Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Inżynieria materiałowa (S2)

Sylabus przedmiotu Seminarium problemowe:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Inżynieria materiałowa
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Seminarium problemowe
Specjalność konstrukcje lekkie
Jednostka prowadząca Katedra Technologii Materiałowych
Nauczyciel odpowiedzialny Elżbieta Piesowicz <Elzbieta.Senderek@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Magdalena Kwiatkowska <Magdalena.Kwiatkowska@zut.edu.pl>, Sandra Paszkiewicz <Sandra.Paszkiewicz@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
seminariaS2 30 2,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Studia I stopnia techniczne

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Nauczyć aktywności w korzystaniu z literatury, umiejętności analizy i prezentacji danych
C-2Student opanuje umiejętność przygotowania prezentacji oraz prowadzenia dyskusji na tematy obejmujące współczesne problemy techniczne i technologiczne

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
seminaria
T-S-1Własna anliza literaturowa. Przygotowanie prezentacji i referowanie przez studentówwcześniej zaproponowanych tematów nawiązujących do nowoczesnych materiałów i procesów polimerowwych.30
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
seminaria
A-S-1uczestnictwo w zajęciach, przedstawienie prezentacji, odpowiedzi na dyskusję30
A-S-2przygotowanie do zajęć20
50

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Referaty studenckie i dyskusja

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocena merytoryczna analizy literaturowej. Ocena opracowania pisemnego. Ocena prezentacji. Ocena umiejętności dyskusji.
S-2Ocena podsumowująca: Ocena dokonana przez grupę studencką po wystąpieniu.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IM_2A_IK/09_W01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie: odtwarzać i identyfikować ważne wyniki badań i informacje technologuczne, wybrać i przedstawić uzyskane infirmacje oraz rozwiązania konstrukcyjne
IM_2A_W01, IM_2A_W03, IM_2A_W04, IM_2A_W05C-1, C-2T-S-1M-1S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IM_2A_IK/09_U01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umie analizować dane literaturowe, opracowywać informacje technicznei naukowe, uogólnić i prezentować opracowane informacje oraz rozwiązania projektowe
IM_2A_U01, IM_2A_U04, IM_2A_U13, IM_2A_U16C-1, C-2T-S-1M-1S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IM_2A_IK/09_K01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student nabędzie następujące postawy: zdolność do prowadzenia analiz literaturowych. opracowania rezultatów i ich prezentacji,wyrażanie ocen o problemach prezentowanych (dyskusja).
IM_2A_K01, IM_2A_K04, IM_2A_K03C-1, C-2T-S-1M-1S-1, S-2
IM_2A_IK/09_K02
Student potrafi przeprowadzić dyskudję na temat rozwiązań projektowych.
IM_2A_K01, IM_2A_K04, IM_2A_K03C-1, C-2T-S-1M-1S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IM_2A_IK/09_W01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie: odtwarzać i identyfikować ważne wyniki badań i informacje technologuczne, wybrać i przedstawić uzyskane infirmacje oraz rozwiązania konstrukcyjne
2,0Brak opracowania tematu i prezentacji
3,0Opracowanie prezentacji opanowanie umiejętności przedstawienia problemu oraz przeprowadzenia dyskusji na ten temat
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IM_2A_IK/09_U01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umie analizować dane literaturowe, opracowywać informacje technicznei naukowe, uogólnić i prezentować opracowane informacje oraz rozwiązania projektowe
2,0Brak opracowania tematu i prezentacji
3,0Opanowanie umiejętności związanych z poszukiwaniem danych literaturowych, opracowaniem tych danych oraz zaprezentowaniem wystąpienia
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IM_2A_IK/09_K01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student nabędzie następujące postawy: zdolność do prowadzenia analiz literaturowych. opracowania rezultatów i ich prezentacji,wyrażanie ocen o problemach prezentowanych (dyskusja).
2,0Brak opracowania tematu i prezentacji
3,0Ocena kompetencji na podstawie prezentacji i dyskusji w poniższej skali ocen
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Według baz danych, X, X, X, 2012

Treści programowe - seminaria

KODTreść programowaGodziny
T-S-1Własna anliza literaturowa. Przygotowanie prezentacji i referowanie przez studentówwcześniej zaproponowanych tematów nawiązujących do nowoczesnych materiałów i procesów polimerowwych.30
30

Formy aktywności - seminaria

KODForma aktywnościGodziny
A-S-1uczestnictwo w zajęciach, przedstawienie prezentacji, odpowiedzi na dyskusję30
A-S-2przygotowanie do zajęć20
50
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIM_2A_IK/09_W01W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie: odtwarzać i identyfikować ważne wyniki badań i informacje technologuczne, wybrać i przedstawić uzyskane infirmacje oraz rozwiązania konstrukcyjne
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIM_2A_W01Ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu modelowania i optymalizacji niezbędną do projektowania nowoczesnych i zaawansowanych materiałów i/lub procesów technologicznych i/lub wyrobów
IM_2A_W03Ma wiedzę z zakresu nowoczesnych i zaawansowanych metod charakteryzowania niezbędną do doboru metod badawczych i interpretacji wyników
IM_2A_W04Ma wiedzę z zakresu nowoczesnych technologii wytwarzania i przetwarzania materiałów niezbędną do projektowania procesu technologicznego i/lub wyrobu
IM_2A_W05Ma wiedzę o trendach rozwojowych i najistotniejszych nowych osiągnięciach z zakresu inżynierii materiałowej niezbędną do zrozumienia zaawansowanych procesów technologicznych
Cel przedmiotuC-1Nauczyć aktywności w korzystaniu z literatury, umiejętności analizy i prezentacji danych
C-2Student opanuje umiejętność przygotowania prezentacji oraz prowadzenia dyskusji na tematy obejmujące współczesne problemy techniczne i technologiczne
Treści programoweT-S-1Własna anliza literaturowa. Przygotowanie prezentacji i referowanie przez studentówwcześniej zaproponowanych tematów nawiązujących do nowoczesnych materiałów i procesów polimerowwych.
Metody nauczaniaM-1Referaty studenckie i dyskusja
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena merytoryczna analizy literaturowej. Ocena opracowania pisemnego. Ocena prezentacji. Ocena umiejętności dyskusji.
S-2Ocena podsumowująca: Ocena dokonana przez grupę studencką po wystąpieniu.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Brak opracowania tematu i prezentacji
3,0Opracowanie prezentacji opanowanie umiejętności przedstawienia problemu oraz przeprowadzenia dyskusji na ten temat
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIM_2A_IK/09_U01W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umie analizować dane literaturowe, opracowywać informacje technicznei naukowe, uogólnić i prezentować opracowane informacje oraz rozwiązania projektowe
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIM_2A_U01Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; także w języku obcym; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągnąć wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie
IM_2A_U04Potrafi przygotować i przedstawić prezentację na temat realizacji zadania projektowego lub badawczego oraz poprowadzić dyskusję przedstawionej prezentacji
IM_2A_U13Potrafi określić kierunki dalszego uczenia się i zrealizować samokształcenie
IM_2A_U16potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją, zaprojektować złożone narzędzie, obiekt, system lub proces, związany z zakresem studiowanego kierunku z uwzględnieniem aspektów pozatechnicznych, oraz zrealizować ten projekt - co najmniej w części - używając właściwych metod, technik i narzędzi w tym przystosowując do tego celu istniejące lub opracować nowe narzędzia.
Cel przedmiotuC-1Nauczyć aktywności w korzystaniu z literatury, umiejętności analizy i prezentacji danych
C-2Student opanuje umiejętność przygotowania prezentacji oraz prowadzenia dyskusji na tematy obejmujące współczesne problemy techniczne i technologiczne
Treści programoweT-S-1Własna anliza literaturowa. Przygotowanie prezentacji i referowanie przez studentówwcześniej zaproponowanych tematów nawiązujących do nowoczesnych materiałów i procesów polimerowwych.
Metody nauczaniaM-1Referaty studenckie i dyskusja
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena merytoryczna analizy literaturowej. Ocena opracowania pisemnego. Ocena prezentacji. Ocena umiejętności dyskusji.
S-2Ocena podsumowująca: Ocena dokonana przez grupę studencką po wystąpieniu.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Brak opracowania tematu i prezentacji
3,0Opanowanie umiejętności związanych z poszukiwaniem danych literaturowych, opracowaniem tych danych oraz zaprezentowaniem wystąpienia
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIM_2A_IK/09_K01W wyniku przeprowadzonych zajęć student nabędzie następujące postawy: zdolność do prowadzenia analiz literaturowych. opracowania rezultatów i ich prezentacji,wyrażanie ocen o problemach prezentowanych (dyskusja).
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIM_2A_K01Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy
IM_2A_K04Potrafi współdziałać i pracować w grupie przyjmując w niej różne role oraz potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie i innych zadania.
IM_2A_K03Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu oraz ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje; rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się
Cel przedmiotuC-1Nauczyć aktywności w korzystaniu z literatury, umiejętności analizy i prezentacji danych
C-2Student opanuje umiejętność przygotowania prezentacji oraz prowadzenia dyskusji na tematy obejmujące współczesne problemy techniczne i technologiczne
Treści programoweT-S-1Własna anliza literaturowa. Przygotowanie prezentacji i referowanie przez studentówwcześniej zaproponowanych tematów nawiązujących do nowoczesnych materiałów i procesów polimerowwych.
Metody nauczaniaM-1Referaty studenckie i dyskusja
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena merytoryczna analizy literaturowej. Ocena opracowania pisemnego. Ocena prezentacji. Ocena umiejętności dyskusji.
S-2Ocena podsumowująca: Ocena dokonana przez grupę studencką po wystąpieniu.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Brak opracowania tematu i prezentacji
3,0Ocena kompetencji na podstawie prezentacji i dyskusji w poniższej skali ocen
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIM_2A_IK/09_K02Student potrafi przeprowadzić dyskudję na temat rozwiązań projektowych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIM_2A_K01Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy
IM_2A_K04Potrafi współdziałać i pracować w grupie przyjmując w niej różne role oraz potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie i innych zadania.
IM_2A_K03Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu oraz ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje; rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się
Cel przedmiotuC-1Nauczyć aktywności w korzystaniu z literatury, umiejętności analizy i prezentacji danych
C-2Student opanuje umiejętność przygotowania prezentacji oraz prowadzenia dyskusji na tematy obejmujące współczesne problemy techniczne i technologiczne
Treści programoweT-S-1Własna anliza literaturowa. Przygotowanie prezentacji i referowanie przez studentówwcześniej zaproponowanych tematów nawiązujących do nowoczesnych materiałów i procesów polimerowwych.
Metody nauczaniaM-1Referaty studenckie i dyskusja
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena merytoryczna analizy literaturowej. Ocena opracowania pisemnego. Ocena prezentacji. Ocena umiejętności dyskusji.
S-2Ocena podsumowująca: Ocena dokonana przez grupę studencką po wystąpieniu.