Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Inżynieria materiałowa (S2)

Sylabus przedmiotu Seminarium problemowe:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Inżynieria materiałowa
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Seminarium problemowe
Specjalność przetwórstwo tworzyw polimerowych
Jednostka prowadząca Katedra Technologii Materiałowych
Nauczyciel odpowiedzialny Sandra Paszkiewicz <Sandra.Paszkiewicz@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Magdalena Kwiatkowska <Magdalena.Kwiatkowska@zut.edu.pl>, Elżbieta Piesowicz <Elzbieta.Senderek@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
seminariaS2 30 2,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Studia I stopnia techniczne
W-2Studia I stopnia techniczne

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Nauczyć aktywnoęci w korzystaniu z literatury, umiejętności analizy i prezentacji danych
C-2Nauczyć aktywności w korzystaniu z literatury, umiejętności analizy i prezentacji danych.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
seminaria
T-S-1Własna analiza literaturowa. Przygotowanie prezentacji i referowanie przez studentów wcześniej zaproponowanych tematów nawiązujących do nowoczesnych materiałów i procesów polimerowwych.30
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
seminaria
A-S-1uczestnictwo w zajęciach, przedstawienie prezentacji, odpowiedzi na dyskusję20
A-S-2uczestnictwo w zajęciach30
50

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Referaty studenckie i dyskusja
M-2Referaty studenckie i dyskusja

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocena merytoryczna analizy literaturowej. Ocena sopracowania pisemnego. Ocena prezentacji. Ocena umiejętności dyskusji.
S-2Ocena formująca: Ocena merytoryczna analizy literaturowej. Ocena sopracowania pisemnego. Ocena prezentacji. Ocena umiejętności dyskusji.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IM_2A_PTP/09_W01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie: odtwarzać i identyfikować ważne wyniki badań i informacje technologuczne, wybrać i przedstawić uzyskane infirmacje
IM_2A_W03, IM_2A_W05C-1T-S-1M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IM_2A_PTP/09_U01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umie analizować dane literaturowe, opracowywać informacje technicznei naukowe, uogólnić i prezentować opracowane informacje
IM_2A_U01, IM_2A_U04, IM_2A_U13C-1T-S-1M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IM_2A_PTP/09_K01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student nabędzie następujące postawy: zdolność do prowadzenia analiz literaturowych. opracowania rezultatów i ich prezentacji,wyrażanie ocen o problemach prezentowanych (dyskusja)
IM_2A_K01, IM_2A_K04, IM_2A_K03C-2T-S-1M-2S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IM_2A_PTP/09_W01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie: odtwarzać i identyfikować ważne wyniki badań i informacje technologuczne, wybrać i przedstawić uzyskane infirmacje
2,0Brak opracowania tematu i prezentacji
3,0Ocena merytoryczna opracowania według poniższej skali ocen
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IM_2A_PTP/09_U01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umie analizować dane literaturowe, opracowywać informacje technicznei naukowe, uogólnić i prezentować opracowane informacje
2,0Brak opracowania tematu i prezentacji
3,0Ocena zakresu oraz formy prezentacji w poniższej skali ocen
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IM_2A_PTP/09_K01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student nabędzie następujące postawy: zdolność do prowadzenia analiz literaturowych. opracowania rezultatów i ich prezentacji,wyrażanie ocen o problemach prezentowanych (dyskusja)
2,0Brak opracowania tematu i prezentacji
3,0Ocena kompetencji na podstawie prezentacji i dyskusji w poniższej skali ocen
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Analiza literaturowa wg baz danych, 2011

Literatura dodatkowa

  1. Analiza patentowa, 2011

Treści programowe - seminaria

KODTreść programowaGodziny
T-S-1Własna analiza literaturowa. Przygotowanie prezentacji i referowanie przez studentów wcześniej zaproponowanych tematów nawiązujących do nowoczesnych materiałów i procesów polimerowwych.30
30

Formy aktywności - seminaria

KODForma aktywnościGodziny
A-S-1uczestnictwo w zajęciach, przedstawienie prezentacji, odpowiedzi na dyskusję20
A-S-2uczestnictwo w zajęciach30
50
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIM_2A_PTP/09_W01W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie: odtwarzać i identyfikować ważne wyniki badań i informacje technologuczne, wybrać i przedstawić uzyskane infirmacje
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIM_2A_W03Ma wiedzę z zakresu nowoczesnych i zaawansowanych metod charakteryzowania niezbędną do doboru metod badawczych i interpretacji wyników
IM_2A_W05Ma wiedzę o trendach rozwojowych i najistotniejszych nowych osiągnięciach z zakresu inżynierii materiałowej niezbędną do zrozumienia zaawansowanych procesów technologicznych
Cel przedmiotuC-1Nauczyć aktywnoęci w korzystaniu z literatury, umiejętności analizy i prezentacji danych
Treści programoweT-S-1Własna analiza literaturowa. Przygotowanie prezentacji i referowanie przez studentów wcześniej zaproponowanych tematów nawiązujących do nowoczesnych materiałów i procesów polimerowwych.
Metody nauczaniaM-1Referaty studenckie i dyskusja
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena merytoryczna analizy literaturowej. Ocena sopracowania pisemnego. Ocena prezentacji. Ocena umiejętności dyskusji.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Brak opracowania tematu i prezentacji
3,0Ocena merytoryczna opracowania według poniższej skali ocen
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIM_2A_PTP/09_U01W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umie analizować dane literaturowe, opracowywać informacje technicznei naukowe, uogólnić i prezentować opracowane informacje
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIM_2A_U01Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; także w języku obcym; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągnąć wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie
IM_2A_U04Potrafi przygotować i przedstawić prezentację na temat realizacji zadania projektowego lub badawczego oraz poprowadzić dyskusję przedstawionej prezentacji
IM_2A_U13Potrafi określić kierunki dalszego uczenia się i zrealizować samokształcenie
Cel przedmiotuC-1Nauczyć aktywnoęci w korzystaniu z literatury, umiejętności analizy i prezentacji danych
Treści programoweT-S-1Własna analiza literaturowa. Przygotowanie prezentacji i referowanie przez studentów wcześniej zaproponowanych tematów nawiązujących do nowoczesnych materiałów i procesów polimerowwych.
Metody nauczaniaM-1Referaty studenckie i dyskusja
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena merytoryczna analizy literaturowej. Ocena sopracowania pisemnego. Ocena prezentacji. Ocena umiejętności dyskusji.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Brak opracowania tematu i prezentacji
3,0Ocena zakresu oraz formy prezentacji w poniższej skali ocen
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIM_2A_PTP/09_K01W wyniku przeprowadzonych zajęć student nabędzie następujące postawy: zdolność do prowadzenia analiz literaturowych. opracowania rezultatów i ich prezentacji,wyrażanie ocen o problemach prezentowanych (dyskusja)
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIM_2A_K01Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy
IM_2A_K04Potrafi współdziałać i pracować w grupie przyjmując w niej różne role oraz potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie i innych zadania.
IM_2A_K03Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu oraz ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje; rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się
Cel przedmiotuC-2Nauczyć aktywności w korzystaniu z literatury, umiejętności analizy i prezentacji danych.
Treści programoweT-S-1Własna analiza literaturowa. Przygotowanie prezentacji i referowanie przez studentów wcześniej zaproponowanych tematów nawiązujących do nowoczesnych materiałów i procesów polimerowwych.
Metody nauczaniaM-2Referaty studenckie i dyskusja
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena merytoryczna analizy literaturowej. Ocena sopracowania pisemnego. Ocena prezentacji. Ocena umiejętności dyskusji.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Brak opracowania tematu i prezentacji
3,0Ocena kompetencji na podstawie prezentacji i dyskusji w poniższej skali ocen
3,5
4,0
4,5
5,0