stosowanych w przemyśle chemicznym związanym z nanotechnologią
2,0Student nie osiągnął efektów kształcenia na ocene dostateczną.
3,0Student wykazuje podstawowa wiedze z zkaresu technik i metod identyfikacji oraz charakteryzowania materiałów.
3,5
4,0
4,5
5,0
IM_2A_PTP/13_W04
ma wiedzę o cyklu życia materiałów oraz zna zasady funkcjonowania i eksploatacji aparatury, urządzeń i systemów wykorzystujących metody technologii chemicznej i fizyki technicznej, szczególnie w aspekcie wytwarzania nanomateriałów
2,0Student nie osiągnął efektów kształcenia na ocene dostateczną.
3,0Student ma podstawową wiedze o cyklu zycia materiałów oraz zna podstawowe zasady funkcjonowania i eksploatacji urzadzen wykorzystywanych w nanotechnologii
3,5
4,0
4,5
5,0
IM_2A_PTP/13_W05
ma wiedze na temat metod dyspersji nanomateriałów, stosowanych urządzeń do dyspersji oraz wpływu parametrów dyspersji na końcową jakość dyspersji
2,0Student nie osiągnął efektów kształcenia na ocene dostateczną.
3,0Student ma podstawowa wiedze na temat metod dyspersji nanomateriałów
3,5
4,0
4,5
5,0
IM_2A_PTP/13_W06
ma wiedze na temat metod otrzymywania nanokompozytów polimerowych, zna podstawowe zagadanienia związane z procesem otrzymywania nanokompozytów, rozumie problemy techniczne związane z procesem przetwórczym
2,0Student nie osiągnął efektów kształcenia na ocene dostateczną.
3,0Student ma podstawowa wiedze na temat metod otrzymywania nanokompozytów polimerowych
3,5
4,0
4,5
5,0
IM_2A_PTP/13_W07
ma podstawową wiedzę dotyczącą etyki zawodowej w zakresie jakości wykonania i zasad eksploatacji urządzeń technicznych do otrzymywania nanokompozytów polimerowych oraz podstaw BHP
2,0Student nie osiągnął efektów kształcenia na ocene dostateczną.
3,0Student ma podstawowa wiedze dotyczaca etyki zawodowej
3,5
4,0
4,5
5,0
IM_2A_PTP/13_W08
ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, prowadzenia działalności gospodarczej i transferu technologii do praktyki przemysłowej
2,0Student nie osiągnął efektów kształcenia na ocene dostateczną.
3,0Student ma podstawowa wiedze dotyczaca zarzadzania jakością
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IM_2A_PTP/13_U01
potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie nanotechnologi, nanomateriałów, nanokompozytów, fizyki, chemii, inżynierii materiałowej i nauk pokrewnych; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie
2,0Student nie osiągnął efektów kształcenia na ocene dostateczną.
3,0Student ma podstawowe umiejetnosci z zakresu pozyskiwania informacji z literatury, baz danych oraz innych wlasciwie dobranych zrodel.
3,5
4,0
4,5
5,0
IM_2A_PTP/13_U02
potrafi przygotować w języku polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych dla kierunku nanotechnologii dobrze udokumentowane opracowanie zagadnień z zakresu nanotechnologii, nanokompozytów i nanomateriałów
2,0Student nie osiągnął efektów kształcenia na ocene dostateczną.
3,0Student wykazuje podstawowe umiejetnosci w opracowaniu zagadanien z zakresu nanotechnologii.
3,5
4,0
4,5
5,0
IM_2A_PTP/13_U03
potrafi przygotować i przedstawić w języku polskim i języku obcym prezentację ustną, dotyczącą szczegółowych zagadnień związanych tematycznie z treściami programowymi studiów
2,0Student nie osiągnął efektów kształcenia na ocene dostateczną.
3,0Student potrafi przygotowac prezentacje na dostatecznym poziomie
3,5
4,0
4,5
5,0
IM_2A_PTP/13_U04
ma umiejętność samokształcenia się, m. in. w celu podnoszenia kompetencji zawodowych
2,0Student nie osiągnął efektów kształcenia na ocene dostateczną.
3,0Student wykazuje umiejetnosc samoksztalcenia na poziomie dostatecznym
3,5
4,0
4,5
5,0
IM_2A_PTP/13_U05
potrafi zaprojektować prosty proces technologiczny, zgodnie z zadaną specyfiką, charakterystyczny dla ukończonej specjalności oraz ocenić jego poprawność przy użyciu właściwych metod, technik i urządzeń
2,0Student nie osiągnął efektów kształcenia na ocene dostateczną.
3,0Student na podstawowym poziomie potrafi zaprojektowac prosty proces technologiczny otrzymwania nanokompozytów
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IM_2A_PTP/13_K01
rozumie potrzebę podnoszenia swoich kwalifikacji, rozumie konieczność nieustannej adaptacji swojej wiedzy i umiejętności do zmian zachodzących w technice i nanotechnologii, potrafi organizować proces zdobywania wiedzy przez inne osoby oraz zachęcać je do pracy samodzielnej
2,0Student nie osiągnął efektów kształcenia na ocene dostateczną.
3,0Student osiągnął efekt kształcenia n poziomie dostatcznym
3,5
4,0
4,5
5,0
IM_2A_PTP/13_K02
ma świadomość pozatechnicznych konsekwencji zastosowania nanomateriałow do otrzymania nanokompozytów polimerowych ze szczególnym uwzględnieniem wpływu na środowisko i organizm człowieka, rozumie wagę odpowiedzialności za podejmowane decyzje
2,0Student nie osiągnął efektów kształcenia na ocene dostateczną.
3,0Student wykazuje na pozimie podstawoym swiadomosc pozatechnicznych konsekwencji zastosowania nanomateriałow od otrzymywania nanokompozytów
3,5
4,0
4,5
5,0
IM_2A_PTP/13_K03
potrafi pracować zespołowo; rozumie odpowiedzialność za działania własne i innych osób
2,0Student nie osiągnął efektów kształcenia na ocene dostateczną.
3,0Student wykazuje minimalne checi pracy zespolowej
3,5
4,0
4,5
5,0
IM_2A_PTP/13_K04
potrafi odpowiednio określić zadania priorytetowe służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania i dążyć do ich wykonania, potrafi dostosowywać działania do pojawiających się niespodziewanych problemów
2,0Student nie osiągnął efektów kształcenia na ocene dostateczną.
3,0Student w podstawowy sposob potrafi okreslic priorytetowe zadania sluzace do rozwiazania problemu
3,5
4,0
4,5
5,0
IM_2A_PTP/13_K05
rozumie potrzebę przekazywania społeczeństwu – m.in. poprzez środki masowego przekazu informacji o najnowszych osiągnięciach technologii nanokompozytów polimerowych i związanych z nimi korzyści oraz problemów, potrafi przekazać takie informacje w sposób powszechnie zrozumiały
2,0Student nie osiągnął efektów kształcenia na ocene dostateczną.
3,0Student rozumie ogolnie potrzeba przekazywania spoleczenstwu informacji naukowych
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. J.F. Rabek, Współczesna wiedza o polimerach, PWN, Warszawa, 2013
  2. M. lewandowska, K. Kurzydłowski, Nanomateriały inżynierskie konstrukcyjne i funkcjonalne, Naukowe PWN, Warszawa, 2011, 1
  3. A. Huczko, M. Kurcz, M. Popławska, Nanorurki węglowe. Otrzymywanie, charakterystyka, zastosowania, Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 2014
  4. K. Żelechowska, Nanotechnologia w praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2016
  5. A. Dąbrowska, M. Kurcz, A. Huczko, Grafen. Otrzymywanie, charakterystyka, zastosowania, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 2016
  6. S. Sinha, B. Bousmina, Polymer Nanocomposites and Their Applications, American Scientific Publishers, California, USA, 2006

Literatura dodatkowa

  1. W. Królikowski, Z. Rosłaniec, Nanokompozyty polimerowe, Kompozyty (Composites) 4, 9, 2004
  2. M. Runowski, Nanotechnologia – nanomateriały, nanocząstki i wielofunkcyjne nanostruktury typu rdzeń/powłoka, CHEMIK 2014, 68, 9, 766–775, 2014

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Ćwiczenia dotyczące syntezy i badania właściwości materiałów i nanokompozytów polimerowych dyskutowanych na wykładach15
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Interakcje polimer--napełniacz, charakterystyki dyspersji nanonapełniaczy w polimerze, nanonapełniacze o cząstkach 3D (proszkowe) i nanokompozyty z ich udziałem, nanonapełniaczne warstwowe (2D) i nanokompozyty z ich udziałem, nanonapełniacze o cząstkach 1D (pręty, rurki) i nanokompozyty z ich udziałem, sposoby modyfikacji tych nanonapełniaczy i właściwości otrzymanych z ich udziałem nanokompozytów, metody otrzymywania nanokompozytów polimerowych15
15

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1uczestnictwo w zajęciach praktycznych15
A-A-2przygotowywanie sprawozdań5
20
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2studia literaturowe12
A-W-3konsultacje3
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIM_2A_PTP/13_W01opisuje relacje między ekonomią i funkcjonowaniem przemysłu chemicznego
Cel przedmiotuC-1Poznanie budowy oraz zapoznanie sie ze szczegółową charakterystyką nanomateriałów
Treści programoweT-W-1Interakcje polimer--napełniacz, charakterystyki dyspersji nanonapełniaczy w polimerze, nanonapełniacze o cząstkach 3D (proszkowe) i nanokompozyty z ich udziałem, nanonapełniaczne warstwowe (2D) i nanokompozyty z ich udziałem, nanonapełniacze o cząstkach 1D (pręty, rurki) i nanokompozyty z ich udziałem, sposoby modyfikacji tych nanonapełniaczy i właściwości otrzymanych z ich udziałem nanokompozytów, metody otrzymywania nanokompozytów polimerowych
Metody nauczaniaM-1Wykłąd informujący wykorzystujący prezentacje multimedialne
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie końcowe: do którego student przystępuje po zaliczeniu zajęć laboratoryjnych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie osiągnął efektów kształcenia na ocene dostateczną.
3,0Student potrafi na poziomie dostatecznym opisać relacje ekonomia-przemysl chemiczny
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIM_2A_PTP/13_W02ma wiedzę z zakresu budowy materii, mechanizmów procesów chemicznych i ich aplikacji w nanotechnologii wytwarzania nowoczesnych materiałów
Cel przedmiotuC-1Poznanie budowy oraz zapoznanie sie ze szczegółową charakterystyką nanomateriałów
Treści programoweT-W-1Interakcje polimer--napełniacz, charakterystyki dyspersji nanonapełniaczy w polimerze, nanonapełniacze o cząstkach 3D (proszkowe) i nanokompozyty z ich udziałem, nanonapełniaczne warstwowe (2D) i nanokompozyty z ich udziałem, nanonapełniacze o cząstkach 1D (pręty, rurki) i nanokompozyty z ich udziałem, sposoby modyfikacji tych nanonapełniaczy i właściwości otrzymanych z ich udziałem nanokompozytów, metody otrzymywania nanokompozytów polimerowych
Metody nauczaniaM-1Wykłąd informujący wykorzystujący prezentacje multimedialne
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie końcowe: do którego student przystępuje po zaliczeniu zajęć laboratoryjnych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie osiągnął efektów kształcenia na ocene dostateczną.
3,0Student ma podstawowa wiedze z zakresu budowy materii, mechanizmow procesów chemicznych i aplikacji nanokompozytów
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIM_2A_PTP/13_W03ma wiedzę z zakresu technik oraz metod identyfikacji i charakteryzowania nanomateriałów, a także ma wiedzę o surowcach, produktach i procesach stosowanych w przemyśle chemicznym związanym z nanotechnologią
Cel przedmiotuC-1Poznanie budowy oraz zapoznanie sie ze szczegółową charakterystyką nanomateriałów
C-2Zapoznanie się z metodami syntezy nanokompozytów polimerowych
Treści programoweT-W-1Interakcje polimer--napełniacz, charakterystyki dyspersji nanonapełniaczy w polimerze, nanonapełniacze o cząstkach 3D (proszkowe) i nanokompozyty z ich udziałem, nanonapełniaczne warstwowe (2D) i nanokompozyty z ich udziałem, nanonapełniacze o cząstkach 1D (pręty, rurki) i nanokompozyty z ich udziałem, sposoby modyfikacji tych nanonapełniaczy i właściwości otrzymanych z ich udziałem nanokompozytów, metody otrzymywania nanokompozytów polimerowych
Metody nauczaniaM-1Wykłąd informujący wykorzystujący prezentacje multimedialne
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie końcowe: do którego student przystępuje po zaliczeniu zajęć laboratoryjnych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie osiągnął efektów kształcenia na ocene dostateczną.
3,0Student wykazuje podstawowa wiedze z zkaresu technik i metod identyfikacji oraz charakteryzowania materiałów.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIM_2A_PTP/13_W04ma wiedzę o cyklu życia materiałów oraz zna zasady funkcjonowania i eksploatacji aparatury, urządzeń i systemów wykorzystujących metody technologii chemicznej i fizyki technicznej, szczególnie w aspekcie wytwarzania nanomateriałów
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie się z metodami syntezy nanokompozytów polimerowych
C-1Poznanie budowy oraz zapoznanie sie ze szczegółową charakterystyką nanomateriałów
Treści programoweT-W-1Interakcje polimer--napełniacz, charakterystyki dyspersji nanonapełniaczy w polimerze, nanonapełniacze o cząstkach 3D (proszkowe) i nanokompozyty z ich udziałem, nanonapełniaczne warstwowe (2D) i nanokompozyty z ich udziałem, nanonapełniacze o cząstkach 1D (pręty, rurki) i nanokompozyty z ich udziałem, sposoby modyfikacji tych nanonapełniaczy i właściwości otrzymanych z ich udziałem nanokompozytów, metody otrzymywania nanokompozytów polimerowych
Metody nauczaniaM-1Wykłąd informujący wykorzystujący prezentacje multimedialne
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie końcowe: do którego student przystępuje po zaliczeniu zajęć laboratoryjnych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie osiągnął efektów kształcenia na ocene dostateczną.
3,0Student ma podstawową wiedze o cyklu zycia materiałów oraz zna podstawowe zasady funkcjonowania i eksploatacji urzadzen wykorzystywanych w nanotechnologii
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIM_2A_PTP/13_W05ma wiedze na temat metod dyspersji nanomateriałów, stosowanych urządzeń do dyspersji oraz wpływu parametrów dyspersji na końcową jakość dyspersji
Cel przedmiotuC-1Poznanie budowy oraz zapoznanie sie ze szczegółową charakterystyką nanomateriałów
Treści programoweT-W-1Interakcje polimer--napełniacz, charakterystyki dyspersji nanonapełniaczy w polimerze, nanonapełniacze o cząstkach 3D (proszkowe) i nanokompozyty z ich udziałem, nanonapełniaczne warstwowe (2D) i nanokompozyty z ich udziałem, nanonapełniacze o cząstkach 1D (pręty, rurki) i nanokompozyty z ich udziałem, sposoby modyfikacji tych nanonapełniaczy i właściwości otrzymanych z ich udziałem nanokompozytów, metody otrzymywania nanokompozytów polimerowych
Metody nauczaniaM-1Wykłąd informujący wykorzystujący prezentacje multimedialne
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie końcowe: do którego student przystępuje po zaliczeniu zajęć laboratoryjnych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie osiągnął efektów kształcenia na ocene dostateczną.
3,0Student ma podstawowa wiedze na temat metod dyspersji nanomateriałów
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIM_2A_PTP/13_W06ma wiedze na temat metod otrzymywania nanokompozytów polimerowych, zna podstawowe zagadanienia związane z procesem otrzymywania nanokompozytów, rozumie problemy techniczne związane z procesem przetwórczym
Cel przedmiotuC-1Poznanie budowy oraz zapoznanie sie ze szczegółową charakterystyką nanomateriałów
C-2Zapoznanie się z metodami syntezy nanokompozytów polimerowych
Treści programoweT-W-1Interakcje polimer--napełniacz, charakterystyki dyspersji nanonapełniaczy w polimerze, nanonapełniacze o cząstkach 3D (proszkowe) i nanokompozyty z ich udziałem, nanonapełniaczne warstwowe (2D) i nanokompozyty z ich udziałem, nanonapełniacze o cząstkach 1D (pręty, rurki) i nanokompozyty z ich udziałem, sposoby modyfikacji tych nanonapełniaczy i właściwości otrzymanych z ich udziałem nanokompozytów, metody otrzymywania nanokompozytów polimerowych
Metody nauczaniaM-1Wykłąd informujący wykorzystujący prezentacje multimedialne
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie końcowe: do którego student przystępuje po zaliczeniu zajęć laboratoryjnych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie osiągnął efektów kształcenia na ocene dostateczną.
3,0Student ma podstawowa wiedze na temat metod otrzymywania nanokompozytów polimerowych
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIM_2A_PTP/13_W07ma podstawową wiedzę dotyczącą etyki zawodowej w zakresie jakości wykonania i zasad eksploatacji urządzeń technicznych do otrzymywania nanokompozytów polimerowych oraz podstaw BHP
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie osiągnął efektów kształcenia na ocene dostateczną.
3,0Student ma podstawowa wiedze dotyczaca etyki zawodowej
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIM_2A_PTP/13_W08ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, prowadzenia działalności gospodarczej i transferu technologii do praktyki przemysłowej
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie osiągnął efektów kształcenia na ocene dostateczną.
3,0Student ma podstawowa wiedze dotyczaca zarzadzania jakością
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIM_2A_PTP/13_U01potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie nanotechnologi, nanomateriałów, nanokompozytów, fizyki, chemii, inżynierii materiałowej i nauk pokrewnych; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie osiągnął efektów kształcenia na ocene dostateczną.
3,0Student ma podstawowe umiejetnosci z zakresu pozyskiwania informacji z literatury, baz danych oraz innych wlasciwie dobranych zrodel.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIM_2A_PTP/13_U02potrafi przygotować w języku polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych dla kierunku nanotechnologii dobrze udokumentowane opracowanie zagadnień z zakresu nanotechnologii, nanokompozytów i nanomateriałów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie osiągnął efektów kształcenia na ocene dostateczną.
3,0Student wykazuje podstawowe umiejetnosci w opracowaniu zagadanien z zakresu nanotechnologii.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIM_2A_PTP/13_U03potrafi przygotować i przedstawić w języku polskim i języku obcym prezentację ustną, dotyczącą szczegółowych zagadnień związanych tematycznie z treściami programowymi studiów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie osiągnął efektów kształcenia na ocene dostateczną.
3,0Student potrafi przygotowac prezentacje na dostatecznym poziomie
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIM_2A_PTP/13_U04ma umiejętność samokształcenia się, m. in. w celu podnoszenia kompetencji zawodowych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie osiągnął efektów kształcenia na ocene dostateczną.
3,0Student wykazuje umiejetnosc samoksztalcenia na poziomie dostatecznym
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIM_2A_PTP/13_U05potrafi zaprojektować prosty proces technologiczny, zgodnie z zadaną specyfiką, charakterystyczny dla ukończonej specjalności oraz ocenić jego poprawność przy użyciu właściwych metod, technik i urządzeń
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie osiągnął efektów kształcenia na ocene dostateczną.
3,0Student na podstawowym poziomie potrafi zaprojektowac prosty proces technologiczny otrzymwania nanokompozytów
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIM_2A_PTP/13_K01rozumie potrzebę podnoszenia swoich kwalifikacji, rozumie konieczność nieustannej adaptacji swojej wiedzy i umiejętności do zmian zachodzących w technice i nanotechnologii, potrafi organizować proces zdobywania wiedzy przez inne osoby oraz zachęcać je do pracy samodzielnej
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie osiągnął efektów kształcenia na ocene dostateczną.
3,0Student osiągnął efekt kształcenia n poziomie dostatcznym
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIM_2A_PTP/13_K02ma świadomość pozatechnicznych konsekwencji zastosowania nanomateriałow do otrzymania nanokompozytów polimerowych ze szczególnym uwzględnieniem wpływu na środowisko i organizm człowieka, rozumie wagę odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-1Poznanie budowy oraz zapoznanie sie ze szczegółową charakterystyką nanomateriałów
Treści programoweT-A-1Ćwiczenia dotyczące syntezy i badania właściwości materiałów i nanokompozytów polimerowych dyskutowanych na wykładach
T-W-1Interakcje polimer--napełniacz, charakterystyki dyspersji nanonapełniaczy w polimerze, nanonapełniacze o cząstkach 3D (proszkowe) i nanokompozyty z ich udziałem, nanonapełniaczne warstwowe (2D) i nanokompozyty z ich udziałem, nanonapełniacze o cząstkach 1D (pręty, rurki) i nanokompozyty z ich udziałem, sposoby modyfikacji tych nanonapełniaczy i właściwości otrzymanych z ich udziałem nanokompozytów, metody otrzymywania nanokompozytów polimerowych
Metody nauczaniaM-2Technologiczne ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena na podstawie odpowiedzi w trakcie trwania ćwiczeń laboratoryjnych oraz na podstawie przygotowywanych sprawozdań
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie osiągnął efektów kształcenia na ocene dostateczną.
3,0Student wykazuje na pozimie podstawoym swiadomosc pozatechnicznych konsekwencji zastosowania nanomateriałow od otrzymywania nanokompozytów
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIM_2A_PTP/13_K03potrafi pracować zespołowo; rozumie odpowiedzialność za działania własne i innych osób
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie się z metodami syntezy nanokompozytów polimerowych
Treści programoweT-A-1Ćwiczenia dotyczące syntezy i badania właściwości materiałów i nanokompozytów polimerowych dyskutowanych na wykładach
Metody nauczaniaM-2Technologiczne ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena na podstawie odpowiedzi w trakcie trwania ćwiczeń laboratoryjnych oraz na podstawie przygotowywanych sprawozdań
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie osiągnął efektów kształcenia na ocene dostateczną.
3,0Student wykazuje minimalne checi pracy zespolowej
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIM_2A_PTP/13_K04potrafi odpowiednio określić zadania priorytetowe służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania i dążyć do ich wykonania, potrafi dostosowywać działania do pojawiających się niespodziewanych problemów
Treści programoweT-A-1Ćwiczenia dotyczące syntezy i badania właściwości materiałów i nanokompozytów polimerowych dyskutowanych na wykładach
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie osiągnął efektów kształcenia na ocene dostateczną.
3,0Student w podstawowy sposob potrafi okreslic priorytetowe zadania sluzace do rozwiazania problemu
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIM_2A_PTP/13_K05rozumie potrzebę przekazywania społeczeństwu – m.in. poprzez środki masowego przekazu informacji o najnowszych osiągnięciach technologii nanokompozytów polimerowych i związanych z nimi korzyści oraz problemów, potrafi przekazać takie informacje w sposób powszechnie zrozumiały
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie się z metodami syntezy nanokompozytów polimerowych
C-1Poznanie budowy oraz zapoznanie sie ze szczegółową charakterystyką nanomateriałów
Treści programoweT-A-1Ćwiczenia dotyczące syntezy i badania właściwości materiałów i nanokompozytów polimerowych dyskutowanych na wykładach
Metody nauczaniaM-2Technologiczne ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena na podstawie odpowiedzi w trakcie trwania ćwiczeń laboratoryjnych oraz na podstawie przygotowywanych sprawozdań
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie osiągnął efektów kształcenia na ocene dostateczną.
3,0Student rozumie ogolnie potrzeba przekazywania spoleczenstwu informacji naukowych
3,5
4,0
4,5
5,0